Ogólne zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.
 
 
UCHWAŁA Nr 84/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2023/2024

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Niniejsza uchwała określa warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia, zwanych dalej „studiami wyższymi”, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanym dalej także „UKSW’’, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2023/2024.

 

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

 1. jednostce rekrutującej – należy przez to rozumieć wydział lub inne jednostki organizacyjne wskazane w Statucie UKSW, jako właściwe do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe, o ile Statut UKSW takie jednostki wskazuje;
 1. kierowniku jednostki rekrutującej – należy przez to rozumieć dziekana wydziału lub kierownika innej jednostki organizacyjnej wskazanej w Statucie UKSW, jako właściwej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe, o ile Statut UKSW taką jednostkę wskazuje;
 1. kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia w jednostkach rekrutujących;
 1. limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób przyjmowanych na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności/modułu kształcenia w ramach określonego profilu, poziomu i formy studiów;
 1. egzaminie maturalnym (tzw. „nowej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2023, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 21c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116);
 1. egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 1. świadectwie dojrzałości – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w pkt 5 lub egzamin, o którym mowa w pkt 6;
 1. zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego – należy przez to rozumieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 1. Maturze Międzynarodowej (zwanej również „IB”) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 1. Maturze Europejskiej (zwanej również „EB”) – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 1. świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą – należy przez to rozumieć świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4 oraz art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 1. maturze zagranicznej – należy przez to rozumieć egzamin zagraniczny, potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem, o którym mowa w pkt 11;
 1. postępowaniu kwalifikacyjnym – należy przez to rozumieć postępowanie, którego celem jest sklasyfikowanie kandydatów poprzez sporządzenie listy rankingowej powstałej w oparciu o określone w niniejszej uchwale kryteria;
 1. statusie postępowania kwalifikacyjnego – należy przez to rozumieć status kandydata określający możliwość złożenia przez niego wymaganych dokumentów na studia, stosowany na kierunkach, na których odbywa się postępowanie kwalifikacyjne;
 1. statusie „zakwalifikowany/a” – należy przez to rozumieć status stosowany na kierunkach, na których odbywa się postępowanie kwalifikacyjne, dający możliwość złożenia kandydatowi wymaganych dokumentów na studia w określonym przez harmonogram rekrutacji lub komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej terminie, czego skutkiem jest przyjęcie na studia;
 1. statusie „lista rezerwowa” - należy przez to rozumieć status stosowany na kierunkach, na których odbywa się postępowanie kwalifikacyjne, niedający możliwości złożenia kandydatowi wymaganych dokumentów na studia w określonym przez harmonogram rekrutacji lub komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej terminie, z wyjątkiem sytuacji jeśli komisja rekrutacyjna wyraźnie określi, że kandydat może złożyć wymagane dokumenty na studia oraz określi warunki, w których ich złożenie będzie skutkować przyjęciem na studia;
 1. statusie „niezakwalifikowany/a” - należy przez to rozumieć status stosowany na kierunkach, na których odbywa się postępowanie kwalifikacyjne, niedający możliwości złożenia kandydatowi wymaganych dokumentów na studia w określonym przez harmonogram rekrutacji lub komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej terminie;
 1. statusie przyjęcia na studia – należy przez to rozumieć status kandydata określający rezultat złożenia bądź niezłożenia przez niego wymaganych dokumentów na studia;
 1. statusie przyjęcia na studia „przyjęty/a” – należy przez to rozumieć status określający przyjęcie na studia kandydata w związku ze złożeniem przez niego wymaganych dokumentów na studia, który to status zostaje potwierdzony wpisem na listę studentów;
 1. statusie przyjęcia na studia „nieprzyjęty/a” - należy przez to rozumieć status określający nieprzyjęcie na studia kandydata, który to status zostaje potwierdzony wydaniem decyzji administracyjnej o nieprzyjęciu na studia;
 1. liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę kandydatów, uporządkowaną według malejącej liczby punktów uzyskanych przez nich w toku postępowania kwalifikacyjnego. W zależności od liczby kandydatów, uzyskanej przez nich punktacji oraz przyjętych przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej progów punktowych, tj. minimalnej punktacji koniecznej  do  osiągnięcia  określonego  statusu  kwalifikacji,  lista  ta  składa  się z  osób

o statusie „zakwalifikowany/a” albo z osób o statusie „zakwalifikowany/a” oraz osób o statusie „lista rezerwowa”, albo z osób o statusie „zakwalifikowany/a” oraz osób o statusie „niezakwalifikowany/a”, albo z osób o statusie „zakwalifikowany/a” oraz osób o statusie „lista rezerwowa” oraz osób o statusie „niezakwalifikowany/a”;

