Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zasady rekrutacji na KUL 2021/22

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Katolickim Uniwesytecie Lubelskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

 

UCHWAŁA 824/II/6 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2021/2022

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu KUL oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), określa następujące zasady postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2021/2022:

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zwany dalej Uczelnią, prowadzi nabór na studia I stopnia, II stopnia i studia jednolite magisterskie.

 2. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym uruchamiana jest nie później niż 10 maja i kończy się nie później niż 20 września 2021 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim uruchamiana jest nie później niż 10 stycznia 2022 r. i kończy się nie później niż 14 lutego 2022 r.

 3. Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 20 września, jednak nie dłużej niż do      5 października 2021 r. Warunkiem uzyskania zgody na przedłużenie rekrutacji jest wskazanie, że przedłużenie prowadzenia naboru nie spowoduje naruszenia właściwej organizacji zajęć dydaktycznych, a osoby przyjęte na studia w tym naborze będą miały możliwość skorzystania z pełnej oferty i wymiaru zajęć, przewidzianych dla nich przez Uniwersytet. W odniesieniu do rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim przepis stosuje się odpowiednio.

 4. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zgłosili się na dany kierunek studiów jest mniejsza niż planowana liczba miejsc, Rektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru albo zawieszeniu lub zamknięciu naboru rozpoczętego.

 5. Decyzję o zawieszeniu lub zamknięciu naboru na dany kierunek Rektor może podjąć również przed rozpoczęciem terminu rejestracji, o którym mowa w ust. 2.

 6. Szczegółowy harmonogram organizacji naboru na studia oraz procedurę rejestracji kandydatów na studia określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy lub odbywa się w trybie wolnym.

 2. Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 3. Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 4. Decyzję o zmianie trybu postępowania kwalifikacyjnego na studia z konkursowego na wolny podejmuje Rektor w przypadku niewypełnienia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 3

 1. Konkursowe postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne.

 2. Komisje rekrutacyjne realizują wszystkie czynności związane z ustaleniem wyników kwalifikacji osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji oraz określonymi procedurami.

 3. Sposób powołania, zakres działań, i liczbę członków komisji rekrutacyjnych określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

Ogólne warunki i tryb rekrutacji

 

§ 4

 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach planowanej liczby miejsc, określonej uchwałą przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 2. Warunkiem uruchomienia kształcenia na I roku studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów na danym kierunku, wskazanej w uchwale, o której mowa w ust. 1.

 

§ 5

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy deklarują posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych na odpowiednim poziomie oraz dopełnili wymaganych czynności w sposób zgodny z procedurami określonymi przez Rektora.

 2. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzi się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e- Rekrut.

 3. Informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu e-Rekrut.

 4. Kandydat zakłada w systemie e-Rekrut konto rekrutacyjne wypełniając formularz elektroniczny, w którym przekazuje wymagane dane osobowe, dane teleadresowe oraz załącza skany dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zakładając konto rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 5. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem konta internetowego oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 6. Kandydat za pośrednictwem konta rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie przekazuje oraz zatwierdza informacje wymagane w postępowaniach kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki studiów. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji.

 1. Kandydat za pośrednictwem konta rekrutacyjnego dokonuje rejestracji na studia poprzez wybór kierunków z udostępnionej oferty studiów oraz zatwierdzenie danego wyboru.

 2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na wybrany kierunek jest rejestracja kandydata oraz wniesienie pełnej, wymaganej opłaty rekrutacyjnej na wyznaczony indywidualny rachunek bankowy na ten kierunek. Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku bankowym KUL.

 3. Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, opłaty wynikające z korzystania z systemu transakcyjnego.

 4. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą kandydaci:

  1. posiadający dyplom matury międzynarodowej, o których mowa w § 2 załącznika nr 1 do uchwały,

  2. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

  3. laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeśli są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.

