Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź

tel. 42 631 34 00

e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

www.snack.p.lodz.pl

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź

tel. 42 631 34 00

e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

www.snack.p.lodz.pl

 • BIOGOSPODARKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biogospodarka
  Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany, realizowany w ramach porozumienia o współpracy UT3, pomiędzy trzema uczelniami technicznymi, tj. Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną. Każda z uczelni prowadzi rekrutację na ten kierunek indywidualnie, a studenci będą realizować wspólny program kształcenia: trzy pierwsze semestry w macierzystej uczelni, następne trzy semestry, tzw. rotacyjne, będą realizowane odpowiednio: w PŁ (sem. IV), PW (sem. V) i WAT (sem. VI). Ostatni semestr, dyplomowy (sem. VII), będzie realizowany w  macierzystej uczelni. Absolwenci kierunku biogospodarka otrzymają wspólny dyplom ukończenia studiów inżynierskich trzech uczelni. Program kształcenia ukierunkowany jest na poznawanie nowych technologii w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Obejmuje wiedzę inżynierską z kilku dyscyplin z uwzględnieniem logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Program studiów kształtuje umiejętność innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz kompetencje do współpracy nauki i biznesu. Biogospodarka to pierwszy w Polsce kierunek inżynierski o tak zdefiniowanych celach kształcenia. W trakcie studiów nabywane są umiejętności związane problematyką projektowania i funkcjonowania urzadzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodatce. Są to, m.in.: umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw, umiejętność integracji wiedzy z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych, jak również umiejętności z zakresu systemów zarządzania jakością w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia
  Studia  obejmują praktyczne i teoretyczne przygotowanie niezbędne do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii; projektowanie i wyposażanie techniczne linii produkcyjnych oraz ich właściwą eksploatację w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, biotechnologicznego, farmaceutycznego i w ochronie środowiska. Ponadto studenci tego kierunku poznają elementy informatyki, ekonomii i jakości produkcji. Posiadają elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
  Specjalności: 
  • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
  • biotechnologia żywności
  • technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
  Absolwent:
  Absolwenci kierunku biotechnologia potrafią funkcjonować na styku technologii i najnowszych metod biologii eksperymentalnej oraz mogą współpracować ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Podobnie jak wszyscy absolwenci Politechniki Łódzkiej, również oni posiadają umiejętności języka obcego na poziomie minimum B-2. Absolwenci studiów pierwszego stopnia są  przygotowani do pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych (głównie przemyśle produkcji żywności); do wykorzystania urządzeń technologicznych i prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz do pracy w laboratoriach badawczych z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury badawczej. Mają opanowane techniki komputerowe oraz podstawy wiedzy ekonomicznej. Absolwenci mogą rozwijać swoje umiejętności zawodowe i bez problemów kontynuować studia drugiego stopnia, mogą również prowadzić własną działalność produkcyjno-handlową. Dzięki elastycznemu przygotowaniu potrafią też łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek realizowany jest przy współpracy dwóch wydziałów Politechniki Łódzkiej: Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Taka współpraca pozwala na realizację w programie studiów założeń odnoszących się zarówno do specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności i żywienia jak i kompetencji w zakresie zarządzania i marketingu w branży HoReCa. Menedżer żywności i żywienia człowieka to kierunek o profilu praktycznym. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Menedżer żywności i żywienia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia lub biologia

