Ochrona środowiska UR

Ochrona środowiska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to uczelnia o bogatych tradycjach edukacyjnych. Dzisiaj, w bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą wiele nowoczesnych kierunków, a jednym z nich jest Ochrona środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, bazującej na połączeniu nauk matematyczno- przyrodniczych oraz nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Poznają także wiele zagadnień technicznych, rolniczych i leśnych nierozerwalnie związanych z ochroną środowiska, jak również zasady zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to wiedza o środowisku, wzbogacona o znajomość jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi.

Studia na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiadają następujące specjalności: Biotechnologia środowiska, Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów (na pierwszym stopniu), Zagrożenia i ochrona ekosystemów, Monitoring ekologiczny środowiska, Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska, Agroecology (na drugim stopniu). Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, fizyka, chemia, ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, środowiskowe funkcje lasów i użytków zielonych, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, biotechnologia środowiskowa i chemia środowiskowa, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska, ekotoksykologia. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej, w zakładach przemysłowych, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz instytutach naukowo- badawczych i edukacji.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Patrycja, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to tradycja, piękna historia, ważni ludzie. Studia tutaj to powód do dumy, ale także odpowiedzialność i wytężona nauka. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych,
 • hydrologii, meteorologii i klimatologii,
 • prawa i ekonomii w ochronie środowiska,
 • analizowania i oceniania systemów zarządzania środowiskiem w skali lokalnej,
 • technologii ochrony środowiska,
 • rewitalizacji terenów zurbanizowanych,
 • infrastruktury technicznej terenów wiejskich,
 • zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach ochrony i kształtowania środowiska,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej,
 • zakładach przemysłowych,
 • firmach konsultingowych,
 • biurach projektowych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • jednostkach opracowujących strategie gospodarowania na obszarach wiejskich i cennych przyrodniczo,
 • edukacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym UR 

Komentarze (0)