 5. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi – z wyjątkiem sytuacji, gdy Rektor podejmie decyzję o zamknięciu naboru rozpoczętego, a kandydat, który wniósł opłatę rezygnuje z podjęcia kształcenia na KUL i nie ubiega się o przyjęcie na inny kierunek. Opłata zwracana jest na podstawie pisemnego wniosku kandydata na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 

§ 6

 1. Kandydat, który bierze udział w naborze konkursowym, może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek, z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na dwa lub trzy kierunki studiów określa hierarchię kierunków, wskazując, na który z nich chce zostać przyjęty w pierwszej i dalszej kolejności (kierunek I rzędu, II rzędu, III rzędu).

 3. Przyjęcie kandydata na kierunek I rzędu jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia na kierunek II i III rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc.

 4. Przyjęcie kandydata na kierunek II rzędu, któremu odmówiono przyjęcia na kierunek I rzędu, jest równoznaczne z odmową przyjęcia na kierunek III rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc.

 5. Kandydat, który został przyjęty na studia na kierunek I lub II rzędu i dostał jednocześnie odmowę przyjęcia na studia na kierunki niższego rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc, a pragnie podjąć równocześnie studia na jednym z pozostałych kierunków, może zostać przyjęty na ten kierunek po złożeniu podania i podjęciu decyzji o wpisaniu na listę studentów przez Rektora.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie konkursowym.

 1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku angielskim jest złożenie przez kandydata dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 2. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2.

 3. Podstawowymi kryteriami przyjęć na studia w języku angielskim są: rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim sprawdzająca predyspozycje do podjęcia studiów lub konkurs ocen na świadectwie lub dyplomie. Szczegółowe kryteria kwalifikacji określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 4. Przeprowadzenie rozmów, o których mowa w ust. 4 możliwe jest przy wykorzystaniu technologii informatycznych.

 5. Dla kandydatów cudzoziemców na studia w języku angielskim Senat KUL, w uchwale o której mowa w § 4 ust. 1 odrębnie określa planowaną liczbę miejsc.

 6. Dla kandydatów cudzoziemców na studia w języku angielskim Rektor w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 5 odrębnie określa harmonogram i procedurę rejestracji.

 

§ 8

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, którego elementy składowe mogą mieć formę: egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego, sprawdzianu dodatkowych umiejętności, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw. Wymienione rodzaje postępowania kwalifikacyjnego mogą być łączone w zależności od typu matury.

 2. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny (nowa matura), jest zaliczenie przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie. Przez zaliczenie przedmiotu rozumie się uzyskanie przez kandydata na egzaminie maturalnym w części pisemnej co najmniej 30% punktów na wymaganym poziomie.

 3. Jeżeli szczegółowe kryteria kwalifikacji nie określają wymaganego poziomu egzaminu z danego przedmiotu, oznacza to, że kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego określa się według następujących zasad:

  1. wyniki całości postępowania kwalifikacyjnego oraz elementów składowych określane są w skali 100-punktowej;

  2. wyniki elementów składowych postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się w następujący sposób:

otrzymaną przez kandydata liczbę punktów (ocenę) przelicza się liniowo na skalę 100- punktową z wykorzystaniem formuły:

(P - Min)

---------------- x 100

(Max - Min) , gdzie:

P – otrzymana przez kandydata liczba punktów (ocena);

Min – możliwa do uzyskania minimalna liczba punktów (ocena);

Max – możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów (ocena).

Zgodnie z przedstawioną formułą maksymalny, przeliczony wynik każdego elementu składowego wynosi 100 punktów.

 1. wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

  1. jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;

 1. jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45;

 2. jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego, przeliczonych zgodnie z zasadą określoną w ppkt. b) jest wyższa;

 3. wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego;

 4. jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości, przeliczonych na skalę 100–punktową zgodnie z formułą przedstawioną w pkt. 2). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw dojrzałości punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu;

 5. jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych;

 6. wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych);

 7. komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu za zaliczony. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego, otrzymuje za ten element 0 punktów.

