Politechnika Łódzka

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

Politechnika Łódzka

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

 • ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS to studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) jest w ramach Wydziału Chemicznego. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim, ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych.

  Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program studiów uwzględnia także wiedzę o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

  Program kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie.

  Każdy student kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  Więcej informacji na stronie: https://abiom.p.lodz.pl/

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  W zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych absolwenci będą przygotowani do pracy związanej z:

  • doborem, kształtowaniem właściwości i analizą biomateriałów,
  • projektowaniem wyrobów medycznych o pożądanej funkcjonalności,
  • projektowaniem i wykonywaniem separacji i analiz materiału pochodzenia biologicznego stosowanych m.in. w diagnostyce medycznej.

  Absolwenci będą posiadali także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z szeroko pojętą tematyką biomateriałów, ale równocześnie umiejętność pracy w międzynarodowym zespole i komunikacji ze specjalistami różnych dyscyplin (w tym: medycyny, materiałoznawstwa, chemii, biologii, biochemii).

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych i certyfikujących, związanych z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, a także w innych pokrewnych gałęziach przemysłu lub nauk wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials (np. przemysł chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy) oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

  Będą mogli pracować na stanowiskach konstruktorów biomateriałów, technologów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego i trzeciego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Title: Bachelor of Science

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS are studies carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Chemistry. The program, which is run entirely in English, has an interdisciplinary character and combines selected issues of chemistry, biology, medicine, physics and technical sciences. The aim of the studies is to teach the design, manufacture and analysis of properties of functional materials of biological and medical significance, their application and disposal methods. The study program also includes knowledge of technological processes based on renewable raw materials.

  The program of Advanced Biobased and Bioinspired Materials is carried out using modern educational methods based on solving real problems and working in a group.

  Each student of Advanced Biobased and Bioinspired Materials as part of the study program completes at least one semester (6th semester) - "Mobility Semester" at a foreign university.

  More information at: https://abiom.p.lodz.pl/

  CAREER PROSPECTS:

  In terms of professional knowledge and skills, graduates will be prepared for work related to:

  • selection, development of properties and analysis of biomaterials,
  • developing medical products with the desired functionality,
  • designing and performing the separation and analysis of biobased material used, e.g. in medical diagnostics.

  Graduates will also have the ability to independently solve problems related to the broadly understood subject of biomaterials, but also the ability to work in an international team and communicate with specialists form various disciplines (including: medicine, material science, chemistry, biology, biochemistry).

  Graduates will find employment in companies, scientific, research and development units, consulting and certification units related to the broadly understood field of biomaterials and functional materials, as well as in other related branches of industry or sciences requiring knowledge and skills acquired during studies at the field of Advanced Biobased and Bioinspired Materials (e.g. chemical, pharmaceutical, fuel industries) and in the high-tech sector.

  They will be able to work as biomaterial constructors, technologists. Graduates will be prepared to undertake second and third cycle studies and work in interdisciplinary national and international teams.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Program BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, całkowicie w języku angielskim. Łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych. Studia na tym kierunku wyposażają w wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowaną w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Połączenie informacji z zakresu techniki i medycyny pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania i stosowania aparatury medycznej. 

  Każdy student kierunku Biomedical Engineering and Technologies w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatur i urządzeń medycznych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

  Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży medycznej, absolwenci BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w krajowych i międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach badawczych oraz konstrukcyjnych.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Title: Bachelor of Science

  The BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES program is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering entirely in English. It combines technical sciences with medical knowledge.

  The studies in this field provide knowledge of electronics, computer science and material technologies used in modern medical equipment. The combination of technical and medical information allows for a holistic understanding of how medical equipment functions and the way it is used.

  Each student of Biomedical Engineering and Technologies completes at least one semester (6th semester) - "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES program can be employed in hospitals, clinical units, outpatient clinics and medical care units, as well as other medical organisational units, manufacturing units of medical equipment and devices, commercial and technical acceptance units as well as accreditation and attestation units of medical equipment and devices, design, construction and technological units of medical equipment and devices, research and consulting units and medical administration.

  Due to the global reach of consortia operating in the medical industry, graduates of BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES take up employment not only in Poland but also worldwide. Graduates are prepared to undertake second cycle studies and work in national and international, interdisciplinary research and construction teams.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS AND TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  BUSINESS AND TECHNOLOGY realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim.

  Dzięki interdyscyplinarności programu BUSINESS AND TECHNOLOGY można uzyskać wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji, ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

  Studiując BUSINESS AND TECHNOLOGY wiedzę uzupełnić można długoterminowymi praktykami, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

  Każdy student BUSINESS AND TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu BUSINESS AND TECHNOLOGY posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwala mu na nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach.

