Matura 2024 Deklaracje i formularze dla zdających

Matura 2024 Deklaracje i formularze dla zdających

Matura 2024 Deklaracje i formularze dla zdających

08.09.2023

Matura 2024 deklaracje i formularze dla zdających

Deklaracje

Na stronie https://wyniki.edu.pl/login można online złożyć deklarację maturalną w wersji elektronicznej.

E-deklaracja dla uczniów i absolwentów, którzy posiadają konto w ZIU

Załącznik 1a, – Deklaracja A dla ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2024 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy oraz dla absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2024 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Załącznik 1b, – Deklaracja B dla absolwenta liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo absolwenta zlikwidowanego liceum, technikum, szkoły artystycznej albo absolwenta szkoły za granicą, która nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce albo absolwenta szkoły średniej przed 2005 r. nieposiadającego żadnego świadectwa dojrzałości albo osoby, która w sesji zimowej 2024 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Załącznik 1c, – Deklaracja C dla ucznia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
Декларація учня про складання іспиту на атестат зрілості у 2024 р., що стосується дітей і молоді, які є громадянами України, про яких ідеться в § 3 Розпорядження Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 р. про організацію навчання, виховання та догляду.

Formularze

Załącznik 2 – Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 3b – Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu), dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE

Załącznik 5a – Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego

Załącznik 5b – Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

Załącznik 5c – Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych w związku z art. 44zzd ust. 4b ustawy

Załącznik 6 – Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Załącznik 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Załącznik 19a – Oświadczenie o sprawdzeniu komputera

Załącznik 19b – Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny

Załącznik 21b – Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień

Załącznik 21d – Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

Załącznik 22a – Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

Załącznik 22c – Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego

Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25c – Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Załącznik 26 – Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Załącznik 27 – Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca.

Załącznik 30 – Informacje o egzaminie maturalnym dla zdających, będących obywatelami Ukrainy. Інформація про іспит на атестат зрілості для екзаменованих, які є громадянами України.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia