Rekrutacja na PW 2023/2024

Artykuł archiwalny

Politechnika Warszawska rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Warszawskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Progi punktowe Politechnika Warszawska – I TURA 18.09.2023 r.

 

Kierunek Próg punktowy*
Architektura (st. jednolite) 209
Architecture 70
Biotechnologia 153
Technologia chemiczna 97
Technologia chemiczna (profil praktyczny) 170
Computer Science 188
Telecommunications 188
Automatyka i robotyka 197
Cyberbezpieczeństwo 197
Inżynieria Internetu rzeczy 191
Elektronika 140
Inżynieria biomedyczna 145
Informatyka 201
Telekomunikacja 155
Elektrotechnika 121
Elektromobilność 152
Informatyka stosowana 188
Automatyka i robotyka stosowana 170
Electrical Engineering 87
Fotonika 130
Fizyka techniczna 152
Geoinformatyka 157
Geodezja i kartografia 110
Gospodarka przestrzenna 140
Inżynieria chemiczna i procesowa 105
Civil Engineering 75
Budownictwo 113
Inżynieria materiałowa 90
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 90
Mechanika i budowa maszyn 85
Papiernictwo i poligrafia 86
Zarządzanie i inżynieria produkcji 93
Environmental Engineering 75
Inżynieria środowiska 75
Ochrona środowiska 88
Matematyka i analiza danych 208
Computer Science and Information Systems 194
Inżynieria i analiza danych 207
Informatyka i systemy informacyjne 210
Matematyka 197
Power Engineering 122
Aerospace Engineering 192
Energetyka 141
Lotnictwo i kosmonautyka 184
Mechanika i projektowanie maszyn 182
Robotyka i automatyka 168
Mechatronics 131
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa 168
Mechatronika 150
Inżynieria biomedyczna 139
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 110
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 95
Inżynieria mechaniczna 110
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 105
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 110
Transport 78
Inżynieria zarządzania 123
Zarządzanie 157
Administracja 110
Budownictwo 50
Inżynieria środowiska 50
Mechanika i budowa maszyn 50
Technologia chemiczna 50
Ekonomia 60

 

Politechnika Warszawska - terminy rekrutacji 2023

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Warszawską będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia mogli dokonać rejestracji od 5 czerwca do 10 lipca 2023 r. W przypadku kierunków Architektura i Architecture rekrutacja odbyła od 29 kwietnia do 22 maja 2023 r.

Wyniki I tury kwalifikacji na PW zostały ogłoszone 18 lipca 2023 r. Na złożenie dokumentów kandydaci mają czas od 19 do 24 lipca 2023 roku.

 

Kolejne tury rekrutacji

Komunikat o uruchomieniu drugiej tury kwalifikacji dla kierunków studiów, na których pozostały wolne miejsca zostanie opublikowany 26 lipca 2023 roku.

Szczegółówe informacje znajdziesz na www.pw.edu.pl

 

Zasady przyjęć kandydatów na studia jednolite i studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024

§ 1

 

Przyjęcia na studia na kierunku Architektura

 

 1. Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura prowadzone w języku polskim przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja. Na studia te zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% punktów ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów ze sprawdzianu oraz z:
 • dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;
 • czterech przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagowym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagowym 0,25; przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagowym 0,5; przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagowym 0,5. Punkty podstawowe z tych przedmiotów w skali od 0 do 100 punktów zostaną ustalone zgodnie z zasadami podanymi w § 2 ust 5. Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero, lecz nie uniemożliwia przeprowadzenia procesu kwalifikacji.

 

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK będzie, zgodnie z powyższym, ustalona według formuły:

 

PK = Psp + Pmat × 0,75 + Pjo x 0,25 + Pwyb1 × 0,5 + Pwyb2 × 0,5

 

w której:

Psp – punkty ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji,

Pmat – punkty z matematyki,

Pjo – punkty z języka obcego,

Pwyb1 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej, Pwyb2 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy drugiej.

Przy różnych zdawanych przedmiotach do wyboru, przy obliczeniach uwzględnia się przedmiot, który da najwyższą wartość PK.

Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest mnożony przez 0,5.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 400 punktów kwalifikacyjnych PK.

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w dniu 3 czerwca 2023 r. Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone w dniu 13 czerwca 2023 r., a wyniki pełnej kwalifikacji na studia stacjonarne jednolite, 11 lipca 2023 r. Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie do 17 lipca 2023 r.

W przypadku niewykorzystania dostępnych miejsc, w wyniku braku dostarczenia wymaganych dokumentów, możliwe jest przeprowadzenie co najwyżej dwóch dodatkowych kwalifikacji kandydatów na studia w terminach 18 lipca 2023 r. z terminem dostarczenia wymaganych dokumentów do 21 lipca 2023 r. oraz 24 lipca 2023 r. z terminem dostarczenia wymaganych dokumentów do 26 lipca 2023 r.

