• BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Biologia i Zdrowie Człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany z myślą o studentach zainteresowanych najnowocześniejszymi osiągnieciami nauki w obszarach związanych z diagnostyką genetyczną. Został przygotowany z myślą o kształceniu analityków danych biomedycznych przygotowanych do pracy w branżach diagnostycznych i biotechnologicznych,  w których zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych pracowników ustawicznie rośnie. Unikatowy program studiów  obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: konstruowanie genomowych i genetycznych baz danych, genomika i transkryptomika człowieka, czy terapia genowa i komórkowa. Różnorodna oferta modułów obieralnych modułów zajęć daje możliwość dostosowania zakresu programowego zgodnie z indywidualnymi preferencjami każdego studenta.
   
  Zasadniczym celem studiów II stopnia na kierunku Biologia i zdrowie człowieka jest kształcenie specjalistów o wysokich kwalifikacjach, dysponujących wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi analizę i interpretację danych biomedycznych oraz udzielenie informacji o kondycji zdrowotnej, wspomagającej decyzję diagnostyczną.
   
  Przykładowe przedmioty:
  • Genomika i transkryptomika w badaniach człowieka
  • Analiza statystyczna danych biomedycznych
  • Ocena auksologiczna z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych
  • Etiologia i diagnostyka chorób cywilizacyjnych człowieka 
  • Psychospołeczne aspekty chorób
  • Metody obrazowania w medycynie
  • Etiologia i diagnostyka chorób rzadkich człowieka
  • Etiologia i diagnostyka chorób zakaźnych człowieka
  • Wysokoprzepustowe technologie sekwencjonowania i ich wykorzystanie w badaniach biomedycznych
  • Konstruowanie biomedycznych baz danych
  Atuty kierunku:
  Wiedzę i jej praktyczne zastosowanie studenci poznają dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej tj. wybitnych specjalistów zarówno z kraju jak i z zagranicy, którzy swoją pracą wnoszą olbrzymi wkład w rozwój badań i popularyzację tej nowatorskiej dyscypliny naukowej.
   
  Praca po studiach:
  Absolwenci po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Biologia i Zdrowie Człowieka II stopnia będą dysponować wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie, która wyznacza przyszłość dla medycyny, a jej rozwój poszerzy możliwości ich zatrudnienia w:
  • laboratoriach diagnostycznych i badawczych zajmujących się pozyskiwaniem, analizowaniem i interpretowaniem danych genomicznych i biomedycznych, które współpracują z personelem medycznym. 
  • w instytucjach administracji publicznej (instytucjach i jednostkach rządowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego), 
  • w instytucjach zajmujących się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka, 
  • w laboratoriach kontrolnych, analitycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 
  • w ramach zdalnej opieki i diagnostyki stanu zdrowia – telemedycyny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia i zdrowie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia i zdrowie człowieka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biologia

  BIOLOGIA to dwustopniowe studia, które pozwolą na uzyskanie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych z biochemii, biologii molekularnej, botaniki, zoologii, fizjologii, biologii środowiskowej, wirusologii i biologii człowieka.

  Na studiach II stopnia studenci, korzystając z dużej rróżnorodności przedmiotów do wyboru, mogą sami kształtować swój program studiów i nabywać wiedzę i umiejętności w ramach wybranej specjalności: Biologii molekularnej, Biologii komórki i organizmu, Biologii populacji, Ekologii krajobrazu, Biologii ewolucyjnej oraz Biologii człowieka.

