RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ

RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ

RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ

Studia w Krakowie

resocjalizacja z socjoterapią

Odkryj studia resocjalizacja z socjoterapią w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Resocjalizacja z socjoterapią studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Resocjalizacja z socjoterapią poświęcona jest np.: sposobom prowadzenia terapii uzależnień; zasadom pracy z rodziną z dzieckiem niedostosowanym społecznie; metodyce oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych oraz w środowisku otwartym; podstawom prawnym resocjalizacji czy roli rodziny i najbliższego środowiska na rozwój społeczny dzieci.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom poznać także m.in.: metody readaptacji społecznej i rodzaje pomocy postpenitencjarnej; zastosowanie psychologii sądowej i penitencjarnej w resocjalizacji; metodykę oddziaływań socjoterapeutycznych; zasady konstruowania indywidualnych programów socjoterapeutycznych; podstawy kryminologii i streetworkingu.

Absolwenci resocjalizacji z socjoterapią są zatrudniani w takich miejscach jak np.: młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, kuratele sądowe, ośrodki kuratorskie, areszty śledcze, zakłady karne, pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka, świetlice socjoterapeutyczne czy organizacje rządowej i pozarządowe działające w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Program studiów i przedmioty

Studia na resocjalizacji z socjoterapią pozwalają studentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in. diagnostyki pedagogicznej; projektowania indywidualnych programów wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych w obszarze wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych; organizacji działalności instytucji wychowawczych, opiekuńczych lub terapeutycznych. Studenci tej ścieżki kształcenia w trakcie praktycznych zajęć szkolą również swoje umiejętności np. organizacyjne i komunikacyjne.

W programie studiów na resocjalizacji z socjoterapią znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Streetworking
 • Kryminologia
 • Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Wybrane zagadnienia psychologii sądowej i penitencjarnej
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka oddziaływań w środowisku otwartym
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Praca z rodzina z dzieckiem niedostosowanym
 • Podstawy terapii uzależnień

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które są niedostosowane społecznie; sposobów projektowania indywidualnych programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; prawnych i społecznych podstaw resocjalizacji.

Absolwenci resocjalizacji z socjoterapią są gotowi w szczególności do wykonywania zawodu np. pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Ponadto absolwenci wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności pedagogicznej.

Absolwent resocjalizacji z socjoterapią może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki wychowawcze
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • poradnie rodzinne
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • placówki oświatowe
 • domy dziecka, ośrodki adopcyjne
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Resocjalizacja z socjoterapią to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Krakowie

Studenci pedagogiki poznają różnorodne metody oraz techniki i narzędzia, które powszechnie stosowane są w działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub resocjalizacyjnej. Uczelnie w Krakowie oferują studentom tego kierunku liczne ścieżki kształcenia, które poświęcone są różnorodnym zagadnieniom – dzięki temu absolwenci pedagogiki rozumieją m.in.: podstawy coachingu, doradztwa zawodowego i personalnego, resocjalizacji czy terapii pedagogicznej.

Osoby, które ukończyły pedagogikę mogą szukać zatrudnienia np. w: domach dziecka, świetlicach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach, internatach, placówkach młodzieżowych, zakładach karnych, sądach, ośrodkach interwencyjnych, działach personalnych firm, agencjach doradztwa personalnego czy urzędach pracy. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą prowadzić własną działalność pedagogiczną.

Dowiedz się więcej: pedgogika studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)