 1. Na studia na kierunku Architektura prowadzone w języku angielskim zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają największą łączną sumę punktów egzaminu wstępnego obejmującego:
 1. wstępną kwalifikację polegającą na ocenie wykonania zadania na podany temat oraz,
 1. wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.

 1. Kwalifikacja kandydatów na studia anglojęzyczne będzie przeprowadzona w następujący sposób:
 1. 29 maja 2023 r., kandydatom zostaną przesłane zadania na podane wcześniej adresy mailowe; wykonane zadania należy odesłać w terminie do dnia 03 czerwca 2023 r.;
 1. wyniki  nadesłanych  opracowań  zostaną  przez  Komisję  oceniane  w  skali 60-punktowej;
 2. 75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w dniach 19-26 czerwca 2023 r.; wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40-punktowej;
 3. decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone w dniu 03 lipca 2023 r.;
 4. zakwalifikowani kandydaci muszą przekazać wymagane dokumenty do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

§2

 

Przyjęcia na studia na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych

 1. Na pozostałe kierunki studiów obowiązywać będzie jednolita procedura kwalifikacyjna realizowana dla dwóch odrębnych konkursów: konkurs dla kierunków studiów prowadzonych w Warszawie i konkurs dla kierunków prowadzonych w PW Filii w Płocku. Zakwalifikowanie na studia nastąpi, w zależności od liczby uzyskanych punktów kwalifikacyjnych i wskazanych preferencji kandydata, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 4-11.
 1. Kandydat w zgłoszeniu na studia wybiera ośrodek kształcenia (Warszawa lub Płock) i wybiera kierunek studiów, na który chce być przyjęty. Kandydat może ponadto wskazać do 4 opcji (kierunków studiów), na które chciałby zostać przyjęty w przypadku niespełnienia warunków niezbędnych do przyjęcia na kierunek podstawowy. Kandydat w zgłoszeniu szereguje wybrane kierunki, na których chciałby podjąć studia, według stopnia swoich preferencji.
 1. W celu przeprowadzenia procedury kwalifikacji na studia kandydaci są zobowiązani do:
  • wyrażenia zgody na przekazanie ocen z egzaminu maturalnego za pośrednictwem Krajowego Rejestru Matur (KReM), albo
 • terminowego przekazania ocen z egzaminu maturalnego poprzez system informatyczny, albo
 • terminowego przekazania do Biura ds. Przyjęć na Studia ocen z egzaminu dojrzałości lub egzaminu IB lub EB i innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji.
 1. Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych kierunków studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat      Wmat + Pwyb W + Pjo          Wjo

w której:

Pmat – punkty z matematyki;

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;

Pjo – punkty z języka obcego;

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej ocen z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Punkty za przedmiot P będą ustalane zgodnie z zasadami podanymi w ust. 5.

Przedmioty do wyboru i wartości współczynników wagowych W dla kierunków prowadzonych w Warszawie i Płocku oraz nazwy zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu PK dla absolwentów techników, posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, podano odpowiednio w tabelach nr: 2.1, 2.2 i 2.3.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 225 punktów kwalifikacyjnych PK.

 1. Punkty P z każdego z przedmiotów, brane pod uwagę przy kwalifikacji, ustala się w skali od 0 do 100, wg następujących zasad:
 1. osoby, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007–2023:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego;

 1. osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006:

P = 0,4 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym + 0,6 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako wynik egzaminu na tym poziomie wartość równą zero;

 1. osoby, które zdały egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym: punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z tego języka, ale nie więcej niż 100 punktów; nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym;
 1. w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu;
 2. osobom, które zdały egzamin dojrzałości (świadectwo wystawiane przez szkołę), przelicza się na punkty oceny ze świadectwa dojrzałości, a o ile nie ma ocen

 

z określonych  przedmiotów

na  świadectwie

dojrzałości,  to  przelicza  się  oceny

ze świadectwa końcowego ostatniej klasy, według reguły:

 

 

 

 

 

 

 

Ocena w skali

 

punkty P

 

Ocena w skali

punkty P

6 stopniowej

 

 

4 stopniowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celujący

 

100

 

bardzo dobry

100

 

 

 

 

 

 

bardzo dobry

 

85

 

dobry

70

 

 

 

 

 

 

dobry

 

70

 

dostateczny

30

 

 

 

 

 

 

dostateczny

 

50

 

-

-

 

 

 

 

 

 

mierny lub dopuszczający

 

30

 

-

-

 

 

 

 

 

 


 

jeżeli na świadectwie dojrzałości są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczną z obu ocen cząstkowych;

 1. osoby, które zdały „maturę międzynarodową” IB i uzyskały świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie – zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:

P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym

lub P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym

Pjo = 100 za język obcy;

 1. osoby, które zdały „European Baccalaureate” (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli:

P = 10 razy ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej Pjo = 100 za język obcy;

 1. osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem edukacji (z wyłączeniem świadectw uzyskanych w systemie edukacyjnym Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji, świadectw z ocenami literowymi oraz dokumentów

ukończenia         szkoły         średniej         w         systemie         brytyjskim,          irlandzkim amerykańskim):

P = 100 razy wynik liczbowy na świadectwie podzielony przez maksymalny możliwy do uzyskania wynik liczbowy w danym systemie edukacji Pjo = 100 za język obcy;

 1. osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły średniej w systemie edukacyjnym Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji:

P = wynik egzaminu centralnego z przedmiotu – odpowiednio: CT, Brandos Atestatas, ZNO i EGE

Pjo = 100 za język obcy;

 1. osoby posiadające określony certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Pjo = 100 za język obcy;

 1. sposób przeliczania ocen dla świadectw z ocenami literowymi oraz z dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych w krajach z brytyjskim, irlandzkim i amerykańskim systemem edukacji, przedstawia poniższa tabela:

 

Nazwa kraju

Przelicznik ocen

 

 

 

 

 

 

 

w którym wydano

ze świadectwa

 

Dodatkowe informacje

świadectwo

na punkty P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A* – 100

Niezbędne jest: posiadanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

A–90

certyfikatów

egzaminów  z

minimum  3

 

 

 

przedmiotów zdanych na poziomie A2,

 

B–75

 

 

 

w tym matematyki i jednego przedmiotu

Wielka Brytania

 

 

 

 

branego pod uwagę przy kwalifikacji na

C–60

 

i kraje

 

 

 

dany kierunek, lub

 

 

 

z brytyjskim

 

 

 

 

 

D–45

 

 

 

świadectwa BTECS, lub

 

systemem

 

 

minimum

3

certyfikatów

egzaminów

edukacyjnym

 

 

 

na poziomie GCE O Level / Cambridge

 

 

 

 

E–30

 

Overseas

School

Certificate   w   tym

 

 

matematyki

i

jednego

przedmiotu

 

 

 

 

 

 

branego

pod

uwagę

przy

kwalifikacji

 

 

 

na  dany

kierunek

wraz

dokumentem

 

 

 

potwierdzającym,

że

te

dokumenty

 

 

 

zezwalają na ubieganie się o przyjęcie na

 

 

 

studia wyższe w kraju ich wydania.

 

 

H1 – 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2–89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3–79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irlandia

H4–69

Oceny

oznaczone

odpowiednio

O1

do  O7

 

 

 

 

są mnożone przez 0,5

 

 

 

 

 

 

H5–59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H6–49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H7–39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H8–0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A, A+) – 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A-) – 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B+) – 87

Niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia

 

 

 

 

 

(B) – 80

 

 

szkoły średniej (High School Diploma) i ocen

 

 

 

 

 

 

końcowych

tej

szkoły   z

uwzględnieniem

 

 

(B-) – 75

 

Stany

poziomu. Do ocen na poziomie podstawowym

 

 

 

Zjednoczone

(C+) – 67

stosuje

się

mnożnik

0,8,

a

na

poziomie

 

Ameryki

 

rozszerzonym (Honor, AP) mnożnik 1.

 

 

(C)–60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceny uzyskane w wyniku testów SAT/ACT/AP

 

 

(C-) – 54

 

 

mogą  być  uwzględniane  zamiennie  za  oceny

 

 

 

 

 

 

ze  świadectwa  High  School  w  skali  zależnej

 

 

(D+) – 46

 

 

od testu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) – 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D-) – 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W przypadkach nieuwzględnionych w punktach 1-11, sposób naliczania punktów P za poszczególne przedmioty, ustala Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji na Studia.

6.    Punkty przeliczeniowe Pwyb za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla odpowiednich zawodów wyszczególnionych w tabeli 2.3 ustala się w skali od 0 do 100, wg następującej zasady:

P = wartość liczbowa średniej arytmetycznej ze wszystkich wyników procentowych dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zawartych na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej.

 1. Osobom, które spełniły warunki określone w § 1 ust. 2 uchwały nr 220/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2023–2026 laureatów oraz finalistów wybranych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów zostanie w procedurze kwalifikacyjnej przypisana maksymalna liczba 225 pkt.

8.    Laureatom i finalistom wybranych turniejów i konkursów zostanie przyznana w procedurze kwalifikacyjnej liczba punktów P z odpowiednich przedmiotów równa 100, zgodnie z warunkami określonymi w § 1 ust. 3 uchwały nr 220/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 maja 2022 r.

