Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • administracja
 • ekonomia
 • geografia z demografią
 • organizacja i zarządzanie
 • wiedza o państwie i prawie
 • współczesne systemy polityczne
 • polityka bezpieczeństwa

 

Zagadnienie bezpieczeństwa narodowego może być niełatwe do opisania, ponieważ istnieje wiele definicji, a także sposobów rozumienia samego pojęcia jakim jest bezpieczeństwo. Szerokie zakreślenie tego terminu wynika z równie szerokiego pojmowania jego zagrożeń, ponieważ mogą mieć one różny wymiar i charakter i nieprawdą jest, że bezpieczeństwo oraz zagrożenia mają charakter wyłącznie militarny. Mówiąc banalnie, świat się zmienia, a wraz z nim ewolucji ulegają nie tylko pojęcia, lecz również sposoby zapobiegania zagrożeniom oraz działania z zakresu dbałości o bezpieczeństwo. Chcąc poznać je bliżej i dokładniej warto skierować swoją uwagę na kierunek Bezpieczeństwo narodowe, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, i który realizowany jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe oferowany przez Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu skierowany jest do osób zainteresowanych szeroką tematyką bezpieczeństwa, jak również zagadnieniem militarnych i pozamilitarnych zagrożeń, które występują we współczesnym świecie. Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych, a także nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w przestrzeni zawodowej, jak i w życiu z zachowaniem zasad etycznych. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, jak również zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Ponadto, istotny nacisk kładziony jest na pozyskanie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej oraz gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w skład którego wchodzą następujące przedmioty: administracja, ekonomia, geografia z demografią, organizacja i zarządzanie, wiedza o państwie i prawie, współczesne systemy polityczne, polityka bezpieczeństwa, komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowe stosunki wojskowe, socjologia bezpieczeństwa, ruchy społeczne, prawne podstawy bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem państwa, koncepcje i modele bezpieczeństwa, rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym, analiza logiczna w działaniach antyterrorystycznych, bezpieczeństwo gospodarcze, psychologia konfliktu i sztuka negocjacji, cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej, systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym.

Bezpieczeństwo narodowe proponowane przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy. Innowacyjnie ułożony program nauczania porusza tak istotne dla współczesnego świata zagadnienia jak: terroryzm międzynarodowy, uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, światowe procesy bezpieczeństwa, czy zasady funkcjonowania sił zbrojnych oraz roli NATO i Unii Europejskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego. W toku nauki studenci nabywają różnorodnych kompetencji, na czele z menedżerskimi, komunikacyjnymi, czy techniczno- informacyjnymi. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, agencjach ochrony osób i mienia, zespołach reagowania kryzysowego, policji, straży pożarnej, agencjach detektywistycznych, ośrodkach doradczych, czy organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych.

Studia w Poznaniu to zagadnienie, o którym myśli niezliczona rzesza kandydatów. Mają oni pewność, że w stolicy Wielkopolski odnajdą nie tylko wybrany przez siebie kierunek kształcenia, jak również idealne warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności. Planując studiować kierunek taki jak Bezpieczeństwo narodowe należy przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu opinie? Dawid, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje gwarancję, że pozyskiwana wiedza ma charakter praktyczny i może zostać wykorzysta w różnorodnych zawodach i na wielu płaszczyznach. To uczelnia nowoczesna, która odpowiada wymaganiom i potrzebom współczesnego świata.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji mapy fizycznej, gospodarczej i politycznej,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • analizowania i interpretowania problemów organizacji i procesów zarządzania,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • analizowania i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • strategii bezpieczeństwa,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych,
 • funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • logistyki w sytuacjach kryzysowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji publicznej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • agencjach detektywistycznych,
 • ośrodkach doradczych,
 • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych,
 • prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)