Politologia UW

Politologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Politologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Politologia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na Uniwersytecie Warszawskim to także umiejętności modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, a także rozwijanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa.

Studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Warszawskim posiadają następujące specjalności: Marketing polityczny, Animacja życia publicznego, Administracja europejska, Administracja samorządowa, Ustrojowa, Polityka sportowa, Technologie informacyjno – komunikacyjne w sferze publicznej, Polityka innowacyjności (na pierwszym stopniu), Administracja publiczna, Analiza i doradztwo polityczne, Inforbrokering polityczny, Marketing polityczny (na drugim stopniu). Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: teoria polityki, nurty badań politologicznych, socjologia polityki, psychologia polityki, decydowanie polityczne, ruchy społeczne, prawo europejskie, historia instytucji politycznych, zarządzanie marketingowe, komunikowanie polityczne, administracja publiczna, uczestnictwo w życiu publicznym, integracja europejska, system polityczny RP. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Politologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Michał, student Politologii mówi:

„Jak bardzo zależało mi na studiach na prestiżowej uczelni? Odpowiedzią niechaj będzie fakt, że przyjechałem na studia na Uniwersytecie Warszawskim ze Szczecina. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Politologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • działania poszczególnych instytucji politycznych,
 • uwarunkowań, wyznaczników i problemów strategii bezpieczeństwa narodowego w sytuacji międzynarodowej,
 • funkcjonowania lokalnych podmiotów życia publicznego, samorządu, podmiotów gospodarczych i politycznych,
 • zarządzania instytucjami państwowymi,
 • strategii i środków ochrony oraz obrony narodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • mediach,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Politologia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Najbardziej niecierpliwi kandydaci na studia powinni zaznaczyć czerwiec, czerwonym kolorem w kalendarzu. Właśnie w pierwszych dniach tego miesiąca oficjalnie rozpoczyna się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warszawskim, w tym rekrutacja na Politologię. Co należy zrobić, aby wziąć w niej udział? Wystarczy założyć indywidualne konto w systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydata. W tym systemie kandydaci mogą wykonać każdy ruch związany z postępowaniem kwalifikacyjnym; od wniesienia opłaty rekrutacyjnej, po wprowadzenie wyników matur. Istotne jest tylko dotrzymanie terminów, gdyż rekrutacja na studia nie trwa do dnia immatrykulacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Dokumenty rekrutacyjne to dokumenty, które będziemy musieli zebrać wtedy, gdy otrzymamy informację o zakwalifikowaniu się na studia. Co ważne, musimy je dostarczyć do dziekanatu w formie papierowej. Jeśli nie możemy zrobić tego osobiście, osoba składająca dokumenty w naszym imieniu musi posiadać imienne upoważnienie. A o jakie dokumenty chodzi?

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankietę osobową ze zdjęciem,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz dowód wpłaty,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłaty rekrutacyjne dotyczą każdego kandydata, niezależnie od wybranego kierunku kształcenia. Wszystkie informacje odnośnie terminy i daty uiszczenia tej opłaty zawarte są w zakładce „płatności” na naszym koncie w systemie IRK. Czy to jedyna opłata jaka nas czeka? Po przyjęciu na studia pozostanie nam jeszcze opłacić wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ELS.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Mówiąc kolokwialnie, kandydaci na Politologię mają szerokie pole do popisu, ponieważ oprócz standardowych przedmiotów do zaliczenia w postaci języka polskiego, matematyki i języka obcego mogą wybrać dowolny przedmiot z szerokiego obszaru. Jaki to może być przedmiot? Na przykład: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język mniejszości narodowej, biologia, fizyka, język łaciński i kultura antyczna, informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Przeliczeniu punktów kwalifikacyjnych na Politologię służy poniższy wzór:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

oraz laureaci:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”,
 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Politologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Komentarze (0)