 1. Liczby  osób  zakwalifikowanych  na  studia  w  danej  turze  kwalifikacji,  na  podstawie iteracyjnej symulacji wyników procedury kwalifikacyjnej, ustala komisja rekrutacyjna, uwzględniając ustalone liczby miejsc. Komisja rekrutacyjna może ustalić wymaganą minimalną liczbę punktów kwalifikacyjnych i nie wykorzystać wszystkich przewidzianych miejsc, jak również podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie zbyt mała.
 1. Kandydaci, którzy, ze względu na zbyt niski wynik punktowy nie zostali zakwalifikowani na deklarowany kierunek podstawowy, a zgłosili zainteresowanie kierunkiem/kierunkami opcjonalnymi, są brani pod uwagę w kolejnym iteracyjnym procesie kwalifikacyjnym na kolejny kierunek opcjonalny.
 1. Kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia na studia wg następujących zasad:
 1. procedura kwalifikacji kandydatów odbywa się do czasu wypełnienia oferowanych miejsc (z zastrzeżeniem ust. 9) maksymalnie w 3 turach dla kierunków prowadzonych w Warszawie w przypadku studiów rozpoczynających się od października 2023 r., i maksymalnie w 2 turach dla kierunków prowadzonych w PW Filii Płocku w przypadku studiów rozpoczynających się od października 2023 r. Wyniki kwalifikacji w kolejnych turach wraz z informacją o terminie złożenia dokumentów, będą ogłaszane w terminach przedstawionych w załączniku nr 5; udział kandydata w drugiej i trzeciej turze kwalifikacji wymaga każdorazowo zgłoszenia chęci udziału w danej turze, przez potwierdzenia tego na koncie kandydata (IKR) w systemie informatycznym;
 1. dla każdego kierunku komisja rekrutacyjna może ustalić najmniejszą dla danej tury kwalifikacji wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych PKmin, poniżej której żadna kandydatura nie będzie rozpatrywana;
 1. kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia tylko na jeden kierunek: podstawowy lub opcjonalny, najwyższy według jego preferencji, i na który uzyskał wystarczającą liczbę punktów; po zakwalifikowaniu kandydat zostaje wezwany do złożenia dokumentów w określonym terminie;
 1. na opcjach wymienionych w zgłoszeniu na pozycjach wyższych niż opcja, na którą kandydat został zakwalifikowany, pozostaje on w grupie kandydatów rezerwowych, o ile jego wynik punktowy jest wyższy od minimum punktów ustalonego dla tego programu zgodnie z pkt 2; na listach rezerwowych są umieszczani także kandydaci niezakwalifikowani na żadną z wybranych opcji, a spełniający warunki minimum punktów określone dla odpowiednich programów, jeżeli kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia nie złoży dokumentów w wymaganym terminie, zostaje wykreślony z listy osób zakwalifikowanych na dany program; jego nazwisko pozostaje jednak nadal na listach rezerwowych wyższych opcji, o ile spełnia on wymagania punktowe dla kolejnej tury kwalifikacji i zgłosił chęć udziału w tej turze kwalifikacji;
 1. powstałe, po wykreśleniach opisanych w pkt 4, wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych będą uzupełniane, zgodnie z liczbą punktów kwalifikacyjnych, kandydatami z aktualnych list rezerwowych; kandydaci, którzy złożyli już dokumenty na kierunek, na który zostali zakwalifikowani w poprzedniej turze, zadeklarowali chęć dalszego uczestnictwa w konkursie i w kolejnej turze zostaną zakwalifikowani na program o wyższej preferencji, zostaną przyjęci na ten kierunek, a ich dokumenty przekazane na odpowiedni Wydział;
 1. jeżeli na liście przyjęć pozostaną wolne miejsca, komisja rekrutacyjna może, za zgodą Rektora, ogłosić dodatkowy nabór kandydatów; na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów w Politechnice Warszawskiej, oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Warszawskiej.

 

Tabela 2.1.    Współczynniki wagowe W dotyczące ocen z przedmiotów maturalnych stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych w rekrutacji na studia na wszystkich kierunkach poza kierunkiem Architektura, prowadzonych przez wydziały Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Dotyczą także studiów prowadzonych, na odpowiednich kierunkach, w języku angielskim.

 

 

 

Przedmioty

 

 

 

Przedmiot do wyboru

 

 

 

 

Lp.

 

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Wiedza o

społeczeństwie

język polski

Historia

Język obcy

 

Kierunki

 

 

 

Kierunki inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Automatyka

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

 

i robotyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Automatyka

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

i robotyka stosowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Automatyzacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i robotyzacja procesów

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

 

produkcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Automatyka, robotyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i informatyka

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

 

przemysłowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Cyberbezpieczeństwo

1

1

0,75

1

0,5

-

-

 

-

-

0,25

6.

