• BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów biologia i zdrowie człowieka

  Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim, utworzony na Wydziale Biologii UAM. Kierunek przygotowano z myślą o kandydatach zainteresowanych biologią, człowiekiem oraz wpływem środowiska na zdrowie, którzy chcieliby poznać i stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka,  To studia dla zainteresowanych służeniem swoją wiedzą i umiejętnościami drugiemu człowiekowi, tak by wspierać go w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia.

  Celem kierunku jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

  Atuty kierunku

  Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym. Program stworzono we współpracy z pracodawcami i wzbogacono o dodatkowe formy kształcenia (tj. kursy i staże). Umożliwi to zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia i zdrowie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen ze studiów wyższych oraz ocena z egzaminu dyplomowego dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia i zdrowie człowieka oraz biologia oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów biologia

  Studia I stopnia

  Studia I stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów. Biologia to nauka o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska.

  Proponowane przedmioty rozwijają umiejętności kognitywne studenta, takie jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz niezbędne kompetencje społeczne. Częściowo kształcenie odbywa się w oparciu o tutoring – proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy - rozwój studenta.

  Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do poruszania się po zmiennym rynku pracy.

  Studia II stopnia

  Studia II stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem i specjalnością studiów, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta, takich jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych. Student wyposażony jest w umiejętność pracy w grupie, zrozumienie potrzeby podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

  Student, korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru oraz krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych, może, w zależności od indywidualnych zainteresowań, sam kształtować swój program nauczania i poszerzać interesujące go obszary wiedzy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia molekularna
  • Biologia komórki i organizmu
  • Biologia populacji
  • Ekologia krajobrazu
  • Biologia ewolucyjna
  • Biologia człowieka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biologia molekularna
  • Biologia komórki i organizmu
  • Biologia populacji
  • Ekologia krajobrazu
  • Biologia ewolucyjna
  • Biologia człowieka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen ze studiów wyższych oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów bioinformatyka

  Bioinformatyka to kierunek studiów dla kandydatów zainteresowanych biologią molekularną i technikami informatycznymi, którzy chcą podejmować wyzwania nowoczesnej biologii. Kierunek łączy w sposób twórczy narzędzia biologii i informatyki w celu projektowania i przeprowadzania wielkoskalowych eksperymentów badawczych oraz wszechstronnej analizy wyników uzyskanych z badań genomicznych, transkryptomicznych, proteomicznych i biomedycznych. Ponadto, studenci bioinformatyki potrafią zaprojektować i skonstruować specjalistyczne narzędzia informatyczne dla takich sektorów, jak biotechnologia, biologia molekularna i diagnostyka medyczna.

  Kierunek bioinformatyki wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów oraz zajęć o charakterze praktycznym. Program studiów stworzono we współpracy z pracodawcami i firmami bioinformatycznymi (m.in. Roche, Ardigen, GenXone S.A.) wzbogacając go o dodatkowe formy kształcenia (m.in. kursy i staże w firmach z branży bioinformatycznej).

  Współpraca naszych nauczycieli akademickich z firmami bioinformatycznymi pozwala studentom nabyć umiejętności i kwalifikacje poszukiwane na obecnym rynku pracy oraz przygotować absolwentów do koordynowania pracy zespołów złożonych ze specjalistów biologii i informatyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów biotechnologia

  BIOTECHNOLOGIA to kierunek dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii – pragną poznać mechanizmy kierujące procesami zachodzącymi w komórkach, aby później wiedzę tę wykorzystywać w praktyce. Studenci biotechnologii I stopnia zdobywają podstawową wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych do rozwiązywania zadań z zakresu biotechnologii.

  Potrafią wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań zarówno symulacyjnych i eksperymentalnych. Nasi studenci uczestniczą w licznych zajęciach w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

  Atuty kierunku

  Biotechnologia to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę w zakresie procesów technologicznych, mikrobiologii, biochemii a także ekonomii i matematyki. Studenci w ramach prac licencjackich mają możliwość udziału w badaniach procesów komórkowych, białek i kwasów nukleinowych oraz zapoznania się z nowoczesnymi technikami. Daje to bogatą ofertę zajęć dydaktycznych oraz wysokie kwalifikacje zawodowe absolwentów. Studenci, w ramach modułów wybieralnych, mogą sami kierować swoją ścieżką kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen ze studiów wyższych oraz ocena z egzaminu dyplomowego dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia lub rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów ochrona środowiska

  OCHRONA ŚRODOWISKA We współczesnym świecie to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki i praktyki zarządzania środowiskiem.  

