Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

31.01.2022

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w UPWR WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy gospodarki przestrzennej
 • demografia i społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • prawoznawstwo i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • geodezja i kartografia
 • budownictwo
 • zasady projektowania
 • ekonomika miast i regionów

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to szkoła wyższa mogąca pochwalić się bogatą tradycją edukacyjną. Obecnie, pośród prawie trzydziestu kierunków kształcenia, kandydaci mogą wybrać Gospodarkę przestrzenną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, jak również wiedzy ekonomicznej i przyrodniczej oraz zagadnień technicznych. Studenci poznają techniki informacyjne, geograficzne systemy informacji przestrzennej, zasady projektowania, społeczno-kulturowe, prawne oraz przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, a także zasady wyceny nieruchomości.  
Program nauczania zawiera następujące przedmioty: podstawy gospodarki przestrzennej, demografia i społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawoznawstwo i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, geodezja i kartografia, budownictwo, zasady projektowania, ekonomika miast i regionów, projektowanie urbanistyczne, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, planowanie infrastruktury technicznej, kształtowanie krajobrazu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, analizy ekonomiczne w gospodarowaniu nieruchomościami. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych, firmach doradczych.

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Dagmara, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:
„Lubię swoje studia i swoją uczelnię. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to takie miejsce, w którym możesz rozwijać własne zainteresowania i swobodnie dzielić się pomysłami. Polecam każdemu, kto wie do czego dąży.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Wrocław

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu matematycznego zagadnień z obszaru gospodarki przestrzennej,
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • interpretowania danych i wyników testów statystycznych,
 • rozwiązań legislacyjnych w zakresie przygotowania i sporządzania dokumentów planistycznych, obrotu nieruchomościami, odpowiedzialności za szkody w środowisku,
 • metod i narzędzi pozyskiwania danych,
 • kategorii i uwarunkowań funkcjonowania miast i regionów,
 • struktury samorządu terytorialnego,
 • identyfikowania endogenicznych i egzogenicznych czynników rozwoju dla wskazanego obszaru, 
 • technologii wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • metod i narzędzi badania struktur społeczno- gospodarczych w przestrzeni,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowniach projektowych,
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
 • agencjach rozwoju,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach doradczych,
 • pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)