Pedagogika

26.01.2022

Pedagogika – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z licznych elementów, a tymi elementami są przede wszystkim pedagogika, psychologia, socjologia i filozofia. Oprócz tego, istotne jest pozyskanie umiejętności, dzięki którym możliwe będzie profesjonalne realizowanie działań pedagogicznych zorientowanych na potrzeby otoczenia społecznego oraz kulturalnego w różnych środowiskach wychowawczych. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z psychologią rozwoju człowieka, psychologią wychowania i kształcenia, pedagogiką twórczości, czy zasadami projektowania badań w pedagogice.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika posiadają interdyscyplinarną wiedzę, liczne umiejętności i kompetencje społeczne, które razem stanowią przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pedagoga, w który wpisane jest rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz udzielanie pedagogicznego wsparcia w różnych środowiskach wychowawczych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historia myśli i praktyk pedagogicznych
 • Historia filozofii z elementami etyki
 • Trening interpersonalny
 • Wprowadzenie do socjologii

 

Uniwersytet Jagielloński to,165 kierunków. Jednym z nich jest Pedagogika, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim skierowany jest do osób, które będąc obok tych potrzebujących starają się wesprzeć ich samodzielność, rozwój talentu i zainteresowań. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy z człowiekiem w różnych sektorach kultury, edukacji, oświaty, czy turystyki. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki mogą wykorzystać w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, świetlicach, ośrodkach kultury. 

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Karolina, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to jeden z kierunków studiów, z którego słynie Uniwersytet Jagielloński. To także prestiż. Właśnie dlatego bardzo mocno starałam się dostać na tę uczelnię. A do Krakowa przeprowadziłam się z Warszawy. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA  - ważne informacje

Pedagogika studia Kraków

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • związków między kulturą i społeczeństwem,
 • diagnozowania sfery społeczno – kulturalnej,
 • rozpoznawania i diagnozowania specyficznych dysfunkcji i trudności w uczeniu się,
 • realizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych,
 • prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • animacji społeczno – kulturalnej i edukacji kulturalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • w poradniach specjalistycznych,
 • w ośrodkach resocjalizacyjnych,
 • w instytucjach penitencjarnych,
 • w służbie zdrowia, 
 • w organizacjach młodzieżowych,
 • w instytucjach turystycznych. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na studia to obecnie niezwykle łatwa czynność, ponieważ niemal wszystkie jej elementy przeprowadzane są za pośrednictwem Internetu. Wszyscy kandydaci na Uniwersytet Jagielloński muszą założyć indywidualne profile w specjalnym systemie ERK, czyli Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, dzięki której dokonują zapisu na kierunek, wypełniają ankietę osobową, wprowadzają uzyskane wyniki, wnoszą opłatę rekrutacyjną i otrzymują informacje o przebiegu procesu rekrutacyjnego. Wszystkie kroki związane z procesem podpowiadane są przez system, zatem od kandydatów, oprócz dokładności, wymagane jest tylko dotrzymywanie terminów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to jeden z przyjemniejszych elementów postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ równa się on z zakwalifikowaniem na studia. Kandydaci poproszeni o dostarczenie dokumentów, muszą złożyć:

 • podanie ERK, wygenerowane z systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów,
 • kserokopię świadectwa maturalnego (wraz z oryginałem do wglądu),
 • aktualne zdjęcie, zgodne z wymogami określonymi dla wydania dowodu osobistego,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach.

Osoby, które posiadają maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) dostarczają również:

 • legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 • poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów,
 • decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego.

Dokumenty rekrutacyjne trzeba dostarczyć osobiście. Jeśli taka możliwość nie istnieje, może to zrobić w imieniu kandydata inna osoba, lecz posiadają stosowne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna to element obowiązkowy dla wszystkich kandydatów. Wniesienie jej oznacza potwierdzenie zapisania się na kierunek i przystąpienie do ubiegania się o indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego. O czym należy pamiętać? Opłata rekrutacyjna może być uiszczona wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Przestrzeń przedmiotów kwalifikacyjnych na Pedagogikę jest dość szeroka, a znajdują się w niej: język polski, biologia, filozofia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych uwzględniane są wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym oraz wyniki z egzaminów ustnych nie są uwzględniane. Jeżeli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada go na poziomie rozszerzonym czy – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym, otrzymuje za niego 0 punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W postępowaniu kwalifikacyjnym na Pedagogikę brane są pod uwagę między innymi następujące olimpiady i konkursy:

 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Języka Angielskiego,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)