 1. Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.

 2. Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§ 9

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich określają odrębne uchwały Senatu.

 2. Laureat lub finalista zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

 

§ 10

Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 11

 1. Z przebiegu konkursowego postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne.

 1. Protokoły zbiorcze, zawierające alfabetyczne listy kandydatów wraz z liczbą punktów sporządza się dla każdego kierunku studiów z każdego elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego (egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna lub konkurs świadectw).

 2. Protokół indywidualny składa się z podstawowych danych osobowych kandydata (nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, numer PESEL lub numer paszportu w przypadku cudzoziemców) oraz odpowiednich części, które odzwierciedlają elementy składowe postępowania kwalifikacyjnego, czyli: wykaz punktów z egzaminu pisemnego lub liczbę punktów z konkursu świadectw; wykaz zadanych pytań z punktami z egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz końcową liczbę punktów.

 3. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji. Protokół indywidualny podpisują: w części pierwszej – przewodniczący lub członek komisji; w części drugiej – przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej oraz egzaminatorzy przeprowadzający egzamin ustny lub rozmowę kwalifikacyjną; w części trzeciej – przewodniczący komisji.

 4. W przypadku kwalifikacji kandydatów tylko na podstawie konkursu świadectw, protokół indywidualny podpisują przewodniczący komisji oraz członkowie komisji kwalifikacyjnej.

 5. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

 

§ 12

 1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna:

  1. tworzy listę rankingową kandydatów w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego;

  2. tworzy listę kandydatów zakwalifikowanych na studia w ramach planowanej liczby miejsc, z uwzględnieniem priorytetu kierunków, o którym mowa w § 6 ust. 2-4.

 2. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 5, potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-rekrut oraz złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 15. W przypadku braku takiego potwierdzenia uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

 3. Miejsce, które zwolniło się w związku z rezygnacją przez kandydata z podjęcia studiów zajmuje kandydat, który uzyskał kolejną największą liczbę punktów.

 4. Do kandydata, który uzupełnia planowaną liczbę miejsc w trybie ust. 3, stosuje się zasady określone w ust. 2.

 5. Warunkiem dokonania wpisu na I rok studiów jest złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 15.

 6. Wpisu na I rok studiów dokonuje Komisja rekrutacyjna, po zweryfikowaniu tożsamości kandydata oraz zgodności danych zawartych w internetowym serwisie rekrutacyjnym z dokumentami przedłożonymi przez kandydata.

 7. Wpis możliwy jest wyłącznie w terminach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 5.

 8. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na kierunek studiów, na którym w dniu wpisu kandydat posiada status studenta.

 

§ 13

Po zakończeniu konkursowego postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów alfabetyczne listy:

 1. kandydatów wpisanych na określony kierunek studiów:

  1. poza konkursem;

  2. na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

 2. kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku wolnych miejsc lub przyjęcia na kierunek wyższego rzędu oraz kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu nieuzyskania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

 3. kandydatów skreślonych z listy zakwalifikowanych na studia z powodu rezygnacji z ich podjęcia.

 

§ 14

 1. W przypadku odmowy przyjęcia na studia, wydawana jest decyzja administracyjna, którą podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora wnoszone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

§ 15

Kandydat zakwalifikowany na studia na KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. podpisany formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankietę osobową ze zdjęciem, zawierającą pisemne oświadczenie o podjęciu studiów;

 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do  wglądu) – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia i jednolite magisterskie;

 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia;

 4. kolorową fotografię bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych):

  1. 1 sztuka w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm;

  2. wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25mm w rozdzielczości 300 DPI) powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata;

 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;

 6. aktualne (nie starsze niż 6 miesięcy) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – uzyskane na podstawie wydanego przez Sekretariat Wydziału skierowania na badania lekarskie (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia i pielęgniarstwo);

 7. opinię duszpasterza parafii stałego zamieszkania – dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia;

 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów – dotyczy osób duchownych.

