Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

07.02.2022

Pedagogika – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 2022

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w AMW GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dydaktyka ogólna
 • pedagogika twórczości
 • socjologia
 • psychologia
 • edukacja międzykulturowa
 • patologie społeczne
 • emisja głosu
 • kultura fizyczna z metodyką

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje kandydatom dwanaście kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy opiekuńczo-wychowawczej, przede wszystkim, z dziećmi i młodzieżą. Studenci uczą się dokonywać słusznej diagnozy sytuacji wychowawczych bądź opiekuńczych, tworzenia planów resocjalizacyjnych, czy prowadzenia animacji społeczno- kulturowej.

 

Nabywane umiejętności

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki na kierunku Pedagogika nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: dydaktyka ogólna, pedagogika twórczości, socjologia, psychologia, edukacja międzykulturowa, patologie społeczne, emisja głosu, kultura fizyczna z metodyką, gerontologia społeczna, pedagogika rodziny. Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki w Akademii Marynarki Wojennej mogą wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, pogotowiach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, klubach seniora, ośrodkach wspierania rodziny.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni opinie? Ewelina,  studentka Pedagogiki mówi:

„Już od początku liceum wiedziałam, że chcę studiować Pedagogikę. Ale nie chciałam jej studiować na zwykłej uczelni… Dlatego wybrałam uczelnię niezwykłą, jaką jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.”

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Gdynia

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Akademii Marynarki Wojennej:

Absolwent Pedagogiki w AWM może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju dzieci w różnych fazach dzieciństwa,
 • konstruowania środków dydaktycznych stymulujących rozwój dzieci,
 • współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka,
 • przeprowadzania analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych,
 • organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • wspierania rozwoju społeczeństwa równych szans poprzez działania edukacyjne i kulturalne.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Pedagogice w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni:

Absolwent kierunku Pedagogika w AWM może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • świetlicach środowiskowych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • ośrodkach wspierania rodziny,
 • hospicjach i fundacjach,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dyplomowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Komentarze (0)