Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Akademia Sztuki w Szczecinie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Sztuki w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

WARUNKI, TRYB, SPOSÓB ORAZ TERMINY PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Na I rok studiów w roku akademickim 2024/2025 Akademia Sztuki w Szczecinie (zwana dalej Akademią) przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, obejmującego egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydatów (zwany dalej egzaminem), w ramach limitu miejsc, na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

 2. Uczelnia podejmuje decyzję o rezygnacji z naboru na dany kierunek/specjalność, jeśli przez okres ostatnich dwóch lat na dany kierunek/specjalność nie zgłosiła się określona w uchwale dotyczącej limitów, liczba kandydatów.

 3. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

 4. Pozytywny wynik z egzaminu zachowuje ważność do zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki, tj. do drugiej rekrutacji (o ile zostanie podjęta decyzja o jej ogłoszeniu) na tym samym stopniu, kierunku studiów i specjalności.

 5. Kandydat podchodząc do drugiej rekrutacji, na tym samym stopniu, kierunku studiów
  i specjalności nie ma obowiązku ponownego zdawania egzaminu oraz uiszczania opłaty rekrutacyjnej (o ile została ona uiszczona przy poprzedniej rekrutacji).

 6. W przypadku, gdy kandydat zdecyduje się zdawać ponownie egzamin, pod uwagę brany jest lepszy wynik egzaminu.

 7. Kandydat w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia drugiej rekrutacji, pod rygorem nieuwzględnienia jego wniosku, zobowiązany jest do poinformowania Akademii
  o swojej decyzji dotyczącej ponownego przystąpienia do egzaminu, przesyłając informację na adres mailowy: bos@akademiasztuki.eu

 8. Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

 9. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku studiów przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków.

ROZDZIAŁ II

OPŁATY

§ 2

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z 27 września 2018r. w sprawie studiów (t.j.Dz.U.2021, poz. 661 ze zm.).

 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

 3. Wpłaty dokonane po określonym w harmonogramie rekrutacji terminie nie będą brane pod uwagę.

 4. Kandydat wnosi odrębną opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem
  na każdy z wybranych przez niego kierunek studiów.

 5. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje jedynie w przypadku zakończenia przez Akademię postępowania rekrutacyjnego z uwagi na  rezygnację Akademii z naboru na danym kierunku/specjalności studiów lub w przypadku błędnie dokonanej wpłaty przez kandydata (kandydat opłacił inny niż wybrany podczas elektronicznej rejestracji kierunek studiów).

 6. Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej, w związku z zaistnieniem sytuacji opisanych w pkt. 5, kandydat składa nie później niż na jeden dzień przed terminem egzaminu, o którym mowa
  w § 5 pkt. 2. Zwrot wpłaty zatwierdza każdorazowo kierownik Działu Spraw Studenckich.

ROZDZIAŁ III
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 3
REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia dokonują obowiązkowo rejestracji elektronicznej według następujących zasad:

 1. APR System – Wirtualny Dziekanat Akademii Sztuki w Szczecinie – Rejestracja na studia (zwany dalej systemem elektronicznej rejestracji na studia) działa pod adresem: www.rekrutacja.akademiasztuki.eu

 2. Kandydaci korzystają z dostępu do internetu we własnym zakresie.

 3. W celu rejestracji kandydat postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z systemu elektronicznej rejestracji na studia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wybiera kierunek i jeśli to konieczne również specjalność.

 4. W trakcie rejestracji kandydat wskazuje adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany w celu kontaktowania się z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego.

 5. W trakcie rejestracji kandydat umieszcza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, które wykorzystane będzie do wydania studentowi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

 6. Określa się następujące wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych:

 7. należy umieszczać zdjęcia o rozdzielczości 300 x 375 pikseli i rzeczywistym rozmiarze wydruku 35 x 45 mm (tak jak do dowodu osobistego),

 8. pod względem wizerunku zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,

 9. zdjęcie musi być aktualne,

 10. na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych oraz innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

 11. zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,

 12. twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,

 13. osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych)
  z zamkniętymi ustami.

 14. zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: <Nazwisko>_<imię>.[jpg | tif | bmp] Przykłady: Nowak_Jan.jpg; Nowak_Jan.tif; Nowak_Jan.bmp. Zdjęcia cyfrowe w innych formatach
  nie będą akceptowane.

 1. Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

 2. Podczas elektronicznej rejestracji na studia kandydat podaje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko) wynikające z zapisów w dowodzie osobistym lub paszporcie.

 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat kontaktuje się mailowo z Działem Spraw Studenckich bos@akademiasztuki.eu lub z Działem IT it@akademiasztuki.eu .

 2. Wydrukowane, własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, kandydat składa (przesyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz § 4 „Wymagane dokumenty”), w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (w godzinach urzędowania), w wyznaczonym w uchwale rekrutacyjnej terminie.

 3. Akademia nie przyjmuje skanów oraz nieuwierzytelnionych przez notariusza kopii dokumentów.

 4. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:

Akademia Sztuki w Szczecinie

Dział Spraw Studenckich (pok. 001)

Plac Orła Białego 2

Szczecin

 1. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Akademii, a nie data ich nadania
  w placówce Poczty Polskiej lub przekazania do doręczenia firmie kurierskiej.

 2. Uczelnia nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia braków w dokumentacji.

§ 4
WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składa obowiązkowo, wydrukowane
z systemu elektronicznej rejestracji na studia, własnoręcznie podpisane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia;

 2. Oświadczenie o podjęciu studiów w Akademii;

 3. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;

 4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich;

 5. Do podania o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kandydat dołącza dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023, poz 742);

 6. Do podania o przyjęcie na studia drugiego stopnia kandydat dołącza dyplom ukończenia studiów lub do momentu otrzymania dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów;

 7. Kandydat – cudzoziemiec składa ponadto dokumenty określone w Rozdziale IV § 7 niniejszej uchwały;

 8. Kandydat, również kandydat-cudzoziemiec przedstawia oryginały dokumentów określonych
  w pkt. 5 - 7 lub ich kopie uwierzytelnione przez polskiego notariusza.

 9. Jeżeli składana przez kandydata-cudzoziemca dokumentacja występuje w języku obcym, kandydat zobowiązany jest ponadto do dołączenia do składanych dokumentów:

 1. tłumaczenia przysięgłego dokumentów na język polski,

 2. apostille potwierdzającego wiarygodność dokumentu stanowiącego podstawę do przyjęcia na studia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938),

 3. własnoręcznie podpisaną w obecności pracownika Działu Spraw Studenckich zgodę rodzica kandydata na podjęcie studiów w Akademii w przypadku, gdy kandydat jest osobą, która
  nie ukończyła 18 roku życia.

 1. W przypadku gdy kandydat posługuje się dokumentem uprawniającym do przyjęcia na studia, który będzie podlegał weryfikacji przez kuratora oświaty na podstawie art. 93b ustawy
  z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U..2022, poz. 2230), Akademia ma możliwość zobowiązania kandydata do przedłożenia decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy w terminie do 30 grudnia danego roku akademickiego;

 2. Trzy podpisane na odwrocie fotografie spełniające wymogi, które określone zostały w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a do g;

 3. Oryginał dowodu opłaty za egzamin lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty;

 4. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistyka – zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku;

 5. Akademia nie wydaje skierowań na badania lekarskie na wyżej określonym kierunku;

 6. Powyższe zaświadczenie należy złożyć podczas egzaminu ze śpiewu solowego;

 7. Zaświadczenie od lekarza specjalisty medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wymagane jest dla kierunków: Architektura wnętrz, Scenografia i przestrzeń wirtualna, Architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka rozrywkowa, Grafika artystyczna, Grafika projektowa, Sztuka mediów, Film eksperymentalny, Fotografia, Komunikacja wizualna i projektowanie UX, Projektowanie mody, Projektowanie produktu, Wzornictwo.

 1. druk skierowania na badania lekarskie przesyłany jest kandydatowi wraz z Informacją
  o wpisaniu na listę studentów, na podany przez kandydata w systemie elektronicznej rejestracji na studia adres korespondencyjny,

 2. kandydat, który został wpisany na listę studentów zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 30 października roku naboru.

§ 5
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ DODATKOWYCH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 1. Elektroniczna rejestracja na studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w terminie
  od 10 maja 2024 r. od godz. 10.00 do 07 czerwca 2024 r. do godz. 16.00. Istnieje możliwość przedłużenia elektronicznej rejestracji. Decyzję o terminie przedłużenia podejmuje Rektor/Rektora.

 2. Egzaminy odbędą się w terminie od 13 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zarejestrowały się we właściwych terminach i potwierdzą swoją tożsamość odpowiednim dokumentem (dowód osobisty, paszport) w sposób określony przez komisje rekrutacyjne oraz uiszczą opłatę rekrutacyjną.

 3. Informacja o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu przekazywana jest kandydatom drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez kandydata podczas elektronicznej rejestracji na studia oraz ogłaszana na stronie internetowej Akademii.

 4. Termin złożenia kompletu dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia upływa
  w dniu 16 lipca 2024 r. o godz. 15.00 (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni, a nie data nadania w placówce Poczty Polskiej lub przekazania do doręczenia firmie kurierskiej).
  Istnieje możliwość przesunięcia przez Akademię terminu złożenia kompletu dokumentów,
  z uwagi na planowany termin rozdania świadectw maturalnych.

 5. Dokumenty składają kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu oraz skompletowali wszystkie wymagane dokumenty.

 6. Akademia nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia braków w dokumentacji.

 7. W przypadku ogłoszenia drugiej rekrutacji, zostanie ona przeprowadzona w terminie od 29 lipca 2024 r. do 20 września 2024 r.

§ 6
KRYTERIA KWALIFIKACJI

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza się systemem punktowym i ma ono charakter konkursowy.

 2. O przyjęciu (w ramach limitów miejsc) na studia pierwszego i drugiego stopnia decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminu oraz złożenie w terminie określonym w § 5 ust. 4 kompletu wymaganych dokumentów.

 3. Warunki egzaminu obowiązujące kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia
  w Akademii, w roku akademickim 2024/2025 określone zostały w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 4. Uczelnia nie udziela telefonicznie informacji na temat wyników egzaminu.

 5. Informacja o wyniku egzaminu (status: kandydat zakwalifikowany lub niezakwalifikowany) przekazywana jest kandydatowi na wskazany przez niego w procesie elektronicznej rejestracji na studia adres mailowy. Kandydat otrzymuje link do strony internetowej, gdzie może zapoznać się ze swoim statusem.

 6. Powyższa informacja wywieszana jest ponadto na tablicy ogłoszeń w Akademii znajdującej się przy Dziale Spraw Studenckich.

 7. Listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych na studia dostępne są w formie elektronicznej - kandydat za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez niego w toku rejestracji elektronicznej na studia adres mailowy otrzymuje link do strony internetowej, gdzie dostępne są listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych.

 8. Listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych wywieszane są ponadto na tablicy ogłoszeń
  w Akademii znajdującej się przy Dziale Spraw Studenckich.

 9. Informację o przyjęciu kandydata na studia podpisuje przewodniczący/przewodnicząca Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydat przyjęty otrzymuje informację o wpisaniu na listę studentów Akademii listem poleconym za zwrotnym poświadczenie odbioru, na wskazany przez kandydata w systemie elektronicznej rejestracji na studia adres korespondencyjny.

 10. Decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia kandydata na studia podpisuje przewodniczący /przewodnicząca Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja przesyłana jest kandydatowi listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na wskazany przez kandydata
  w systemie elektronicznej rejestracji na studia adres korespondencyjny. Od decyzji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora/Rektory Akademii.

ROZDZIAŁ IV
OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

§ 7

 1. Zgodnie z art. 323 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2023
  poz. 742) cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych
  w tych umowach,

 3. decyzji ministra,

 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,

 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania
  w drodze konkursu,

 6. decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 1. Zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku
  z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy
  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519),

 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
  albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. 2021 poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

 6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 1. wykażą wymagane w Akademii, potwierdzone w czasie egzaminu uzdolnienia artystyczne;

 2. Legitymują się jednym z następujących dokumentów:

 1. świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach
  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2230),

 2. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty,

 3. świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy o systemie oświaty,

 4. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną
  o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 5. świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2015 r.

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów (w Polsce lub za granicą) uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 2. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.

 3. Ponieważ Akademia prowadzi studia w języku polskim, kandydat będący cudzoziemcem, musi posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W związku z powyższym na etapie składania kompletu dokumentów zobowiązany jest do złożenia dokumentu (certyfikatu, dyplomu, świadectwa, zaświadczenie, itp.) potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2.

 4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową
  na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia
  w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

ROZDZIAŁ V
OBYWATELE POLSCY – ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

§ 9

 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy – absolwenci zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się jednym z następujących dokumentów:

 1. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2230),

 2. świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy,

 3. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 4. świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2015 r.

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy – absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 2. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ VI
KOMISJE REKRUTACYJNE i KOMISJE EGZAMINACYJNE

§ 10.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają:

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora, w której skład wchodzą:

 1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu - Prorektor ds. studentów, rozwoju kadry i struktury organizacyjnej lub inna wyznaczona przez Rektora osoba;

 2. członkowie Komisji z prawem głosu – Dziekani lub Prodziekani Wydziałów, lub kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego;

 3. jeden sekretarz bez prawa głosu - pracownik Działu Spraw Studenckich.

 1. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Rektora, w których skład wchodzą:

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu – Dziekan lub Prodziekan Wydziału,
  lub kierownik jednostki organizacyjnej będący członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

 2. członkowie Komisji z prawem głosu – co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy;

 3. jeden sekretarz bez prawa głosu – pracownik Działu Spraw Studenckich.

 1. Komisje Egzaminacyjne, w skład których wchodzą wyznaczeni przez Przewodniczącego Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej nauczyciele akademiccy oraz wyznaczony przez niego sekretarz bez prawa głosu.

§ 11.

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. Koordynowanie i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych.

 2. Podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku studiów.

 3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc.

§ 12.

 1. Do zadań Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

 1. Sporządzenie listy kandydatów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 2. Powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji;

 3. Sporządzenie protokołu (w porządku alfabetycznym), w którym wpisuje się: imię i nazwisko kandydata, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskany wynik końcowy w punktach;

 4. Sporządzenie listy osób wpisanych na listę studentów (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię, nazwisko kandydata i uzyskany wynik końcowy w punktach;

 5. Sporządzenie listy kandydatów nieprzyjętych na studia (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię, nazwisko kandydata i uzyskany wynik końcowy w punktach;

 6. Sporządzenie listy kandydatów rezerwowych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię, nazwisko kandydata i uzyskany wynik końcowy w punktach;

 7. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z egzaminu wstępnego, złożyli komplet wymaganych dokumentów i zostali ujęci w ramach limitu miejsc;

 8. Tworzenie list rezerwowych z kandydatów, którzy w terminie dostarczą pisemne oświadczenie
  o gotowości podjęcia studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie;

 9. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie z list rezerwowych
  na zwalniane miejsca na kierunku i specjalności, na który zdawali egzamin (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego podania);

 10. Wysyłanie do kandydatów informacji o przyjęciu na studia oraz decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na studia;

 11. Sporządzenie kart kandydatów na I rok studiów.

 1. Decyzje podejmowane przez Kierunkową Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego.

 2. Informacje o przyjęciu na studia oraz decyzje odmowy przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący, natomiast protokół oraz listy kandydatów podpisują Przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia
  i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem Przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

§ 13.

Do zadań Komisji Egzaminacyjnych należy:

 1. opracowanie i przygotowanie tematów egzaminów oraz informowanie kandydatów o wszelkich szczegółach związanych z egzaminem,

 2. przeprowadzenie poszczególnych etapów egzaminów,

 3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego egzaminu, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz przekazanie protokołu do Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej.

 4. Decyzje podejmowane przez Komisję Egzaminacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego.

§ 14

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów
  na danym kierunku (z danej specjalności) jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może:

 1. podjąć decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku studiów do wypełnienia limitu miejsc, albo

 2. podjąć decyzję o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć
  na pozostałe miejsca w limicie.

§ 15

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok studiów w okresie od daty ich powołania do 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 144/2023 z 22 czerwca 2023 r.

WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kandydatów obowiązuje egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne (zwany dalej: egzaminem) ustalany dla każdego kierunku studiów.

 2. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu oraz uproszczenie warunków jego przeprowadzenia.

 3. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminów online i zmianie warunków egzaminów podejmują Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne w porozumieniu z Komisjami Egzaminacyjnymi i ogłaszają kandydatom nie później niż na dwa tygodnie przed datą ich przeprowadzenia.

 4. Decyzja podjęta w sprawie przeprowadzenia egzaminu przez Komisje dotyczy obu terminów wskazanych w uchwale.

 5. Przebieg egzaminu z wykorzystaniem technologii informatycznych, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być rejestrowany.

 6. W postępowaniu rekrutacyjnym kwalifikacje oceniane są w systemie punktowym określonym dla poszczególnych kierunków.

 7. W przypadku kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi decyzję o zakresie egzaminu podejmuje komisja egzaminacyjna, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata.

§ 1.

WARUNKI EGZAMINU NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Wydział Edukacji Muzycznej,

kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Studiować można tylko jedną specjalność, jednak kandydat może zdawać na więcej niż jedną.
W takim przypadku tych samych egzaminów nie powtarza się.  

1) specjalność edukacja muzyczna 

Egzamin obejmuje: 

 • śpiew (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden
  a cappella) – do 25 punktów;  

 • fortepian, ewentualnie inny instrument melodyczny (kandydat wykonuje dwa utwory
  o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;  

 • kształcenie słuchu i zasady muzyki – do 25 punktów; 

 • rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej kandydata – do 25 punktów. 

2) specjalność rytmika 

Egzamin obejmuje: 

 • ekspresję ruchową do dwóch zróżnicowanych charakterem fragmentów utworów muzycznych – do 25 punktów;  

 • fortepian (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;  

 • kształcenie słuchu i zasady muzyki – do 25 punktów; 

 • rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej kandydata – do 25 punktów. 

