Prawo

Prawo

Prawo

06.07.2022

Prawo – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 290
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 115

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Prawo nastawiony jest przede wszystkim na przygotowanie do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, czy też legislacyjną. Studenci zdobywają wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa publicznego, prywatnego i międzynarodowego, poznają sposób działania organów władzy publicznej, zaznajamiają się z zasadami tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Dzięki realizowanym w harmonogramie przedmiotom rozwijają umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych, rozwiązywania konkretnych spraw prawnych, prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych.

Absolwenci studiów na kierunku Prawo posiadają wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne, ale również świadomość tego, że prawo należy do tych obszarów wiedzy, którą należy stale uaktualniać, jak również łączyć myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością i przedsiębiorczością.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika prawnicza
 • prawo konstytucyjne
 • organy ochrony prawnej
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo rzeczowe
 • postępowanie karne
 • postępowanie cywilne

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie rozszerzonej wiedzy na temat charakteru i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do innych nauk. Istotna jest nauka definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa publicznego, prywatnego, czy międzynarodowego, a także zrozumienie sposobu działania instytucji prawnych. Prawo na UKSW w Warszawie to także gruntowna wiedza z zakresu stanowienia i stosowania norm prawnych jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów, jakie w nich zachodzą.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: logika prawnicza, prawo konstytucyjne, organy ochrony prawnej, prawo międzynarodowe publiczne, prawo rzeczowe, postępowanie karne, postępowanie cywilne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Prawa na UKSW mogą wykorzystać w agendach państwowych, służbach mundurowych, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach wymagających wiedzy prawniczej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Karol student Prawa mówi:

„Studiuję Prawo na UKSW, aby kiedyś nieść ludziom pomoc, poradę, sprawiedliwość. To bardzo wymagające i odpowiedzialne studia. Nie da się przez nie przejść bez wysiłku. To studia dla wytrwałych.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Warszawa

Prawo studia

Prawo studia online

Prawo studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych,
 • analizowania roli norm prawnych,
 • prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych,
 • sporządzania podstawowych projektów aktów normatywnych i aktów stosowania prawa,
 • projektowania i tworzenia wystąpień ustnych,
 • stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • zasad i pojęć prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • agendach państwowych,
 • służbach mundurowych,
 • organizacjach wymagających wiedzy prawniczej,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie rekrutacyjne na Prawo rozpoczyna się na początku czerwca. Od czego musimy zacząć? Od założenia indywidualnego konta w systemie IRK, który posłuży nam do wykonania wszystkich kroków w kierunku przyjęcia na studia. Za sprawą systemu wypełniamy specjalny formularz, dokonujemy opłaty rekrutacyjnej, wprowadzamy uzyskane na maturze wyniki i oczywiście otrzymujemy informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Proces rekrutacji zazwyczaj kończy się w lipcu, choć w przypadku niewypełnienia limitu miejsc możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego naboru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to jedno z najprzyjemniejszych elementów procesu kwalifikacyjnego. Dlaczego? Ponieważ pojawienie się informacji o ich złożeniu świadczy o zakwalifikowaniu nas na pierwszy rok. Kandydaci muszą dostarczyć następujące dokumenty ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjnej dokonuje każdy kandydat, niezależnie od wyboru kierunku czy trybu studiów. Jest to opłata, dzięki której możemy przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego. Możemy dokonać jej od razu po założeniu konta w systemie IRK, w którym to podane będą dokładne dane odnośnie kwoty i numeru konta bankowego, na który należy wnieść tę opłatę. Czy to jedyna opłata jaka nas czeka ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W procesie rekrutacji na Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, oraz przedmiot z grupy przedmiotów do wyboru. Może nim być: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, bądź geografia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci i finaliści olimpiad ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)