Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź

tel. 42 631 34 00

e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

www.snack.p.lodz.pl

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź

tel. 42 631 34 00

e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

www.snack.p.lodz.pl

 • BIOGOSPODARKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biogospodarka

  Biogospodarka kształci specjalistów posiadających wiedzę interdyscyplinarną, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów praktycznych, projektowania urządzeń oraz instalacji i pracy w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. A zatem studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie personelu technicznego spełniającego wysokie wymagania stawiane kadrze inżynierskiej, przygotowanego do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

  Absolwenci biogospodarki mogą znaleźć zatrudnienie w następujących gałęziach gospodarki:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne;
  • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów;
  • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii;
  • administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu;
  • szkolnictwie zawodowym.

  Po zrealizowaniu programu studiów II stopnia absolwent będzie znał w pogłębionym stopniu analitykę biosurowców, procesy konwersji biomasy oraz kierunki ich rozwoju z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, zasady gospodarki cyklu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych. Ponadto pozyska wiedzę dotyczącą głównych strategii rozwojowych biotechnologii przemysłowej oraz inżynierii środowiska w zakresie właściwym dla biogospodarki, związane z tym dylematy współczesnej cywilizacji oraz uwarunkowania działalności przemysłowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia przemysłowa w biogospodarce

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biogospodarka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia

  Absolwenci kierunku biotechnologia potrafią funkcjonować na styku technologii i najnowszych metod inżynierii biologicznej oraz mogą współpracować ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Podobnie jak wszyscy absolwenci Politechniki Łódzkiej, wykazują się znajomością języka obcego na poziomie minimum B2.

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia są  przygotowani do pracy w różnych gałęziach przemysłu, w których wykorzystywane są bioprocesy. Mogą zajmować się ochroną środowiska na stanowiskach organizatorów produkcji, technologów i kontrolerów produkcji. Potrafią projektować linie produkcyjne z wykorzystaniem procesów biotechnologicznych oraz są przygotowani do pracy w laboratoriach analitycznych i badawczych z użyciem materiału biologicznego, jak i nowoczesnej aparatury. Mają opanowane techniki komputerowe oraz podstawy wiedzy ekonomicznej.

  Inżynierowie mogą rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów i kursów podyplomowych oraz kontynuować kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich). Dzięki wszechstronnemu i elastycznemu przygotowaniu są zdolni do prowadzenia własnej działalności produkcyjno‑handlowej oraz potrafią łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.

  Studia drugiego stopnia dają możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania absolwenta do pracy w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności produkcji żywności, chemicznym, farmaceutycznym i ochronie środowiska. Studenci zdobywają predyspozycje do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych, pracy na styku technologii i najnowszych metod biologii eksperymentalnej na poziomie analitycznym oraz badawczo-rozwojowym, współpracy ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Program studiów rozszerza wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach aparaturowych i technologicznych niezbędną do realizacji złożonych zadań, zawiera treści obejmujące zarządzanie, w tym zarządzanie jakością. Umożliwia poznanie pojęć i zasad zawiązanych z ochroną własności przemysłowej, prawem autorskim oraz zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. Przygotowuje do pracy twórczej i zespołowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
  • żywność funkcjonalna
  • Mikrobiologia przemysłowa
  • Technologia fermentacji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bioaktywne fitozwiązki
  • Biotechnologia molekularna i przemysłowa
  • Mikrobiologia stosowana
  • żywność i napoje fermentowane

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  Program jest realizowany w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Industrial Biotechnology jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów o wartości dodanej.

  Industrial Biotechnology to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, student będzie potrafił skonstruować nowoczesne, ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy  w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska. Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Industrial biotechnology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia lub biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Industrial biotechnology jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek realizowany jest przy współpracy dwóch wydziałów Politechniki Łódzkiej: Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Taka współpraca pozwala na realizację w programie studiów założeń odnoszących się zarówno do specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności i żywienia jak i kompetencji w zakresie zarządzania i marketingu w branży HoReCa. Menedżer żywności i żywienia człowieka to kierunek o profilu praktycznym. 

