Matura próbna 2022/2023 z biologii. Wymagania, arkusz, terminy. Jak się przygotować?

Matura próbna 2022/2023 z biologii. Wymagania, arkusz, terminy. Jak się przygotować?

Matura próbna 2022/2023 z biologii. Wymagania, arkusz, terminy. Jak się przygotować?

14.05.2023

Matura próbna 2022 z biologii. Wymagania, arkusz, terminy. Jak się przygotować?

Matura próbna z biologii odbędzie się już niebawem, bo w grudniu 2022 roku. Ten test diagnostyczny pozwoli zarówno uczniom, jak i nauczycielom, sprawdzić, jak dobrze tegoroczni maturzyści są przygotowani do egzaminu maturalnego z biologii.

Wyniki matury próbnej pokażą, co należy jeszcze powtórzyć, jakie umiejętności przećwiczyć. W konsekwencji uczniowie będą mieli jeszcze kilka miesięcy na odpowiednie przygotowanie się do egzaminu maturalnego, który odbędzie się w maju 2023 roku.

Tłumaczymy, jakie będą wymagania na maturze próbnej z biologii w 2022 roku (a także na egzaminie maturalnym w 2023 roku), ile będzie trwała taka matura próbna oraz, kiedy dokładnie się odbędzie. Podpowiadamy także, jak przygotować się do matury próbnej z biologii, żeby napisać ją jak najlepiej.

Matura próbna z biologii - wymagania

Wymagania na maturę próbną z biologii (oraz na egzamin maturalny w maju 2023) nie są żadną tajemnicą. Zostały one opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Informatorach o egzaminie maturalnym z biologii (należy je czytać razem z aneksami na 2023 i 2024 rok).

Wymagania dla poziomu rozszerzonego obejmują wymagania dla poziomu podstawowego oraz poniższe wymagania:

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne

I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Zdający:

 1. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;
 2. wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku;
 3. wykazuje związki pomiędzy strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia;
 4. objaśnia funkcjonowanie organizmu człowieka na różnych poziomach złożoności i w poszczególnych etapach ontogenezy;
 5. przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmami oraz między organizmem a środowiskiem;
 6. wykazuje, że różnorodność organizmów jest wynikiem procesów ewolucyjnych.

 

II. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań. Zdający:

 1. określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
 2. określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;
 3. opracowuje, analizuje i interpretuje wyniki badań w oparciu o proste analizy statystyczne;
 4. odnosi się do wyników uzyskanych przez innych badaczy;
 5. ocenia poprawność zastosowanych procedur badawczych oraz formułuje wnioski;
 6. przygotowuje preparaty świeże oraz przeprowadza celowe obserwacje mikroskopowe i makroskopowe.

 

III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Zdający:

 1. wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;
 2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
 3. odróżnia wiedzę potoczną od uzyskanej metodami naukowymi;
 4. odróżnia fakty od opinii;
 5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 6. odnosi się krytycznie do informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym internetowych.

 

IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych. Zdający:

 1. interpretuje informacje i wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe między procesami i zjawiskami, formułuje wnioski;
 2. przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi

 

V. Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka. Zdający:

 1. planuje działania prozdrowotne;
 2. rozumie znaczenie badań profilaktycznych i rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;
 3. rozumie zagrożenia wynikające ze stosowania środków dopingujących i psychoaktywnych;
 4. rozumie znaczenie poradnictwa genetycznego i transplantologii;
 5. dostrzega znaczenie osiągnięć współczesnej nauki w profilaktyce chorób.

 

VI. Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska. Zdający:

 1. rozumie zasadność ochrony przyrody;
 2. prezentuje postawę szacunku wobec istot żywych;
 3. odpowiedzialnie i świadomie korzysta z dóbr przyrody;
 4. objaśnia zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Wymagania ogólne dla poziomu podstawowego:

I. Pogłębianie wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Zdający:

 1. wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka;
 2. wykazuje związki pomiędzy strukturą i funkcją na różnych poziomach złożoności organizmu;
 3. objaśnia funkcjonowanie organizmu człowieka na poszczególnych etapach ontogenezy.