3) specjalność prowadzenie zespołów z wokalistyką jazzową

Egzamin obejmuje: 

 • śpiew (kandydat wykonuje standard jazzowy i utwór z gatunku muzyki rozrywkowej), jeden
  z utworów powinien być wykonany w języku polskim – do 25 punktów,  

 • fortepian, ewentualnie inny instrument melodyczny (kandydat wykonuje dwa utwory
  o zróżnicowanym charakterze – do 25 punktów;  

 • kształcenie słuchu i zasady muzyki – do 25 punktów; 

 • rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej kandydata – do 25 punktów. 

Uwaga: Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za egzaminy wynosi 100.
Aby pozytywnie zaliczyć egzamin, minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) musi wynosić 50, w tym minimalna liczba punktów z każdej składowej egzaminu musi wynosić 11. 

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki
w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich,
nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

 1. Wydział Wokalny,

kierunek Wokalistyka, specjalność śpiew solowy

Egzamin obejmuje:

Etap I:

Śpiew solowy z akompaniamentem fortepianu. Uczelnia zapewnia akompaniatora, któremu przed egzaminem kandydat zobowiązany jest dostarczyć nuty. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe lub songi musicalowe). Obowiązuje wykonanie trzech dowolnych utworów o zróżnicowanym charakterze, w tym jednego w języku polskim.

Komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo zbadania skali głosu kandydata.

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali
25-punktowej.

Etap II:

 1. Własna interpretacja opanowanych pamięciowo: wiersza klasycznego oraz fragmentu współczesnej prozy – do 15 punktów (minimum 7 punktów).

 2. Zaprezentowanie ruchu do dwóch dowolnie wybranych fragmentów muzycznych (mile widziany taniec narodowy) – do 15 punktów (minimum 7 punktów).

 3. Egzamin z uzdolnień muzycznych (słuchu, rytmu, pamięci muzycznej) – do 20 punktów (minimum 10 punktów).

 4. Autoprezentacja – rozmowa kwalifikacyjna – 25 punktów (minimum 18 punktów).

Maksymalna łączna liczba punktów, które kandydat może otrzymać wynosi 100. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny, minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu 1-4) musi wynosić 60 punktów.

Uwaga! Studentami kierunku wokalistyka mogą zostać osoby, które pomyślnie zdały egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne. Od kandydatów nie jest wymagane przygotowanie wokalne lub muzyczne.

 1. Wydział Instrumentalny

1) kierunek Jazz i muzyka rozrywkowa

Egzamin wymaga umiejętności na poziomie klasy dyplomowej szkoły muzycznej II stopnia, w obszarze instrumentalistyki jazzowej. Nie jest natomiast wymagane ukończenie takiej szkoły. Kandydat
na poziomie rekrutacji deklaruje wybór instrumentu głównego.  Wśród instrumentów do wyboru znajdują się: saksofon, trąbka, fortepian, gitara, kontrabas, perkusja, akordeon. Egzamin praktyczny składa się z dwóch etapów:  

Etap I

Prezentacja dwóch zróżnicowanych utworów z kanonu muzyki jazzowej i rozrywkowej solo lub
z towarzyszeniem sekcji rytmicznej oraz przeczytanie standardu jazzowego a'vista na wybranym przez siebie i zgodnym z określonym w podaniu o przyjęcie na studia instrumencie. Za zorganizowanie sekcji rytmicznej lub osoby/osób akompaniujących odpowiada kandydat. Akademia udostępnia na egzamin wstępny fortepian lub pianino, zestaw perkusyjny z talerzami, wzmacniacz gitarowy, wzmacniacz basowy, aktywny zestaw nagłośnieniowy. W razie braku możliwości występu z akompaniatorem lub akompaniującą sekcją rytmiczną dopuszczalne jest wykorzystanie podkładu muzycznego
z wydawnictwa Jamey Aebersold Play-A-Long Series lub aplikacji iReal Pro. W jednym z utworów konieczne jest zaprezentowanie fragmentu improwizacji.  

Etap II

Sprawdzenie umiejętności kandydata z zakresu kształcenia słuchu obejmujące powtarzanie motywów rytmicznych, melodycznych oraz rozpoznawanie interwałów. Ma ono formę testu ustnego.  

Kolejną część egzaminu stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oczekuje się od studenta umotywowania decyzji o podjęciu studiów na wybranym kierunku. Mogą temu służyć pytania z zakresu historii muzyki jazzowej i rozrywkowej i jej współczesnych kierunków rozwoju, a także o spektrum muzycznych zainteresowań kandydata. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać
w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100. O przyjęciu na studia pierwszego stopnia decyduje liczba zdobytych punktów, jednak nie może być ona mniejsza niż 60. Lista rankingowa sporządzana jest
na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ocenie egzaminu praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Podział punktów:  

Egzamin z instrumentu głównego – do 60,  

Egzamin z gry, a’vista – do 15 punktów, 

Egzamin z kształcenia słuchu – do 15 punktów, 

Rozmowa kwalifikacyjna – do 10 punktów.

2) kierunek Instrumentalistyka

Egzamin wymaga umiejętności na poziomie klasy dyplomowej szkoły muzycznej II stopnia
i obejmuje:

Egzamin z instrumentu głównego – do 75 punktów (3 x 25),

Egzamin z utworu klauzurowego – do 5 punktów,

Egzamin z gry, a’vista – do 5 punktów,

Egzamin z kształcenia słuchu – do 15 punktów.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie z egzaminu z instrumentu głównego co najmniej 54 (3 x 18) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu na studia pierwszego stopnia:

Instrument

Program

Fortepian

 1. oryginalny utwór J. S. Bacha zawierający fugę (np. preludium i fuga z DWK, toccata, partita)

 2. dwie etiudy na różne problemy techniczne, w tym etiuda F. Chopina
  (z wyjątkiem etiud op. 10 nr 3, 6; op. 25 nr 7 oraz etiud bez opusu)

 3. sonata klasyczna lub romantyczna

 4. większy utwór F. Chopina (np. polonez, ballada, scherzo lub tp.)

