Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej

Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej

Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej

Studia w Warszawie

edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej

Odkryj studia edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na edukacji dorosłych i coachingu kariery zawodowej skierowane są do osób, które zainteresowane są m.in.: funkcjonowaniem współczesnego rynku pracy w ujęciu społeczno-gospodarczym; metodami rozwoju kompetencji cenionych przez pracodawców w różnych branżach zawodowych; rozwojem edukacyjno-zawodowym osób dorosłych; strategiami wspierania osób dorosłych w zakresie poradnictwa zawodowego.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia są kompleksowo przygotowane m.in. do pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi, a także do przeprowadzania różnorodnych szkoleń w zakresie poradnictwa zawodowego. Ponadto osoby, które ukończyły edukację dorosłych i coaching kariery zawodowej, są wyposażone w kompetencje niezbędne do samodzielnego prowadzenia profesjonalnej działalności coachingowej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studenci edukacji dorosłych i coachingu kariery zawodowej zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: idei uczenia się oraz społecznej roli edukacji; organizacji działalności edukacyjnej z osobami dorosłymi; stosowania metod prowadzenia działań o charakterze edukacyjnym lub dydaktycznym w środowisku społecznym; wspierania ludzi w osiąganiu celów życiowych oraz w dążeniu do pełnego rozwoju osobistego i zawodowego.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które pomogą studentom np. poznać własny potencjał rozwojowy; podjąć świadome kroki w kierowaniu własnym rozwojem; osiągnąć dojrzałość emocjonalną i społeczną; efektywnie dążyć do osiągnięcia sukcesu; nieść pomoc innym osobom, potrzebującym wsparcia edukacyjnego lub zawodowego.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: roli edukacji w rozwoju człowieka dorosłego; zakresu zadań w zawodzie coacha; metod oceniania i wykorzystywania potencjału zawodowego osób dorosłych.

Absolwenci edukacji dorosłych i coachingu kariery zawodowej są kompleksowo przygotowani do pracy np. w środowisku edukacyjnym, biznesowym czy doradczym. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione m.in. w instytucjach kultury i oświaty, biurach poradnictwa zawodowego, przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i prywatnej, ośrodkach szkoleniowych czy domach opieki społecznej. Ponadto uczelnie w Warszawie pozwalają studentom edukacji dorosłych i coachingu kariery zawodowej nabyć umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności coachingowej.

Absolwent edukacji dorosłych i coachingu kariery zawodowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki szkoleniowe
  • ośrodki edukacyjne i naukowe
  • instytucje kultury
  • domy opieki społecznej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Studenci pedagogiki w trakcie nauki poznają m.in. standardy kształcenia nauczycieli oraz nowoczesne i tradycyjne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych. Uczestnicy zajęć uczą się znaczenia podstawowych pojęć pedagogicznych i badają struktury systemu pedagogicznego obowiązującego w Polsce. Pedagog dysponuje wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk pedagogicznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, medialnych, historyczno-filozoficznych, a także wiedzą biologiczną.

Pedagodzy mogą prowadzić działania opiekuńczo-wychowawcze w różnorodnych środowiskach m.in. dydaktycznych, kulturowych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych czy opiekuńczych. Absolwenci pedagogiki mogą zatem rozpocząć pracę np. w: ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Kompetencje pedagogów odnajdują zastosowanie również np. w przedsiębiorstwach, szkołach, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka czy jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)