Kierunek lekarski studia stacjonarne Poznań

Kierunek lekarski studia stacjonarne Poznań

Kierunek lekarski studia stacjonarne Poznań

Studia stacjonarne w Poznaniu

na kierunku lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Poznaniu i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

23.12.2021

Kierunek lekarski - studia stacjonarne (dzienne) Poznań - 2022 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku lekarskim w Poznaniu to studia jednolite magisterskie magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

Studia na kierunku kierunek lekarski w Poznaniu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia na kierunku lekarskim można podjąć na jednej poznańskiej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Kardynała Marcinowskiego w Poznaniu.

 

Kandydaci na kierunek lekarski muszą wykazać się nie lada wiedzą i zdolnościami – w procesie rekrutacyjnym bierze udział wielu chętnych, którym marzy się praca w szpitalach czy przychodniach. Przyszli lekarze w trakcie studiów poznają najważniejsze zasady oraz teorie praktyki medycznej, a także rozwijają swoje zdolności komunikacyjne w kontaktach z pacjentami. Program kierunku lekarskiego składa się z przedmiotów, które w szczególności poświęcone są naukom biologicznym, chemicznym i matematycznym.

Ci absolwenci, którzy odbędą staż podyplomowy i otrzymają pozytywny wynik podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego, zyskują uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski studia stacjonarne Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania na kierunek lekarski w Poznaniu?

Rekrutacja na studia stacjonarne na uczelniach publicznych odbywa się za pomocą konkursu świadectw. Oznacza to zatem, że przyszły student powinien skupić się w szczególności na egzaminach maturalnych.

 

Najczęściej wymaganymi przedmiotami w czasie rekrutacji na kierunek lekarski są takie przedmioty jak:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia

 

Rekrutacja na kierunek lekarski wymaga zdania matury z co najmniej dwóch przedmiotów spośród takich jak: biologia, chemia, fizyka na poziomie rozszerzonym.

* Kryteria kwalifikacyjne mogą różnić się w zależności od wymagań danej uczelni. Powyższa lista stanowi jedynie przykładowe przedmioty, które mogą być brane podczas rekrutacji – przed rekrutowaniem na uczelnię należy wcześniej upewnić się za pomocą strony rekrutacyjnej uczelni, które przedmioty brane są pod uwagę.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Gdzie studiować stacjonarnie na kierunku lekarskimw Poznaniu?

 

Uczelnie, na których można studiować kierunek lekarski w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Lekarski)

 

 

czytaj dalej 

uczelnie w Poznaniu

kierunek lekarski studia niestacjonarne w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Poznaniu?

1. Wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku lekarskiego w Poznaniu zapoznawani są z podstawowymi teoriami, założeniami i zasadami praktyki medycznej. Absolwenci tego kierunku (po zaliczeniu obowiązkowego stażu podyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Lekarskiego) są przygotowani do pełnienia zawodu lekarza specjalisty. Kierunek lekarski to studia medyczne, a przedmioty przewidywane w ich programie sięgają do nauk biologicznych, chemicznych i fizycznych. W trakcie zajęć studenci poznają dokładnie anatomię ludzkiego ciała, a także podstawowe zagadnienia związane z farmakologią czy histologią. Przyszli lekarze w toku studiów zdobywają wiedzę z zakresu m.in. generyki, chemii medycznej czy ekologii – wszystkie te aspekty umożliwiają przyszłym lekarzom wypracowanie pewnych podstaw teoretycznych, które niezbędne są do prawidłowego diagnozowania jednostek chorobowych, a także ich skutecznego zwalczania.

Przedmioty o ogólnym charakterze medycznym studenci zgłębiają jedynie podczas pierwszych lat studiowania – pozostały czas mogą oni poświęcić na zdobywanie cenne wiedzy z zakresu określonych specjalizacji. Absolwenci kierunku lekarskiego mają szansę na zdobycie uprawnień do wykonywania takich zawodów jak m.in. ginekolog, neurolog, okulista, laryngolog, chirurg, dermatolog, psychiatra czy lekarz rodzinny. W trakcie zajęć uczestnicy poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne, które usprawniają zdobywanie wiedzy z zakresu nauk medycznych – korzystają z zaawansowanych narzędzi oraz programów komputerowych, które stosowane są także w środowisku profesjonalnym.

