Pedagogika

Pedagogika

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - kierunki studiów

Pedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej 2021

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychopatologia rozwoju
 • teoria wychowania
 • pedagogika społeczna
 • metodyka kształcenia dorosłych
 • marketing społeczny
 • komunikacja medialna
 • pedagogika kultury
 • współpraca z rodziną

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie to 10 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia na Kierunku Pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej jest ukształtowanie odpowiedniego myślenia, umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej to przygotowanie do pracy na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: psychopatologia rozwoju, teoria wychowania, pedagogika społeczna, metodyka kształcenia dorosłych, marketing społeczny, komunikacja medialna, pedagogika kultury, współpraca z rodziną.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki w APS mogą wykorzystać w placówkach oświatowo- wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach kultury, placówkach wsparcia dziennego.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym.

 

Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opinie?

Dominika, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej dają mi poczucie dobrze wykonywanej pracy nad samą sobą. Rozwijam się, doskonalę swoje umiejętności i staję się pewna w tym, co robię.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Warszawa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,
 • rodzajów struktur społecznych,
 • biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych aspektów rozwoju i wychowania,
 • formułowania problemów badawczych,
 • prawidłowości rozwoju jednostki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • mediach,
 • aresztach śledczych i zakładach karnych,
 • instytucjach kultury
 • poradniach specjalistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Pedagogikę, podobnie jak na wszystkie kierunki oferowane przez APS, odbywa się za pośrednictwem Internetu. Kandydaci zobligowani są do założenia indywidualnego profilu w systemie rekrutacyjnym, wprowadzenia uzyskanych wyników maturalnych oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Cały proces rozpoczyna się zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca, a jego rozwiązanie następuje w kolejnym miesiącu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to element postępowania kwalifikacyjnego, którym objęci są wyłącznie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia. W zestawie dokumentów powinny się znaleźć:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości oraz oryginał świadectwa do wglądu,
 • wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK,
 • wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście. Jeśli nie ma takie możliwości, osoba składające dokumenty w imieniu kandydata powinna posiadać specjalne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnoszą wszyscy kandydaci, ponieważ stanowi bilet wstępu do postępowania kwalifikacyjnego. Kolejna opłata dotyczy już tylko tych kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia. Będą oni zobligowani do uiszczenia opłaty za wyrobienie legitymacji studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym możemy podzielić na dwie grupy. W grupie przedmiotów obowiązkowych znajdują się języki: polski oraz obcy. Grupą grupę stanowią: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik dla każdego przedmiotu:

1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty

1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Kandydatom na studia, którzy  są  laureatami  i  finalistami  olimpiad  stopnia  centralnego, w  roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki  na  który  odbywa  się  rekrutacja,  komisja  rekrutacyjna  wpisuje  do  protokołu  z postępowania  kwalifikacyjnego  maksymalną  liczbę  punktów  możliwych  do  uzyskania  w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek kształcenia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

APS kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych APS

Komentarze (0)