 1. liście przyjętych na studia – należy przez to rozumieć listę osób, które złożyły wymagane dokumenty i zostały przyjęte na studia w drodze wpisu na listę studentów według kolejności na liście rankingowej w przypadku studiów, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, lub według kolejności złożonych dokumentów w przypadku studiów, na których nie jest przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne, w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności/modułu kształcenia, w ramach określonego poziomu i formy studiów, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2, 3, 4.
 1. Internetowej Rejestracji Kandydatów – należy przez to rozumieć elektroniczny system, który obsługuje odbywającą się w formie internetowej rejestrację kandydatów na studia;
 1. osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla kandydata na studia w ramach systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, umożliwiających dokonanie rejestracji na studia;
 1. naborze – należy przez to rozumieć rekrutację na studia prowadzoną w turze 1 (terminie podstawowym) lub turze 2 (terminie dodatkowym) lub turze 3 (terminie uzupełniającym), zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024.

 

§ 3.

 

 1. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dyplomem IB, dyplomem EB, a także osób posiadających tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny uzyskany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą lub dyplomem ukończenia studiów uzyskanym za granicą określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. Szczegółowe unormowania dotyczące postępowania rekrutacyjnego w tym procedurę rejestracji kandydatów na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”, oraz wykaz dokumentów wymaganych od kandydata, określa zarządzenie Rektora.
 1. Limity miejsc na pierwszy rok studiów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określi Senat UKSW, w drodze uchwały.
 1. Warunki i tryb zwalniania z opłaty rekrutacyjnej są ustalane w drodze zarządzenia Rektora.
 1. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie wyników uzyskanych w toku potwierdzenia efektów uczenia się, o ile Senat UKSW określi odrębną uchwałą sposób potwierdzania efektów uczenia się.

 

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych

 

§ 4.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących. W jednostce rekrutującej może być powołana tylko jedna komisja rekrutacyjna.
 1. Wsparcie przy pracach administracyjnych komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej zapewnia obsługa administracyjna oraz sekretarz tejże komisji.
 1. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących powołują kierownicy tych jednostek nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.
 1. Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej wyznacza kierownik tej jednostki nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.
 1. Sekretarza danej komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej wyznacza kierownik tej jednostki nie później niż do dnia 31 marca 2023 r. Sekretarz bierze udział w pracach komisji bez prawa głosu, nie będąc członkiem komisji. Sekretarz nie wchodzi w skład obsługi administracyjnej komisji rekrutacyjnej.
 1. W skład komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej wchodzą:
 1. Przewodniczący;
 2. Zastępca Przewodniczącego;
 3. Koordynator ds. Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 4. Przedstawiciel studentów;
 5. Członek zwyczajny, bądź o ile kierownik jednostki rekrutującej uzna za zasadne, członkowie zwyczajni. Liczba członków zwyczajnych uzależniona jest od potrzeb danej jednostki   rekrutującej,    z   zastrzeżeniem,     że  nie  może  być wyższa  niż określona zarządzeniu Rektora. Powołanie członków zwyczajnych nie jest obowiązkowe.
 6. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3 i 5, powołuje się spośród nauczycieli akademickich.
 1. Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej zapewniają pracownicy administracyjni tej jednostki. Ich liczba uzależniona jest od potrzeb jednostki rekrutującej, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać liczby określonej w zarządzeniu Rektora.
 1. Na sekretarza komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej można wyznaczyć nauczyciela akademickiego zatrudnionego w tej jednostce lub pracownika administracyjnego tej jednostki.
 1. Kierownik jednostki rekrutującej prowadzącej studia w języku polskim wyznacza koordynatora ds. przyjmowania cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim, spośród członków komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej wymienionych w ust. 6 lub pracowników obsługi administracyjnej tej komisji lub sekretarza tej komisji.
 1. Kierownik jednostki rekrutującej prowadzącej studia w języku polskim oraz języku angielskim wyznacza koordynatora ds. przyjmowania cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim, spośród członków komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej wymienionych w ust. 6 lub pracowników obsługi administracyjnej tej komisji lub sekretarza tej komisji.
 1. W przypadku przeprowadzania przed jednostkę rekrutującą egzaminów wstępnych w formie rozmów kwalifikacyjnych lub egzaminu pisemnego kierownik jednostki rekrutującej lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może powołać złożone z nauczycieli akademickich komisje egzaminacyjne, w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.

