Ogólne zasady rekrutacji na PŚ 2015/2016

pś rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na PŚ w Kielcach 2015/16

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala się następujące zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016:

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Politechnika Świętokrzyska prowadzi kształcenie w systemie studiów dwustopniowych.

2. Rekrutację na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na prowadzone kierunki studiów, do wysokości ustalonych limitów.

3. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://www.tu.kielce.pl lub https://rekrutacja.tu.kielce.pl

4. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji elektronicznej.

5. Rejestracja internetowa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w którym kandydaci przekazują wymagane dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na określony kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.

6. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

7. W procesie internetowej rekrutacji kandydat otrzymuje indywidualne konto oraz informację dotyczącą wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.

8. Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest przez Komisję po wpłynięciu informacji o dokonaniu  wymaganej opłaty za  postępowanie związane z przyjęciem na studia.

9. Informacje o przebiegu rekrutacji kandydat uzyskuje przez Internet.

10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie oraz informacjami dla kandydatów przedstawionych na stronie internetowej Uczelni.

11. Na stronach internetowych Uczelni, Komisje Rekrutacyjne, po przeprowadzeniu kwalifikacji na studia, zamieszczają listy osób, które spełniły kryteria kwalifikacji na studia.

12. Warunkiem przyjęcia na studia osób, które spełniły kryteria kwalifikacji, jest dostarczenie wymaganych dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, zgodnie z terminarzem postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w punkcie 19. Wykaz wymaganych dokumentów określony jest w § 8.

13. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale, mogą ubiegać się obywatele polscy kończący zagraniczną szkołę średnią, pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa, uznanego - zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą - za równoważne  odpowiedniemu  polskiemu  świadectwu  dojrzałości. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

14. W przypadku braku na świadectwach, o których mowa w ust.13, oceny z języka polskiego, w konkursie świadectw uwzględnia się ocenę z języka nauczania.

15. O przyjęcie na zasadach określonych w niniejszej uchwale, na studia II stopnia mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą i legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyłączonym z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych lub przed przystąpieniem do rekrutacji nostryfikują dyplom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

16. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

17. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata, będącego osobą niepełnosprawną, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.

18. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

19. Terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2015/2016 ustalony zostanie zarządzeniem Rektora.

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

§ 2

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

 

architektura i urbanistyka,

informatyka,

automatyka i robotyka,

inżynieria bezpieczeństwa,

budownictwo,

inżynieria środowiska,

ekonomia,

logistyka,

elektronika i telekomunikacja,

mechanika i budowa maszyn,

elektrotechnika,

transport,

energetyka,

wzornictwo przemysłowe.

edukacja techniczno-informatyczna,

zarządzanie i inżynieria produkcji,

geodezja i kartografia,

inżynieria danych (Rekrutacja zostanie przeprowadzona po uzyskaniu przez Wydział pozytywnej decyzji   Ministra w sprawie przyznania uprawnień do prowadzenia kierunku studiów.)

 

 

2. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

3. Kandydaci na kierunek architektura i urbanistyka przystępują do konkursu świadectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku odręcznego, przeprowadzanego zgodnie z ustalonymi zasadami, zamieszczonymi na stronie internetowej Uczelni.

4. Kandydaci na kierunek wzornictwo przemysłowe przystępują do konkursu świadectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku odręcznego, przeprowadzanego zgodnie z ustalonymi zasadami,  zamieszczonymi na stronie internetowej Uczelni.  Z egzaminu zwolnieni są absolwenci szkół plastycznych.

5. Kandydaci, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku na kierunkach wymienionych w punktach 3 i 4 mogą przystąpić do konkursu świadectw dojrzałości na pozostałe kierunki studiów.

6. Kandydaci niepełnosprawni przystępujący do egzaminu z rysunku mogą złożyć do dziekana pisemny wniosek, o zgodę na zastosowanie w czasie egzaminu rozwiązań alternatywnych, przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wobec nich wymagań merytorycznych. Wniosek, wraz z zaświadczeniem o rodzaju i  stopniu niepełnosprawności, powinien być złożony nie później niż na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu.

