Logistyka

Logistyka

Logistyka

28.06.2022

Logistyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku logistyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 88
 • studia stacjonarne II stopnia: 69
 • studia niestacjonarne II stopnia: 35

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy matematyki ekonomicznej
 • rachunkowość
 • technologie informacyjne w logistyce
 • logistyka materiałowa
 • systemy transportowe i techniczne aspekty transportu
 • zarządzanie jakością w logistyce

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „L” kandydaci znajdą kierunek Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem nauki jest wykształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiającej wysokie wymagania w obszarze mobilności osób i towarów. Studenci poznają istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływu informacji, środków finansowych i zasobów ludzkich, a także zasady obsługi klienta. Logistyka na UMCS to także praktyczne umiejętności prowadzenia analiz w procesach gospodarczych, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, a także kształtowanie otwartości na relacje z innymi podmiotami.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: podstawy matematyki ekonomicznej, rachunkowość, technologie informacyjne w logistyce, logistyka materiałowa, systemy transportowe i techniczne aspekty transportu, zarządzanie jakością w logistyce, logistyka dystrybucji, bezpieczeństwo transportu, zarządzanie łańcuchem dostaw. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logistyki na UMCS będą mogli wykorzystać w firmach transportowych, firmach spedycyjnych, centrach usług logistycznych, firmach komunikacyjnych, sklepach internetowych, instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Tomek, student Logistyki mówi:

„Logistyka to przyszłość, zatem należy się do niej jak najlepiej przygotować. Dlatego studiuję ten kierunek na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie. Każdy ma możliwość uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, działaniach kół naukowych, czy też szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Lublin

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,
 • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • analizowania przyczyn i przebiegów konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych w projektowaniu procesów logistycznych,
 • przeprowadzania oceny proponowanych rozwiązań,
 • mechanizmów biznesowych i systemowych w warunkach globalnej gospodarki,
 • planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach transportowych,
 • firmach spedycyjnych,
 • centrach usług logistycznych,
 • firmach komunikacyjnych,
 • firmach i sklepach internetowych,
 • instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka) oraz inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)