Biogospodarka

1

1

1

0,5

1

-

-

 

-

-

0,25

7.

Biotechnologia

1

1

1

0,5

1

-

-

 

-

-

0,25

8.

Budownictwo

1

1

0,75

0,75

0.5

0,5

-

 

-

-

0,25

 

Civil Engineering (ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Elektronika

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

10.

Elektromobilność

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

11.

Elektrotechnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrical Engineering

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

 

(ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Energetyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Engineering

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

 

(ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Fizyka techniczna

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

14.

Fotonika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

 

-

-

0,25

15.

Geodezja i kartografia

1

1

0,5

0,75

0,5

0,75

-

 

-

-

0,25

16.

Geoinformatyka

1

1

0,5

1

0,5

0,75

-

 

-

-

0,25

17.

Gospodarka

1

1

0,75

0,75

0,75

1

1

 

-

-

0,25

 

przestrzenna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Informatyka

1

1

0,75

1

0,5

-

-

 

-

-

0,25

 

Computer Science (ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i systemy informacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer Science and

1

1

0,75

1

0,5

-

-

 

-

-

0,25

 

Information Systems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Informatyka stosowana

1

1

0,75

1

0,5

-

-

 

-

-

0,25

21.

Inżynieria biomedyczna

1

1

0,75

0,75

0,75

-

-

 

-

-

0,25

22.

Inżynieria chemiczna

1

1

1

0,75

1

-

-

-

-

0,25

 

i procesowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Inżynieria i analiza

1,25

0,75

0,5

0,75

0,5

0,5

-

-

-

0,25

 

danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Inżynieria Internetu

1

1

0,75

1

0,5

-

-

-

-

0,25

 

rzeczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Inżynieria materiałowa

1

1

1

0,5

0,5

-

-

-

-

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Inżynieria pojazdów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektrycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i hybrydowych

1

1

0,5

0,75

0,5

 

 

 

 

0,25

 

Electric and Hybrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehicles Engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmental

1

1

1

0,75

0,75

0,75

-

-

-

0,25

 

Engineering (ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Inżynieria zarządzania

1

1

0,5

1

0.5

0,5

-

-

-

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Lotnictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i kosmonautyka

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

 

Aerospace Engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Mechanika i budowa

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

 

maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Mechanika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

 

i projektowanie maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Mechanika pojazdów

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

 

i maszyn roboczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Mechatronika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

 

Mechatronics (ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Mechatronika pojazdów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i maszyn roboczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechatronics of

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

 

Vehicles and

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction Machinery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Ochrona środowiska

1

1

1

1

1

1

-

-

-

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Papiernictwo

1

1

1

1

0.5

0,5

-

0,75

-

0,25

 

i poligrafia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Robotyka

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

 

i automatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Technologia chemiczna

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telecommunications

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

 

(ang.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Transport

1

1

0,5

0,75

0,5

0,5

-

-

-

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Zarządzanie

1

1

0,75

0,75

0.5

-

-

-

-

0,25

 

i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Zarzadzanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpieczeństwem

1

1

1

1

0,75

0,5

-

-

-

0,25

 

infrastruktury krytycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki licencjackie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Administracja

0,75

0,5

0,5

0,75

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Matematyka

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Matematyka i analiza

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,25

 

danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Zarządzanie

1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

-

-

-

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2.2.     Współczynniki wagowe W dotyczące ocen z przedmiotów maturalnych stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych w rekrutacji na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

 

 

 

Przedmioty

 

 

 

Przedmiot do wyboru

 

 

 

 

Lp.

 

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Wiedza o

społeczeństwie

język polski

Historia

Język obcy

 

Kierunki

 

 

 

Kierunki inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Budownictwo

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

 

0,25

 

0,25

2.

Inżynieria środowiska

1

1

1

0,75

1

0,75

-

 

0,25

 

0,25

3.

Mechanika

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

 

0,25

 

0,25

 

i budowa maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Technologia chemiczna

1

1

1

0,75

1

0,5

-

 

0,25

 

0,25

 

Kierunek licencjacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ekonomia

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

 

0,75

 

Tabela nr 2.3. Kierunki studiowania oraz zawody dla których, w procesie obliczania punktów kwalifikacyjnych, mogą być uwzględniane ocen oceny z dyplomu potwierdzającego uyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

 

 

Symbol

W – współczynnik

 

 

 

wagowy dla oceny

 

Nazwa kierunku

Nazwa zawodu

cyfrowy

 

z kwalifikacji

 

 

 

zawodu

 

 

 

zawodowych

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk

311909

0,75

 

 

 

 

 

 

Automatyka i robotyka

Technik elektronik

311408

0,75

 

 

 

 

 

Technik informatyk

351203

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk

311909

1

 

Automatyka, robotyka

 

 

 

 

Technik elektronik

311408

1

 

i informatyka

 

 

 

 

 

Technik informatyk

351203

1

 

przemysłowa

 

 

Technik mechatronik

311410

1

 

 

 

 

 

 

Automatyka i robotyka

Technik automatyk

311909

0,75

 

stosowana

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

 

 

Biogospodarka

Technik ochrony

325511

0,75

 

środowiska

 

 

 

 

 

Budownictwo

Technik budownictwa

311204

0,75

 

Civil Engineering (ang.)

