ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

tel. 514 752 700

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl

ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

tel. 514 752 700

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia trwają 3 lata  (6 semestrów).

  Mają profil praktyczny – kształcą umiejętności zawodowe i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego  licencjata.

  Studenci mają do wyboru grupy przedmioty z zakresu:

  •  modelowania ciała
  • kosmetologii naturalnej.

  Kosmetologia jest nowym kierunkiem studiów, rozwijającym się w ostatnich latach bardzo szeroko. Prognozy rozwoju opieki medycznej wskazują, że zaczyna ona odgrywać coraz większą rolę we współczesnym społeczeństwie. Zachodzi więc konieczność dobrego kształcenia kosmetologów. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów  w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

   Studia I stopnia na kierunku Pedagogika trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

    

  W roku akademickim 2020/2021 studenci mają do wyboru:

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
  • Psychoprofilaktyka
  • Asystent osoby starszej z pomocą społeczną

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
  • Psychoprofilaktyka
  • Asystent osoby starszej z pomocą społeczną

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata 

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który pozwala uzyskać kwalifika­cje i kompetencje niezbędne w zakresie sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem ludzkim. Stwarza możliwość zdobycia szerokiej wiedzy ogólnej z zakresu nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z okre­ślonych dziedzin pielęgniarstwa.

  Studia przygotowują do pełnienia złożonej roli zawodowej i wynikających z niej funkcji, m. in.: promowania zdrowia, profilaktycznej, opiekuńczej, terapeutycznej, wychowawczej. Edukacja na tym kierunku kształ­cenia uwzględnia i odzwierciedla zmiany, jakie dokonują się współcze­śnie w praktyce pielęgniarskiej w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

      Program pielęgniarstwa realizowany w PWSZ uwzględnia nowe treści, niezbędne w kształceniu, jest zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi  i został pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden wybrany przedmiot przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo wydany w Rzeczpospolitej Polskiej albo inny dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w kraju, w którym został wydany z tłumaczeniem na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy dyplomów wydanych w Unii Europejskiej lub w krajach, z którymi Polska ma podpisane odpowiednie umowy).

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku ratownictwo medyczne mają więc na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry ratowników medycznych. Zawód ratownika medycznego polega na samodzielnym wykonywaniu lub wykonywaniu pod nadzorem lekarza, medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  W Polsce jest jednym z zawodów medycznych, który mimo najkrótszej tradycji kształcenia na poziomie studiów wyższych cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. Rozwój ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 7 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oparła system ratownictwa medycznego w Polsce na zawodzie ratownika medycznego.

  Przed ratownikami medycznymi ustawodawca otworzył możliwość samodzielnego wykonywania zawodu, włącznie z samodzielną pracą w zespołach ratownictwa medycznego bez konieczności obecności w zespole lekarza. Ratownicy medyczni uzyskali podstawy prawne do samodzielnego wykonywania wielu interwencji medycznych (tzw. medycznych czynności ratunkowych), w tym samodzielnego podawania kilkudziesięciu leków. Dobrze wyposażone i coraz lepiej wyszkolone zespoły ratownicze szybko zastępują tzw. ogólne zespoły lekarskie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)