Administracja

Administracja

Administracja – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • nauka o państwie
 • podstawy negocjacji i mediacji
 • elementy postępowania cywilnego
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • polityka gospodarcza i społeczna
 • marketing sfery publicznej

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to 58 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawie i gospodarce, o ich znaczeniu i miejscu w systemie nauk społecznych oraz zaznajomienie o metodach, technikach i narzędziach pozyskiwania i opracowywania danych. Administracja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to kształtowanie świadomego rozumowania, rozwijanie umiejętności analizy oraz interpretowania zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz administracji, a także nauka kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa.

W gronie przedmiotów do zaliczenia w toku studiów znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: mikroekonomia, nauka o państwie, podstawy negocjacji i mediacji, elementy postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne w administracji, polityka gospodarcza i społeczna, marketing sfery publicznej, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, prawo handlowe i upadłościowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji mogą wykorzystać w różnych urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach, kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opinie? Michalina, studentka  II- stopnia  Administracji mówi:

„Studiuję Administrację, bo zawsze interesowało mnie co i jak w państwie funkcjonuje. A dlatego zdecydowałam się na naukę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie bo należy do czołówki polskich szkół wyższych i uzyskany tutaj dyplom wiele znaczy i sprawia, że więcej drzwi może się otworzyć.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • form i procedur działania administracji,
 • kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa oraz norm i reguł etycznych,
 • kontroli w administracji publicznej,
 • teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnego państwa,
 • konstytucyjnego systemu organów państwa oraz roli organów w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej,
 • pozyskiwania źródeł finansowania inicjatyw wspierających rozwój regionu i kraju,
 • zarządzania majątkiem gminy, powiatu i województwa,
 • inicjowania przedsięwzięć gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Instytut Nauk o Polityce i Administracji

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów I stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Politologii UP w Krakowie

Komentarze (0)