Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

06.07.2022

Pedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2022

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w APS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 150
 • studia niestacjonarne II stopnia: 120

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby zrozumieć różnorodne podstawy wychowania i kształcenia, różnorodne koncepcje człowieka, struktury społeczne i instytucje życia społecznego. Studenci zaznajamiają się z tradycyjnymi i współczesnymi nurtami pedagogicznymi, funkcjami systemu edukacji, alternatywnymi formami edukacji, jak również zasadami projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej. Z racji tego w harmonogramie nie brakuje różnorodności, o czym świadczą między innymi: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metody badań pedagogicznych, czy edukacja na rzecz różnorodności kulturowej.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się umiejętnością obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów, projektowania i realizowania spersonalizowanych programów kształcenia, czy też tworzenia sytuacji motywujących do nauki. Co ważne, oprócz wiedzy i umiejętności posiadają również wrażliwość potrzebną do działania na rzecz innych oraz interesu publicznego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychopatologia rozwoju
 • teoria wychowania
 • pedagogika społeczna
 • metodyka kształcenia dorosłych
 • marketing społeczny
 • komunikacja medialna
 • pedagogika kultury
 • współpraca z rodziną

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie to 10 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia na Kierunku Pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej jest ukształtowanie odpowiedniego myślenia, umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej to przygotowanie do pracy na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: psychopatologia rozwoju, teoria wychowania, pedagogika społeczna, metodyka kształcenia dorosłych, marketing społeczny, komunikacja medialna, pedagogika kultury, współpraca z rodziną.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki w APS mogą wykorzystać w placówkach oświatowo- wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach kultury, placówkach wsparcia dziennego.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym.

 

Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie opinie?

Dominika, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej dają mi poczucie dobrze wykonywanej pracy nad samą sobą. Rozwijam się, doskonalę swoje umiejętności i staję się pewna w tym, co robię.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Warszawa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,
 • rodzajów struktur społecznych,
 • biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych aspektów rozwoju i wychowania,
 • formułowania problemów badawczych,
 • prawidłowości rozwoju jednostki,
 • animacji kultury,
 • psychopedagogiki kreatywności,
 • przewidywania konkretnych skutków działań pedagogicznych,
 • tworzenia sytuacji motywujących do nauki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • mediach,
 • aresztach śledczych i zakładach karnych,
 • instytucjach kultury
 • poradniach specjalistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: - Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, - Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Pedagogikę, podobnie jak na wszystkie kierunki oferowane przez APS, odbywa się za pośrednictwem Internetu. Kandydaci zobligowani są do założenia indywidualnego profilu w systemie rekrutacyjnym, wprowadzenia uzyskanych wyników maturalnych oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Cały proces rozpoczyna się zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca, a jego rozwiązanie następuje w kolejnym miesiącu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to element postępowania kwalifikacyjnego, którym objęci są wyłącznie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia. W zestawie dokumentów powinny się znaleźć:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości oraz oryginał świadectwa do wglądu,
 • wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK,
 • wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście. Jeśli nie ma takie możliwości, osoba składające dokumenty w imieniu kandydata powinna posiadać specjalne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnoszą wszyscy kandydaci, ponieważ stanowi bilet wstępu do postępowania kwalifikacyjnego. Kolejna opłata dotyczy już tylko tych kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia. Będą oni zobligowani do uiszczenia opłaty za wyrobienie legitymacji studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym możemy podzielić na dwie grupy. W grupie przedmiotów obowiązkowych znajdują się języki: polski oraz obcy. Grupą grupę stanowią: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik dla każdego przedmiotu:

1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty

1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Kandydatom na studia, którzy  są  laureatami  i  finalistami  olimpiad  stopnia  centralnego, w  roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki  na  który  odbywa  się  rekrutacja,  komisja  rekrutacyjna  wpisuje  do  protokołu  z postępowania  kwalifikacyjnego  maksymalną  liczbę  punktów  możliwych  do  uzyskania  w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek kształcenia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)