  Możliwość wyboru wielu przedmiotów, zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy, znacznie zwiększa zatrudnialność absolwentów kierunku.

  BUSINESS AND TECHNOLOGY podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwia absolwentom pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich, a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwiają efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Absolwenci programu BUSINESS AND TECHNOLOGY znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Title: Bachelor of Science

  The BUSINESS AND TECHNOLOGY program is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Management and Production Engineering. The program is run entirely in English. Thanks to the interdisciplinarity of the BUSINESS AND TECHNOLOGY program, students can obtain an education that combines knowledge of economics, management and marketing, finance and computer-aided decision making with the knowledge of basics of engineering expertise and technological aspects of the functioning of companies from selected fields of mechanical or chemical industry.

  While studying BUSINESS AND TECHNOLOGY, the acquired knowledge can be supplemented by long-term internships, not only in Poland but also abroad.

  Each student of BUSINESS AND TECHNOLOGY completes the 6th semester - "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  A graduate of the BUSINESS AND TECHNOLOGY program has a solid education in economics, management and marketing. Thanks to the emphasis on engineering competences, the knowledge gained allows him to establish cooperation with constructors, technologists, economists, IT experts and other specialists in companies.

  The possibility of choosing many courses, in line with the interests and expected professional needs as well as employers' expectations on the modern labour market, significantly increases the employability of graduates.

  BUSINESS AND TECHNOLOGY, following the dynamic development of ICT, enables graduates to work in IT companies on managerial positions, and the knowledge of elements and marketing tools as well as issues in the field of finance and accounting enables effective management of their businesses.

  Graduates of the BUSINESS AND TECHNOLOGY program find employment both in Poland and abroad (not only in Europe but also worldwide).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Stopień: I (3-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: licencjat

  BUSINESS STUDIES realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program prowadzony jest całkowicie w języku angielskim i odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, szczególnie:

  • wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów dotyczy aktualnie współczesnych problemów z zakresu zarządzania organizacjami oraz rozwija umiejętności wykorzystywania wspierających je metod i technik np. planowania, organizowania, motywowania, kontroli, negocjowania, a także niezbędnych technologii informatycznych;
  • umiędzynarodowienie – wszystkie przedmioty prowadzone są w języku angielskim, pogłębiany i certyfikowany będzie "Business English” oraz obowiązkowy będzie kurs z dodatkowego języka obcego;
  • aktywne współdziałanie z otoczeniem - mobility semester, 6 tygodni praktyk;
  • kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.

  Studia przygotowują do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym poprzez wykonywanie zadań w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, bankach, firmach doradczych, usługowych czy też organizacjach non-profit.

  Zajęcia prowadzone w ramach tego kierunku pozwalają uzyskać kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności gospodarczej i rozwijanie jej poza granicami kraju. Umożliwiają zdobycie wiedzy oraz naukę słownictwa, m.in., z obszaru zarządzania, finansów, marketingu, HR, procesów produkcyjnych, zarządzania jakością i zarządzania projektami.

  W programie studiów znajduje się mobility semester, w trakcie, którego studenci realizują część studiów w wybranej uczelni zagranicznej, samodzielnie planując swój semestr na podstawie przedmiotów z zakresu zarządzania, dostępnych w uczelni przyjmującej. Pozwala to na rozwijanie umiejętności językowych, pogłębienie wiedzy z głównych obszarów zainteresowania studenta oraz zdobywanie kompetencji mobilności i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości specjalistycznego języka angielskiego.

  Każdy student kierunku Business Studies w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Posiadana wiedza specjalistyczna obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwenci potrafią koordynować projekty o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym znajdują pracę na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, w korporacjach międzynarodowych, działach współpracy z zagranicą funkcjonujących w firmach krajowych, a także w instytucjach prowadzących współpracę z kontrahentami na rynkach zagranicznych.

  Ponadto, znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach oferujących usługi na arenie międzynarodowej. Są przygotowani także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

  Cycle: I (3 years)

  Language of instruction: English

  Title: Bachelor

  The BUSINESS STUDIES program is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Management and Production Engineering. The program is run entirely in English and reflects the strategic goals of Lodz University of Technology, in particular:

  • high level of education and a modern didactic offer - many courses currently deal with contemporary problems in the field of organization management and develop the ability to use the methods and techniques supporting them, e.g. planning, organizing, motivating, controlling, negotiating, as well as necessary information technologies;
  • internationalization – all courses are run in English, "Business English" will be perfected and certified, and an additional foreign language course will be obligatory;
  • active cooperation with the environment - mobility semester, 6 weeks of internships;
  • competent academic staff and achievement of world standards in science – the program includes classes using modern forms and methods of education: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.