 5. utwór dowolny XIX – XXI w.

Skrzypce
 

  1. Dwie kontrastujące części z jednej z Sonat lub Partit J. S. Bacha

  2. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

  3. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

Altówka

   1. Dwie kontrastujące części z jednej z Suit lub Sonat J. S. Bacha albo M. Regera

   2. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo

 1. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

Wiolonczela

 1. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha

 2. Etiuda lub kaprys

 3. Jedna część koncertu lub sonaty na wiolonczelę

Kontrabas

 1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J. S. Bacha

 2. Sonata (dwie części kontrastujące)

 3. I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara

 1. Utwór z epoki renesansu lub baroku

 2. Etiuda prezentująca dowolną technikę gitarową

 3. Forma cykliczna

Perkusja

 1. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na werbel

 2. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na kotły

 3. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na wibrafon

 4. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na marimbę

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie itp.). Jeżeli kandydat w czasie swojej nauki w szkole średniej nie zetknął się równocześnie z grą na wibrafonie i marimbie wykonuje utwór na jednym z tych instrumentów.

Instrumenty dęte

1. Utwór cykliczny

2. Utwór dowolny

Utwory powinny być o zróżnicowanej stylistyce i estetyce

Akordeon

1. Utwór z zakresu muzyki dawnej

2. Utwór cykliczny

3. Utwór dowolny

Harfa

 1. Etiuda koncertowa (XIX/XX wiek)

 2. Transkrypcje utworów J. F. Händla, J. S. Bacha lub Aria i Rigaudon – G. Kirchhofa

 3. Sonata lub wariacje (XIX/XX wiek)

 4. Utwór dowolny (XIX/XX wiek)

Organy

 1. J.S. Bach – Jedna ze skrajnych części sonat triowych

 2. J.S. Bach – Preludium lub Toccata i fuga

 3. Utwór dowolny XIX – XXI w.

 

Klawesyn

Kandydat może wykonać program na klawesynie lub fortepianie
Program dla zdających na klawesynie, studia I stopnia:
1.J. S. Bach – cykliczna forma taneczna lub Preludium i fuga;
2. Klawesyniści francuscy – utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim;
3. D. Scarlatti lub A. Soler – Sonata oraz 1 część Sonaty wczesnoklasycznej
(J. Haydn lub W. A. Mozart);
4. Utwór kompozytora XX lub XXI wieku.
Alternatywny program dla zdających na klawesyn, grających egzamin wstępny na fortepianie, studia I stopnia:
1. J. S. Bach – cykliczna forma taneczna lub Preludium i fuga;
2. D. Scarlatti – dwie sonaty lub I część Sonaty klasycznej;
3. Etiuda wirtuozowska;
4. Utwór dowolny kompozytora XIX-XXI wieku.

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

 1. Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

1) kierunek Architektura wnętrz

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku studiów. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne związane tematycznie z wybranym kierunkiem studiów.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata – prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata, związanych z wybranym kierunkiem studiów lub prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film, itp.); do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

 • Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne – do 45 punktów

 • Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją – do 55 punktów.

Uwaga: kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc na kierunek Architektura Wnętrz, mogą ubiegać się w ramach istniejącego limitu o przyjęcie na kierunek Scenografia i Przestrzeń Wirtualna na podstawie zdanego egzaminu na kierunek Architektura Wnętrz.

2) kierunek Scenografia i przestrzeń wirtualna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku studiów. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne związane tematycznie z wybranym kierunkiem studiów.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • przegląd portfolio kandydata – prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata, związanych z wybranym kierunkiem studiów lub prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film, itp.); do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

 • Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne – do 45 punktów

 • Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją – do 55 punktów.

Uwaga: kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc na kierunek Scenografia i Przestrzeń Wirtualna, mogą ubiegać się w ramach istniejącego limitu o przyjęcie na kierunek Architektura Wnętrz na podstawie zdanego egzaminu na kierunek Scenografia i Przestrzeń Wirtualna.

 1. Wydział Grafiki

1) kierunek Grafika projektowa

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma również możliwość zaprezentowania prac wykonanych w innych technikach związanych z wybranym kierunkiem, m.in.: fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. W tym celu kandydat może również zostać zaproszony do krótkiej rozmowy dotyczącej wybranego kierunku studiów. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Uwaga! Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny

Egzamin obejmuje:

Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne – do 100 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

2) kierunek Grafika artystyczna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma również możliwość zaprezentowania prac wykonanych w innych technikach związanych z wybranym kierunkiem, m. in.: fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie, do następnego etapu egzaminu. W tym celu kandydat może również zostać zaproszony do krótkiej rozmowy dotyczącej wybranego kierunku
studiów. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Uwaga! Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny

Egzamin obejmuje:

Rysunkowe zadanie specjalistyczne – do 100 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

 1. Wydział Malarstwa

1) kierunek Malarstwo

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku studiów. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem studiów.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata – prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

 • Zadanie specjalistyczne – do 75 punktów

 • Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego – do 25 punktów

Kandydat na studia pierwszego stopnia może uzyskać do 100 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

2) Kierunek Kuratorstwo i realizacja wystaw

Egzamin jednoetapowy.

 • rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca poziom wiedzy ogólnej, dotycząca zainteresowań kandydata ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z wybranym kierunkiem studiów – do 70 punktów;

 • prezentacja portfolio zawierająca dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną samodzielnie wykonanych przez kandydata prac z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, wideo, performance, animacji, np.; wskazane uwzględnienie prac związanych z wybranym kierunkiem studiów (np. teksty kuratorskie, krytyczne i inne) – do 30 punktów.

Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie do 100 punktów.

Uwaga:

Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

 1. Wydział Sztuki Mediów

1) kierunek Sztuka mediów

Egzamin jednoetapowy.

 • rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca poziom wiedzy ogólnej, dotycząca zainteresowań kandydata ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z wybranym kierunkiem studiów – do 50 punktów;

 • prezentacja portfolio zawierająca dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną samodzielnie wykonanych przez kandydata prac z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, wideo, performance, animacji, itp.; wskazane uwzględnienie prac związanych z wybranym kierunkiem studiów – do 50 punktów.

Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie do 100 punktów.

Uwaga:

 • kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
  do zdobycia.

 • osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc na kierunek Sztuka mediów mogą ubiegać się w ramach istniejącego limitu, o przyjęcie na kierunek Fotografia lub Film eksperymentalny na podstawie zdanego egzaminu na kierunek Sztuka mediów.

2) kierunek Fotografia

Egzamin jednoetapowy.

 • rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca poziom wiedzy ogólnej, dotycząca zainteresowań kandydata ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z wybranym kierunkiem studiów – do 50 punktów;

 • prezentacja portfolio zawierająca dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną samodzielnie wykonanych przez kandydata prac z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, wideo, performance, animacji, itp.; wskazane uwzględnienie prac związanych z wybranym kierunkiem studiów – do 50 punktów.

Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie do 100 punktów.

Uwaga:

 • kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
  do zdobycia,

 • osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc na kierunek Fotografia mogą ubiegać się w ramach istniejącego limitu, o przyjęcie na kierunek Sztuka Mediów lub Film eksperymentalny na podstawie zdanego egzaminu na kierunek Fotografia.

3) kierunek Film eksperymentalny

Egzamin jednoetapowy:

 • rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca poziom wiedzy ogólnej, dotycząca zainteresowań kandydata ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z wybranym kierunkiem studiów – do 50 punktów;

 • prezentacja portfolio zawierająca dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną samodzielnie wykonanych przez kandydata prac z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, wideo, performance, animacji, itp.; wskazane uwzględnienie prac związanych z wybranym kierunkiem studiów – do 50 punktów.

Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie do 100 punktów.

Uwaga:

 • kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
  do zdobycia,

 • osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc na kierunek Film eksperymentalny mogą ubiegać się w ramach istniejącego limitu, o przyjęcie na kierunek Sztuka Mediów lub Fotografia na podstawie zdanego egzaminu na kierunek Film eksperymentalny.

 1. Wydział Wzornictwa

1) kierunek Komunikacja wizualna i projektowanie UX

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Pierwszy etap egzaminu obejmuje przegląd teczek/portfolio zawierających samodzielnie wykonane prace domowe kandydata z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii, filmu itp., ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z wybranym kierunkiem studiów – maksymalnie 45 punktów.

Na podstawie przesyłanych dokumentów komisja egzaminacyjna decyduje o dopuszczeniu lub nie
do II etapu postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga: Kandydat zalicza I etap egzaminu, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Etap II

Drugi etap egzaminu obejmuje:

 • rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne;

 • rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zainteresowań kandydata ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z wybranym kierunkiem studiów, wykonanego zadania specjalistycznego oraz przesłanej teczki/portfolio,

- maksymalnie 55 punktów.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

2) kierunek Projektowanie produktu

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Pierwszy etap egzaminu obejmuje przegląd teczek/portfolio zawierających samodzielnie wykonane prace domowe kandydata z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii, filmu itp., ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z wybranym kierunkiem studiów – maksymalnie 45 punktów.

Na podstawie przesyłanych dokumentów komisja egzaminacyjna decyduje o dopuszczeniu lub nie
do II etapu postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga: Kandydat zalicza I etap egzaminu, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Etap II

Drugi etap egzaminu obejmuje:

 • rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne;

 • rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zainteresowań kandydata ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z wybranym kierunkiem studiów, wykonanego zadania specjalistycznego oraz przesłanej teczki/portfolio,

- maksymalnie 55 punktów.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

3) kierunek Projektowanie mody

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Pierwszy etap egzaminu obejmuje przegląd teczek/portfolio zawierających samodzielnie wykonane prace domowe kandydata z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii, filmu itp., ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z wybranym kierunkiem studiów – maksymalnie 45 punktów.

Na podstawie przesyłanych dokumentów komisja egzaminacyjna decyduje o dopuszczeniu lub nie
do II etapu postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga: Kandydat zalicza I etap egzaminu, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Etap II

Drugi etap egzaminu obejmuje:

 • rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne;

 • rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zainteresowań kandydata ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z wybranym kierunkiem studiów, wykonanego zadania specjalistycznego oraz przesłanej teczki/portfolio, - maksymalnie 55 punktów.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

 1. Zakład Gier Komputerowych i Rzeczywistości Wirtualnej, kierunek Gry komputerowe
  i rzeczywistość wirtualna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

W ramach pierwszego etapu egzaminu kandydat przesyła swoje portfolio do komisji wyznaczonym terminie. Portfolio powinno zawierać prace z zakresu sztuk pięknych i projektowych związanych z kierunkiem studiów (np. rysunek i malarstwo cyfrowe oraz tradycyjne, concept art, animacja, modelowanie 3D i rzeźbienie cyfrowe, projekty interfejsów, projekty przestrzeni wirtualnych, projekty i prototypy gier komputerowych i tradycyjnych oraz inne prace wizualne z zakresu projektowania gier i VR), wykonanych samodzielnie przez kandydata oraz prace wykonane zespołowo (z konkretnym określeniem udziału kandydata w pracy). Do portfolio można dołączyć prace z dyscyplin pokrewnych związanych z kierunkiem studiów (np. z zakresu programowania).

Możliwych do zdobycia za ten etap jest maksymalnie 50 punktów.

Aby przejść do kolejnego etapu kandydat musi zdobyć co najmniej 25 punktów.

Etap II

W ramach drugiego etapu kandydaci którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną na temat swojej dotychczasowej działalności, tematycznie związanej
z kierunkiem studiów. Podczas rozmowy kandydat powinien omówić wcześniej nadesłane przez siebie portfolio. Dodatkowo w ramach limitu czasu kandydat może zaprezentować inne aspekty swojej działalności związanej z tematyką kierunku.

Możliwych do zdobycia za ten etap jest maksymalnie 50 punktów. W celu zaliczenia egzaminu kandydat musi zdobyć powyżej 25 punktów.

Uwaga: Pozytywne przejście obu etapów egzaminu nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

§ 2.