Przyszli lekarze rozwijają się także w dziedzinach społecznych i humanistycznych, dzięki czemu mogą oni postępować zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz znają swoje prawa i obowiązki.

 

Wiedza, którą posiadają absolwenci kierunku lekarskiego:

 • znają podstawowe teorie i zasady praktyki medycznej
 • znają prawidłową anatomię i fizjologię człowieka
 • znają podstawy m.in. farmakologii i histologii
 • znają zastosowanie najważniejszych założeń teorii medycyny w genetyce, chemii medycznej czy ekologii
 • poszerzają swoją wiedzę z zakresu wybranych specjalizacji medycznych (np. chirurgia, pediatria, ginekologia i położnictwo, neurologia itp.)
 • rozumieją zastosowanie nowoczesnej technologii w medycynie
 • rozumieją historyczne i prawne konteksty medycyny
 • postępują zgodnie z założeniami etyki medycznej


 

Umiejętności

Przyszli lekarze przygotowywani są praktycznie do wykonywania określonych zawodów lekarskich. W trakcie studiów studenci zdobywają wczesne doświadczenie w klinikach czy szpitalach, w których młodzi specjaliści mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas obowiązkowych praktyk i stażów. Dzięki takim rozwiązaniom absolwenci kierunku lekarskiego szkoleni są w zakresie m.in. profilaktyki i promocji zdrowia, leczenia określonych jednostek chorobowych czy rehabilitacji.

Praktyczny aspekt programu tych studiów uczy studentów prawidłowego zbierania wywiadów, stawania trafnych diagnoz oraz wdrażania odpowiednich rozwiązań medycznych w proces leczenia chorego. Młodzi specjaliści poznają różnorodne metody badań podstawowych i specjalistycznych, a także potrafią poprawnie interpretować ich wyniki. Studenci kierunku lekarskiego wiedzą, w jaki sposób rozpoznać stan zagrożenia życia oraz sprawnie przeprowadzają interwencję lekarską, której celem jest podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych.

Dodatkowo absolwenci tych studiów są rozwinięci w zakresie językowym i komunikacyjnym – dzięki zajęciom poświęconym językom obcym oraz licznym projektom zespołowym przyszli eksperci potrafią porozumiewać się z członkami zespołu leczącego, pacjentami oraz ich najbliższymi zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Specjalistyczna wiedza medyczna ceniona jest także w środowisku medialnym, w którym lekarze mogą prowadzić działania na rzecz promocji zdrowia.

 

Umiejętności, które nabywają studenci kierunku lekarskiego:

 • zebranie wywiadu chorobowego i przeprowadzenie odpowiednich badań
 • interpretacja wyników oraz wstępne rozpoznanie kliniczne;
 • właściwe postępowanie diagnostyczne;
 • interpretacja wyników dodatkowych badań laboratoryjnych, obrazowych, czynnościowych i histopatologicznych
 • interpretacja wstępnego rozpoznania klinicznego oraz skierowanie chorego na leczenie specjalistyczne
 • rozpoznanie stanu zagrożenia życia i przeprowadzenie sprawnej interwencji lekarskiej, mającej na celu podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych:
 • ocena problemów zdrowotnych pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych;
 • znajomość zasad zapobiegania chorobom oraz promocji zdrowia.
 • zdolności językowe
 • zdolności komunikacyjne

 

 

2. Jak wyglądają studia stacjonarne?

Studenci studiów stacjonarnych częściej pracują w zespołach, dzięki czemu nawiązują nowe znajomości. Grupowe zadania uczą studentów pełnienia różnorodnych funkcji, dzięki czemu przyszli eksperci stale rozwijają zdolności miękkie. Swoje pierwsze doświadczenia stacjonarni studenci mogą zdobywać także dzięki organizacjom studenckim, kółkom naukowym czy projektom akademickim.

Studenci stacjonarni mają możliwość korzystania z narzędzi oraz technologicznych rozwiązań oferowanych przez współczesny uczelnie. Uczestnicy wielu zajęć praktycznych realizują projekty pod czujnym okiem ekspertów. Stacjonarna nauka daje studentom szansę na naukę obsługi sprzętów laboratoryjnych i komputerowych, do których wielu uczestników zajęć nie ma dostępu w codziennych warunkach.