 

§ 5.

 

 1. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej jest kierownik tej jednostki lub wskazany przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 1. Nadzór ogólny nad przebiegiem rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawuje właściwy prorektor nadzorujący rekrutację na studia.

 

§ 6.

 

 1. Uchwały komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 1. Uchwały komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej są podpisywane przez przewodniczącego.
 1. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących określa zarządzenie Rektora.

 

DZIAŁ III

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 7.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dzieli się na etapy:
  1. postępowanie kwalifikacyjne;
  2. składanie dokumentów przez kandydatów;
 1. przyjęcie na studia w drodze wpisu na listę studentów lub odmowa przyjęcia na studia następująca w drodze decyzji administracyjnej.
 1. Terminy postępowania kwalifikacyjnego nie podlegają przywróceniu.
 1. Na kierunkach, na których odbywa się weryfikacja znajomości języka angielskiego, poza postępowaniem kwalifikacyjnym może być prowadzone dodatkowo postępowanie uzupełniające, mające na celu wydanie dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie, niezbędnego do podjęcia studiów. W przypadku niezaliczenia przez kandydata weryfikacji znajomości języka angielskiego, wydawany jest dokument o braku znajomości języka angielskiego, na niezbędnym do podjęcia studiów poziomie.
 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się najwcześniej 1 maja 2023 roku, a kończy najpóźniej 15 lutego 2024 roku.
 1. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego zostaną określone w formie harmonogramu rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 w zarządzeniu Rektora.

 

Rozdział 1

 

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 8.

 

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. zarejestrowała się w IRK zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego; oraz
 1. wniosła w terminie określonym przez uczelnię opłatę rekrutacyjną;

oraz

 1. zdała egzamin maturalny (tzw. „nową maturę”) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu albo zdała egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu lub posiada dyplom IB albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

lub

 1. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

 

Rozdział 2

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 9.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może obejmować: konkurs matur, egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej, weryfikację znajomości języka polskiego, ocenę przedstawionej przez kandydata dokumentacji na podstawie kryteriów określonych w niniejszej uchwale, w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały oraz w uchwałach Senatu UKSW, o których mowa w § 17 ust. 1, 2 oraz weryfikację znajomości języka angielskiego, o ile nie jest ona elementem postępowania uzupełniającego.

 

§ 10.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości albo egzaminu dojrzałości łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne za granicą, bierze się pod uwagę wyniki na świadectwie maturalnym po przeliczeniu dostosowanym do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, albo te wyniki łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy uzyskali dyplom IB lub dyplom EB, bierze się pod uwagę wyniki na dyplomie po przeliczeniu dostosowanym do systemu oceniania kandydatów,  którzy    zdali   egzamin    maturalny   w   Rzeczypospolitej    Polskiej,    zgodnie z załącznikiem  nr  1  do  niniejszej  uchwały, albo te wyniki łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 11.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może obejmować: konkurs średnich arytmetycznych ocen z toku studiów, egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu pisemnego, weryfikację znajomości języka polskiego, ocenę przedstawionej przez kandydata dokumentacji z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszej uchwale oraz w jej załącznikach nr 1 i nr 2 oraz weryfikację znajomości języka angielskiego, o ile nie jest ona elementem postępowania uzupełniającego.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednego lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.

 

§ 12.

 

 1. Przebieg egzaminów wstępnych jest protokołowany, a wynik punktowany. Protokół podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej, której dotyczy egzamin wstępny, oraz członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin.
 1. Komisja przeprowadzająca egzamin wstępny przed przeprowadzeniem egzaminu weryfikuje tożsamość kandydatów przystępujących do niego.