 9. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie, certyfikat językowy itp.) w terminie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 5, pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia i odmowy przyjęcia na studia.

 

Cudzoziemcy

 

§ 16

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli:

  1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia średniego (dotyczy studiów I stopnia i jednolitych magisterskich):

   1. polskie świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) lub

   2. dyplomu matury międzynarodowej (IB) / matury europejskiej (EB), lub

   3. świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;

  2. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy studiów II stopnia):

   1. dyplom ukończenia studiów I stopnia, uzyskany w Polsce lub

   2. dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem;

  3. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na dany rok akademicki lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

  4. przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim):

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub

   2. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

   3. poświadczenie przez KUL, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim przez kandydata-cudzoziemca, lub

   4. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane w polskim systemie oświaty, lub

   5. dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;

  5. przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (dotyczy studiów prowadzonych w języku angielskim):

   1. odpowiedni certyfikat znajomości języka obcego (określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.) lub

   2. potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub

   3. poświadczenie przez KUL, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, że stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w języku angielskim przez kandydata-cudzoziemca

 1. Zakres rozmów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. c) i pkt 5 lit. c) określa odrębna uc hwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Rozmowy mogą odbyć się przy wykorzystaniu technologii informatycznych, po indywidualnym uzgodnieniu terminu.

 

§ 17

Przyjęcie cudzoziemców na I rok studiów następuje na warunkach, w trybie i terminach określonych w przepisach niniejszej uchwały, jak również w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy oraz na podstawie umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach lub umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach.

 

§ 18

 1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów, którzy zdawali maturę za granicą, odbywa się na podstawie kryteriów kwalifikacji , o których mowa w § 2 ust. 2, dla kandydatów z tzw. „starą maturą”.

 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 3. Sposób przeliczania ocen z dyplomów studiów wydanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do obywateli polskich, którzy dokument uprawniający do podjęcia studiów na określonym poziomie kształcenia uzyskali za granicą.

 

§ 19

Cudzoziemiec zakwalifikowany na studia, poza dokumentami określonymi w § 15, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. tłumaczenie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie, wymienionego w § 16 ust. 1 pkt 1, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego, w oryginale – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia i jednolite magisterskie;

 2. tłumaczenie dyplomu lub innego dokumentu wydanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcia na studia II stopnia, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego, w oryginale – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia;

 3. oryginał oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (dotyczy kandydatów niepełnoletnich);

 4. kserokopię paszportu lub kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL;

 5. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument);

 6. kserokopię skierowania (decyzji) dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy stypendystów programów stypendialnych NAWA)

 1. potwierdzenie wniesienia opłaty za I semestr studiów na wskazany numer rachunku bankowego Uczelni (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności);

 2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków na dany rok akademicki potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL lub

 3. kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL, lub

 4. oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

§ 20

 1. Świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie, wymieniony w § 16 ust. 1 pkt 1 (oryginał lub jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa – do wglądu, kopia poświadczoną za zgodność z oryginałem – do akt) uzyskany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille.

 2. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie wydane przez właściwego kuratora oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości. Zaświadczenie należy złożyć nie później niż do 31 października 2021 r. Brak złożenia zaświadczenia we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów KUL.

 3. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wymagana jest decyzja administracyjna wydana przez właściwego kuratora oświaty potwierdzająca uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 

§ 21

 1. Dyplom będący podstawą przyjęcia na studia II stopnia (oryginał do wglądu, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem – do akt) uzyskany za granicą lub inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille.

 2. W przypadku gdy dyplom uzyskany za granicą podlega uznaniu w trybie nostryfikacji wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Zaświadczenie należy złożyć nie później niż do 31 października 2021 r. Brak złożenia zaświadczenia we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów KUL.

 

§ 22

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale, a odnoszących się do rekrutacji na studia, decyzje podejmuje Rektor.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do wiadomości publicznej przez Rektora.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)