7. Kryterium przyjęcia na studia stanowi łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Na podstawie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala dwie listy rankingowe na kierunek studiów:

1) dla kandydatów zdających „Nową Maturę” lub „Nową Maturę 2002”,

2) dla kandydatów zdających „Starą Maturę”

9. Liczba osób zakwalifikowanych na studia spośród kandydatów zdających „Nową Maturę lub „Nową Maturę 2002” i spośród kandydatów zdających „Starą Maturę” jest ustalana oddzielnie, proporcjonalnie do liczby kandydatów z obu list rankingowych.

§ 3

Zasady  konkursu  świadectw   dojrzałości

1. Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w konkursie świadectw uwzględniane są oceny procentowe z: matematyki (M), języka polskiego (JP), języka obcego nowożytnego (JO) oraz z jednego przedmiotu zdanego na maturze w formie pisemnej  (W), wskazanego przez kandydata do postępowania   kwalifikacyjnego z zestawu obejmującego: fizykę z astronomią, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie.

2. Przedmioty: fizyka z astronomią oraz fizyka traktowane są równorzędnie.

3. Łączną liczbę punktów dla kierunków:

- ekonomia,

- elektronika i telekomunikacja,

- elektrotechnika, energetyka,

- edukacja techniczno-informatyczna,

- geodezja i kartografia,

- informatyka,

- inżynieria środowiska,

- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- logistyka

wyznacza się wg wzoru:

S  =  M + W + 0,1 JP + 0,1 JO,

którego elementy składowe zależą od rodzaju uzyskanego przez kandydata świadectwa dojrzałości (ust. 6, 7, 8, 9 i 10).

4. Łączną liczbę punktów dla kierunków:

- automatyka i robotyka,

- inżynieria bezpieczeństwa

- mechanika i budowa maszyn,

- transport,

- wzornictwo przemysłowe

wyznacza się wg wzoru:

S  =  M + nW + 0,1 JP + 0,4 JO,

którego elementy składowe zależą od rodzaju uzyskanego przez kandydata świadectwa dojrzałości (ust. 6, 7, 8, 9 i 10), przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii lub informatyki

n = 0,4  przy wskazaniu: geografii, biologii

n = 0,2  przy wskazaniu: historii, wiedzy o społeczeństwie.

5. Łączną liczbę punktów dla kierunków:

- architektura i urbanistyka,

- budownictwo

wyznacza się wg wzoru:

S  =  nW + 0,1 JP + 0,1 JO,

którego elementy składowe zależą od rodzaju uzyskanego przez kandydata świadectwa dojrzałości (ust. 6, 7, 8, 9 i 10), przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, i informatyki n = 0,4  przy wskazaniu: geografii, biologii

n = 0,2 przy wskazaniu: historii,  wiedzy o społeczeństwie

6. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających  „Nową Maturę”

M - suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z matematyki zdanej na egzaminie maturalnym,

W - suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

JP - suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka polskiego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym,

JO - suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka obcego nowożytnego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym.

7. Sposób ustalenia wyniku pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z przedmiotu, który na świadectwie maturalnym oceniony był wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

8. Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym (R) jest ustalany na podstawie wyniku poziomu rozszerzonego według wzorów: P = R dla R< 30% oraz P = (6R +100)/7 dla R z przedziału od 30 do 100 procent, np.:

jeżeli kandydat uzyskał ze wskazanego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym 50% to P = (6*50 +100)/7 = 57,14.

Suma obydwóch poziomów wynosi więc: 50+57,14 punktów.

9. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Starą Maturę”:

M - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matematyki zdawanej na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej,

W - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu zdawanego na  egzaminie  dojrzałości  w   formie   pisemnej,   wskazanego   przez   kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

JP - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

JO - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat otrzymał jedną ocenę (z egzaminu pisemnego lub ustnego), wówczas dodaje się liczbę punktów z przeliczenia oceny końcowej właściwego języka obcego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego, wówczas przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego nowożytnego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 12 punktów.

10. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów legitymujących się tzw. „Nową Maturą 2002”.

M - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matematyki zdawanej na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej,

W - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia z oceny z przedmiotu wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, zdanego na egzaminie maturalnym, w formie pisemnej, na poziomie rozszerzonym albo liczba punktów z poziomu podstawowego z tego przedmiotu.

JP - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia z oceny z języka polskiego z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego.

JO - podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia z oceny z języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 200 punktów.

11. Przy ustalaniu łącznej liczby punktów, zgodnie z wzorem określonym w ust. 3, 4 i 5 dla kandydatów legitymujących się różnymi świadectwami dojrzałości, przyjmuje się następujące sposoby przeliczeń:

a) ocen wyrażonych słownie (na świadectwach kandydatów zdających „Starą Maturę”)

sześciostopniowa skala ocen

 

 

ocena

liczba punktów

ocena            

 liczba punktów

celująca

6

 

 

bardzo dobra

5

bardzo dobra

6

dobra

4

dobra

4

dostateczna

3

dostateczna

3

dopuszczająca/mierna

2

 

 

 

b) wynik egzaminu maturalnego (na świadectwach kandydatów zdających „Nową Maturę”) wyrażony w procentach zastępuje się punktami wg zasady: jednemu procentowi odpowiada 1 punkt,

c)  wynik egzaminu maturalnego (kandydatów z tzw. „Nową Maturą 2002”) wyrażony w punktach w skali od 1 do 100 punktów przyjmuje się bez zmian,

d) wynik  egzaminu  matury  międzynarodowej  wyrażony  dla  poziomu  podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7 na punkty:

 

poziom podstawowy (SL)

 

 

ocena

liczba punktów

ocena

liczba punktów

 

 

1

20

2

30

2

50

3

40

3

80

4

55

4

110

5

70

5

140

6

85

6

170

7

100

7

200

 

e) wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na maturze w formie pisemnej przez  maturzystów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na punkty:

- poziom podstawowy

Maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, uznaje się to za zwolnienie z tego poziomu i przyznaje 100 punktów.

- poziom rozszerzony

Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach równy jest liczbie punktów powiększonej o dziesięć. Maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 100.

§ 4

Zasady przyjęć kandydatów przystępujących do matury międzynarodowej i matur zagranicznych

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej i kandydaci, którzy zdawali maturę za granicą przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak kandydaci z „nową maturą”. Postępowanie kwalifikujące dla tych osób przeprowadza się w terminie do 23.09.2015 r.

 

REKRUTACJA NA STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

§ 5

1.Stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:

- architektura i urbanistyka,

- automatyka i robotyka,

- budownictwo,

- ekonomia,

- elektrotechnika,

- informatyka,

- inżynieria środowiska,

- mechanika i budowa maszyn,

- transport,

- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- elektronika i telekomunikacja(Rekrutacja zostanie przeprowadzona po podjęciu przez Senat Uczelni uchwały w sprawie uruchomienia kierunku studiów.)  

- energetyka(Rekrutacja zostanie przeprowadzona po podjęciu przez Senat Uczelni uchwały w sprawie uruchomienia kierunku studiów.)

2. Rektor może nie uruchomić studiów z powodu zbyt małej liczby przyjętych osób.

3. Rekrutację studentów na I rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych  dokumentów,  gdy  liczba   kandydatów   nie   przekracza   limitu   miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę - wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

4. O przyjęcie na kierunek ekonomia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku. O przyjęcie na kierunek ekonomia mogą ubiegać się także absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych oraz absolwenci studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych.

