Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Praca socjalna – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 

Praca socjalna, określana także mianem polityki społecznej, to działalność mająca na celu pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb. Skupia się na pomocy w dostosowaniu do zasad życia społecznego i poprawie pozycji społecznej, a także stanowi metodę rozwiązywania problemów społecznych. Na podstawie opisu możemy wyobrazić sobie, że działalność w obszarze pracy socjalnej nie należy do najłatwiejszych i żeby powierzone obowiązki wykonywać jak najlepiej potrzebna jest do tego nie tylko specjalistyczna wiedza, ale także konkretne umiejętności i cechy osobowości. W jaki sposób uzyskać to wszystko? Należy wybrać kierunek Praca socjalna, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Praca socjalna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada pozyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej pozwalającej na poznanie istoty ludzkiej i procesów społecznych. Ponadto, istotne jest pogłębienie wiedzy przyrodniczej i psychologicznej, która daje podstawy do zrozumienia systemu człowiek- środowisko oraz zrozumienia procesów zachodzących w organizmie człowieka, gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Studenci poznają zadania, jakie stawiane są przed pracownikiem socjalnym. Uczą się dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych, uczą się stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości i umiejętności zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo- wychowawczych, czy też patologii społecznej i nieprzystosowania społecznego.

Nauka posiada wymiar praktyczny, dlatego w programie zawarta jest znaczna ilość ćwiczeń i praktyk. Studenci uczestniczą w ćwiczeniach w specjalistycznych ośrodkach pomocy społecznej, środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym, środowisku przebywania osób bezdomnych, uzależnionych oraz mieszkających w pustostanach, czy też ośrodkach dla uchodźców i rodzin przesiedlonych. Program nauczania podzielony jest na dwa moduły – teoretyczny oraz praktyczny. Moduł teoretyczny obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak: obszary zagrożeń społecznych, kryzys, diagnoza w interwencji kryzysowej, profilaktyka uzależnień, organizowanie pomocy i sytemu wsparcia. Moduł praktyczny podzielony jest na takie zagadnienia jak: czynności i strategie interwencyjne w ramach interwencji kryzysowej, rozpoznawanie zagrożeń, podstawy psychoterapii, mediacje w pracy socjalnej, superwizja w pracy socjalnej.

Warto zaznaczyć, że dyplom ukończenia studiów na kierunku Praca socjalna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego we wszystkich obszarach pomocy społecznej. Ponadto przygotowuje do egzaminów zewnętrznych, w celu uzyskania certyfikatu: superwizora pracy socjalnej, mediatora w sytuacjach wymagających interwencji pracownika socjalnego, kuratora sądowego, mediator stały przy Sądzie Okręgowym. Mówiąc o drodze zawodowej, należy wyszczególnić, że absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, powiatowych urzędach pracy, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach interwencji kryzysowej, organizacjach pomocowych, pogotowiach opiekuńczych, hospicjach, organach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach i fundacjach, organizacjach pozarządowych.

Studia w Łodzi dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pracę socjalną warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Kamila, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to uczelnia, która przede wszystkim stawia na praktyczne nauczanie i rozwijanie umiejętności, bez których nie da się odnosić sukcesów zawodowych. To uczelnia, w której warto studiować.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • zaburzeń i chorób psychicznych,
 • projektowania i wykonywania pracy badawczej,
 • samodzielnego projektowania działalności socjalnej,
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy,
 • rozpoznawania problemów społecznych,
 • zjawisk marginalizacji oraz wykluczenia społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach pomocy społecznej,
 • powiatowych urzędach pracy,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • organizacjach pomocowych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • hospicjach,
 • organach samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszeniach i fundacjach,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)