Psychologia

Psychologia

Psychologia

06.07.2022

Psychologia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku psychologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w APS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 120
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 120

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 6800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać szeroką wiedzę w zakresie badań i teorii wyjaśniających zachowanie człowieka i grup społecznych, a także pozyskać umiejętności stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji. W bogatym harmonogramie nie brakuje zajęć poświęconych biologicznym podstawom zachowania, genetycznym uwarunkowaniom zaburzeń zdrowia i rozwoju, zaburzeniom psychicznym dorosłych, czy metodom pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się wiedzą na temat teorii psychologicznych, przebiegu procesów psychicznych, czy prawidłowości, które rządzą więziami społecznymi. Posiadają umiejętność opracowania diagnozy psychologicznej: w zakresie zachowania, osobowości, różnic indywidualnych, emocji, motywacji i funkcji poznawczych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego. Do tego, posiadają kompetencje społeczne, wśród których najważniejsza jest odpowiedzialność za przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, prowadzone działania oraz ich skutki.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne podstawy zachowania
 • genetyczne uwarunkowania zaburzeń zdrowia i rozwoju
 • etyka
 • prawa człowieka
 • praca empiryczna
 • metody pomocy psychologicznej
 • psychologia międzykulturowa

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie to 10 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, realizowana na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia na Kierunku Psychologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest nabycie wielu umiejętności, w tym nawiązywania kontaktu i prowadzenia oddziaływań psychologicznych, posługiwania się psychologicznymi technikami diagnostycznymi dotyczącymi funkcjonowania poznawczego, emocji, osobowości, zachowań społecznych oraz prowadzenia poprawnych metodologicznie badań naukowych w zakresie psychologii. Psychologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to merytoryczna i metodologiczna wiedza z zakresu badań i teorii wyjaśniających zachowanie człowieka oraz umiejętność stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku studiów nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biologiczne podstawy zachowania, genetyczne uwarunkowania zaburzeń zdrowia i rozwoju, etyka, prawa człowieka, praca empiryczna, metody pomocy psychologicznej, psychologia międzykulturowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii  mogą wykorzystać w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach badania opinii publicznej.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie opinie? Karolina, studentka IV- roku Psychologii mówi:

„Akademia Pedagogiki Specjalnej to najstarsza polska uczelnia o profilu pedagogicznym. I to się czuje. Doświadczenie, tradycja, życiowa mądrość wręcz otacza nas z każdej strony. Wiem, że wybrałam najlepsze miejsce do nauki.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Warszawa

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii rozwoju człowieka oraz procesów uczenia się i pamięci w ich aspekcie psychologicznym,
 • promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w aspekcie psychologicznym,
 • obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych,
 • analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
 • neuropsychologii dziecka,
 • psychologicznych aspektów chorób somatycznych,
 • psychometrii,
 • specyfiki zaburzeń w różnych okresach rozwojowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w ośrodkach medycyny pracy,
 • w firmach szkoleniowych i doradztwa biznesowego,
 • w ośrodkach diagnostycznych,
 • w szkołach,
 • w urzędach pracy,
 • w hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Psychologia należy do grona najczęściej obieranych kierunków, zatem bardzo często występuje w ofertach edukacyjnych, jak i grono kandydatów ubiegających się o kształcenie rośnie każdego roku. Na szczęście proces kwalifikacyjny jest bardzo prosty i nikt z grona zainteresowanych nauką nie powinien mieć z nim kłopotów. Od czego należy zacząć? Od założenia indywidualnego konta w internetowym systemie rekrutacji. Przy jego pomocy określamy kierunek, wprowadzamy podstawowe dane, wpisujemy uzyskane wyniki i dowiadujemy się o efekcie kwalifikacji.

Rekrutacja, a więc otwarcie systemu rejestracyjnego dla kandydatów rozpoczyna się zazwyczaj na początku czerwca.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składają wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia. Informacje o zakwalifikowaniu na studia otrzyma każdy kandydat zarejestrowany w systemie IRK w formie komunikatu na indywidualnym koncie. Co ważne, wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną do tego pisemnie. O jakie dokumenty dokładnie chodzi? Kandydaci muszą dostarczyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał świadectwa do wglądu,
 • wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK,
 • wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna dotyczy wszystkich zainteresowanych nauką. Wniesienie jej jest jednym z wymagań, aby móc przejść proces kwalifikacyjny. Opłatę należy wnieść na tyle wcześniej (o ile to jest możliwe), aby o godz. 10.00 w dniu, określanym w terminarzu rekrutacji dla kierunku Psychologia jako "Koniec dokonywania opłat rekrutacyjnych", opłata była widoczna na koncie kandydata w systemie IRK. Czy to jedyna opłata? Po oficjalnej informacji o przyjęciu na studia pozostanie jeszcze opłacenie wyrobienia Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Przedmioty kwalifikacyjne na Psychologię możemy podzielić na dwie grupy: obowiązkowe oraz do wyboru. W pierwszej grupie znajdują się: język polski i język obcy, a grupie drugiej: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik dla każdego przedmiotu:

1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty

1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Nie będzie żadnym zaskoczeniem stwierdzenie, że warto brać udział w różnorodnych olimpiadach i konkursach wiedz, choćby dlatego, że kandydatom na studia, którzy  są  laureatami  i  finalistami  olimpiad  stopnia  centralnego, w  roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki  na  który  odbywa  się  rekrutacja,  komisja  rekrutacyjna  wpisuje  do  protokołu  z postępowania  kwalifikacyjnego  maksymalną  liczbę  punktów  możliwych  do  uzyskania  w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek kształcenia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)