Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

04.02.2022

Pedagogika – Uniwersytet Szczeciński 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w US
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody badań pedagogicznych
 • pedagogika społeczna
 • metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej
 • pedagogika rodziny, patologie społeczne
 • warsztaty pracy z rodziną
 • socjologia edukacji

 

Uniwersytet Szczeciński oferuje kształcenie na 70 kierunkach. Wśród nich jest Pedagogika, realizowana w systemie dwustopniowym.  

Umożliwiają zdobycie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej. Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim to zdobywanie umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także tworzenie własnego warsztatu metodycznego. 

 

Nabywane umiejętności

Lista przedmiotów do zaliczenia jest długa, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: metody badań pedagogicznych, pedagogika społeczna, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, pedagogika rodziny, patologie społeczne, warsztaty pracy z rodziną, socjologia edukacji. Zdobyte wykształcenie to kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy jako wychowawca w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich czy zakładach poprawczych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas poszukiwań, porównań, zbierania informacji. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o miejscu naszej edukacji, chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej. Zatem, jakie ma Uniwersytet Szczeciński opinie? Marta, studentka III- roku Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to trudna dziedzina. Ale jakże ważna i potrzebna. Osoby, które idą na te studia nie kierują się tylko potrzebą zdobycia wiedzy, ale także potrzebą pomagania innym. Wybrałam Pedagogikę bo chcę wspierać czyjś rozwój. Wybrałam Uniwersytet Szczeciński bo tutaj nauczę się tego najlepiej.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Szczecin

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, 
 • orientacji w istotnych kwestiach społecznych, 
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, 
 • funkcjonowania zakładu karnego i aresztu śledczego, 
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w pogotowiach opiekuńczych,
 • w domach dziecka,
 • w zakładach poprawczych,
 • w aresztach śledczych,
 • w zakładach karnych,
 • w schroniskach dla nieletnich,
 • w świetlicach środowiskowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Komentarze (0)