Zarządzanie zasobami Ziemi

Zarządzanie zasobami Ziemi

Zarządzanie zasobami Ziemi

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zarządzanie zasobami Ziemi – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Studia na kierunku zarządzanie zasobami Ziemi na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zasoby naszej planety wydają się być niewyczerpalne i stanowić studnię bez dna. Niestety, tak nie jest. Dlatego powstają pomysły, programy i projekty zmierzające do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Między innymi to zagadnienie wyjaśnia unikatowy kierunek, jakim jest Zarządzanie zasobami Ziemi. Można go odnaleźć w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie zasobami Ziemi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy, stanowiącej połączenie zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych oraz inżynieryjno- technicznych. Istotą jest zrozumienie funkcjonowania i wzajemnych zależności między najważniejszymi zasobami Ziemi: wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, organizmami żywymi oraz nabycie umiejętności racjonalnego zarządzania  i gospodarowania nimi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami Ziemi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • gospodarka obiegu zamkniętego,
 • planowanie przestrzenne,
 • geografia gospodarcza,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • zasoby przyrody i ich ochrona,
 • zagrożenia i katastrofy środowiskowe,
 • surowce mineralne,
 • organizacja i zarządzanie,
 • zagrożenia i techniki ochrony atmosfery i hydrosfery,
 • gospodarka odpadami,
 • klimatologia i meteorologia,
 • gospodarka leśna,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • analiza strategiczna,
 • monitoring środowiska,
 • odnawialne źródła energii

 

Nabywane umiejętności

Nierozłącznym elementem studiów na kierunku Zarządzanie zasobami Ziemi są liczne zajęcia praktyczne. Studenci uczestniczą w ćwiczeniach laboratoryjnych, terenowych oraz grupowych zadaniach projektowych. Po drugim roku nauki odbywają praktyki zawodowe, w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach związanych z zarządzaniem zasobami środowiska. Celem tych praktyk jest połączenie wiedzy teoretycznej nabytej w toku studiów z jej praktycznym zastosowaniem, nabycie umiejętności pracy w zespole przy wykonywaniu zadań związanych z zarządzaniem zasobami Ziemi.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku Zarządzanie zasobami Ziemi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego i przetwórczego, firmach konsultingowych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, inspektoratach ochrony środowiska, specjalistycznych laboratoriach, sztabach kryzysowych i planowania strategicznego, placówkach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Zarządzanie zasobami Ziemi to kierunek unikatowy na edukacyjnej mapie kraju. Chcąc podjąć kształcenie w jego zakresie należy wybrać studia w Lublinie, na omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Jarek, student Zarządzania zasobami Ziemi mówi:

„UP prowadzi nowoczesne kierunki studiów, dzięki którym można zdobyć innowacyjną wiedzę, a co za tym idzie pracować w przyszłościowych zawodach. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI - ważne informacje

Zarządzanie zasobami Ziemi studia Lublin

Zarządzanie zasobami Ziemi studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie zasobami Ziemi na UP Lublin:

Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami Ziemi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • klimatologii i meteorologii,
 • degradacji, rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
 • zagrożeń i katastrof środowiskowych,
 • planowania przestrzennego,
 • gospodarki odpadami,
 • zarządzania środowiskiem,
 • ochrony zasobów przyrody.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie zasobami Ziemi:

Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami Ziemi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego i przetwórczego,
 • firmach konsultingowych,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • inspektoratach ochrony środowiska,
 • specjalistycznych laboratoriach,
 • sztabach kryzysowych i planowania strategicznego,
 • placówkach naukowo- badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)