Ogólne zasady rekrutacji na PŚk 2023/2024

Artykuł archiwalny

Politechnika Świętokrzyska rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Świętokrzyskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała Nr 142/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) uchwala się następujące zasady i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024:

 

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Przyjęcie w drodze rekrutacji na studia pierwszego lub drugiego stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 odbywa się zgodnie z niniejszą uchwałą.
 1. Rekrutację na pierwszy rok studiów przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane z upoważnienia Rektora przez Dziekana wydziału właściwego dla danych kierunków studiów. Proces rekrutacyjny, w szczególności pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych, wspiera powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 1. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej w systemie internetowej rejestracji kandydatów (zw. dalej także systemem rekrutacyjnym lub systemem) dostępnym za pośrednictwem strony internetowej Uczelni (www.tu.kielce.pl).
 1. Rejestracja internetowa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w którym kandydaci przekazują wymagane dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na określony kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.
 1. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 1. Politechnika Świętokrzyska nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rekrutacyjnego z przyczyn niezależnych od siebie, jak również z powodu okresowych przeciążeń serwerów Uczelni.
 1. W procesie internetowej rekrutacji kandydat otrzymuje indywidualne konto oraz informację dotyczącą wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za postępowanie związane z rekrutacją na studia. Dokonanie opłaty po terminie oznacza anulowanie rejestracji.
 1. Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną po wpłynięciu informacji o dokonaniu wymaganej opłaty za postępowanie związane z rekrutacją na studia.
 1. Informacje o przebiegu rekrutacji kandydat uzyskuje przez Internet.
 1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie oraz z informacjami dla kandydatów przedstawionymi na stronie internetowej Uczelni.
 1. Po przeprowadzeniu kwalifikacji na studia, informacja o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych jest przekazywana kandydatowi za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. Listy osób spełniających kryteria wydziałowe komisje rekrutacyjne podają do wiadomości poprzez wywieszenie w ogólnodostępnych miejscach na terenie Uczelni.
 1. Warunkiem wpisu na listę studentów, osób, które spełniły kryteria kwalifikacji, jest dostarczenie wymaganych dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego, ustalonym zarządzeniem Rektora (wykaz wymaganych dokumentów określony jest w § 8) oraz brak zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna publikuje informację o wpisie na listę studentów na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Wpis na listę studentów następuje po dostarczeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 13:
 1. w postaci elektronicznej na studia I stopnia;
 1. w postaci papierowej na studia II stopnia.

 

 1. Niedoręczenie dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 13 w postaci papierowej przez osobę wpisaną na listę studentów I stopnia jest równoznaczne z niepodjęciem przez nią studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
 1. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 

16.   Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą – za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

 1. W przypadku braku na świadectwach, o których mowa w ust. 16, oceny z języka polskiego, w konkursie świadectw uwzględnia się ocenę z języka nauczania.
 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale jeżeli legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyłączonym z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych lub przed przystąpieniem do rekrutacji nostryfikują dyplom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 1. Przyjęcie kandydata na studia pierwszego lub drugiego stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów potwierdzane są w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia/uczenia się zawartym w programie studiów określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 1. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu studiów określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 1. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 1. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określają odrębne przepisy.
 1. Cudzoziemcy zwolnieni z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim na podstawie art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (zw. dalej PSWiN) ubiegają się o przyjęcie na te studia w drodze rekrutacji na zasadach określonych niniejszą uchwałą. W pozostałych przypadkach cudzoziemcy ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach określonych w załączniku.
 1. Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, wydziałowa komisja rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.
 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub upoważniony przez niego zastępca. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
 1. Rekrutacja kandydatów na semestr zimowy trwa od 22 maja 2023 r. do 27 października 2023 r., natomiast rekrutacja na semestr letni trwa od 29 stycznia 2024 r. do 29 marca 2024 r.

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 ustalony zostanie zarządzeniem Rektora. Po upływie terminu zakończenia rekrutacji:

 1. decyzje indywidualne w sprawach rekrutacyjnych podejmuje Rektor lub upoważniony Prorektor po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji rekrutacyjnej;
 1. decyzje w sprawach przedłużenia terminów postępowania rekrutacyjnego podejmuje Rektor na wniosek właściwej WKR.

 

 1. Po terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze, rekrutacja jest prowadzona w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku, na pisemny wniosek kandydata skierowany do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 1. Rektor na wniosek Dziekana może nie uruchomić cyklu kształcenia z powodu małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dane studia. Decyzję o nieuruchomieniu zakresu studiów na danym kierunku podejmuje Dziekan.
 1. Dla kandydatów na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki 2023/2024, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów bądź wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz lub art. 44zzzt ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 1. Nauka na studiach niestacjonarnych oraz na studiach prowadzonych w języku angielskim jest płatna. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.
 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na studia zgodnie z uchwałą Senatu.
 1. Laureaci konkursów regionalnych oraz osoby wyróżnione w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską mogą zwrócić się, w formie pisemnej, do wydziałowej komisji rekrutacyjnej z prośbą o przyznanie dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. W takim przypadku wydziałowa komisja rekrutacyjna może przyznać do 20% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.

33. Kandydat legitymujący się dyplomem zawodowym na poziomie technika, zgodnym z kierunkiem studiów, otrzymuje dodatkowo 20% uzyskanych punktów wyniku procentowego na egzaminie zawodowym.

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, zgodnym z kierunkiem studiów, otrzymuje dodatkowo 20% uzyskanych punktów ze średniej arytmetycznej wyników procentowych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
 1. Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje w ramach tego samego poziomu studiów.
 1. Dane osobowe wprowadzone przez kandydatów w trakcie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz przekazywania kandydatom informacji dotyczących rekrutacji i toku studiów w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 1. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane w formie elektronicznej przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 1. Uczelnia przechowuje przez 6 miesięcy kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów.

 

§ 2

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim prowadzone są na kierunkach:

 

 1. architektura,
 1. automatyka i elektrotechnika przemysłowa,
 1. automatyka i robotyka,
 1. budownictwo,
 1. ekonomia,
 1. elektromobilność,
 1. elektrotechnika,
 1. energetyka,
 1. geodezja i kartografia,
 1. informatyka przemysłowa,
 1. informatyka,
 1. inżynieria bezpieczeństwa,
 1. inżynieria danych,
 1. inżynieria środków transportu,
 1. inżynieria środowiska,
 1. inżynieria  biomedyczna  studia  wspólne  prowadzone  z  Uniwersytetem  Jana Kochanowskiego w Kielcach (studia wspólne prowadzone z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, będą prowadzone pod warunkiem uzyskania przez UJK pozwolenia Ministra),
 1. logistyka,
 1. mechanika i budowa maszyn,
 1. odnawialne źródła energii,
 1. teleinformatyka,
 1. wzornictwo przemysłowe,
 1. zarządzanie i inżynieria produkcji,
 1. zarządzanie biznesowe (studia będą prowadzone pod warunkiem uzyskania pozwolenia Ministra).

 

 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim prowadzone są na kierunkach:

 

 1. budownictwo,
 1. informatyka,
 1. inżynieria środowiska,
 1. mechanika i budowa maszyn,
 1. zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki:
 1. egzaminu dojrzałości dla kandydatów zdających „Starą Maturę”;
 1. egzaminu maturalnego dla kandydatów zdających „Nową Maturę” lub „Nową Maturę 2002”;
 1. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 1. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

 

 1. Kandydaci na kierunek architektura przystępują do konkursu świadectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku sprawdzającego uzdolnienia artystyczne pod kątem predyspozycji do studiów architektonicznych. Ocena z egzaminu z rysunku nie jest uwzględniana w konkursie świadectw dojrzałości. Egzamin sprawdzający predyspozycje polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.
 1. Kandydaci  niepełnosprawni  przystępujący  do  egzaminu  z  rysunku  na  kierunek architektura mogą złożyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej pisemny wniosek o zgodę na zastosowanie w czasie egzaminu rozwiązań alternatywnych, przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wobec nich wymagań merytorycznych. Wniosek, wraz z zaświadczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, powinien być złożony nie później niż na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu.
 1. Kryterium przyjęcia na studia stanowi łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 1. Na podstawie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez kandydatów, komisja rekrutacyjna ustala dwie listy rankingowe na kierunek studiów:
 1. dla kandydatów zdających „Nową Maturę” lub „Nową Maturę 2002”,
 1. dla kandydatów zdających „Starą Maturę”.