  Studenci zdobywają umiejętności pozwalające na planowanie, organizację i realizowanie przedsięwzięć w branży hotelarskiej i gastronomicznej, w szczególności:

  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • zarządzania obsługą firm gastronomicznych z branży hotelarskiej, agrturystycznej itp.;
  • opracowania planów działania, rozwoju i inwestycji firmy;
  • przygotowania oferty handlowej dla różnych grup odbiorców;
  • konstruowania posiłków zgodnie z zaleceniami żywieniowymi i dietetycznymi;
  • produkcji gastronomicznej w oparciu o systemy kontroli jakości;
  • działań promocyjnych i marketingowych;
  • kierowania zespołem pracowników.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Menedżer żywności i żywienia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia lub biologia

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Technologia kosmetyków
  Program studiów magisterskich drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku technologia kosmetyków jest unikatowy w Polsce. Kształcenie obejmuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w dziedzinie produkcji, kontroli jakości i wprowadzania na rynek kosmetyków, w tym kosmetyków naturalnych. Odbywana w czasie studiów 3-miesięczna praktyka zawodowa, połączona z wykonaniem pracy dyplomowej, podnosi kwalifikacje niezbędne do organizowania i efektywnego zarządzania wszystkimi etapami procesu wytwarzania kosmetyków bezpiecznych dla konsumentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia kosmetyków jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

  Studia obejmują zagadnienia związane z technologią produkcji żywności, czyli:

  • cukrownictwo,
  • technologię skrobi i cukiernictwa,
  • technologię produktów zapachowych i surowców kosmetycznych,
  • technologię produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • metody utrwalania, przechowywania oraz dystrybucji żywności i innych bioproduktów,
  • zasady organizacji i zarządzania laboratoriami przemysłowymi, chemicznymi, biochemicznymi oraz mikrobiologicznymi.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza i ocena żywności
  • Chemia żywności i surowców kosmetycznych
  • Technologia żywności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka i modyfikacje żywności
  • Bezpieczeństwo i jakość żywności
  • Cukrownictwo
  • Fitochemia
  • Projektowanie funkcjonalnych wyrobów cukierniczych i piekarskich

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza i ocena żywności
  • Chemia żywności i surowców kosmetycznych
  • Technologia żywności

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywnienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (7)

klsauda Ocena

W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej zwracają uwagę na to, co jedzą. To sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie technologii żywności rośnie. Studiuję na Politechnice Łódzkiej, aby zostać takim specjalistą

kasia Ocena

Studiując na Politechnice Łódzkiej spotkałam ludzi podobnych do siebie. To równie ważne co poziom nauczania, czy prestiż uczelni. Politechnika Łódzka to, po prostu, świetne miejsce do nauki i rozwoju osobistego

jowi Ocena

Politechnika Łódzka to był mój pierwszy wybór. I trzymałam się tej zasady, że pierwsza opcja, pierwszy pomysł bywa najlepszy. I nie myliłam się. Politechnika Łódzka to prestiżowa uczelnia, która funkcjonuje dzięki ludziom, którzy mają pasję i chętnie się nią dzielą ze studentami

justyna Ocena

Biotechnologia to taka dziedzina, która wpływa na wszystkich i dlatego jest taka ciekawa. Ale nawet najciekawszą wiedzę można przekazać w nudny i nieciekawy sposób. Na Politechnice Łódzkiej uczą ludzie pełni pasji, żyjący swoją dyscypliną naukową. To widać na prowadzonych przez nich zajęciach. To prawdziwa przyjemność uczyć się na tej uczelni

malwina Ocena

Politechnika Łódzka to znacząca uczelnia w kraju i uzyskany na niej dyplom potrafi otworzyć wiele drzwi. Największym walorem Politechniki Łódzkiej jest nowoczesna wiedza, czyli taka, którą rzeczywiście absolwent będzie miał okazję wykorzystać

kasia Ocena

Politechnika Łódzka to czołówka kształcenia wyższego. Od dawna o tym wiedziałam i koniecznie chciałam studiować właśnie na tej uczelni. Wszystkie opinie się potwierdziły. Na Politechnice Łódzkiej zdobywam nowoczesną wiedzę, dostosowaną do wymagań rozwijającego się rynku pracy

Anonim Ocena

Bardzo ludzkie podejście do studentów.