  The studies prepare for creative and active participation in social and economic life by performing tasks in national and international companies, banks, consulting and service companies or non-profit organizations. Classes run as part of this field of study allow you to gain competences necessary to start your own business and develop it outside the country. They enable to gain knowledge and learn vocabulary in the area of management, finance, marketing, HR, production processes, quality management and project management, among others.

  The study program includes a mobility semester, during which students complete part of their studies at a selected foreign university, independently planning their semester on the basis of management courses available at the host university. This allows students to develop their language skills, deepen their knowledge of main areas of interest and acquire the competences of mobility and functioning in an international environment. Students achieve a very high level of specialist English language skills.

  Each student of Business Studies as part of the study program completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  The specialist knowledge, which covers comprehensive aspects of management, allows for operation in an international business environment. Graduates are able to coordinate international projects. Therefore, they find work in specialist and managerial positions, in international corporations, foreign cooperation departments operating in domestic companies, as well as in institutions cooperating with contractors on foreign markets.

  In addition, they find employment in public administration units and institutions offering services in the international arena. They are also prepared to run their own businesses. Graduates may continue their education at second-cycle studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  COMPUTER SCIENCE realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka.

  Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwaniami i jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  Każdy student kierunku Computer Science w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia mu podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej, absolwenci programu COMPUTER SCIENCE podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia drugiego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach inżynierskich oraz rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Title: Bachelor of Science

  The COMPUTER SCIENCE program is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. The program is run entirely in English and showcases the latest state of the art in a very popular and rapidly developing field, which is computer science.

  Students gain broad qualifications in the design of IT systems, software development and testing, data processing and analysis. The studies prepare for solving complex technical problems and challenges, and those related to this modern and rapidly developing specialty.

  Each student of Computer Science as part of the study program completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  The graduate of the COMPUTER SCIENCE program has basic and specialist expertise of modern computer science, as well as basic knowledge of teamwork organization. The obtained education enables him to take up employment of various types in enterprises of the hi-tech sector.

  The graduate of the COMPUTER SCIENCE program is prepared to take up professional work in the area of IT and related fields, also on positions related to organisation and participation in large interdisciplinary teams. Due to the global reach of consortia operating in the IT and ICT sector, graduates of COMPUTER SCIENCE take up employment not only in Poland but also worldwide.

  Graduates of COMPUTER SCIENCE are prepared to acquire knowledge independently and may take up second-cycle studies in this field or in related engineering fields as well as develop professionally pursuing lifelong learning.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim w ramach Wydziałów: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka.

  Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  Każdy student COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej, możliwe jest podjęcie pracy na całym świecie.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia trzeciego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach magisterskich i/lub rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title: Master of Science

  The field of study, which is run entirely in English as part of the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering and the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics, showcases the latest state of the art in a very popular and rapidly developing field, which is IT. Students gain broad qualifications in the design of IT systems, software development and testing, data processing and analysis. The studies prepare for solving complex technical problems and challenges, and those related to this modern and rapidly developing specialty.

  Every student of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  The graduate of the COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY program has basic and specialist knowledge of modern computer science, as well as basic knowledge of teamwork organization. The education obtained enables him to take up employment of a diverse nature in companies in the hi-tech sector.

  The graduate of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY is prepared to take up professional work in the field of computer science and related fields, also on positions related to the organization and participation in the work of large interdisciplinary teams.

  Due to the global reach of consortia operating in the IT and ICT industry, graduates can take up employment all over the world. Graduates of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY are prepared to acquire knowledge independently and may take up third cycle studies in this field or in related master's programs and/or develop professionally pursuing lifelong learning.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie), otrzymywany tytuł: inżynier

  Język wykładowy: angielski

  Studia prowadzone są w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program realizowany jest całkowicie w języku angielskim. Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, że szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach.

  Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych.

  Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent tego kierunku posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania prac w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych.

  Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim absolwent ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING ma szczególnie ułatwione funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning).

  Cycle: I (3.5 years), title: Bachelor of Science

  Language of instruction: English

  The studies are carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. The program is conducted entirely in English. The main objective of the program is to equip the graduate with knowledge in the field of electronics, telecommunications and ICT, with particular attention paid to the current state and development trends in these fields.

  The greatest emphasis is placed on preparation in the analysis and design of analogue and digital electronic systems, microprocessor technology (including software) and optoelectronics, technology and construction of electronic equipment, implementation of modern telecommunications and ICT networks.

  Students also learn to independently acquire, verify and select information from various sources, including electronic sources. An important aim of the study program is also to acquaint students with the specificity of engineer's work – including preparation for teamwork, for example in project teams.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduate of this field of study have the qualifications necessary to perform work in companies with an electronic, telecommunications, ICT and IT profiles. They can work in production preparation and service positions and in research and development units.

