• BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim, utworzony na Wydziale Biologii UAM. Kierunek przygotowano z myślą o kandydatach zainteresowanych biologią, człowiekiem oraz wpływem środowiska na zdrowie, którzy chcieliby poznać i stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka,  To studia dla zainteresowanych służeniem swoją wiedzą i umiejętnościami drugiemu człowiekowi, tak by wspierać go w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia.

  Celem kierunku jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

  Atuty kierunku

  Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym. Program stworzono we współpracy z pracodawcami i wzbogacono o dodatkowe formy kształcenia (tj. kursy i staże). Umożliwi to zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia i zdrowie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia i zdrowie człowieka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biologia

  Studia I stopnia

  Studia I stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów. Biologia to nauka o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska.

  Proponowane przedmioty rozwijają umiejętności kognitywne studenta, takie jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz niezbędne kompetencje społeczne. Częściowo kształcenie odbywa się w oparciu o tutoring – proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy - rozwój studenta.

  Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do poruszania się po zmiennym rynku pracy.

  Studia II stopnia

  Studia II stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem i specjalnością studiów, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta, takich jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych. Student wyposażony jest w umiejętność pracy w grupie, zrozumienie potrzeby podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

  Student, korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru oraz krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych, może, w zależności od indywidualnych zainteresowań, sam kształtować swój program nauczania i poszerzać interesujące go obszary wiedzy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczanie biologii i przyrody

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczanie biologii

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

  Dowiedz się więcej

   


  Warto być olimpijczykiem

   

  Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu międzynarodowego i ogólnopolskiego, sprawdź na który kierunek możesz zostać przyjęty. Możesz być przyjęty wyłącznie na jeden wybrany kierunek/specjalność studiów i otrzymasz maksymalną liczbę punktów przewidzianą w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bioinformatyka

  Rozpoczęła się właśnie era "Big Biomedical Data", w której rośnie zapotrzebowanie na nowych specjalistów w zakresie biologii molekularnej i informatyki, czyli bioinformatyki. Aby podejmować wyzwania nowoczesnej biologii, przedstawiciele nowej generacji biologów-informatyków muszą umieć posługiwać się metodologią umożliwiającą analizy olbrzymich i często wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych.

  W trakcie tych studiów absolwent nabędzie umiejętności i wiedzę, które to umożliwiają. Będzie  potrafił nie tylko ocenić przydatność i zastosować dostępne narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów biologicznych, ale również zaprojektować i skonstruować własne narzędzia.

  Atuty kierunku

  Współpraca dwóch uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej – umożliwiła stworzenie unikatowego programu kształcenia, który łączy wysokiej klasy edukację w zakresie biologii molekularnej z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie informatyki i programowania. Szeroka paleta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom skoncentrowanie się na wybranych aspektach bioinformatyki – analizie danych genomowych, algorytmice czy też bioinformatyce strukturalnej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biotechnologia

  BIOTECHNOLOGIA to kierunek dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii – pragną poznać mechanizmy kierujące procesami zachodzącymi w komórkach, aby później wiedzę tę wykorzystywać w praktyce. Studenci biotechnologii I stopnia zdobywają podstawową wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych do rozwiązywania zadań z zakresu biotechnologii.

  Potrafią wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań zarówno symulacyjnych i eksperymentalnych. Nasi studenci uczestniczą w licznych zajęciach w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

  Atuty kierunku

  Biotechnologia to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę w zakresie procesów technologicznych, mikrobiologii, biochemii a także ekonomii i matematyki. Studenci w ramach prac licencjackich mają możliwość udziału w badaniach procesów komórkowych, białek i kwasów nukleinowych oraz zapoznania się z nowoczesnymi technikami. Daje to bogatą ofertę zajęć dydaktycznych oraz wysokie kwalifikacje zawodowe absolwentów. Studenci, w ramach modułów wybieralnych, mogą sami kierować swoją ścieżką kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, informatyka, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

   


  Warto być olimpijczykiem

  Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu międzynarodowego i ogólnopolskiego, sprawdź na który kierunek możesz zostać przyjęty. Możesz być przyjęty wyłącznie na jeden wybrany kierunek/specjalność studiów i otrzymasz maksymalną liczbę punktów przewidzianą w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Ochrona środowiska

  OCHRONA ŚRODOWISKA We współczesnym świecie to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki i praktyki zarządzania środowiskiem.  

  W związku z tym program kształcenia na tym kierunku studiów realizowany jest przez specjalistów z różnych dziedzin tj.: ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ochrona środowiska to elitarne studia dla osób kreatywnych, z pasją przyrodniczą. Studiowanie ochrony środowiska daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu:

  • procesów biologicznych, ekologicznych i fizycznochemicznych w środowisku;
  • przyczyn, skutków i mechanizmów degradacji środowiska przyrodniczego;
  • różnorodności biologicznej, jej zagrożeń i sposobów ochrony;
  • oceny skutków wpływu działalności człowieka na organizmy żywe i procesy zachodzące w przyrodzie;
  • geograficznych systemów informacyjnych i innych nowoczesnych technik komputerowych (w tym języków programowania);
  • modelowania matematycznego zjawisk ekologicznych;
  • analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w szerokich domenach przestrzennych (krajobrazie, kontynentach, biomach etc.);
  • praktycznych umiejętności prowadzenia monitoringu środowiska i przygotowywania raportów oddziaływań inwestycji na środowisko i zarządzania zasobami przyrody.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NEUROBIOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Neurobiologia

  NEUROBIOLOGIA - powołany w 2015 roku interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia prowadzony obecnie przez cztery poznańskie uczelnie: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz od nowego roku akademickiego Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Neurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki, zajmującą się budową i funkcjonowaniem pojedynczych komórek nerwowych (neuronów) i ich złożonych układów (mózg, rdzeń kręgowy).

  Atuty kierunku

  Studia na kierunku neurobiologia obejmują bardzo szeroki wachlarz przedmiotów. Studenci poznają najnowocześniejsze metody badania mechanizmów prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej.

  Ponadto należy podkreślić wyjątkowość warunków realizacji unikatowego programu studiów, który łączy wzajemnie uzupełniającą się wiedzę i kompetencje Pracowników różnych Jednostek naukowo-dydaktycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGY Stopień: II REKRUTACJA

  MSc study programme introduces you to the biomedical aspects of biotechnology. The programme covers the latest concepts, achievements, and methodologies of medical biotechnology. It will develop the necessary practical skills in biomedical and molecular biology techniques, project management, will give a hands-on experience with commonly used as well as sophisticated instrumentation, and will explore the requirements of bioeconomy and biotechnological legislation. Programme  finishes with an MSc title.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ENVIRONMENTAL PROTECTION Stopień: II REKRUTACJA

  The programme is designed for those who want to become experts in identification and evaluation of the biotic components of ecosystems in accordance with the current rules and regulations of national and European laws.

  In addition to being awarded the M.Sc. degree, the graduate obtains four certificates: Certificate in Nature Compensation, Special Care Species, Economics in Environmental Protection, and Standardised Environmental Protection Policy. Many of the courses are offered in the form of workshops, field trips, and e-learning.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Opinie (4)

k. Ocena

Czy osoba po profilu społecznym będzie w stanie ogarnąć cały zakres fizyczno-chemiczny?

Basia Ocena

Profesjonale podejście do studenta

Kamil Ocena

Jestem absolwentem tego Wydziału i szczerze polecam

Studentka Ocena

.