Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

30.01.2022

Praca socjalna – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku praca socjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku praca socjalna w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • podstawy socjologii
 • psychologia społeczna
 • psychologia rozwojowa
 • społeczności lokalne i rozwój lokalny
 • socjologia problemów społecznych
 • demografia społeczna, polityka społeczna

 

Termin „praca socjalna” oficjalnie funkcjonuje od 1917 roku, kiedy to pojawił się on w nazwie amerykańskiego stowarzyszenia National Conference of Social Work. Definiowany był wtedy jako działalność służąca niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. Od tamtego czasu główna idea nie uległa zmianie, choć praca socjalna poszerzała obszar swojej działalności. Dzisiaj, wedle oficjalnej definicji, pojmowana jest jako działalność mająca na celu pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepsze dostosowanie do zasad życia społecznego, czy poprawę pozycji społecznej. Co ważne, praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Nietrudno odgadnąć, że praktyka pracy socjalnej wymaga wiedzy o ludzkim rozwoju i zachowaniu, o instytucjach społecznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz o współzależnościach pomiędzy tymi czynnikami. Aby nabyć tę szeroką wiedzę należy udać się na odpowiednie studia. Czekają one w Lublinie, czyli w mieście w którym stacjonuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, oferujący kierunek Praca socjalna, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Praca socjalna prowadzony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przygotowuje do profesjonalnego działania zawodowego. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, aby poznać istotę ludzką i procesy społeczne, wiedzy przyrodniczej i psychologicznej, dającej podstawy zrozumienia systemu człowiek- środowisko oraz umożliwiającej zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Ponadto, studenci pozyskują wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno- prawnego instrumentarium. Studia to także dostarczenie wiedzy, będącej podstawą poznania funkcjonowania mikrośrodowiska, czyli gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny. Praca socjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Praca socjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: logika, podstawy socjologii, psychologia społeczna, psychologia rozwojowa, społeczności lokalne i rozwój lokalny, socjologia problemów społecznych, demografia społeczna, polityka społeczna, struktura i organizacja pomocy społecznej, prawa człowieka, filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej, identyfikacja i analiza problemów społecznych, system prawny pomocy społecznej w Polsce, metody badań społecznych, narzędzia pracy socjalnej, komunikacja interpersonalna, praca socjalna w środowisku wielokulturowym, współczesna rodzina w kontekście lokalnym i globalnym, praca z rodziną z problemami wychowawczymi, diagnoza problemów rodziny, profilaktyka patologii społecznych, procesy wykluczenia i inkluzji, diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie, współpraca międzysektorowa, praca socjalna w perspektywie europejskiej.

Dzięki zawartym w programie przedmiotom studenci Pracy socjalnej nabywają różnorodnych kompetencji, które można podzielić na kilka grup. Są to kompetencje zawodowe, komunikacyjne, przedsiębiorcze, analityczno- informatyczne oraz naukowo- badawcze. Absolwenci omawianego kierunku wyróżniają się umiejętnością identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych, dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo, posiadają kompetencje w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów, czy też przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem. Z tak bogatym bagażem wiedzy i umiejętności osoby, które ukończyły Pracę socjalną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II znajdą zatrudnienie w domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, jednostkach penitencjarnych.

 

Opinie

Studia w Lublinie to niezwykle szeroki obszar zarówno kształcenia, jak i możliwości zawodowych. Każdego roku lubelskie uczelnie wybierane są przez coraz większe rzesze kandydatów, a jednym z jaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie miasta zdecydowanie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Czy planując studiować Pracę socjalną warto zwrócić uwagę na tę uczelnię? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Patrycja, studentka Pracy socjalnej mówi:

„KUL to historia, dobre imię, wartości. Studiowanie w tej uczelni to wyjątkowy czas, kiedy nie tylko pozyskuje się wykształcenie, ale także poznaje ciekawych i wrażliwych ludzi. Polecam.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
 • dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych,
 • współdziałania z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań pracy socjalnej, w tym organizacji profesjonalnego wsparcia jednostek i rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • monitoringu i ewaluacji działań pomocowych, aktywizacyjnych i integracyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • świetlicach środowiskowych,
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • jednostkach penitencjarnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)