  As the studies are run entirely in English, graduates of ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING have a particularly facilitated functioning in the international environment. They are prepared to acquire knowledge independently, as well as pursue "Lifelong Learning".

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GESTION ET TECHNOLOGIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski i francuski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek GESTION ET TECHNOLOGIE jest realizowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Pierwszy semestr prowadzony jest w języku angielskim z intensywną nauką języka francuskiego. Od drugiego semestru dominującym językiem wykładowym jest język francuski.

  Dzięki interdyscyplinarności programu GESTION ET TECHNOLOGIE można zdobyć wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji, ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

  Studiując GESTION ET TECHNOLOGIE wiedzę uzupełnić można długoterminowymi praktykami, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

  Każdy student GESTION ET TECHNOLOGIE w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w programie Podwójnego Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu GESTION ET TECHNOLOGIE posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwala na łatwe nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach.

  Możliwość wyboru wielu przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy znacznie zwiększa zatrudnialność absolwentów kierunku.

  GESTION ET TECHNOLOGIE podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwi pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich, a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwią efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Absolwenci programu GESTION ET TECHNOLOGIE znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English and French

  Title: Bachelor of Science

  The GESTION ET TECHNOLOGIE program is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Management and Production Engineering. The first semester is run in English with intensive French language learning. From the second semester, French is the dominant language of instruction.

  Thanks to the interdisciplinarity of the GESTION ET TECHNOLOGIE program, students can obtain an education that combines knowledge of economics, management and marketing, finance and computer-aided decision-making, with knowledge of basics of engineering expertise and technological aspects of the operation of companies in selected fields of mechanical or chemical industry.

  While studying GESTION ET TECHNOLOGY, the knowledge can be supplemented by long-term intenships, not only in Poland but also abroad.

  Each student of GESTION ET TECHNOLOGIE, as part of the study program, completes the 6th semester - "Mobility Semester" at a foreign university. In addition, students have the opportunity to participate in the Double Diploma program and receive two diplomas at the same time: at Lodz University of Technology and at the partner university.

  CAREER PROSPECTS:

  The graduate of GESTION ET TECHNOLOGIE has a solid education in economics, management and marketing. As a result of the emphasis on engineering competences, the knowledge gained allows for easy establishment of cooperation with designers, technologists, economists, IT specialists and other specialists in companies.

  The possibility of choosing many courses in line with the interests and required professional needs and the expectations of employers on the modern labour market significantly increases the employability of graduates.

  Following the dynamic development of ICT, GESTION ET TECHNOLOGIE will enable students to work in IT companies on managerial positions, and the acquired knowledge of elements and marketing tools as well as issues in the field of finance and accounting will enable effective management of own businesses.

  Graduates of the GESTION ET TECHNOLOGIE program find employment both in the own country and abroad (not only in Europe, but also worldwide).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMAN-COMPUTER INTERACTION

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  HUMAN-COMPUTER INTERACTION (HCI) to studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

  W ramach studiów magisterskich Human-Computer Interaction poznać można tajniki projektowania systemów interaktywnych. Studiując HCI student może rozwijać swoje umiejętności w ramach szeregu projektów i zajęć praktycznych – nauczy się łączenia wiedzy z dyscypliny, jaką jest informatyka, z umiejętnościami zaczerpniętymi z połączenia technologii i nauk społecznych.

  Program przygotowuje do badania potrzeb użytkowników systemów komputerowych, projektowania i prototypowania aplikacji i systemów interakcji. Pozwala nauczyć się dobierania metod ewaluacji tych systemów oraz procesu projektowania zorientowanego na użytkownika, a także prowadzenia prac badawczych.

  Każdy student kierunku Human-Computer Interaction ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  W ramach studiów HCI możliwy jest rozwój zarówno praktyczno-zawodowy (dzięki szerokiej ofercie praktyk i staży naszych partnerów biznesowych), jak i kształcenie w kierunku naukowo-badawczym w Polsce i za granicą (za sprawą szerokiej współpracy m.in. w ramach praktyk badawczych w wiodących uczelniach w Europie i na świecie). W trakcie projektów i prac dyplomowych studenci mogą realizować projekty we współpracy z najlepszymi na świecie badaczami i firmami związanymi z projektowaniem rozwiązań interaktywnych.

  Posiadane kompetencje obejmujące wszechstronne aspekty projektowania i ewaluacji systemów komputerowych pozwalają na pracę w zespołach projektowych zajmujących się tworzeniem systemów i aplikacji zorientowanych na potrzeby użytkowników. Ukończenie studiów HCI pozwoli na obejmowanie stanowisk specjalistycznych, w tym jako kierownik zespołów projektowo-badawczych, a także konsultacyjnych w innowacyjnych firmach i projektach. Absolwenci kierunku będą przygotowani do wspierania i tworzenia startupów technologicznych związanych z projektowaniem systemów interaktywnych i usług zorientowanych na użytkownika.