  Przy rekrutacji kandydaci na kierunek Biologia mogą wybrać specjalność NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY. Ukończenie studiów I stopnia daje naszym studentom uprawnienia do nauczania przyrody i biologii w szkołach podstawowych, a absolwenci studiów II stopnia na specjalności NAUCZANIE BIOLOGII mogą podjąć pracę nauczyciela biologii w ośmioletniej szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych. Studenci mają zagwarantowany udział w hospitacjach i praktykach realizowanych w szkołach podstawowych, technikach i liceach.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

  Dowiedz się więcej

   


  Warto być olimpijczykiem

   

  Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu międzynarodowego i ogólnopolskiego, sprawdź na który kierunek możesz zostać przyjęty. Możesz być przyjęty wyłącznie na jeden wybrany kierunek/specjalność studiów i otrzymasz maksymalną liczbę punktów przewidzianą w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bioinformatyka

  BIOINFORMATYKA - w ostatnich latach w biologii mamy do czynienia z bardzo szybkim rozwojem wysokoprzepustowych technik badawczych, które dostarczają dużych ilości danych biologicznych. Powoduje to konieczność opracowywania coraz to nowszych metod ich analizy i interpretacji. Dziedziną nauki, która ma tutaj największe zastosowanie jest właśnie bioinformatyka.

  Umiejscowiona na styku biologii i informatyki, jest nową, dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, łączącą najnowsze podejścia naukowe w biologii (głównie biologii molekularnej) z zaawansowanymi narzędziami i metodami informatycznymi. Dynamiczny rozwój bioinformatyki podstawowej i aplikacyjnej wymaga kształcenia nowych specjalistów rozumiejących i potrafiących stosować metody informatyczne oraz tworzyć narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów biologicznych.

  W ramach studiów na kierunku bioinformatyka, poznać można zarówno algorytmy i metody stosowane przy tworzeniu oprogramowania bioinformatycznego, jak i posiąść wiedzę z zakresu biologii, która umożliwi ich efektywne projektowanie oraz zastosowanie do badań naukowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biotechnologia

  BIOTECHNOLOGIA jest interdyscyplinarnym połączeniem nauki i techniki. Kierunek Biotechnologia na Wydziale Biologii UAM to studia dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii – pragną poznać molekularne mechanizmy kierujące procesami zachodzącymi w komórkach, aby później wiedzę tę wykorzystywać w praktyce. W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności praktyczne, pozwalające na podejmowanie nowatorskich problemów na styku technologii i współczesnej biologii, z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej i komórkowej. Pracownicy naszego Wydziału prowadzą badania, których przedmiotem są komórki, struktury wewnątrzkomórkowe a także pojedyncze makrocząsteczki jak białka i kwasy nukleinowe. Studenci Biotechnologii w ramach prac licencjackich oraz magisterskich mają możliwość włączania się w prace badawcze i zapoznania się z zaawansowanymi technikami. Na Wydziale Biologii bardzo ściśle łączymy teorię z praktyką, studenci uczestniczą w licznych zajęciach laboratoryjnych w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto uczestniczą w programie praktyk i staży zawodowych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy. Nasi absolwenci mają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, dlatego są przygotowani do podejmowania nowych, ambitnych wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), podejmowania pracy w instytucjach naukowych a także laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, informatyka, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

   


  Warto być olimpijczykiem

  Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu międzynarodowego i ogólnopolskiego, sprawdź na który kierunek możesz zostać przyjęty. Możesz być przyjęty wyłącznie na jeden wybrany kierunek/specjalność studiów i otrzymasz maksymalną liczbę punktów przewidzianą w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Ochrona środowiska

  OCHRONA ŚRODOWISKA we współczesnym świecie to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki i praktyki zarządzania środowiskiem. W związku z tym program kształcenia na tym kierunku studiów realizowany jest przez specjalistów z różnych dziedzin tj.: ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ochrona środowiska to elitarne studia dla osób kreatywnych, z pasją przyrodniczą. Studiowanie ochrony środowiska daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu:

  • procesów biologicznych, ekologicznych i fizycznochemicznych w środowisku;
  • przyczyn, skutków i mechanizmów degradacji środowiska przyrodniczego;
  • różnorodności biologicznej, jej zagrożeń i sposobów ochrony;
  • oceny skutków wpływu działalności człowieka na organizmy żywe i procesy zachodzące w przyrodzie;
  • geograficznych systemów informacyjnych i innych nowoczesnych technik komputerowych (w tym języków programowania);
  • modelowania matematycznego zjawisk ekologicznych;
  • analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w szerokich domenach przestrzennych (krajobrazie, kontynentach, biomach etc.);
  • praktycznych umiejętności prowadzenia monitoringu środowiska i przygotowywania raportów oddziaływań inwestycji na środowisko i zarządzania zasobami przyrody.