 

§ 13.

 

 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, może zostać przyjęty na więcej niż jeden kierunek.
 1. Kandydat, który jest studentem UKSW na określonym kierunku, poziomie i formie studiów oraz nie został skreślony z listy studentów tego kierunku, nie może zostać przyjęty na ten kierunek, poziom i formę studiów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jedną specjalność/moduł kształcenia na danym kierunku, poziomie i formie studiów może zostać przyjęty tylko na jedną specjalność/moduł kształcenia na tym kierunku, poziomie i formie studiów.

 

§ 14.

 

Niestawienie się kandydata na jakąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego uniemożliwia jego dalszy udział w tym postępowaniu, chyba że komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, określi inny tryb postępowania, o czym powiadamia niezwłocznie prorektora nadzorującego rekrutację na studia.

 

§ 15.

 

 1. Kandydaci z niepełnosprawnością podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UKSW.
 1. Jeżeli niepełnosprawność kandydatów, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia bądź utrudnia udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna ustala tryb postępowania w sprawie indywidualnej w uzgodnieniu z prorektorem nadzorującym rekrutację na studia i Kierownikiem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, zwanym dalej „Kierownikiem BON”.
 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2, którzy chcą skorzystać w postępowaniu kwalifikacyjnym z dostosowania formy tego postępowania do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, zgłaszają się do biura właściwego ds. osób z niepełnosprawnością.

 

§ 16.

 

Kryteria przyjęć osób posiadających dyplom Matury Międzynarodowej albo Matury Europejskiej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 17.

 

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2023/24, z późn. zm.
 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, określa uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię w latach 2023/24, z późn. zm.

 

§ 18.

 

Kierownik jednostki rekrutującej może określić szczegółowy zakres egzaminu wstępnego na danym kierunku studiów prowadzonym przez jednostkę rekrutującą, w przypadku gdy egzamin jest elementem postępowania kwalifikacyjnego na ten kierunek.

 

 

Rozdział 3

Ustalenie i ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 19.

 

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są wyrażane w skali punktowej zapewniającej dostateczne zróżnicowanie wyników uzyskanych przez kandydatów na studia. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku elementów, skala wyników musi być porównywalna.
 1. Sposób obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, jak również wyników poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego w przypadku gdy wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego składa się więcej niż z jednego elementu, określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. Wyniki poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego, jak również końcowy wynik postępowania kwalifikacyjnego są jawne i są niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie IRK.

 

§ 20.

 

 1. Kolejność kwalifikowania oraz przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności/modułu kształcenia, w ramach określonego poziomu i formy studiów, określa lista rankingowa, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 ,4.
 1. Mając na celu efektywne zapełnienie limitu miejsc na danym kierunku studiów, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może zakwalifikować do złożenia dokumentów na ten kierunek więcej kandydatów niż wynosi limit miejsc.
 1. Mając na uwadze dobór najlepszych kandydatów, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej w określonym naborze na dany kierunek może wyznaczyć próg punktowy dla osób o statusie „zakwalifikowany/a” na takim poziomie, że po przeprowadzeniu tego naboru nie zostanie wypełniony limit miejsc.
 1. Do czasu stwierdzenia przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej w systemie IRK statusu przyjęcia na studia albo nieprzyjęcia na studia albo rezygnacji ze studiów każdemu kandydatowi znajdującemu się na liście rankingowej dla danego kierunku lub specjalności/modułu kształcenia, osoby o statusie „lista rezerwowa” mogą zostać przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej zakwalifikowane do złożenia dokumentów na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, w szczególności w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na tym kierunku lub specjalności/module kształcenia.
 1. Sposób udostępnienia listy, o której mowa w ust. 1, określa zarządzenie Rektora.
 1. W przypadku kandydata, który ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w określonym naborze oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wymaganego do rekrutacji na określony kierunek lub przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej uwzględnia skorygowany wynik postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 7.
 1. Uwzględnienie przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej skorygowanego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku o którym mowa w ust. 1, odbywa się pod warunkiem przedstawienia przez kandydata dokumentacji potwierdzającej podwyższenie wyników egzaminu maturalnego w terminie 30 września 2023 roku.

 

 

Rozdział 4

Sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 21.

