ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61 848 70 91

fax.61 846 61 91

email: wrib@up.poznan.pl

http://www.up.poznan.pl/wr/

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61 848 70 91

fax.61 846 61 91

email: wrib@up.poznan.pl

http://www.up.poznan.pl/wr/

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biotechnologia
  Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do sprawnego poruszania się w obszarze biologii eksperymentalnej oraz technologii w celu wykorzystania organizmów żywych dla uzyskania nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
  • analiz i prace badawczych z użyciem materiału biologicznego,
  • stosowania technik biotechnologicznych,
  • kierowania przemysłowymi procesami biotechnologicznymi, w tym projektowanie bioprocesów i bioproduktów,
  • oceny zagrożenia dla środowiska związanego ze stosowaną technologią i skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom,
  • analizy rynku w zakresie produktów biotechnologicznych.
  Możliwości pracy dla absolwenta:
  • przemysł farmaceutyczny,
  • przemysł spożywczy,
  • diagnostyka medyczna,
  • ochrona środowiska,
  • hodowla oraz produkcja roślinna i zwierzęca,
  • produkcja materiałów nowej generacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EKOENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Ekoenergetyka
  Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów dysponujących wiedzą z obszaru pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
  • technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa,
  • pozyskiwania biogazu oraz projektowania, budowy i eksploatacji biogazowni,
  • technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych,
  • projektowania i eksploatacji farm wiatrowych,
  • projektowania i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
  Możliwości pracy dla absolwenta:
  • projektowanie instalacji OZE,
  • zarządzanie instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii,
  • doradztwo ekoenergetyczne,
  • uprawa roślin energetycznych,
  • produkcja paliw z biomasy,
  • prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE,
  • administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekoenergetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekoenergetyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Studia przygotowują do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Student nabywa uniwersalną wiedzę z zakresu nauk podstawowych obejmujących zagadnienia ogólne z matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz innych, pokrewnych dziedzin. Poznaje metody stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na wspomaganie złożonych procesów produkcji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ROLNICZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria rolnicza
  Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów z zakresu użytkowania i obsługi technicznej ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, komunalnej oraz w przetwórstwie płodów rolnych. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
  • projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami serwisowania maszyn rolniczych,
  • organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi w branży rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • użytkowania i obsługi technicznej ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej,
  • znajomość technik i technologii projektowania oraz produkcji maszyn rolniczych.
  Możliwości pracy dla absolwentów:
  • doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych,
  • inżynier serwisu technicznego,
  • zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych,
  • administracja państwowa i samorządowa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Ochrona środowiska
  Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów do ochrony i kształtowania biocenoz, zapobiegania skutkom niewłaściwej eksploatacji środowiska rolniczo-leśnego oraz jego zagrożeniom ze strony przemysłu, jak i do prowadzenia działalności organizacyjnej i edukacyjnej w tym zakresie. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
  • ochrony przyrody i zarządzania jej zasobami, techniki ochrony i odnowy gleb, techniki odnowy jezior, rzek i krajobrazu, technologii wody i ścieków,
  • identyfikacji i monitorowania zagrożeń dla środowiska,
  • biogeochemii ekosystemów,
  • organizacji ochrony środowiska,
  • podejmowania działań zmierzających do przywrócenia równowagi przyrodniczej.
  Możliwość pracy dla absolwenta:
  • administracja państwowa i samorządowa,
  • zakłady gospodarki komunalnej,
  • ekspert/doradca środowiskowy,
  • Inspekcja Ochrony Środowiska,
  • jednostki naukowo-badawcze,
  • działy ds. ochrony środowiska przedsiębiorstw produkcyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Rolnictwo
  Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnej agrotechniki i zrównoważonego rozwoju. Można się specjalizować w agronomii, hodowli roślin i nasiennictwie lub ochronie roślin. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
  • uprawy roli i roślin, nasiennictwa, ochrony roślin, łąkarstwa, mikrobiologii, gleboznawstwa, genetyki i hodowli roślin, chemii rolnej i in.
  • technologii produkcji rolniczej i eksploatacji środków technicznych,
  • ekonomii, finansów, handlu i informatyki,
  • zarządzania przedsiębiorstwami związanymi z obsługą rolnictwa i kompleksu gospodarki żywnościowej,
  • zarządzania przedsiębiorstwami zajmujących się skupem i obrotem produktami rolniczymi.
  Możliwość pracy dla absolwenta:
  • prowadzenie gospodarstwa rolnego,
  • zarządzanie przedsiębiorstwami związanymi z obsługą rolnictwa i całego kompleksu gospodarki żywnościowej,
  • administracja rolna,
  • doradztwo rolnicze,
  • stacje hodowli roślin i oceny odmian roślin uprawnych,
  • instytucje naukowo-badawcze.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

kisia145 Ocena

mi się kierunek bardzo podoba, trzeba wziąć pod uwagę to ze jest to dość trudny kierunek i sporo nauki, w szczególności w sesji. większość wykładowców miła, jednak zdarzają się też tacy którzy hm lubią podenerwować ucznia, co do warunków to nie ma z tym problemów. pierwszy rok jest dość łatwy w porównaniu do kolejnych.

M. Ocena

Zły nacisk na przedmioty i problem z niektórymi wykładowcami (i to spory...). Zajęcia w większości są prowadzone dobrze, niektóre gorzej ze względu na niskie finansowanie zajęć.