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych odbywają się najczęściej od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych. Taki tryb umożliwia studentom wykorzystanie wolnego czasu na rozwijanie własnych zainteresowań, zajmowanie się sprawami prywatnymi czy podjęcie pracy dorywczej.

Uczelnie publiczne oferują studentom naukę stacjonarną nieodpłatnie. Darmowa nauka jest jednak dostępna dla określonej liczby studentów – kandydaci rekrutowani są w wyniku konkursu świadectw. Ci, którzy nie dostali się na wymarzony kierunek, mogą rozpocząć naukę prywatną w jednej z niepublicznych szkół wyższych. To rozwiązanie wiąże się jednak z dodatkowymi opłatami.

 

 

studia stacjonarne w Poznaniu

studia niestacjonarne w Poznaniu

 

 

3. Typ i tryb studiów:

 

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

 

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie


 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

sprawdź wszystko o: kierunek lekarski studia w Poznaniu

 

4. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku lekarskiego w trakcie studiów jednolitych magisterskich zdobywają wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu ogólnych zagadnień medycznych, jak i specjalizacyjnych. Przyszli lekarze kompleksowo przygotowują się do pełnienia zawodu, stawiając czoła problemom medycznym XXI wieku.

 

W pierwszych latach studiowania przyszli specjaliści poznają najważniejsze założenia współczesnej medycyny. Gruntowna wiedza teoretyczna pozwala przyszłym lekarzom poprawnie interpretować i przewidywać określone zjawiska medyczne. W programie przewidywane są zajęcia poświęcone m.in. biochemii, anatomii człowieka czy diagnostyce laboratoryjnej. Dzięki zagadnieniom humanistycznym i społecznym studenci kierunku lekarskiego zapoznawani są także z rolą promocji zdrowia, a także prowadzą skuteczne działania, które mają na celu rozwinięcie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Przykładowe przedmioty ogólne na kierunku lekarskim w Poznaniu:

 • Biochemia
 • Procedury medyczne
 • Histologia
 • Promocja zdrowia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Anatomia
 • Wprowadzenie do chorób wewnętrznych
 • Mikroorganizmy, pasożyty i podstawy immunologii
 • Molekularne podłoże chorób
 • Genetyczne podłoże chorób
 • Biostatystyka
 • Profesjonalizm i komunikacja
 • Immunologia kliniczna
 • Ratownictwo przedszpitalne w urazach
 • Choroby cywilizacyjne
 • Medycyna paliatywna
 • Choroby tropikalne i pasożytnicze

 

Ostatnie lata nauki studenci poświęcają określonym zagadnieniom z wybranych specjalizacji. Przedmioty kierunkowe mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką poszczególnych zawodów lekarskich, a także przygotowanie ich do wykonywania działań leżących w zakresie obowiązków lekarzy specjalistów. W programie kierunku lekarskiego w Poznaniu znajdują się zajęcia praktyczne i teoretyczne poświęcone m.in. chirurgii, ginekologii, psychiatrii, medycynie rodzinnej i sądowej, pediatrii czy kardiologii.

Przykładowe przedmioty kierunkowe:

 • Chirurgia
 • Psychiatria
 • Ginekologia i położnictwo
 • Kardiologia
 • Medycyna rodzinna
 • Stany nagłe
 • Medycyna sądowa
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Neuroobrazowanie
 • Pediatria

 

Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim absolwenci mogą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zaliczenie umożliwia specjalistom rozpoczęcie pracy w zawodzie. Wcześniej jednak powinni oni odbyć specjalny staż podyplomowy.

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Determinacja i ambicja – to cechy, które są charakterystyczne dla studentów kierunku lekarskiego. Kandydaci na te studia powinni być przygotowani do ciężkiej pracy teoretycznej i praktycznej. Ci, którzy chcą kształcić się do wykonywania zawodu lekarza, muszą poświęcić wiele czasu i energii na naukę. Dobrze, by kandydatem na kierunek lekarski kierowała chęć niesienia pomocy chorym, a także zamiłowanie do nauk medycznych (jak np. biologia, chemia czy fizyka). Przyszli lekarze powinni dobrze radzić sobie ze stresem i umiejętnie rozwiązywać problemy medyczne. Warto, żeby student kierunku lekarskiego miał doskonałą pamięć i zdolności językowe. W zawodzie lekarza przydatne także będą umiejętności miękkie, które związane są z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji zawodowych, autoprezentacją czy komunikacją z pacjentami i ich bliskimi. Kandydat na te studia powinien być też wyrozumiały i empatyczny, a przy tym stanowczy i bardzo odpowiedzialny.

 

Co cechuje studenta kierunku lekarskiego?

 • Ambicja, zamiłowanie do ciężkiej pracy
 • Chęć zdobycia kompetencji lekarskich
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu m.in.: biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, psychologii czy socjologii
 • Zdyscyplinowanie
 • Bardzo duża odpowiedzialność
 • Gotowość do pogłębiania wiedzy
 • Chęć niesienia pomocy medycznej
 • Dobra pamięć, zdolności analityczne
 • Umiejętne organizowanie czasu i pracy
 • Zdolności językowe
 • Komunikatywność
 • Cierpliwość, wyrozumiałość, stanowczość

Praca po studiach na kierunku logistyka w Poznaniu

Absolwenci kierunku lekarskiego mają kompetencje niezbędne do wykonywania zawodów lekarskich. Nim rozpoczną jednak swoją zawodową karierę, muszą oni przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Przyszli lekarze mogą szukać pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki, instytucjach badawczych i badawczo-rozwojowych, a także w pogotowiu ratunkowym. Wiedza oraz umiejętności komunikacyjne absolwentów kierunku lekarskiego otwierają przed nimi różnorodne ścieżki kariery – zarówno te związane bezpośrednio ze środowiskiem medycznym, jak i naukowym, medialnym czy usługowym.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwenta kierunku lekarskiego:

 • kliniki, szpitale
 • zakłady nauk podstawowych
 • kliniki wyższych uczelni medycznych
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej
 • pogotowie ratunkowe

 

Niektórzy absolwenci kierunku lekarskiego decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu wyszkoleni specjaliści mogą otworzyć prywatny gabinet lekarski, a nawet klinikę lub szpital.


 

Ile zarabiają absolwenci kierunku lekarskiego w Poznaniu?

Absolwenci kierunku lekarskiego, którzy otrzymali pozytywny wynik w Państwowym Egzaminie Lekarskim, mają szansę na rozwinięcie swojej medycznej kariery w jednej z określonych specjalizacji lekarskich. Zatrudnienie w szpitalu lub klinice daje lekarzom szansę na zdobycie stałego zatrudnienia. W zależności od swojego doświadczenia oraz specyfiki wykonywanej pracy, przyszli specjaliści mają szansę na dość satysfakcjonującą pensję.

Średnie miesięczne wynagrodzenie dla lekarza (w ujęciu ogólnym) wynosi 5460 zł brutto. Do zadań lekarza należą m.in.: diagnoza i leczenie chorób, działania profilaktyczne czy przeprowadzanie badań diagnostycznych.

Na znacznie wyższe wynagrodzenie mogą liczyć lekarze specjaliści, którzy pełnią ściśle określone usługi medyczne.

 

Lekarze specjaliści – wynagrodzenie

Lekarz neurolog zarabia średnio 6280 zł brutto miesięcznie. Co drugi neurolog otrzymuje pensję od 3460 zł do nawet 6125 zł na rękę. Na podobne wynagrodzenie może liczyć lekarz ginekolog, który średnio w ciągu miesiąca otrzymuje 6310 zł brutto.

Nieco więcej zarabiają chirurdzy, którzy w zależności od stażu pracy oraz rodzaju zatrudnienia otrzymują blisko 7650 zł brutto miesięcznie. Najlepiej opłacani chirurdzy mogą zarobić nawet ponad 11000 zł.

Niektórzy absolwenci kierunku lekarskiego decydują się na rozpoczęcie pracy w zawodzie lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego. Oba te stanowiska niewątpliwie są pożądanymi przez ambitnych lekarzy, szczególnie pod względem finansowym. Lekarz pediatra otrzymuje średnio 8470 zł brutto miesięcznie – lekarz rodzinny z kolei może liczyć na to, że jego pensja wynosić będzie średnio ponad 9500 zł brutto.


 

Źródło: wynagrodzenia.pl (listopad 2021)

* Wysokość wynagrodzenia może różnić się w zależności od kompetencji kandydata oraz jego stażu w pracy, a nawet od województwa lub miasta, na którego terenie wykonuje on pracę.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski?

Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

Komentarze (0)