  Cycle: I (2 years)

  Language of instruction: English

  Title: Master of Science

  HUMAN-COMPUTER INTERACTION (HCI) programme is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering entirely in English. As part of the HCI master’s studies, students will learn the secrets of designing interactive systems. The Human-Computer Interaction program will develop their skills in a number of projects and practical classes – they will learn to combine knowledge from Computer Science with skills derived from the intersection of technology and social sciences.

  The programme will prepare students to study the needs of computer system users, design and prototype applications and interaction systems. They will learn how to select evaluation methods of these systems and the user-oriented design process as well as to carry out research.

  Each HCI student has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  The Human-Computer Interaction program enables both practical and professional development (thanks to a wide offer of internships and traineeships of our business partners) as well as education in the field of science and research in Poland and abroad (resulting from a wide cooperation, among others, as part of research internships at leading universities in Europe and worldwide). In the course of projects and theses, students can implement topics in cooperation with the world's best researchers and companies involved in designing interactive solutions.

   

  Acquired competencies covering comprehensive aspects of computer system design and evaluation allow you to work in project teams developing user-oriented systems and applications. Completing HCI studies will facilitate taking up specialist positions, e.g. as a head of project-research teams, as well as consultancy in innovative companies and projects. Graduates will be prepared to support and create technology start-ups related to the design of interactive systems and user-oriented services.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Stopień: I (3,5-letnie), otrzymywany tytuł: inżynier

  Stopień: II (1,5-roczne), otrzymywany tytuł: magister inżynier

  Język wykładowy: angielski

  Program jest realizowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Industrial Biotechnology jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów o wartości dodanej.

  Industrial Biotechnology to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, student będzie potrafił skonstruować nowoczesne,  ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy  w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska.

  Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Studia przygotowują absolwentów teoretycznie i praktycznie do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolodzy, mogą oni pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno-epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp.

  Mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją. Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną.

  Absolwenci programu Industrial Biotechnology pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani, m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

  Cycle: I (3.5 years), title: Bachelor of Science

  Cycle: II (1.5 year), title: Master of Science

  Language of instruction: English

  The program is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences. Industrial Biotechnology is a field of study run entirely in English, which brings together biological and technical sciences in order to make practical use of the ability of enzymes, organisms and cells to produce added value products.

  Industrial Biotechnology is a field for people who are interested in using biological systems, living organisms and enzymes to create or modify specific products or technological processes. In the course of the studies, students learn about the molecular mechanisms that govern processes in living organisms that affect the environment to be able to construct modern, ecological bio products, produce bioenergy and design sustainable processes in food, feed, chemical, pharmaceutical, energy and environmental industries. The interdisciplinary curriculum, which has been well assessed by employers from the life-science sector, allows the student to specify his own interests and make informed decisions about further professional development.

  CAREER PROSPECTS:

  The studies prepare graduates theoretically and practically to design and conduct biotechnological processes. As biotechnologists, they can work in such plants and business units as: breweries, distilleries, wineries, dairy, spirits, pharmaceutical, food industry microbiological laboratories, enzyme, organic acids, polysaccharide microbiological plants, sewage treatment plants, sanitary and epidemiological stations, agricultural and food processing institutions and plants, etc. They can implement systems of quality assurance, modified food safety and production management. They will successfully run their own production companies.

  Graduates of the Industrial Biotechnology program work in research facilities in their own countries and abroad (e.g.: Great Britain, USA, Germany, the Netherlands), because they are well prepared, among others, for the selection and targeted (genetic) modification of organisms and their optimal breeding, biosynthesis (biotransformation) and isolation of bio products.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek INFORMATION TECHNOLOGY realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY można nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii.

  Studenci zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną, popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Uczą się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych.

  Każdy student kierunku Information Technology w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku INFORMATION TECHNOLOGY nie mają problemów ze znalezieniem pracy – firmy komputerowe w kraju i za granicą oferują corocznie kilkaset miejsc pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy.

  Absolwenci kierunku INFORMATION TECHNOLOGY mogą znaleźć zatrudnienie jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemów oraz danych, administratorzy baz danych, programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie, liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi.

  Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Title: Bachelor of Science

  The INFORMATION TECHNOLOGY program is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. The program is run entirely in English. While studying INFORMATION TECHNOLOGY, students can acquire the skills of designing and programming information systems, develop the ability to solve abstract problems and learn the secrets of working in the environment of the latest technologies.