WARUNKI EGZAMINU NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Wydział Edukacji Muzycznej, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Studiować można tylko jedną specjalność, jednak kandydat może zdawać na więcej niż jedną specjalność. W takim przypadku tych samych egzaminów nie powtarza się.

1) specjalność arteterapia

 • śpiew (kandydat wykonuje dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

2) specjalność: dyrygentura chóralna

 • dyrygowanie (kandydat wykonuje dwa utwory z literatury chóralnej) – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

3) specjalność dyrygentura orkiestr dętych

 • gra na wybranym instrumencie dętym (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

4) specjalność nauczanie przedmiotów teoretycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia

 • kształcenie słuchu z zasadami muzyki – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

5) specjalność organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej

 • śpiew lub gra na wybranym instrumencie melodycznym (kandydat wykonuje dwa utwory
  o zróżnicowanym charakterze – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

6) specjalność wokalistyka jazzowa i estradowa

 • śpiew (kandydat wykonuje standard jazzowy i utwór z gatunku muzyki rozrywkowej),
  jeden z utworów powinien być wykonany w języku polskim – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

Uwaga: Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za egzaminy, wynosi 50. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny, liczba punktów z każdego przedmiotu musi wynosić minimum 11, a także minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) musi wynosić minimum 25.

Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia, zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu, harmonii oraz gry na fortepianie. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego, kandydat nie otrzymuje punktów.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

 1. Wydział Wokalny,

kierunek Wokalistyka, specjalność: śpiew solowy

Egzamin obejmuje:

 • Śpiew solowy z akompaniamentem fortepianu. Uczelnia zapewnia akompaniatora, któremu przed egzaminem kandydat zobowiązany jest dostarczyć nuty. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe).

Kandydaci przygotowują cztery utwory (w tym jeden w języku polskim): dwie pieśni oraz dwie arie.

Kandydat zdaje egzamin ze śpiewu solowego, jeśli uzyska z niego co najmniej 18 punktów
w skali 25-punktowej.

 • Autoprezentacja – rozmowa kwalifikacyjna – do 25 punktów (minimum 18 punktów).

Maksymalna łączna liczba punktów, które kandydat otrzymać wynosi 50.

Aby pozytywnie zaliczyć egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne, minimalna łączna liczba punktów ze wszystkich składowych musi wynosić 36.

Uwaga: Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych przechodzą dodatkowo badanie predyspozycji muzycznych. Tylko pozytywny wynik tego badania dopuszcza do egzaminu ze śpiewu solowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Badanie predyspozycji muzycznych nie podlega punktacji.

3. Wydział Instrumentalny

1) Kierunek: instrumentalistyka,

Egzamin wymaga umiejętności na poziomie roku dyplomowego studiów pierwszego stopnia kierunku instrumentalistyka i obejmuje:

Egzamin z gry na wybranym instrumencie – do 75 punktów (3 x 25),

Rozmowę kwalifikacyjną na temat związany z kierunkiem studiów – do 25 punktów.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 100 punktów za egzamin.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest uzyskanie z egzaminu z instrumentu głównego
co najmniej 54 (3x18) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego
na studia drugiego stopnia:

Instrument

Program

Fortepian

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej
z dwóch epok

Skrzypce
 

 1. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

 2. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

 3. Utwór dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Altówka

 1. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo

 2. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

 3. Utwór dowolny na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Wiolonczela

 1. Etiuda lub kaprys

 2. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha

 3. Pierwsza część koncertu na wiolonczelę

Kontrabas

 1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J. S. Bacha

 2. Sonata (dwie części kontrastujące)

 3. I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok
w tym jedna większa forma

Perkusja

 1. Dwa dowolne utwory, jeden z nich oparty na rudymentarnej technice werblowej

 2. Utwór dowolny na kotły

 3. Utwór dowolny na wibrafon wykorzystujący czteropałkową technikę gry

 4. Utwór dowolny na marimbę wykorzystujący czteropałkową technikę gry

 5. Sprawdzian umiejętności gry a vista na w/w instrumentach

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam
na ksylofonie itp.)

Instrumenty dęte

1. Utwór cykliczny

2. Utwór dowolny

Utwory powinny być o zróżnicowanej stylistyce i estetyce

Akordeon

1. Utwór z zakresu muzyki dawnej

2. Utwór cykliczny

3. Utwór dowolny

Harfa

Program dowolny zróżnicowany stylistycznie zawierający formę cykliczną

Organy

 1. J.S. Bach – Preludium lub Toccata i fuga

 2. Forma triowa (szybkie części sonat lub opracowanie chorałowe w formie tria)

 3. Utwór dowolny XIX – XXI w. większych rozmiarów

 

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki
w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich,
nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

 1. Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii, kierunek Architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio, zawierającego dokumentację świadczącą o dotychczasowej działalności kandydata, tematycznie związanej z kierunkiem studiów.

Portfolio powinno zawierać prace z zakresu sztuk pięknych i projektowych związanych z kierunkiem studiów (np. rysunek, malarstwo, fotografia, animacja, prace wizualne z zakresu projektowania architektury wnętrz lub scenografii, projekty, itp.), wykonanych samodzielnie przez kandydata oraz prace wykonane zespołowo (z konkretnym określeniem udziału kandydata w pracy).

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

 1. Wydział Grafiki

1) kierunek Grafika projektowa

Egzamin składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (grafiki, projekty, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, animacje, filmy, itp.), oraz prac własnych kandydata. Do teczki można dołączyć zapis praktycznej pracy licencjackiej z zakresu sztuk plastycznych.

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

2) kierunek Grafika artystyczna

Egzamin składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (grafiki, projekty, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, animacje, filmy, itp.), oraz prac własnych kandydata. Do teczki można dołączyć zapis praktycznej pracy licencjackiej z zakresu sztuk plastycznych.

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

 1. Wydział Malarstwa

1) kierunek Malarstwo

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja – do 25 punktów

Portfolio – do 75 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 100 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

2) kierunek Kuratorstwo i realizacja wystaw

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin jest rozmową kwalifikacyjną, na którą składa się prezentacja i przegląd portfolio.