 

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w danej jednostce rekrutującej komisja rekrutacyjna sporządza protokół, który zawiera wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów i etapów tego postępowania. Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego ujęte są formie listy rankingowej, podpisanej przez przewodniczącego komisji załączonej do protokołu, jako integralna część. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny zawierać uzasadnienie i potwierdzenie podpisem przewodniczącego komisji.
 1. W przypadku prowadzenia przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej postępowania uzupełniającego, o którym mowa w § 7 ust. 3, komisja sporządza protokół z tego postępowania.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, 2 są przechowywane w jednostce rekrutującej.

 

 

DZIAŁ IV

PRZYJĘCIE NA STUDIA

Rozdział 1

Przyjęcie i nieprzyjęcie na studia

 

§ 22.

 

 1. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej przyjmuje kandydatów na studia w drodze wpisu na listę studentów dokonanego uchwałą komisji.
 1. W przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi, wpis na listę studentów dokonywany jest przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej uchwałą komisji, na podstawie decyzji Rektora lub prorektora nadzorującego rekrutację na studia wyższe, który działa z upoważnienia Rektora.

 

§ 23.

 

 1. Przyjęcie kandydata na studia następuje po dostarczeniu przez niego wymaganych dokumentów, których wykaz określa zarządzenie Rektora.

 

 1. Kandydaci posiadający dyplom IB albo EB, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia, są zobowiązani przedłożyć ten dokument w oryginale w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki rekrutującej.

 

 1. W przypadku, gdy do dnia wycofania złożonych uprzednio przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 1, ze skutkiem prawnym rezygnacji z podjęcia studiów, nie zostanie dokonany przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej wpis na listę studentów, wydawana jest decyzja o nieprzyjęciu na studia z przyczyn określonych w tym przepisie.

 

§ 24.

 

Szczegółowy tryb podejmowania decyzji o nieuruchomieniu kierunku studiów, w szczególności w związku z niewystarczającą liczbą kandydatów do uruchomienia pierwszego roku kierunku studiów, określa zarządzenie Rektora.

 

 

Rozdział 2

Zwiększenie limitu miejsc

 

§ 25.

 

 1. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc, kierownik jednostki rekrutującej lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może zwrócić się do prorektora nadzorującego rekrutację na studia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu miejsc określonego w odrębnej uchwale, wskazując we wniosku proponowaną wartość liczbową zwiększenia limitu.
 2. W przypadku uzyskaniu zgody prorektora nadzorującego rekrutację na studia na przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej podejmuje   decyzję   o   zakwalifikowaniu   lub   przyjęciu    dodatkowej   liczby    kandydatów z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanych przez nich wyników albo przeprowadzeniu kolejnego naboru, mając na uwadze wartość liczbową zwiększenia limitu wskazaną przez prorektora nadzorującego rekrutację na studia.
 3. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może przeprowadzić dodatkowy nabór na dany kierunek studiów lub specjalność/moduł kształcenia, w szczególności w związku z niewypełnieniem limitu miejsc, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3. Dodatkowy nabór będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem rekrutacji, za zgodą prorektora nadzorującego rekrutację na studia, na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.

 

Rozdział 3

Doręczanie decyzji i środki odwoławcze

 

§ 26.

 

 1. Doręczeń w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym decyzji o nieprzyjęciu na studia oraz decyzji o przyjęciu na studia cudzoziemca dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), tj. za pokwitowaniem odbioru przez operatora pocztowego lub pracownika uczelni, lub w przypadku decyzji doręczanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO).

 

 1. Zakwalifikowany do przyjęcia na studia cudzoziemiec ma obowiązek wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wskazać pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.
 1. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 1. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisję rekrutacyjną właściwej jednostki rekrutującej. Opinię podpisuje w imieniu komisji przewodniczący.
 1. Odwołanie wraz z opinią, o której mowa w ust. 5 i uporządkowanymi aktami sprawy przewodniczący komisji rekrutacyjnej przekazuje do Biura Rekrutacji.
 1. Decyzję w sprawie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 27.

Sposób udostępnienia listy przyjętych na studia określa zarządzenie Rektora.

 

DZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i postanowienia aktów prawa wewnętrznego stanowione w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

§ 29.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Biuro Rekrutacji sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

REKTOR

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)