  Students become specialists with extensive theoretical knowledge, supported by the necessary practical skills. They participate in the programs of leading software producers Microsoft Academy and Oracle Academy, thanks to which they can work with training materials prepared by companies, and after the end of the course they have a chance to receive appropriate certificates. They learn individual work and cooperation through the implementation of joint programming projects.

  Each student of Information Technology completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of INFORMATION TECHNOLOGY easily find employment - computer companies in Poland and abroad offer several hundred jobs every year. Their employment is facilitated by a study program fully synchronized with the expectations of the labour market. Graduates of INFORMATION TECHNOLOGY can be employed as as: programmers, analysts and engineers of systems and data, database administrators, programmers and graphic designers of computer and mobile games, testers of software, IT and ICT systems, administrators and designers of computer networks, specialists in IT systems installation and maintenance, specialists in IT companies, research and development centres, state and local government administration, academic institutions or education, leaders of IT projects and research or scientific employees.

  Graduates of the INFORMATION TECHNOLOGY program are sought-after specialists on the labour market not only in Poland but also worldwide.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  Każdy student Master in Mechanical engineering ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w biurach konstrukcyjnych przedsiębiorstw, głównie przemysłu lotniczego, maszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowego. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia, obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Absolwenci programu MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania, a także do prowadzenia badań. Mogą aplikować o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title: Master of Science

  MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING – are studies carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Mechanical Engineering. The program includes: mechanics, durability of materials, engineering materials, automation and robotics, practical and theoretical preparation for the design and operation of mechanical devices, fundamentals of machine construction, use of software supporting engineering work, advanced manufacturing technologies, fundamentals of entrepreneurship and management, selected IT, economic, legal and environmental issues.

  Each student of Master in Mechanical Engineering has the opportunity to complete a part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  The graduate of MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING is prepared to work, among others, in construction offices of enterprises, mainly in aviation, engineering, automotive, household appliances, machine tools. He will also find work in industry and other facilities operating and servicing mechanical systems as well as machines and equipment in which they are used.

  The skills acquired during the studies also allow for the establishment of private manufacturing and/or service companies. Such a wide range of employment opportunities results from the high universality of the acquired education, including, in addition to engineering expertise, also: knowledge of computer science, organization and management, foreign languages, marketing and humanities. In the course of studies, students acquire a number of soft skills, i.e. group work, time and team management, priority setting, negotiation techniques.

  Graduates of MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING are prepared to solve advanced engineering problems using professional software, as well as to carry out research. They can apply for admission to third cycle studies (doctoral studies).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF BUSINESS STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek Master of Business Studies prowadzony jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w języku angielskim. Na kierunku kształci się profesjonalna i kreatywna kadra przygotowana do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki globalnej, ukierunkowana na współdziałanie o charakterze międzynarodowym.

  Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzanie, ekonomia, finanse, marketing) dają kompetencje wymagane dla efektywnego wykonywania zadań menedżerskich w różnych sektorach gospodarki, a kształcenie w języku angielskim umożliwia przygotowanie kadry spełniającej oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz mogącej podejmować współpracę z organizacjami międzynarodowymi i prowadzić badania międzynarodowe w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości.

  Studia odnoszą się zarówno do teoretycznego, jak i praktycznego nurtu nauk o zarządzaniu. Dlatego studia są prowadzone z nastawieniem na rozwój teorii organizacji i zarządzania oraz wybrane aspekty wykorzystania metodologii nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście międzynarodowym. Studenci w ramach programu realizują własne i grupowe projekty o charakterze badawczym oraz są angażowani w realizację projektów na Wydziale.

  Każdy student Master of Business Studies ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Master of Business Studies to kierunek dla osób chcących w przyszłości zajmować się ogólnie pojętym planowaniem, organizowaniem oraz motywowaniem, zwłaszcza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także kontrolowaniem, które polega systematycznej weryfikacji stanu aktualnego z planowanym.

  Aby nadać praktyczny charakter kierunkowi, realizowane są liczne kooperacje z biznesem, w czasie których studenci mogą praktykować, realizować projekty badawcze oraz uczyć się poprzez terenowe zajęcia w przedsiębiorstwach.

  Posiadana wiedza obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwiają efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title: Master of Science

  Master of Business Studies are conducted at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Management and Production Engineering in English. The program educates professional and creative staff prepared to act in economic and social life in the era of global economy, focused on international cooperation.

  The expanded knowledge and skills in the area of management and quality sciences (management, economics, finance, marketing) provide competences required for effective performance of managerial tasks in various sectors of the economy, and education in English enables the preparation of staff who meet the expectations of foreign investors and can undertake cooperation with international organisations and conduct international research in the area of management and quality sciences.