 • prezentacja dotyczy omówienia interesującej kandydata problematyki z obszaru wybranego kierunku studiów, która chciałby zgłębiać w czasie studiów magisterskich – do 30 punktów;

 • przegląd portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną, samodzielnie wykonanych przez kandydata prac z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, wideo, performance, animacji, itp.); rozmowa na temat podejmowanej problematyki, użytych środków, technik i technologii; wskazane uwzględnienie prac związanych z wybranym kierunkiem studiów ( na przykład teksty kuratorskie, krytyczne, projekty wystawiennicze i inne) – do 70 punktów.

Kandydat może uzyskać maksymalnie do 100 punktów, w tym:

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych
do zdobycia.

 1. Wydział Sztuki Mediów

1) kierunek Sztuka mediów

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin jest rozmową kwalifikacyjną, na którą składa się prezentacja i przegląd portfolio.

 • prezentacja dotyczy omówienia interesującej kandydata problematyki z obszaru wybranego kierunku studiów, którą chciałby zgłębiać w czasie studiów magisterskich – do 50 punktów;

 • przegląd portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną, samodzielnie wykonanych przez kandydata prac z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, wideo, performance, animacji, itp.); rozmowa na temat podejmowanej problematyki, użytych środków, technik i technologii; wskazane uwzględnienie prac związanych z wybranym kierunkiem studiów – do 50 punktów.

Kandydat może uzyskać maksymalnie do 100 punktów.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc na kierunek Sztuka Mediów mogą ubiegać się w ramach istniejącego limitu, o przyjęcie na kierunek Fotografia lub Film eksperymentalny na podstawie zdanego egzaminu na kierunek Sztuka mediów.

2) kierunek Fotografia

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin jest rozmową kwalifikacyjną, na którą składa się prezentacja i przegląd portfolio.

 • Prezentacja dotyczy omówienia interesującej kandydata problematyki z obszaru wybranego kierunku studiów, którą chciałby zgłębiać w czasie studiów magisterskich – do 50 punktów;

 • Przegląd portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną, samodzielnie wykonanych przez kandydata prac z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, wideo, performance, animacji, itp.); rozmowa na temat podejmowanej problematyki, użytych środków, technik i technologii; wskazane uwzględnienie prac związanych z wybranym kierunkiem studiów.

Kandydat może uzyskać maksymalnie do 100 punktów.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc na kierunek Fotografia mogą ubiegać się w ramach istniejącego limitu, o przyjęcie na kierunek Sztuka mediów lub Film eksperymentalny na podstawie zdanego egzaminu na kierunek Fotografia.

3) kierunek Film eksperymentalny

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin jest rozmową kwalifikacyjną, na którą składa się prezentacja i przegląd portfolio.

 • prezentacja dotyczy omówienia interesującej kandydata problematyki z obszaru wybranego kierunku studiów, która chciałby zgłębiać w czasie studiów magisterskich – do 50 punktów;

 • przegląd portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną, samodzielnie wykonanych przez kandydata prac z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, wideo, performance, animacji, itp.); rozmowa na temat podejmowanej problematyki, użytych środków, technik i technologii; wskazane uwzględnienie prac związanych z wybraną specjalizacją studiów – do 50 punktów.

Kandydat może uzyskać maksymalnie do 100 punktów.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc na kierunek Film eksperymentalny mogą ubiegać się w ramach istniejącego limitu, o przyjęcie na kierunek Sztuka mediów lub Fotografia na podstawie zdanego egzaminu na kierunek Film eksperymentalny.

 1. Wydział Wzornictwa,

kierunek Wzornictwo

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Pierwszy etap egzaminu obejmuje:

 • przegląd teczek/portfolio zawierających samodzielnie wykonane prace domowe kandydata
  z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii, filmu itp., ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z wybranym kierunkiem studiów - maksymalnie 30 punktów;

 • przegląd esejów przygotowanych na wskazany temat - maksymalnie 35 punktów.

Na podstawie przesyłanych dokumentów komisja egzaminacyjna decyduje o dopuszczeniu lub nie
do II etapu postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga: Kandydat zalicza I etap egzaminu, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Etap II

Drugi etap egzaminu obejmuje rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą przebytej drogi edukacyjnej i zawodowej, motywacji oraz zainteresowań kandydata ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z wybranym kierunkiem studiów, oraz dotyczącą przesłanego eseju i przesłanej teczki/portfolio - maksymalnie 35 punktów.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

 1. Zakład Gier Komputerowych i Rzeczywistości Wirtualnej, kierunek Gry Komputerowe
  i Rzeczywistość Wirtualna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

W ramach pierwszego etapu egzaminu kandydat przesyła swoje portfolio do komisji w wyznaczonym terminie. Portfolio powinno zawierać prace z zakresu sztuk pięknych i projektowych związanych z kierunkiem studiów (np. rysunek i malarstwo cyfrowe oraz tradycyjne, concept art, animacja, modelowanie 3D i rzeźbienie cyfrowe, projekty interfejsów, projekty przestrzeni wirtualnych, projekty i prototypy gier komputerowych i tradycyjnych oraz inne prace wizualne z zakresu projektowania gier i VR), wykonanych samodzielnie przez kandydata oraz prace wykonane zespołowo (z konkretnym określeniem udziału kandydata w pracy). Do portfolio można dołączyć prace z dyscyplin pokrewnych związanych z kierunkiem studiów (np. z zakresu programowania).

Możliwych do zdobycia za ten etap jest maksymalnie 50 punktów. Aby przejść do kolejnego etapu kandydat musi zdobyć co najmniej 25 punktów.

Etap II

W ramach drugiego etapu kandydaci którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną na temat swojej dotychczasowej działalności, tematycznie związanej z kierunkiem studiów. Podczas rozmowy kandydat powinien omówić wcześniej nadesłane przez siebie portfolio. Dodatkowo w ramach limitu czasu kandydat może zaprezentować inne aspekty swojej działalności związanej z tematyką kierunku.

Możliwych do zdobycia za ten etap jest maksymalnie 50 punktów. W celu zaliczenia egzaminu kandydat musi zdobyć powyżej 25 punktów.

Uwaga: Pozytywne przejście obu etapów egzaminu nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)