 

§ 3

Zasady konkursu świadectw dojrzałości

 

 1. Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w konkursie świadectw uwzględniane są oceny procentowe z: matematyki (M), języka polskiego (JP), języka obcego nowożytnego (JO) oraz z jednego przedmiotu zdanego na maturze w formie pisemnej (W), wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego z zestawu obejmującego: fizykę z astronomią, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie oraz – w przypadku kierunku architektura – historię sztuki.
 1. Przedmioty: fizyka z astronomią oraz fizyka traktowane są równorzędnie.
 1. Łączną liczbę punktów dla poszczególnych kierunków wyznacza się wg wzorów podanych w poniższej tabeli. Elementy składowe wzoru zależą od rodzaju uzyskanego przez kandydata świadectwa dojrzałości (ust. 4 - 8):

 

pkt.

kierunek

wzór, wg którego wyznacza się liczbę

 

punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

ekonomia

 

 

 

geodezja i kartografia

 

 

 

inżynieria danych

 

 

 

inżynieria środowiska

S = M + W + 0,1·JP + 0,1·JO

 

 

logistyka

 

 

 

odnawialne źródła energii

 

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

zarządzanie biznesowe

 

 

 

 

 

 

2)

automatyka i robotyka

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,4·JO

 

 

przy czym:

 

 

informatyka przemysłowa

 

 

n = 1   przy wskazaniu przez kandydata:

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

fizyki z astronomią, chemii, informatyki,

 

 

inżynieria środków transportu

 

 

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii,

 

 

mechanika i budowa maszyn

 

 

n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy o

 

 

wzornictwo przemysłowe

 

 

społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

 

 

 

przy czym:

 

 

 

n = 1   przy wskazaniu przez kandydata:

 

 

 

fizyki z astronomią, chemii, informatyki,

 

3)

architektura

historii sztuki,

 

 

 

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii,

 

 

 

n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy o

 

 

 

społeczeństwie.

 

 

 

 

 

 

automatyka i elektrotechnika przemysłowa

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

 

 

przy czym:

 

 

budownictwo

 

 

n = 1   przy wskazaniu przez kandydata:

 

 

elektromobilność

 

 

fizyki z astronomią, chemii, informatyki,

 

 

elektrotechnika

 

 

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii,

 

 

energetyka

 

 

n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy o

 

 

informatyka

 

 

społeczeństwie

 

 

teleinformatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) inżynieria biomedyczna

S = M + nW + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: biologii, chemii, fizyki, informatyki n=0 dla pozostałych przedmiotów

 

 1. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Nową Maturę”

 

M − suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego z matematyki zdanej na egzaminie maturalnym,

W − suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego z przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

JP − suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka polskiego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym,

JO − suma punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka obcego nowożytnego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym.

 

 1. Sposób ustalenia wyniku pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z przedmiotu, który na świadectwie maturalnym oceniony był wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym (R) jest ustalany na podstawie wyniku poziomu rozszerzonego według wzoru P = R.

 

 1. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów legitymujących się „Starą Maturą:

M − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matematyki zdanej na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej,

W − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

JP − suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

JO − suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat otrzymał jedną ocenę (z egzaminu pisemnego lub ustnego), wówczas dodaje się liczbę punktów z przeliczenia oceny końcowej właściwego języka obcego. W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego, wówczas przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego nowożytnego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 12 punktów.

 

 1. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów legitymujących się „Nową Maturą 2002”.

M − podwojona liczba punktów z matematyki z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego,

W − podwojona liczba punktów z przedmiotu wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, na poziomie rozszerzonym albo liczba punktów z poziomu podstawowego z tego przedmiotu,

JP − podwojona liczba punktów z języka polskiego z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego,

JO – podwojona liczba punktów z języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 200 punktów.

 

 1. Przy ustalaniu łącznej liczby punktów, zgodnie z wzorami określonymi w ust. 3 dla kandydatów legitymujących się różnymi świadectwami dojrzałości, przyjmuje się następujące sposoby przeliczeń:
 1. ocen wyrażonych słownie (na świadectwach kandydatów zdających „Starą Maturę”) na punkty:

sześciostopniowa skala ocen

czterostopniowa skala ocen

 

 

 

 

ocena

liczba punktów

ocena

liczba punktów

 

 

 

 

celująca

6

 

 

 

 

 

 

bardzo dobra

5

bardzo dobra

6

 

 

 

 

dobra

4

dobra

4

 

 

 

 

dostateczna

3

dostateczna

3

 

 

 

 

dopuszczająca/mierna

2

 

 

 

 

 

 

 

 1. wynik egzaminu maturalnego (na świadectwach kandydatów zdających „Nową Maturę”) wyrażony w procentach zastępuje się punktami wg zasady: jednemu procentowi odpowiada 1 punkt,
 1. wynik egzaminu maturalnego (kandydatów z tzw. „Nową Maturą 2002”) wyrażony w punktach w skali od 1 do 100 punktów przyjmuje się bez zmian,
 1. wynik egzaminu matury międzynarodowej wyrażony dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7 na punkty:

 

poziom podstawowy (SL)

poziom wyższy (HL)

 

 

 

 

ocena

liczba punktów

ocena

liczba punktów

 

 

 

 

 

 

1

20

 

 

 

 

2

30

2

50

 

 

 

 

3

40

3

80

 

 

 

 

4

55

4

110

5

70

5

140

 

 

 

 

6

85

6

170

 

 

 

 

7

100

7

200

 

 

 

 

 

 1. wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na maturze w formie pisemnej przez maturzystów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na punkty:
 • poziom podstawowy

Maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, uznaje się to za zwolnienie z tego poziomu i przyznaje 100 punktów.

 • poziom rozszerzony

Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach równy jest liczbie punktów powiększonej o dziesięć. Maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 100.

 

 1. Wysokość progów punktowych kwalifikujących na studia na poszczególnych kierunkach ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna, a zatwierdza Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.

 

§ 4

 

Zasady przyjęć kandydatów przystępujących do matury międzynarodowej i matur zagranicznych

 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej i kandydaci, którzy zdawali maturę za granicą przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak kandydaci z „Nową Maturą”. Przeliczenia ocen z matur zagranicznych, na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych, dokonuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Postępowanie rekrutacyjne dla tych osób przeprowadza się w terminie do 27.10.2023 r.

 

§ 5

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.
 1. Stacjonarne studia drugiego stopnia w języku polskim prowadzone są na kierunkach:

 

kierunek

 

wymagania

 

 

 

architektura

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera architekta

 

 

budownictwo

przyjmowani są absolwenci z  tytułem inżyniera

budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

przyjmowani  są  absolwenci  z  tytułem  zawodowym

automatyka i robotyka

inżyniera   lub   absolwenci   z   tytułem   zawodowym

mechanika i budowa maszyn

magistra

inżyniera,

posiadający

kwalifikacje/

inżynieria środków transportu

i  kompetencje  wystarczające  do  podjęcia  studiów

 

drugiego

stopnia  na

danym  kierunku;

postępowanie

 

 

 

 

 

 

kwalifikacyjne  jest  dwuetapowe;  w  pierwszym  etapie

 

 

kompetencje  kandydata  ocenia  wydziałowa  komisja

 

 

rekrutacyjna  na  podstawie  złożonych  dokumentów;

 

 

drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy

 

 

liczba

kandydatów

zakwalifikowanych

przekroczy

 

 

ustalony  limit;  komisja  może  dodatkowo  zaprosić

 

 

kandydata  na  rozmowę  kwalifikacyjną;  w  przypadku

 

 

absolwentów  kierunków  pokrewnych,  kwalifikacje  i

 

 

kompetencje  kandydata,  wystarczające  do  podjęcia

 

 

studiów drugiego stopnia na danym kierunku ocenia –

 

 

na  podstawie  złożonych  dokumentów  –  powołana

 

 

wydziałowa komisja rekrutacyjna; szczegółowe zasady

 

 

przyjęć  zamieszczane  są  dla  kandydatów  na  stronie

 

 

internetowej Uczelni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia

 

ekonomia

kierunku  ekonomia  lub  pokrewnego  albo

absolwenci

 

studiów  drugiego  stopnia  i  jednolitych  magisterskich

 

 

 

 

kierunków pokrewnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia

 

zarządzanie i inżynieria

tego  kierunku  i  kierunków  pokrewnych  z  tytułem

 

produkcji

zawodowym   inżyniera   lub   absolwenci   kierunków

 

 

pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyjmowani

absolwenci

kierunków

właściwych

 

elektrotechnika

i pokrewnych

z

tytułem

zawodowym

inżyniera

lub

 

 

absolwencikierunkówpokrewnychztytułem

 

 

zawodowym magistra inżyniera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyjmowani

absolwenci

kierunków

właściwych

 

informatyka

i  pokrewnych

z

tytułem

zawodowym

inżyniera

lub

 

absolwenci

kierunków

pokrewnych

 

z

tytułem

 

 

 

 

 

zawodowym magistra inżyniera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyjmowani   są   absolwenci   z   tytułem   inżyniera

 

 

inżynierii   środowiska   lub   absolwenci   z   tytułem

 

 

inżyniera  po  kierunkach  pokrewnych  z  zaleceniem

 

 

uzupełnienia   różnic   programowych   ze   studiów

 

 

pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska;

 

inżynieria środowiska

różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana

 

 

ds.  potwierdzania  efektów  uczenia  się  na  podstawie

 

 

przedstawionego  suplementu;  różnice  te  nie  mogą

 

 

przekroczyć 30 pkt ECTS. Przyjmowania są absolwenci

 

 

kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra

 

 

inżyniera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera geodezji

 

 

i  kartografii  lub  absolwenci  z  tytułem  inżyniera  po

 

 

kierunkach  pokrewnych  z  zaleceniem  uzupełnienia

 

geodezja i kartografia

różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na

 

 

kierunku  geodezja  i  kartografia;  różnice  programowe

 

 

wyznacza  pełnomocnik  Dziekana  ds.  potwierdzania

 

 

efektów

uczenia

się

na

podstawie  przedstawionego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suplementu;  różnice  te  nie  mogą  przekroczyć  30  pkt

 

ECTS.   Przyjmowania

są   absolwenci

kierunków

 

pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

 

 

 

przyjmowani   są   absolwenci   z   tytułem   inżyniera

 

odnawialnych źródeł  lub absolwenci z tytułem inżyniera

 

po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia

 

różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na

 

kierunku

odnawialne

źródła

energii;

różnice

odnawialne źródła energii

programowe

wyznacza

pełnomocnik   Dziekana   ds.

 

potwierdzania   efektów   uczenia   się   na   podstawie

 

przedstawionego  suplementu;  różnice  te  nie  mogą

 

przekroczyć 30 pkt ECTS. Przyjmowania są absolwenci

 

kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra

 

inżyniera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

 

 1. automatyka i robotyka,
 1. budownictwo,
 1. ekonomia,
 1. elektrotechnika,
 1. geodezja i kartografia,
 1. informatyka przemysłowa,
 1. informatyka,
 1. inżynieria danych,
 1. inżynieria środków transportu,
 1. inżynieria środowiska,
 1. logistyka,
 1. mechanika i budowa maszyn,
 1. odnawialne źródła energii,
 1. zarządzanie i inżynieria produkcji,
 1. zarządzanie biznesowe (studia będą prowadzone pod warunkiem uzyskania pozwolenia Ministra).

 

 1. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunki wymienione w ust. 1 jest złożenie wymaganych dokumentów. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w § 2 i 3.

 

§ 7

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 1. Niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:

 

 

kierunek

wymagania

 

 

automatyka i robotyka

 

budownictwo

 

ekonomia

 

elektrotechnika

 

geodezja i kartografia

przyjmowani   są   absolwenci   na   zasadach

informatyka

podanych w § 5 ust. 2

inżynieria środków transportu

 

inżynieria środowiska

 

mechanika i budowa maszyn

 

odnawialne źródła energii

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 1. Rekrutacja na niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

 

§ 8

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy PSWiN (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) poświadczoną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów w wersji papierowej;
 1. wypełnioną według ustalonego wzoru ankietę osobową ze zdjęciem;
 1. jedno aktualne zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 1. na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim są zobowiązani przedłożyć dodatkowo dokument poświadczający znajomość języka angielskiego.
 1. Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego uznaje się:
 1. certyfikat na poziomie B2 Cambridge First Certificate in English (FCE) – ocena A lub B lub International English Language Testing System (IELTS) – poziom 5,5 – 6,5 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL) i BT® - wynik 75-93 pkt;
 1. Dyplom IB, dyplom EB, świadectwo szkoły średniej w języku angielskim.

 

 1. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku, może być na ten kierunek nieprzyjęty.
 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 z wyłączeniem pkt 1, składają kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów. Komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub efektów kształcenia uzyskanych na ukończonym kierun
 1. W przypadku gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany, dopuszczalne jest złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych oraz uzyskanym tytule zawodowym. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów należy złożyć w dziekanacie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego uzyskania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

7.   Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w rekrutacji na studia drugiego stopnia jest także dyplom szkoły wyższej w języku angielskim wydany na zakończenie kształcenia w tym języku, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 PSWiN.

 1. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 16 składają kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów, zalegalizowaną lub opatrzoną apostille. W przypadku gdy świadectwo maturalne podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, kandydaci składają zaświadczenie z Kuratorium Oświaty, stwierdzające równoważność świadectwa maturalnego z polskim świadectwem dojrzałości.
 1. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 18 składają kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem przy składaniu dokumentów, a w przypadku gdy podlega on uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów.
 1. Dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 1. Kandydat składa: oświadczenie w sprawie zaległości finansowych (§ 1 ust. 12) oraz może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku.
 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia przesyłają w postaci elektronicznej (skany) za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości oraz wydruk pobranej z systemu i własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem.
 2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie należy złożyć w postaci papierowej terminie określonym w harmonogramie do właściwej komisji rekrutacyjnej.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Komentarze (0)