  The studies relate to both the theoretical and practical area of management sciences. Therefore, the studies are run with a focus on the development of organisational and management theory and selected aspects of the use of management and quality science methodology in an international context. As part of the program, students implement their own and group research projects and are involved in the implementation of projects at the Faculty.

  Each Master of Business Studies student has the opportunity to pursue part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Master of Business Studies are for persons willing to deal with planning, organizing and motivating in general, especially in the area of human resources management, as well as control, which consists in systematic verification of the current and planned state of affairs.

  In order to give the field of study a practical character, numerous examples of cooperation with business are put in place, during which students can practise, carry out research projects and learn through field classes in enterprises.

  The acquired knowledge, which covers comprehensive aspects of management, allows to take up positions of management specialists, middle and higher level managers, as well as advisors and consultants in organizations and institutions of economic nature. Moreover, the knowledge of marketing elements and tools as well as financial and accounting issues enables effective management of own businesses.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w języku angielskim.

  Operations Management – czyli zarządzanie operacyjne, polega na efektywnym zarządzaniu zasobami przeznaczonymi na produkcję i dostarczaniu produktów i usług o odpowiedniej jakości i w jak najszybszym czasie operacyjnym. Kierunek ten obejmuje projektowanie, zarządzanie i doskonalenie usług, procesów i łańcuchów dostaw. Efektywne zarządzanie operacyjne ma zatem zasadnicze znaczenie nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla społeczeństwa. Jest to bowiem kluczowy aspekt niezakłóconej działalności każdego przedsiębiorstwa z perspektywy strategicznej, finansowej i rozwoju biznesu.

  Kierunek Master of Operations Management ma na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr przygotowanych do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem kluczowych trendów, takich jak Industry 4.0 oraz model gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Program kierunku powstał w oparciu o międzynarodowe i krajowe wzorce oraz wskazówki uzyskane od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z przyjętą na PŁ polityką jakości kształcenia. Jego interdyscyplinarny charakter zapewnia transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności zgodnych z oczekiwaniami podmiotów gospodarczych.

  Każdy student Master of Operations Management ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent Operations Management to menedżer gotowy do podejmowania prac z zakresu analiz i opracowań organizacyjnych, technicznych, konstrukcyjnych i projektowania procesów produkcyjnych, do pełnienia funkcji organizatorskich na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania zadań menedżerskich w działalności produkcyjnej, usługowej, doradczej, projektowej, badawczej itp.

  Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy kierunek pozwala na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotowuje do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Pozwala także poznać elementy zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę.

  Absolwent kierunku bez problemu znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, których liczba w ostatnich latach wzrasta, a także w jednostkach o charakterze projektowym lub doradczym, w których wymagana jest wiedza praktyczna, ekonomiczna oraz informatyczna, połączona z umiejętnościami zarządzania.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Title: Master of Science

  The MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT program is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Management and Production Engineering in English.

  Operations Management consists in effective management of resources allocated to the production and delivery of products and services of appropriate quality and in the shortest possible operational time. This includes the design, management and improvement of services, processes and supply chains. Effective operational management is therefore essential not only for businesses but also for the society. This is a key aspect of the undisturbed operation of any company from a strategic, financial and business development perspective.

  The Master of Operations Management program aims at educating highly qualified staff prepared to participate creatively and actively in economic and social life in the era of knowledge-based economy, taking into account key trends such as Industry 4.0 and the circular economy model.

  The program is based on international and national models and guidelines obtained from external and internal stakeholders in line with the policy of education quality adopted at Lodz University of Technology. Its interdisciplinary character ensures transfer of modern knowledge and skills consistent with the requirements of economic entities.

  Each Master of Operations Management student has the opportunity to pursue part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  The graduate of Operations Management is a manager ready to undertake work in the field of organizational, technical, constructional analyses and can design production processes, perform organizational functions at all levels of enterprise management, undertake managerial tasks in production, service, consulting, design, research, etc.

  By combining two areas of knowledge, the field of study enables students to acquire engineering and managerial skills. It prepares students to design, run and supervise existing production processes and systems, as well as manage organizations and personnel. It also teaches the elements of business management, including its economy, marketing and logistics.

  Its graduates will easily find employment in industrial enterprises, the number of which has been increasing in recent years, as well as in design or advisory units, where practical, economic and IT knowledge, combined with management skills, is required.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, automatykę, teorie sterowania i zastosowań elektroniki, a także przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń mechatroniki.

  Studenci poznają podstawy konstrukcji, metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, inżynierię biomedyczną, automatyzację procesów pomiarowych, zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają umiejętności między innymi posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, poznają wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  Każdy student kierunku Mechanical Engineering w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechaniczne i mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne i mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych.

  Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia. Obejmuje ono, oprócz wiedzy inżynierskiej, również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Title: Bachelor of Science

  MECHANICAL ENGINEERING – studies run in English at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Mechanical Engineering. The program includes: mechanics, automation, control theories and applications of electronics, as well as practical and theoretical preparation for the design and operation of modern mechatronics devices.

  Students learn the basics of construction, methods of designing mechanical-electronic devices, biomedical engineering, automation of measurement processes, advanced technologies and new materials. They acquire skills, among others, in using professional computer software, they learn about selected IT, economic, legal and environmental issues.

  Each student of Mechanical Engineering course completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of the MECHANICAL ENGINEERING program are prepared to work, among others, in the industry producing mechanical and mechatronic systems - electromechanical, automotive, household appliances, aviation, machine tools. They will also find employment in industry and other institutions that operate and service mechanical and mechatronic systems, as well as machines and devices in which they are used. The skills acquired during the studies also facilitate the establishment of private manufacturing and / or service companies.

  Such wide employment opportunities result from the high universality of the acquired education. It includes, in addition to engineering expertise, also: knowledge of computer science, organization and management, foreign languages, marketing and humanities. During studies, students acquire a number of soft skills, i.e. working in a group, time and team management, setting priorities, negotiation techniques.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODELLING AND DATA SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek MODELLING AND DATA SCIENCE realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i prowadzony jest całkowicie w języku angielskim. W trakcie studiów zdobyć można umiejętności w dziedzinie nauki o danych (data science) i modelowania komputerowego w oparciu zarówno o dane, jak i fundamentalne reguły rządzące światem. Program pozwala na zdobycie zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz wykraczających poza nie i obejmujących symulacje komputerowe, fizykę współczesną, fotonikę, technologie laserowe i obliczenia kwantowe.

  Program pozwala na zdobycie zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz wykraczających poza nie i obejmujących symulacje komputerowe, fizykę współczesną, fotonikę, technologie laserowe i obliczenia kwantowe.

  Każdy student kierunku Modelling and Data Science w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów na kierunku Modeling and Data Science będzie specjalistą w zakresie modelowania procesów, analizy danych, komputerowego projektowania materiałów oraz symulacji komputerowych. Będzie też osobą o szerokich horyzontach, ukształtowanych poprzez kursy z tych dziedzin nauki, w których analiza danych odgrywa istotną rolę, np. fizyki materiałowej lub fotoniki, a także poprzez zajęcia z umiejętności miękkich, np. pracy zespołowej.

  Data Scientist określany jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych i lukratywnych zawodów XXI wieku. Absolwent kierunku Modelling and Data Science będzie poszukiwanym pracownikiem jako:

  • analityk danych,
  • specjalista ds. modelowania,
  • inżynier danych,
  • specjalista w zawodzie, który jeszcze nie istnieje, ale za cztery lata będzie najbardziej poszukiwany na rynku.

  Znajdzie on pracę w:

  • firmach informatycznych,
  • przedsiębiorstwach produkujących nowoczesne technologie,
  • sektorze finansowym,
  • jednostkach naukowo-badawczych.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Title: Bachelor of Science

  The MODELLING AND DATA SCIENCE program is carried out at the International Faculty of Engineering as part of the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics and is run entirely in English. During studies students will acquire skills in data science and computer modelling based on both data and fundamental rules governing the world. The program allows for the acquisition of advanced computer skills and others, which include computer simulations, contemporary physics, photonics, laser technologies and quantum calculations.

  Each student of Modelling and Data Science, as part of the study program, completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  The graduate of Modelling and Data Science will be a specialist in the field of process modelling, data analysis, computer design of materials and computer simulation. He will also be a broad-minded person, shaped by courses in those fields of science where data analysis plays an important role, e.g. material physics or photonics, as well as soft skills classes, e.g. teamwork.

  A Data Scientist is described as one of the most prospective and lucrative professions of the 21st century. A graduate of Modelling and Data Science will be a sought-after employee as:

  • data analyst,
  • modelling specialist,
  • data engineer,
  • a specialist in a profession that does not yet exist, but will be most sought after in four years' time.

  He will find employment in:

  • IT companies,
  • enterprises producing modern technologies,
  • financial sector,

  scientific and research units.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Opinie (5)

a Ocena odpowiedz

Najlepszy wybór :)

A.K Ocena odpowiedz

Studiowanie tutaj otwiera drzwi na rynek pracy. Polecam!

Bartek Ocena odpowiedz

Fantastyczny wydział, wykładowcy na najwyższym poziomie, chcą dzielić się wiedzą.

Ania Ocena odpowiedz

Bardzo wysoki poziom nauczania, polecam każdemu.

Emil Ocena odpowiedz

Profesjonalne podejście do studentów