 

II. Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka. Zdający:

 1. planuje działania prozdrowotne;
 2. rozumie znaczenie badań profilaktycznych i rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;
 3. rozumie znaczenie poradnictwa genetycznego i transplantologii;
 4. dostrzega znaczenie osiągnięć współczesnej nauki w profilaktyce zdrowia;
 5. rozumie zagrożenia wynikające ze stosowania środków dopingujących i psychoaktywnych.

 

III. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań. Zdający:

 1. określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
 2. określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;
 3. w oparciu o proste analizy statystyczne opracowuje, analizuje i interpretuje wyniki badań;
 4.  ocenia poprawność zastosowanych procedur badawczych oraz formułuje wnioski;
 5. przeprowadza celowe obserwacje mikroskopowe i makroskopowe.

 

IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Zdający:

 1. wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;
 2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
 3. odróżnia wiedzę potoczną od uzyskanej metodami naukowymi;
 4. odróżnia fakty od opinii;
 5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 6. odnosi się krytycznie do informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym internetowych.

 

V. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych. Zdający:

 1. interpretuje informacje i wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe między procesami i zjawiskami, formułuje wnioski;
 2. przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi;
 3. wyjaśnia zależności między organizmami oraz między organizmem a środowiskiem;
 4. wykazuje, że różnorodność organizmów jest wynikiem procesów ewolucyjnych.

 

VI. Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska. Zdający:

 1. rozumie zasadność ochrony przyrody;
 2. prezentuje postawę szacunku wobec wszystkich istot żywych oraz odpowiedzialnego i świadomego korzystania z dóbr przyrody;
 3. objaśnia zasady zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej

 

Matura próbna z biologii - arkusz

Arkusz egzaminacyjny na maturze próbnej z biologii będzie wyglądał tak samo, jak ten na właściwym egzaminie maturalnym z tego przedmiotu w maju 2023. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 20 do 25 zadań.

W arkuszu egzaminacyjnym z biologii pojawią się wiązki zadań lub pojedyncze zadania. Wiązka zadań to zestaw od dwóch do sześciu zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym, w którym jest opisane zjawisko biologiczne, doświadczenie, obserwacja, materiał źródłowy itp.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego znajdzie się dokładna instrukcja, którą warto uważnie przeczytać.

Sprawdź

matura z biologii - arkusze

arkusze maturalne

Matura próbna z biologii - terminy

Matura próbna z biologii odbędzie się 20 grudnia 2022 roku o godzinie 9:00. Wszystkie matury próbne w 2022 roku będą trwały od 12 do 21 grudnia. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała specjalny harmonogram, gdzie każdy z uczniów może sprawdzić dokładny termin testu diagnostycznego, do którego będzie przystępował.

sprawdź 

matura próbna 2022/2023 - harmonogram

harmonogram matur 2023

Matura próbna z biologii - czas trwania

Matura próbna z biologii, podobnie jak egzamin maturalny z tego przedmiotu w 2023 roku, będzie trwała 180 minut, czyli trzy godziny zegarowe. Warto, by uczeń samodzielnie w domu przećwiczył rozwiązywanie arkuszy maturalnych (na przykład z poprzednich lat) w tym czasie i sprawdził, czy się wyrabia w określonym wymiarze czasowym. Jeżeli nie – należy inaczej zorganizować sobie pracę podczas testu.

Dowiedz się więcej

Ile trwają matury 2023

Jak się przygotować?

Przygotowując się do matury próbnej z biologii warto powtórzyć sobie wszystkie najważniejsze zagadnienia z tego przedmiotu – przydadzą się tutaj podręczniki oraz repetytoria. Dobrze jest również rozwiązywać arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat. Naukę należy jednak podzielić na części i odpowiednio rozplanować na kilka miesięcy.

Tematy, które często pojawiają się na egzaminie maturalnym z biologii to:

 • budowa organizmów żywych,
 • budowa i funkcje tkanek/narządów,
 • procesy biologiczne (np. rozmnażanie, oddychanie),
 • klasyfikacja organizmów,
 • ekologia,
 • genetyka i ewolucja.

czytaj dalej

jak przygotować się do matury

jak przygotować się do matury z matematyki

jak przygotować się do matury z angielskiego

co warto wiedzieć przed maturą

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie