Administracja

Administracja

Administracja

22.06.2022

Administracja – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 180
 • studia stacjonarne II stopnia: 150
 • studia niestacjonarne I stopnia: 120
 • studia niestacjonarne II stopnia: 120

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 6300 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia administracji
 • wstęp do prawoznawstwa
 • podstawy ekonomii
 • prawo konstytucyjne
 • statystyka w administracji
 • podstawy logiki praktycznej
 • prawo administracyjne
 • podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego

 

Administracja, z języka łacińskiego, oznacza zawiadywanie i zarządzanie, a zagadnienie to można podzielić na administrację publiczną oraz prywatną, z czego ta pierwsza stanowi główny przedmiot zainteresowania w ramach kierunku kształcenia. Administracja publiczna oznacza władcze wykonywanie zadań przypisywanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze, do których należy na przykład samorząd terytorialny. Chcąc dokładnie poznać tę przestrzeń warto zwrócić uwagę na kierunek Administracja realizowany na Uniwersytecie Wrocławskim, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Administracja oferowany przez Uniwersytet Wrocławski zakłada pozyskanie umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, jak również podstawową wiedzą ekonomiczną. Kształcenie stanowi przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwenci Administracji mają charakteryzować się umiejętnościami rozwiązywania problemów zawodowych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Administracja na Uniwersytecie Wrocławskim jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Wrocławskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: historia administracji, wstęp do prawoznawstwa, podstawy ekonomii, prawo konstytucyjne, statystyka w administracji, podstawy logiki praktycznej, prawo administracyjne, podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego, prawo urzędnicze i etyka, finanse publiczne i prawo finansowe, prawo własności intelektualnej, ustrój samorządu terytorialnego, prawa człowieka i systemy ich ochrony, prawo zamówień publicznych, nauka organizacji i zarządzania, prawo wykroczeń, podstawy prawa zabezpieczenia społecznego.

Administracja prowadzona na Uniwersytecie Wrocławskim jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy. Oprócz tzw. zagadnień kierunkowych, studenci zaznajamiają się z problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, funkcjonowaniem urzędów w krajach Unii Europejskiej, zasadami zarządzania projektami unijnymi, czy doradztwem podatkowym. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w organach państwa, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji podmiotów gospodarczych, służbie zagranicznej, firmach i organizacjach współpracujących z Unią Europejską.

 

Opinie

Studia we Wrocławiu to marzenie niezliczonej rzeszy kandydatów. Zwracają oni uwagę na stolicę Dolnego Śląska z wielu powodów, biorąc pod uwagę nie tylko rangę i prestiż miasta stanowiącego ośrodek akademicki, ale także miasto samo w sobie, mogące pochwalić się interesującą architekturą i charakterem. Osoby planujące studiować Administrację na pewno zastanawiają się nad tym, która uczelnia będzie do tego najlepsza? Warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas szkołę wyższą. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Daria, studentka Administracji mówi:

„Uniwersytet Wrocławski to prestiżowa uczelnia, zatem nauka tutaj to powód do dumy, a także gwarancja otrzymania solidnego, wysokiej jakości wykształcenia.”

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Wrocław

Administracja studia

Administracja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • koncepcji administracji publicznej i jej funkcji,
 • roli administracji publicznej i jej instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa,
 • konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 • prawa administracyjnego,
 • postępowania administracyjnego,
 • metod i technik zarządzania organizacjami,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • zasad systemu prawa pracy,
 • finansów publicznych i prawa finansowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • organach państwa,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • administracji podmiotów gospodarczych,
 • służbie zagranicznej,
 • firmach i organizacjach współpracujących z Unią Europejską.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się: -absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej; w przypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów, -absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Administrację wydaje się niezwykle proste i wymaga jedynie dostępu do Internetu. Każdy kandydat zobligowany jest do założenia indywidualnego profilu w specjalnym systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydatów. Po założeniu konta należy uzupełnić niezbędne dane osobowe, wprowadzić uzyskane wyniki maturalne, a także dokonać opłaty rekrutacyjnej. O czym należy pamiętać? O dokładności oraz dotrzymywaniu terminów. Wszystkie elementy postępowanie kwalifikacyjnego mają określone terminy. Spóźnienia mogą skutkować skreśleniem z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw wymaganych dokumentów, które muszą złożyć te osoby, które otrzymały stosowną informację, czyli wiadomość o zakwalifikowaniu do przyjęcia na pierwszy rok. Dokumenty rekrutacyjne to:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu,
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty, bądź laureata olimpiad i konkursów wiedzy.

Dokumenty rekrutacyjne możemy złożyć osobiście, choć nie ma takiego obowiązku. Może to zrobić ktoś w naszym imieniu, lecz musi posiadać specjalne upoważnienie. Innym rozwiązaniem jest dostarczenie dokumentów pocztą, bądź kurierem. O czym należy pamiętać? Naturalnie, o dotrzymaniu terminu. Niezłożenie dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca i spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Każdy kandydat na Administrację wnosi opłatę rekrutacyjną, czyli opłaca przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Wysokość opłaty należy dokładnie sprawdzić. Ile ona wynosi i na jakie konta należy dokonać przelewu? Wszelakie informacje będę widnieć w jednej z zakładek naszego profilu w systemie IRK. Należy zaznaczyć, że brak opłaty rekrutacyjnej sprawi, że nie będziemy brani pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że lista kandydatów na Uniwersytet Wrocławski jest bardzo długa, zatem należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami maturalnymi, by móc stanąć w szranki o indeks. Przedmioty kwalifikacyjne na Administrację to: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, język obcy nowożytny.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalna tabela, dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki zastosowaniu się do jej wzoru i zasad każdy kandydat może obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na Administrację na Uniwersytecie Wrocławskim brane pod uwagę są następujące olimpiady i konkursy:

 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)