  W związku z tym program kształcenia na tym kierunku studiów realizowany jest przez specjalistów z różnych dziedzin tj.: ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ochrona środowiska to elitarne studia dla osób kreatywnych, z pasją przyrodniczą. Studiowanie ochrony środowiska daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu:

  • procesów biologicznych, ekologicznych i fizycznochemicznych w środowisku;
  • przyczyn, skutków i mechanizmów degradacji środowiska przyrodniczego;
  • różnorodności biologicznej, jej zagrożeń i sposobów ochrony;
  • oceny skutków wpływu działalności człowieka na organizmy żywe i procesy zachodzące w przyrodzie;
  • geograficznych systemów informacyjnych i innych nowoczesnych technik komputerowych (w tym języków programowania);
  • modelowania matematycznego zjawisk ekologicznych;
  • analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w szerokich domenach przestrzennych (krajobrazie, kontynentach, biomach etc.);
  • praktycznych umiejętności prowadzenia monitoringu środowiska i przygotowywania raportów oddziaływań inwestycji na środowisko i zarządzania zasobami przyrody.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena z egzaminu dyplomowego lub rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NEUROBIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów neurobiologia

  NEUROBIOLOGIA - powołany w 2015 roku interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia prowadzony obecnie przez cztery poznańskie uczelnie: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz od nowego roku akademickiego Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Neurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki, zajmującą się budową i funkcjonowaniem pojedynczych komórek nerwowych (neuronów) i ich złożonych układów (mózg, rdzeń kręgowy).

  Atuty kierunku

  Studia na kierunku neurobiologia obejmują bardzo szeroki wachlarz przedmiotów. Studenci poznają najnowocześniejsze metody badania mechanizmów prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej.

  Ponadto należy podkreślić wyjątkowość warunków realizacji unikatowego programu studiów, który łączy wzajemnie uzupełniającą się wiedzę i kompetencje Pracowników różnych Jednostek naukowo-dydaktycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów biotechnology

  MSc study programme introduces you to the biomedical aspects of biotechnology. The programme covers the latest concepts, achievements, and methodologies of medical biotechnology. It will develop the necessary practical skills in biomedical and molecular biology techniques, project management, will give a hands-on experience with commonly used as well as sophisticated instrumentation, and will explore the requirements of bioeconomy and biotechnological legislation. Programme  finishes with an MSc title.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENVIRONMENTAL PROTECTION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów environmental protection

  The programme is designed for those who want to become experts in identification and evaluation of the biotic components of ecosystems in accordance with the current rules and regulations of national and European laws.

  In addition to being awarded the M.Sc. degree, the graduate obtains four certificates: Certificate in Nature Compensation, Special Care Species, Economics in Environmental Protection, and Standardised Environmental Protection Policy. Many of the courses are offered in the form of workshops, field trips, and e-learning.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów Nauczanie biologii i przyrody

  Studia I stopnia

  Studia I stopnia na kierunku Nauczanie biologii i przyrody, przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać wszechstronną wiedzę biologiczną oraz kompetencje w zakresie przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, m.in. takich jak psychologia, pedagogika i dydaktyka przyrody i biologii, emisja głosu. Studenci tego kierunku realizują praktyki zawodowe w szkołach podstawowych pod opieką pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli przyrody i biologii.

  Kształcenie na kierunku Nauczanie biologii i przyrody, zarówno w zakresie przedmiotów biologicznych jak i pedagogicznych zaprojektowane jest tak, aby wspierać u studentów umiejętności wykorzystywania wiedzy w działaniach praktycznych takich jak opisywanie i wyjaśnianie złożone zjawiska przyrodniczych, projektowanie i wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych i terenowych, posługiwanie się aparaturą badawczą. Studenci wykorzystują wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej i szczegółowej w działaniach edukacyjnych prowadzonych dla uczniów szkół podstawowych oraz w obszarze kształcenia pozaszkolnego.

  Studia II stopnia

  Studia II stopnia na kierunku Nauczanie biologii i przyrody poszerzają wiedzę biologiczną studentów oraz umożliwiają realizację przedmiotów kierunkowych i praktyk zawodowych skoncentrowanych na etapie szkoły ponadpodstawowej. Korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru student może, w zależności od indywidualnych zainteresowań, kształtować swój program nauczania i poszerzać interesujące go obszary wiedzy.

  Zdobywając tytuł magistra na tym kierunkuabsolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody i biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto są oni przygotowani do podejmowania pracy w obszarze edukacji pozaszkolnej oraz na stanowiskach wymagających wykształcenia biologicznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauczanie biologii i przyrody brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego lub rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

k. Ocena odpowiedz

Czy osoba po profilu społecznym będzie w stanie ogarnąć cały zakres fizyczno-chemiczny?

Basia Ocena odpowiedz

Profesjonale podejście do studenta

Kamil Ocena odpowiedz

Jestem absolwentem tego Wydziału i szczerze polecam

Studentka Ocena odpowiedz

.