Pedagogika UW

Pedagogika – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Pedagogicznym. Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy o miejscu pedagogiki w systemie nauk, zapoznanie z tematem wychowania, nabycie umiejętności diagnozowania wielu potrzeb oraz projektowania działań opiekuńczych i edukacyjnych.

Studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się na następujące specjalności: Andragogika – organizacja edukacji dorosłych, Animacja kultury i edukacja nieformalna, Pomoc społeczno- wychowawcza dziecku i rodzinie, Pedagogika rewalidacyjna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja pozaformalna dorosłych, Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych, Animator kultury i doradca edukacyjno- zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym, Edukacja artystyczna i medialna, Integracja i inkluzja społeczno- edukacyjna, Polityka oświatowa- menedżer oświaty, Studia nad dzieckiem i rodziną, Transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją.

Każda realizowana specjalność ma za zadanie przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę zawodową; na przykład:

specjalność Pomoc społeczno- wychowawcza dziecku i rodzinie zakłada uzyskanie wiedzy ogólnej, pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej i specjalistycznej w zakresie polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Program nauczania największy nacisk kładzie na poznanie działań wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy oraz pomocy dzieciom krzywdzonym.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: pedagogika społeczna, analiza doświadczeń, socjologia wychowania, psychologia rozwoju człowieka, wiedza o rodzinie, systemy wsparcia dziecka i rodziny, metody pracy z grupą.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki na UW mogą wykorzystać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, placówkach edukacyjno-oświatowych, regionalnych ośrodkach polityki społecznej i administracji państwowej, centrach pomocy rodzinie, schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach dla ofiar przemocy, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Oliwia, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Studiowanie Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim było moim marzeniem i bardzo się starałam, aby się ono spełniło. Dlaczego tutaj chciałam studiować? Przez tradycję uczelni, wybitne grono wykładowców, prestiż i fakt, że dyplom uzyskany na tej uczelni wiele znaczy na rynku pracy; jest jak przepustka do dobrego zawodu. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • procesu uczenia się dorosłych,
 • organizacji kształcenia integracyjnego,
 • wspierania rozwoju i rozbudzania zainteresowań poznawczych małych dzieci,
 • tworzenia oraz realizacji programów edukacyjnych,
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
 • diagnozowania oraz zaspokajania indywidualnych i szczególnych potrzeb małych dzieci,
 • mechanizmów i uwarunkowań procesów marginalizacji,
 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości wychowanków,
 • zarządzania kapitałem ludzkim.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • lokalnych ośrodkach pomocy społecznej,
 • środowiskowych formach pomocy,
 • instytucjach kultury,
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • poradniach wspierających dzieci i rodziny,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • ośrodkach i programach oferującym pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w zakładach karnych,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim, należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać przedmiot dodatkowy spośród takich jak: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym UW

Komentarze (0)