Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

31.01.2022

Pedagogika – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z największych uczelni w Polsce. W ofercie dydaktycznej znajduje się, między innymi, Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę i liczne umiejętności, stanowiące podstawę do pracy między innymi w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy. W toku studiów studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych diagnostyce psychopedagogicznej w pedagogice opiekuńczo- wychowawczej, współczesnym systemom resocjalizacji, zarządzaniu zasobami ludzkimi w środowisku lokalnym, czy marketingowi oświatowemu. Oprócz tego, poznają pedagogikę zabawy, zasady opieki nad małym dzieckiem, psychologię penitencjarną, prawo rodzinne i opiekuńcze, zasady aktywizacji osób dorosłych w środowisku, czy też zasady konstruowania programów socjoterapeutycznych oraz zasady kształtowania kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się niezwykle szeroką i złożoną wiedzą. Stają się specjalistami w wybranych przestrzeniach, a zatem między innymi w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, doradztwa zawodowego i personalnego, socjoterapii i promocji zdrowia, edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, czy resocjalizacji.

 

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zakłada uformowanie odpowiedniego myślenia, umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki na UAM mogą wykorzystać w placówkach wsparcia dziennego, domach kultury, domach pomocy społecznej, hospicjach, poradniach specjalistycznych, sądach rodzinnych, placówkach resocjalizacyjnych, szkołach integracyjnych, poradniach rehabilitacyjnych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Sylwia, studentka Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to niełatwe studia, bo praca w jej zakresie jest niełatwa. Tutaj nie ma dróg na skróty, nie ma odkładania na później. Wysoki poziom kształcenia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza utwierdza mnie w przekonaniu, że poradzę sobie na wymagającym i czasami nieprzewidywalnym rynku pracy.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Poznań

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent Pedagogiki na UAM może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktur społecznych i instytucjach życia społecznego,
 • struktur i funkcji systemu edukacji,
 • posługiwania się zasadami i normami etycznymi,
 • kulturowych uwarunkowań procesów edukacyjnych,
 • teorii wychowania, uczenia się i nauczania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • instytucjach pomocy społecznej działających na rzecz osób starszych,
 • szkołach integracyjnych,
 • placówkach pomocy rodzinie,
 • poradniach rehabilitacyjnych,
 • domach kultury,
 • sądach rodzinnych,
 • biurach karier,
 • urzędach pracy,
 • placówkach resocjalizacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Cały proces rekrutacyjny na Pedagogikę opiera się na wypełnieniu dosłownie kilku zadań za pomocą specjalnego Systemu Internetowej Rekrutacji. Każdy kandydat zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta, w którym wpisuje niezbędne dane osobowe, uzyskane wyniki, a także dokonuje obowiązkowej opłaty rekrutacyjnej.

System Internetowej Rekrutacji pełni rolę zarówno centrum dowodzenia, jak i centrum informacji, ponieważ wszystkie wiadomości związane z postępowaniem kwalifikacyjnym, a także jego wyniki dostępne są właśnie w tej platformie.

Rekrutacja na studia rusza zazwyczaj późną wiosną, natomiast należy sprawdzać aktualności z życia uczelni, aby poznać jej dokładną datę.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zobowiązani są ci kandydaci, którzy otrzymali stosowną informację w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Co ważne, wiadomość o możliwości składania dokumentów może być rozumiana wyłącznie pozytywnie, ponieważ dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Nie wolno nam jednak zapomnieć o tym punkcie postępowania, ponieważ brak dokumentów w siedzibie uczelni może równać się z wykreśleniem osób ubiegających się o status studenta. Jakie dokumenty należy złożyć? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

O obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej dowiadujemy się od razu po założeniu profilu w Systemie Internetowej Rekrutacji. Opłata ta jest obowiązkowa dla każdego kandydata, ponieważ bez jej wniesienia nasze postępowanie kwalifikacyjne nawet nie wystartuje. Informacje o kwocie oraz numerach bankowych, na które należy przelać sumę dostępne są w jednej z zakładek naszego indywidualnego konta.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Pedagogika to dyscyplina szeroka, łącząca w sobie różnorodne dziedziny i zagadnienia. Z tego względu lista przedmiotów kwalifikacyjnych jest całkiem długa. Znajdują się na niej takie przedmioty jak: język polski, język obcy nowożytny, biologia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalny wzór, dzięki któremu każdy kandydat na studia może oszacować swoje szanse na powodzenie w procesie rekrutacyjnym. Wystarczy tylko uzyskane wyniki dopasować do istniejącego wzoru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W postępowaniu kwalifikacyjnym na Pedagogikę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu brane pod uwagę są następujące olimpiady i konkursy ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)