Technik budowy dróg

311216

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik budownictwa

311204

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol

W – współczynnik

 

 

 

wagowy dla oceny

 

Nazwa kierunku

Nazwa zawodu

cyfrowy

 

z kwalifikacji

 

 

 

zawodu

 

 

 

zawodowych

 

 

 

 

 

Budownictwo (PW Filia

Technik robót

 

 

 

wykończeniowych

311219

0,75

 

w Płocku)

 

w budownictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik renowacji

311210

0,75

 

 

elementów architektury

 

 

 

 

 

 

Technik drogownictwa

311206

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik budowy dróg

311216

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik urządzeń

311209

0,75

 

 

sanitarnych

 

 

 

 

 

 

Technik inżynierii sanitarnej

311218

0,75

 

 

 

 

 

 

Ekonomia (PW Filia

Technik ekonomista

331403

0,75

 

 

 

 

 

Technik handlowiec

522305

0,75

 

w Płocku)

 

 

 

 

 

Technik rachunkowości

431103

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk

311909

0,75

 

 

 

 

 

 

Elektromobilność

Technik elektronik

311408

0,75

 

 

 

 

 

Technik elektryk

311303

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk

311909

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektronik

311408

1

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektroniki

311411

0,75

 

 

i informatyki medycznej

 

Elektronika

 

 

 

Technik informatyk

351203

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik szerokopasmowej

311412

0,75

 

 

komunikacji elektronicznej

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk

311909

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektroenergetyk

311302

0,75

 

 

transportu szynowego

 

Elektrotechnika

 

 

 

Technik elektronik

311408

0,75

 

Electrical Engineering

 

 

 

 

 

(ang.)

Technik elektryk

311303

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik energetyk

311307

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

 

 

Energetyka

 

 

 

 

Power Engineering

Technik energetyk

311307

0,75

 

(ang.)

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

Technik geodeta

311104

0,75

 

 

 

 

 

 

Informatyka stosowana

Technik informatyk

351203

0,75

 

Technik teleinformatyk

351103

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektroniki

311411

1

 

Inżynieria biomedyczna

i informatyki medycznej

 

 

 

 

 

Technik elektroradiolog

321103

1

 

 

 

 

 

 

 

Technik analityk

311103

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik ceramik

311944

1

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

Technik dentystyczny

321402

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektronik

311408

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik informatyk

351203

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol

W – współczynnik

 

 

 

wagowy dla oceny

 

Nazwa kierunku

Nazwa zawodu

cyfrowy

 

z kwalifikacji

 

 

 

zawodu

 

 

 

zawodowych

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik

311504

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik lotniczy

315317

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik odlewnik

311705

1

 

 

 

 

 

 

 

Technik przemysłu

311708

1

 

 

metalurgicznego

 

 

 

 

 

 

Technik technologii

311603

1

 

 

chemicznej

 

 

 

 

 

 

Technik technologii drewna

311922

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik technologii szkła

311925

1

 

 

 

 

 

 

 

Technik urządzeń i

 

 

 

 

systemów energetyki

311930

0,75

 

 

odnawialnej

 

 

 

Inżynieria pojazdów

Technik automatyk

311909

0,75

 

 

 

 

 

elektrycznych

Technik elektronik

311408

0,75

 

i hybrydowych

 

 

 

 

Technik informatyk

351203

0,75

 

Electric and Hybrid

 

 

 

 

 

Technik mechanik

311504

0,75

 

Vehicles Engineering

 

(ang.)

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

Technik urządzeń

311209

0,75

 

 

 

 

 

 

 

sanitarnych

 

 

 

 

Technik inżynierii sanitarnej

311218

0,75

 

 

 

 

 

 

Environmental

Technik urządzeń

 

 

 

Engineering (ang.)

i systemów energetyki

311930

0,75

 

(Wydział Instalacji

odnawialnej

 

 

 

Budowlanych,

Technik chłodnictwa

311929

0,75

 

Hydrotechniki

i klimatyzacji

 

 

 

 

i Inżynierii Środowiska)

Technik gazownictwa

311913

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik budownictwa

311205

0,75

 

 

wodnego

 

 

 

 

 

 

Technik gazownictwa

311913

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik urządzeń

 

 

 

Inżynieria środowiska

i systemów energetyki

311930

0,75

 

odnawialnej

 

 

 

(PW Filia w Płocku)

 

 

 

Technik urządzeń

311209

0,75

 

 

 

 

sanitarnych

 

 

 

 

 

 

Technik inżynierii sanitarnej

311218

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik

311504

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik ekonomista

331403

0,75

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Zarządzania

Technik rachunkowości

431103

0,75

 

Technik informatyk

351203

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik teleinformatyk

351103

0,75

 

 

 

 

 

 

Lotnictwo

Technik awionik

315316

0,75

 

i kosmonautyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerospace Engineering

Technik mechanik lotniczy

315317

0,75

 

(ang.)