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Technologia kosmetyków
  Program studiów magisterskich drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku technologia kosmetyków jest unikatowy w Polsce. Kształcenie obejmuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w dziedzinie produkcji kosmetyków. Odbywana w czasie studiów 3-miesięczna praktyka zawodowa, połączona z wykonaniem pracy dyplomowej, podnosi kwalifikacje niezbędne do organizowania i efektywnego zarządzania wszystkimi etapami procesu wytwarzania kosmetyków.
  Główne przedmioty:
  technologia preparatów kosmetycznych, analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków, projektowanie produktu kosmetycznego, produkty zapachowe i podstawy perfumerii, jakość i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego, mikrobiologia kosmetyków.
  Absolwent:
  Gwarantujemy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, organizowania oraz nadzorowania produkcji kosmetyków, w tym innowacyjnych kosmetyków naturalnych. Nauczysz się projektować produkty kosmetyczne, kierować i zarządzać procesami badania i wprowadzania na rynek kosmetyków,. efektywnie je wykorzystywać w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA, nawiązywać współpracę z firmami dystrybuującymi surowce kosmetyczne. Uzyskasz kompetencje do prowadzenia własnej firmy. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem i wprowadzaniem na rynek kosmetyków, w gabinetach kosmetycznych. Dzięki szerokiej wiedzy będziesz przygotowany także do pracy w firmach z branży farmaceutycznej i chemicznej oraz w laboratoriach badawczo-rozwojowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia kosmetyków jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Studia inżynierskie obejmują technologię produkcji żywności, czyli: cukrownictwo, technologię skrobi i cukiernictwa, chłodnictwo żywności, technologię produktów zapachowych i surowców kosmetycznych; metody utrwalania, przechowywania oraz dystrybucji żywności i innych bioproduktów; zasady organizacji i zarządzania laboratoriami przemysłowymi, chemicznymi, biochemicznymi oraz mikrobiologicznymi.
  Specjalności: 
  • analiza i ocena żywności
  • chemia żywności i surowców kosmetycznych
  • technologia żywności
  Absolwent:
  Absolwent jest praktycznie i teoretycznie przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego na stanowisku inżynieryjnym. Jest przygotowany również do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się obrotem żywności, jej kontrolą oraz żywieniem człowieka. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie, łączące wiedzę z przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) z wiedzą z zakresu nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych oraz ekonomicznych. Absolwent jest specjalistą w zakresie wytwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i oceny jakości surowców oraz produktów spożywczych. Zdobyta wiedza ma służyć również projektowaniu nowych technologii, przyjaznych środowisku dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Zdobyte wiadomości z zakresu analizy żywności, biochemii, mikrobiologii i informatyki umożliwiają prowadzenie prac o charakterze analitycznym. Absolwent posiada ponadto wiedzę na temat zasad żywienia człowieka. Jest przygotowany również do wdrażania systemów zapewniania jakości, bezpieczeństwa pracy oraz współzarządzania produkcją, włączając w to kalkulację ekonomiczną. W tych działaniach może wykorzystywać nabyte podczas studiów umiejętności językowe (na poziomie B2) i opanowane techniki komputerowe. Dzięki szerokiej wiedzy z przedmiotów chemicznych jest wartościowym kandydatem do pracy także w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Elastyczne przygotowanie pozwala mu też łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach. Posiada  także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Może rozwijać swoje umiejętności zawodowe, a także kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na powyższym kierunku.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywnienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (7)

klsauda Ocena

W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej zwracają uwagę na to, co jedzą. To sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie technologii żywności rośnie. Studiuję na Politechnice Łódzkiej, aby zostać takim specjalistą

kasia Ocena

Studiując na Politechnice Łódzkiej spotkałam ludzi podobnych do siebie. To równie ważne co poziom nauczania, czy prestiż uczelni. Politechnika Łódzka to, po prostu, świetne miejsce do nauki i rozwoju osobistego

jowi Ocena

Politechnika Łódzka to był mój pierwszy wybór. I trzymałam się tej zasady, że pierwsza opcja, pierwszy pomysł bywa najlepszy. I nie myliłam się. Politechnika Łódzka to prestiżowa uczelnia, która funkcjonuje dzięki ludziom, którzy mają pasję i chętnie się nią dzielą ze studentami

justyna Ocena

Biotechnologia to taka dziedzina, która wpływa na wszystkich i dlatego jest taka ciekawa. Ale nawet najciekawszą wiedzę można przekazać w nudny i nieciekawy sposób. Na Politechnice Łódzkiej uczą ludzie pełni pasji, żyjący swoją dyscypliną naukową. To widać na prowadzonych przez nich zajęciach. To prawdziwa przyjemność uczyć się na tej uczelni

malwina Ocena

Politechnika Łódzka to znacząca uczelnia w kraju i uzyskany na niej dyplom potrafi otworzyć wiele drzwi. Największym walorem Politechniki Łódzkiej jest nowoczesna wiedza, czyli taka, którą rzeczywiście absolwent będzie miał okazję wykorzystać

kasia Ocena

Politechnika Łódzka to czołówka kształcenia wyższego. Od dawna o tym wiedziałam i koniecznie chciałam studiować właśnie na tej uczelni. Wszystkie opinie się potwierdziły. Na Politechnice Łódzkiej zdobywam nowoczesną wiedzę, dostosowaną do wymagań rozwijającego się rynku pracy

Anonim Ocena

Bardzo ludzkie podejście do studentów.