Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

12.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 4600 zł

studia niestacjonarne: od 4600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne skonstruowany jest w taki sposób, aby zrozumieć polityczny, społeczny i ekonomiczny kontekst współczesnych zagrożeń oraz międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa państwa. Nauka posiada wymiar praktyczny, a studenci uczą się między innymi jak chronić dane i informacje niejawne, projektować ochronę osób, mienia, obiektów i obszarów, zabezpieczać imprezy masowe, czy akcje ratownicze. Oprócz tego, otrzymują możliwość rozwijania umiejętności w zakresie działania wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, które razem stanowią przepustkę do wejścia na wymagający rynek pracy. Pozyskane wykształcenie można wykorzystać między innymi w komórkach bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, biurach detektywistycznych, bądź w różnego rodzaju służbach, takich jak policja, straż graniczna, czy służba więzienna.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • prawo karne materialne
 • metody i techniki analityczne
 • metodyka działań operacyjno- rozpoznawczych
 • logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • planowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym
 • diagnozowanie zagrożeń patologii społecznych

 

Wszechnica Polska w Warszawie zapewnia kształcenie w obszarach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Administracji i Finansów. Celem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, będących podstawą zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej to szeroka wiedza z zakresu teorii, metodologii i zapewnienia zintegrowanego bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, wolności, dóbr materialnych i odpowiednich warunków życia obywateli.   

 

Sprawdź

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kierunki studiów

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: bezpieczeństwo społeczności lokalnych, prawo karne materialne, metody i techniki analityczne, metodyka działań operacyjno- rozpoznawczych, logistyka w zarządzaniu kryzysowym, planowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym, diagnozowanie zagrożeń patologii społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w policji, straży pożarnej, komórkach bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, centrach kryzysowych, administracji rządowej i samorządowej.

 

Opinie

Jakie ma Wszechnica Polska w Warszawie opinie? Łukasz, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia we Wszechnicy Polskiej to świetne połączenie teorii z praktyką. Najpierw poznajemy genezę problemu, a następnie uczymy się jak jemu zapobiegać. Wiedza jest największą siłą. Dlatego warto ją zdobywać.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analitycznego myślenia i działania według zasady od ogółu do szczegółu zgodnego z obowiązującymi normami i wartościami,
 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • pozyskiwania, opracowywania i przekazywania przydatnych informacji,
 • planowania działań z zastosowaniem różnych metod i technik oceny sytuacji i podejmowania decyzji,
 • zasad funkcjonowania państwa,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • koordynowania wdrażania polityki bezpieczeństwa zgodnie z przyjętą strategią,
 • działania w zespole,
 • zasad współpracy międzynarodowej,
 • efektywnego działania w warunkach presji czasu i natłoku informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • komórce bezpieczeństwa przedsiębiorstwa,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • straży granicznej,
 • służbie celnej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencji ochrony osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)