 

 

 

 

Mechanika i budowa

Technik automatyk

311909

0,5

 

maszyn (PW Filia

 

 

 

 

Technik budownictwa

311910

0,75

 

w Płocku)

okrętowego

 

 

 

 

 

 

Symbol

W – współczynnik

 

 

 

wagowy dla oceny

 

Nazwa kierunku

Nazwa zawodu

cyfrowy

 

z kwalifikacji

 

 

 

zawodu

 

 

 

zawodowych

 

 

 

 

 

 

Technik elektronik

311408

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektryk

311303

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Technik energetyk

311307

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Technik informatyk

351203

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Technik urządzeń

311940

0,5

 

 

dźwigowych

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik

311504

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik okrętowy

315105

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik budowy jednostek

311942

0,5

 

 

pływających

 

 

 

 

 

 

Technik mechanizacji

311515

0,75

 

 

rolnictwa i agrotroniki

 

 

 

 

 

 

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik pojazdów

311513

0,75

 

 

samochodowych

 

 

 

 

 

 

Technik pojazdów

311518

0,75

 

 

kolejowych

 

 

 

 

 

 

Technik transportu

311927

0,5

 

 

drogowego

 

 

 

 

 

 

Technik urządzeń

 

 

 

 

i systemów energetyki

311930

0,5

 

 

odnawialnej

 

 

 

 

Technik hutnik

311704

0,75

 

Mechanika i budowa

 

 

 

 

Technik mechanik

311504

0,75

 

maszyn (Wydział

 

 

 

 

 

Technik mechatronik

311410

0,75

 

Inżynierii Produkcji)

 

 

 

 

 

 

Technik odlewnik

311705

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik

311504

1

 

 

 

 

 

 

 

Technik pojazdów

311513

1

 

Mechanika pojazdów

samochodowych

 

 

 

 

Technik transportu

 

 

 

i maszyn roboczych

311927

0,75

 

drogowego

 

 

 

 

 

 

Technik transportu

311928

0,75

 

 

kolejowego

 

 

 

 

 

Mechatronika pojazdów

Technik automatyk

311909

0,75

 

I maszyn roboczych

 

 

 

 

Technik elektronik

311408

0,75

 

Mechatronics of Vehicles

 

Technik informatyk

351203

0,75

 

and Construction

 

 

 

 

 

Machinery (ang.)

Technik mechatronik

311410

1

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk

311909

1

 

Mechatronika

Technik elektronik

311408

1

 

 

 

 

 

Technik informatyk

351203

1

 

Mechatronics (ang.)

 

 

 

 

 

Technik mechanik

311504

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechatronik

311410

1

 

 

 

 

 

 

Ochrona środowiska

Technik ochrony

325511

0,75

 

środowiska

 

 

 

 

 

 

Technik grafiki i poligrafii

311943

1

 

Papiernictwo i poligrafia

cyfrowej

 

 

 

 

 

Technik papiernictwa

311601

0,75

 

 

 

 

 

 

Robotyka i automatyka

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol

W – współczynnik

 

 

 

wagowy dla oceny

 

Nazwa kierunku

Nazwa zawodu

cyfrowy

 

z kwalifikacji

 

 

 

zawodu

 

 

 

zawodowych

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

Technik analityk

311103

0,75

 

 

 

 

 

Technik technologii

 

 

 

(PW Filia w Płocku)

311603

0,75

 

chemicznej

 

 

 

 

 

 

Technik elektronik

311408

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik informatyk

351203

0,75

 

 

 

 

 

 

Telekomunikacja

Technik programista

351406

0,75

 

Telecommunications

 

 

 

 

Technik szerokopasmowej

311412

0,75

 

(ang.)

komunikacji elektronicznej

 

 

 

 

 

Technik teleinformatyk

351103

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik telekomunikacji

352203

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik transportu

311927

0,75

 

 

drogowego

 

 

 

 

 

 

Technik pojazdów

311513

0,75

 

 

samochodowych

 

 

 

 

 

 

Technik spedytor

333108

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik transportu

311928

0,75

 