  Oferujemy studentom także udział w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych, wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych.

  Ochrona środowiska realizowana na Wydziale Biologii UAM cieszy się bardzo dobrą opinią wśród jej absolwentów, co jak podkreślają, wynika z bogatej oferty programowej oraz kompetentnej i otwartej kadry naukowo-dydaktycznej. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody i realizujących zadania monitoringu środowiska, w prywatnych firmach konsultingowych, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NEUROBIOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Neurobiologia

  NEUROBIOLOGIA - powołany w 2015 roku jako drugi w Polsce interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia, prowadzony przez trzy poznańskie uczelnie: Wydział Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W najbliższej przyszłości do konsorcjum dołączy również Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

  Program studiów skoncentrowany jest na zajęciach praktycznych, na których studenci zapoznawani są z układem nerwowym i jego aktywnością od poziomu molekularnego i komórkowego poprzez systemowy i poznawczy aż po behawioralny. Studenci poznają molekularne i komórkowe mechanizmy prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego, czy możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w nowatorskich terapiach eksperymentalnych. Należy podkreślić wyjątkowość warunków realizacji programu studiów, które łączą wzajemnie uzupełniające się wiedzę i kompetencje pracowników różnych jednostek naukowo-dydaktycznych. W trakcie zajęć na AWF studenci zajmują się przede wszystkim neurofizjologią, funkcjonowaniem układu nerwowo-mięśniowego oraz problematyką neurorehabilitacji. Na UP prowadzone są zajęcia z neuroanatomii, zagadnień związanych z eksperymentami na zwierzętach, neurogenetyką. Z kolei na UAM kluczowe zagadnienia dotyczą układu nerwowego bezkręgowców, neurofarmakologii, neuroendokrynologii oraz rozwoju układu nerwowego. W ramach zajęć na Uniwersytecie Medycznym planowane jest prowadzenie zajęć związanych z aspektem klinicznym tj. neurologia, neurochirurgia, czy też diagnostyka chorób neurozwyrodnieniowych.

  Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w uczelniach i w instytutach badawczych, laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych oraz jednostkach usług publicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA Stopień: II REKRUTACJA

  OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA to nowe, elitarne studia magisterskie w Polsce prowadzone przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które przygotują do praktycznego wykorzystywania wiedzy o przyrodzie i ochronie jednych z najważniejszych ekosystemów świata – LASÓW. Program tych studiów uzyskał rekomendację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Nasi studenci poznają nowoczesne narzędzia i techniki badania ekosystemów, siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz biologii roślin i zwierząt. Program studiów skoncentrowany jest na praktycznych aspektach wiedzy o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i metodach ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do ekosystemów leśnych. Nasi absolwenci będą umieli prowadzić monitoring przyrodniczy oraz poznają zasady zarządzania oraz gospodarowania lasami, szczególnie w zakresie umożliwiającym przygotowanie i realizację planów zadań ochronnych. Będą umieli korzystać z różnych źródeł informacji o środowisku związanych z gospodarowaniem w lasach a także będą przygotowani do prowadzenia warsztatów przyrodniczych dla dzieci i dorosłych oraz przygotowania atrakcyjnych materiałów dydaktycznych i informacyjnych.

  Aby uzyskać więcej informacji wejdź na nasze strony:

  STRONA DOMOWA

  FACEBOOK

  Absolwenci tego kierunku zdobywają zatrudnienia między innymi w:

  • jednostkach administracyjnych lasów państwowych,
  • instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody,
  • jednostkach wykonujących działania ochronne,
  • stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z egzaminu licencjackiego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Basia Ocena

Profesjonale podejście do studenta

Kamil Ocena

Jestem absolwentem tego Wydziału i szczerze polecam

Studentka Ocena

.