Ekonomia UJ

Ekonomia – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia w kraju, która każdego roku oferuje kandydatom bogatą ofertę edukacyjną. Wśród wielu kierunków do wyboru znajduje się Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest na Wydziale Zarządzanie i Komunikacji Społecznej. Celem kształcenia jest poznanie najnowszych tendencji w gospodarce światowej, nauka analizowania trendów zachodzących w środowisku międzynarodowego biznesu oraz znajomość zasad działalności przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych. Ekonomia na UJ to zrozumienie współczesnej gospodarki.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim dzielą się na następujące specjalności: Ekonomia międzynarodowa, Finanse, bankowość i ubezpieczenia, Ekonomia menedżerska, Rachunkowość i zarządzanie finansami. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Specjalność Ekonomia międzynarodowa to wiedza z obszaru ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci poznają metody analityczne potrzebne do badania zjawisk i procesów gospodarczych w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

Specjalność Finanse, bankowość i ubezpieczenia zakłada uzyskanie wiedzy z kilku obszarów, wśród których należy wymienić: problematykę ekonomiczną, prawną i informatyczną, do których dołączona jest poszerzona wiedzy z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń.

Specjalność Ekonomia menedżerska to połączenie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Studenci rozwijają umiejętności analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali.

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami nakierowana jest, przede wszystkim, na przygotowanie do realizacji zawodowej w zakresie audytu finansowego, kontrolingu, zarządzania finansami, pośrednictwa finansowego, konsultingu.

Lista przedmiotów do zaliczenia na Ekonomii nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy prawa gospodarczego, socjologia organizacji, polityka społeczna, finanse publiczne, ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka regionalna, organizacja i rynek ubezpieczeń. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na UJ mogą wykorzystać w urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych, bądź prowadząc własną działalność gospodarczą.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Olga, studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Prestiżowy kierunek studiowany na prestiżowej uczelni powinien być receptą na sukces. Wiem, że rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający, ale studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mi poczucie pewności siebie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent Ekonomii na UJ posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów ekonomicznych występujących we współczesnych gospodarkach,
 • prawa własności intelektualnej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych,
 • kierowania zespołem ludzi,
 • przeprowadzania audytu finansowego,
 • psychologii rynków finansowych,
 • standardów sprawozdawczości finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Ekonomii:

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie :

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • w administracji centralnej i lokalnej,
 • w firmach konsultingowych,
 • w organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby otrzymać upragniony indeks i dołączyć do grona studentów Ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z każdego przedmiotu zdawanego na maturze.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Postępowanie kwalifikacyjne na Ekonomię prowadzone jest za pomocą systemu ERK, czyli Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Należy wejść na stronę internetową, wybrać zakładkę o nazwie „załóż konto” i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Pierwszym krokiem jest uzupełnienie danych osobowych. Dopiero po ich wpisaniu i zatwierdzeniu wymaganych formularzy można dokonać rejestracji na studia. Należy pamiętać, aby podać poprawny adres e-mail i numer telefonu: to pozwoli na szybki kontakt, jeśli pracownicy uczelni będą mieli ważne informacje dotyczące przebiegu rekrutacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw wymaganych dokumentów, które składają osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia. O jakie dokumenty dokładnie chodzi?

 • podanie ERK, wygenerowane z systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów,
 • kserokopię świadectwa maturalnego (wraz z oryginałem do wglądu),
 • aktualne zdjęcie, zgodne z wymogami określonymi dla wydania dowodu osobistego,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach.

Osoby, które posiadają maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) dostarczają również:

 • legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów,
 • decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać na uczelni osobiście. Jeśli taka możliwość nie istnieje, może to zrobić w imieniu kandydata inna osoba, lecz posiadają stosowne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to obowiązek każdego kandydata. Brak jej uiszczenia wiąże się z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Co ważne, opłata rekrutacyjna może być wpłacona tylko w formie przelewu bankowego. Czy to jedyna opłata jaką należy uiścić? Jeśli zostaniemy przyjęci w poczet studentów pozostanie nam jeszcze opłacanie wydanie legitymacji studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Lista przedmiotów kwalifikacyjnych na Ekonomię jest całkiem długa. W rekrutacji na ten kierunek brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych uwzględniane są wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym oraz wyniki z egzaminów ustnych nie są uwzględniane. Jeżeli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada go na poziomie rozszerzonym czy – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym, otrzymuje za niego 0 punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

W postępowaniu kwalifikacyjnym na Ekonomię brane są pod uwagę między innymi następujące olimpiady i konkursy:

 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Języka Angielskiego,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie,
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
 • Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna,
 • Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna,
 • Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Komentarze (0)