 

kolejowego

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk

 

 

 

 

sterowania ruchem

311407

0,75

 

 

kolejowym

 

 

 

Transport

Technik budownictwa

311220

0,75

 

kolejowego

 

 

 

 

 

 

Technik elektroenergetyk

311302

0,75

 

 

transportu szynowego

 

 

 

 

 

 

Technik logistyk

333107

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik eksploatacji portów

333106

0,75

 

 

i terminali

 

 

 

 

 

 

Technik lotniskowych służb

315406

0,75

 

 

operacyjnych

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik lotniczy

315317

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Technik telekomunikacji

352203

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Technik budowy dróg

311216

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik energetyk

311307

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik gazownictwa

311913

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik pożarnictwa

311919

0,75

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie

Technik technologii

311603

0,75

 

bezpieczeństwem

chemicznej

 

 

 

 

infrastruktury krytycznej

Technik teleinformatyk

351103

0,75

 

 

 

 

 

 

 

Technik telekomunikacji

352203

0,75

 

 

Technik transportu

311927

0,75

 

 

drogowego

 

 

 

 

 

 

Technik transportu

311928

0,75

 

 

kolejowego

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Przyjęcia na studia niestacjonarne

 

 1. Kandydaci na studia niestacjonarne składają podania o przyjęcie na studia rejestrując się  internetowo        w         uczelnianym          systemie          informatycznym         w         terminach określonych w zał. 5 Tabele 4.3 i 4.4.
 1. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto, kandydaci mają obowiązek złożenia wymaganych dokumentów w miejscu wskazanym przez właściwą komisję rekrutacyjną.
 1. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc – przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci, natomiast jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, zostanie przeprowadzona kwalifikacja kandydatów, zgodnie z zasadami dla studiów stacjonarnych, podanymi powyżej. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może ustalić minimalną wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych. W przypadku niewykorzystania miejsc komisja rekrutacyjna może wyznaczyć dodatkowy termin zapisów i składania dokumentów. Komisja rekrutacyjna może również podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie zbyt mała.

 

§ 4

 

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia

 

 1. Kandydaci na studia stacjonarne, po zakwalifikowaniu na te studia, a kandydaci na studia niestacjonarne po zarejestrowaniu się, są zobowiązani do przedstawienia w Uczelni, przy składaniu dokumentów, dowodu potwierdzającego tożsamość oraz do złożenia w Uczelni:
 1. poświadczonej przez Politechnikę Warszawską kserokopii świadectwa dojrzałości;
 1. 2 aktualnych fotografii.
 1. Kandydaci posiadający świadectwo International Baccalaureate lub European Baccalaureate zamiast świadectwa dojrzałości mogą przedstawić zaświadczenie o zdaniu egzaminu z podanymi ocenami, a świadectwo dostarczyć w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed podjęciem studiów.
 2. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane poza polskim systemem edukacji, inne niż International Baccalaureate i European Baccalaureate, są zobowiązani do złożenia dodatkowo dokumentów:
 1. tłumaczenie świadectwa, wydanego w języku innym niż angielski, na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 1. apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności od kraju wydania świadectwa);
 1. dokument poświadczający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tego jednoznacznie zaznaczonego na świadectwie);
 1. dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).
 1. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim przedstawiają dokument poświadczający znajomość języka angielskiego, zgodnie z §1 ust 18 uchwały.
 1. Kandydaci posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika brany pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym, przedstawiają dodatkowo ten dyplom.
 1. Kandydaci, którzy uzyskali uprawnienia określone w §2 ust. 7 i 8, przedstawiają dokument potwierdzający uzyskanie tych uprawnień.

 

§ 5

 

Odwołania od decyzji rekrutacyjnych

 

 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnych przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia odebrania zawiadomienia o wpisaniu na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia. Ewentualne odwołanie do Rektora należy złożyć za pośrednictwem Komisji Rekrutacyjnej podejmującej zaskarżaną decyzję. Od decyzji Rektora przysługuje prawo do wnioskowania o ponowne rozpatrzenie sprawy, skierowane do Rektora.
 1. Jeżeli, skutkiem odwołania się absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nastąpiła zmiana wyników egzaminu maturalnego, to istnieje możliwość zmiany decyzji o przyjęciu na studia, jeżeli tylko poprawione wyniki egzaminu do takiej decyzji upoważnią. Kandydat chcący skorzystać z tej możliwości powinien złożyć odwołanie do Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji na Studia, z dołączoną decyzją o zmianie wyników matury lub poprawionym świadectwem. Kandydat zostanie zakwalifikowany na miejsce, które by otrzymał w normalnej procedurze decyzyjnej przeprowadzanej w pierwszym terminie, gdyby uwzględniono nowe wyniki egzaminu maturalnego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)