5. O przyjęcie na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku z tytułem zawodowym inżyniera. O przyjęcie na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji mogą ubiegać się także posiadający tytuł zawodowy inżyniera absolwenci kierunków pokrewnych: studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

6. W przypadku absolwentów kierunków pokrewnych, ubiegających się o przyjęcie na kierunki wymienione w punktach 4 i 5, kwalifikacje i kompetencje kandydata, wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku ocenia - na podstawie złożonych dokumentów - powołana przez Dziekana Komisja Kwalifikacyjna.

7. Na kierunek informatyka przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka z tytułem zawodowym inżyniera. O przyjęcie na kierunek informatyka mogą ubiegać się także absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich posiadający kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku. Kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan.

8. O przyjęcie na kierunek elektrotechnika, energetyka, elektronika i telekomunikacja, mogą ubiegać się absolwenci kierunków właściwych i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera. O przyjęcie na drugi stopień studiów mogą ubiegać się także absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci z tytułem zawodowym magistra inżyniera posiadający kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku. Kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan.

9. Na  kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera kierunku właściwego.

10. Na kierunki: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn oraz transport mogą ubiegać się absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci z tytułem zawodowym magistra inżyniera, posiadający kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe. W pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów. Drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit. Komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegółowe zasady  przyjęć  zamieszczane  są  dla  kandydatów  na  stronie  internetowej  Uczelni. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan.

 

REKRUTACJA NA NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

§ 6

1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

 

automatyka i robotyka,

informatyka,

budownictwo,

inżynieria bezpieczeństwa,

ekonomia,

inżynieria środowiska,

elektronika i telekomunikacja,

logistyka,

elektrotechnika,

mechanika i budowa maszyn,

energetyka,

transport,

geodezja i kartografia,

zarządzanie i inżynieria produkcji.

inżynieria danych (Rekrutacja zostanie przeprowadzona po uzyskaniu przez Wydział pozytywnej decyzji Ministra w sprawie przyznania uprawnień do prowadzenia kierunku studiów.)

 

2. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunki wymienione w ust. 1 jest złożenie wymaganych dokumentów. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w § 2.

3. Rektor może nie uruchomić studiów z powodu zbyt małej liczy przyjętych osób.

 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

§ 7

1. Niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:

 

automatyka i robotyka,

inżynieria środowiska,

budownictwo,

informatyka,

ekonomia,

mechanika i budowa maszyn,

elektrotechnika,

transport,

elektronika i telekomunikacja (Rekrutacja zostanie przeprowadzona po podjęciu przez Senat Uczelni uchwały w sprawie uruchomienia kierunku studiów.)

zarządzanie i inżynieria produkcji.

energetyka (Rekrutacja zostanie przeprowadzona po podjęciu przez Senat Uczelni uchwały w sprawie uruchomienia kierunku studiów.)

 

2. Rekrutacja na niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

§ 8

1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

1) poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości;

2) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego;

3) wypełnioną według ustalonego wzoru ankietę osobową;

4) trzy aktualne fotografie - w tym jedna w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

5) oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  do  podjęcia  lub  kontynuowania  studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

2. Osoby przyjęte na kierunki studiów, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów, zobowiązane są do dostarczenia takich zaświadczeń do wydziałowych komisji rekrutacyjnych lub dziekanatów. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku, może być na ten kierunek nie przyjęty.

3. Kandydaci na studia drugiego stopnia, oprócz dokumentów wymienionych w ust.1, składają poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z poświadczonymi efektami kształcenia uzyskanymi na danym kierunku studiów pierwszego stopnia.

4. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 13 składają poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa   maturalnego   w   oryginale   zalegalizowane   lub   opatrzone   apostille, a  w  przypadku  gdy  podlega  ono  uznaniu  w  trybie  nostryfikacji,   zaświadczenie z Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równoważność z polskim świadectwem dojrzałości.

5. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 15 składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, a w przypadku gdy podlega on uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów.

6. Dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Komentarze (0)