Informatyka UKSW

Informatyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 36 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Informatyka na UKSW w Warszawie realizowany jest na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się różne czynniki, takie jak: znajomość podstawowych obszarów zastosowań informatyki, wiedza na temat zasad tworzenia programów w językach wysokiego poziomu, umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych. Informatyka na UKSW to także konfigurowanie i administrowanie wybranych systemów operacyjnych, a także wiedza z zakresu technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci.

Studia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie dzielą się na specjalności. Program nauczania zaś zawiera następujące przedmioty: matematyka dyskretna, algebra liniowa, inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, metody numeryczne, semantyka i weryfikacja programów, zarządzanie komunikacją w zespole programistycznym. Zajęcia realizowane w programie mają za zadanie przybliżyć wiele zagadnień, wśród których znajdują się: podstawy arytmetyki zmiennopozycyjnej i analizy błędów w algorytmach numerycznych, programowanie w języku wysokiego poziomu, metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów.

Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki mogą wykorzystać w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, lub administracją sieci komputerowych, w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo- badawczych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Marek student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to bardzo pasjonujący kierunek, ale – i tutaj muszę niektórych zmartwić – niełatwy. Informatyka opiera się na matematyce, stąd w planie zajęć całkiem sporo przedmiotów z nią związanych. Jeśli nie jesteś matematycznym prymusem, może być ciężko. Ale żeby w mojej wypowiedzi było trochę optymizmu, warto się uczyć, warto się starać. Przed informatykami świat stoi otworem.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktur danych i algorytmów służących kompilacji i wykonywaniu skompilowanych programów,
 • organizacji zespołu programistów wspieranej pakietami dedykowanymi poszczególnym zadaniom wchodzącym w skład projektu programistycznego,
 • dowodzenia twierdzeń i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów,
 • sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych,
 • projektowania algorytmów oraz analizowania  ich pod katem poprawności i złożoności,
 • metod ilościowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach komputerowych,
 • instytucjach europejskich,
 • instytucjach szczebla centralnego i administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych na szczeblu powiatów i gmin,
 • instytucjach pozarządowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na kierunek Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są matematyka, informatyka fizyka z astronomią, chemia oraz język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Kierunki studiów w Warszawie tworzą razem bardzo długą listę dyscyplin, a wśród nich wyraźne miejsce zajmuje Informatyka, która każdego roku bije rekordy popularności wśród kandydatów. Każdy kto chce studiować ten kierunek na UKSW musi pamiętać o tym, że na początku czerwca rozpoczyna się rekrutacja. Aby wziąć w niej udział należy założyć indywidualne konto w systemie IRK, który stanowi swego rodzaju centrum dowodzenia procesem kwalifikacyjnym.

Po wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej i wprowadzeniu wyników maturalnych kandydaci otrzymują informację o zakończeniu rekrutacji i jej wynikach. Mogą oni zostać zakwalifikowani, wpisani na listę rezerwową, bądź niezakwalifikowani. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc po rekrutacji dodatkowej komisja rekrutacyjna może przeprowadzić rekrutację w terminie uzupełniającym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Dokumenty rekrutacyjne to część postępowania, która obowiązuje wyłącznie tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu na studia. Zobowiązani są oni do złożenia niezbędnych dokumentów. O jakie dokumenty chodzi?

 • podpisaną ankietę kandydata wydrukowaną z konta IRK,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę,
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście. Jeśli jest to niemożliwe, to może zrobić to w naszym imieniu:

 • członek najbliższej rodziny (niekonieczne jest w tym przypadku upoważnienie pisemne),
 • osoba spoza rodziny w przypadku, gdy posiada upoważnienie udzielone na piśmie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłata rekrutacyjna dotyczy wszystkich kandydatów, ponieważ stanowi swego rodzaju przepustkę do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Można jej dokonać zarówno przez zlecenie przelewu w banku, na poczcie oraz za pomocą przelewu internetowego, z którego można potem wydrukować potwierdzenie. Czy to jedyna opłata jaka nas czeka? Po przyjęciu do grona studentów pozostanie nam jeszcze uiścić opłatę za wydanie ELS, czyli Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

W procesie rekrutacji na Informatykę uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia. Naturalnie, nie zwalnia nas to z obowiązku pochwalenia się jak najlepszymi wynikami z pozostałych przedmiotów, czyli języka polskiego i języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

W jaki sposób dowiedzieć się o tym, jakie mamy szanse dostania się na wymarzony kierunek? Możemy te szanse obliczyć, stosując do tego specjalny wzór:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki (dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych) (część pisemna), lub przedmiotu do wyboru (dla matur 2005-09) (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,

p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Komisje rekrutacyjne będą kwalifikowały na studia z maksymalną liczbą punktów laureatów oraz finalistów olimpiad:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Ekologicznej,
 • Olimpiady Teologii Katolickiej,
 • Olimpiady Astronomicznej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

UKSW kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym UKSW

Komentarze (0)