• BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów biologia

  Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, biologii komórki, fizjologii roślin i zwierząt, mikrobiologii oraz genetyki. Po drugim roku studiów studenci wybierają jeden z pięciu bloków specjalnościowych (licencjackich), tj.: biochemię i biologię molekularną, biofizykę molekularną i medyczną, biologię eksperymentalną, biologię środowiskową lub genetykę. Możliwy jest również wybór specjalności nauczycielskiej w drugim semestrze pierwszego roku.

  Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych, zapewniających studentowi przygotowanie merytoryczne związane z kierunkiem studiów, także blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z założeń reformy edukacyjnej. W programie specjalności położono nacisk na stymulację rozwoju indywidualnego przyszłego nauczyciela, kształtowanie umiejętności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prawo oświatowe, diagnostykę edukacyjną, emisję głosu i kulturę języka, wzmacnianie warsztatu nauczyciela przyrodnika, zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

  Dodatkowo na trzecim roku studiów studenci kierunku biologia realizują kilka wspólnych przedmiotów. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego. W programie studiów znajdują są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.

  Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie) na kierunku BIOLOGIA realizowane są na pięciu specjalnościach, tj.: biochemia i biologia molekularna, biofizyka medyczna i bioinformatyka, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa oraz genetyka. Wybór specjalności kandydaci na studia deklarują podczas rekrutacji.

  Studia na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, bioinformatyki, biologii komórki, fizjologii zwierząt i roślin oraz biologii środowiskowej. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności analizy materiału biologicznego przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz analizy procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biochemia i biologia molekularna
  • Biofizyka medyczna i bioinformatyka
  • Biologia eksperymentalna
  • Biologia środowiskowa
  • Genetyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biologia środowiskowa
  • Biologia stosowana i molekularna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów biologia kryminalistyczna

  Jeżeli chcesz poznać najnowsze osiągnięcia z zakresu nauk biologiczno-chemicznych, które znajdują zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie to studia na kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA są właśnie dla Ciebie.

  Dlaczego warto studiować BIOLOGIĘ KRYMINALISTYCZNĄ na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ?

  • Dołączysz do społeczności wydziału biologicznego o ogromnym potencjale dydaktyczno-naukowym (prowadzimy badania w zakresie wszystkich dyscyplin w dziedzinie nauk biologicznych);
  • Zostaniesz studentem jednostki naukowej o uznanej renomie międzynarodowej (Wydział BiOŚ posiada kategorię naukową A);
  • Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych, posiadających wysokie kompetencje, nauczycieli akademickich, funkcjonariuszy Policji, pracowników sądu oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP;
  • Skorzystasz z szerokiej oferty zajęć praktycznych prowadzonych w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą;
  • Będziesz uczestniczył w atrakcyjnych zajęciach praktycznych z zakresu technik kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia;
  • Nauczysz się jak pobierać i zabezpieczać biologiczny materiał dowodowy oraz jak wykorzystywać dostępne źródła informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie biologii kryminalistycznej;
  • Zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych związanych z postępowaniem dowodowym;
  • Zostaniesz przygotowany do podejmowania współpracy, po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji, z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego;
  • Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej to żadna przeszkoda byś do nas dołączył, ponieważ uzyskasz wsparcie finansowe (oferujemy stypendia socjalne i zapomogi okolicznościowe);
  • Motywujemy i nagradzamy najambitniejszych studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
  • Zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość. Już od pierwszych dni po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office a także z baz bibliotecznych.

  UWAGA OLIMPIJCZYCY!
  Laureatów lub Finalistów Olimpiad stopnia centralnego przyjmujemy na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia kryminalistyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
  Jeśli lubisz pracę w terenie, chcesz nauczyć się jak rozpoznawać gatunki, prowadzić monitoring przyrodniczy i wykonywać ekspertyzy środowiskowe to studia na kierunku BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE są właśnie dla Ciebie!!!

  Dlaczego warto studiować BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE?
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska jest jednostką naukową o uznanej renomie w Polsce i za granicą (posiada kategorię naukową A);
  • Program studiów zawiera bogatą i różnorodną ofertę zajęć praktycznych, w tym terenowych, przygotowujących do samodzielnego wykonywania ekspertyz przyrodniczych oraz prowadzenia badań naukowych;
  • Oprócz umiejętności określenia aktualnego stanu środowiska przyrodniczego studenci uczą się identyfikować zagrożenia oraz wdrażać rozwiązania z zakresu biotechnologii ekologicznych, co oznacza wykorzystanie naturalnych zależności obecnych w układach przyrodniczych w procesie restytucji ekosystemów wodnych i lądowych;
  • W trakcie realizacji poszczególnych treści na kierunku BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE dominującą rolę spełnia nauczanie skierowane na rozwiązywanie problemowych zagadnień, w znacznym stopniu oparte na samodzielnej pracy studenta przy zapewnionej merytorycznej opiece specjalisty;
  • Studia kształcą umiejętności pracy zespołowej w warunkach terenowych i laboratoryjnych oraz podstaw przedsiębiorczości w działaniach z zakresu biomonitoringu;
  • W toku studiów odbywa się praktyka zawodowa, która trwa cztery miesiące i pozwala na pełną integrację wiedzy z działaniami praktycznymi oraz weryfikację zdobytych umiejętności pod kątem ich przydatności w przyszłej pracy zawodowej;
  • Swoje pasje i zainteresowania można rozwijać w licznych sekcjach Studenckiego Koła Naukowego Biologów oraz w Studenckim Kole Ochrony Przyrody;
  • Oferujemy programy stypendialne, np.: ERASMUS +, Program MOST, Studenckie Granty Badawcze;
  • Wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
  • Zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość. Już od pierwszych dni po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych.
  UWAGA OLIMPIJCZYCY!
  Laureacie lub Finalisto Olimpiad stopnia centralnego PAMIĘTAJ, że możesz być przyjęty na kierunek BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!
  Dołącz do najlepszych!!! 
  DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biomonitoring i biotechnologie ekologiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów biotechnologia

  Interdyscyplinarność łącząca wiedzę i najnowsze osiągnięcia nauki z zakresu biologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki
  i biologii molekularnej to cechy kierunku BIOTECHNOLOGIA. Jeśli jesteś osobą, szukającą nowych wyzwań, to czekamy
  na kogoś takiego, jak Ty!

  Dlaczego warto studiować BIOTECHNOLOGIĘ?

  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska jest jednostką naukową o uznanej renomie w Polsce i za granicą (posiada kategorię naukową A);
  • kierunek BIOTECHNOLOGIA uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2019 r. otrzymując ocenę wyróżniającą z kryteriów tj. umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura wykorzystana w procesie kształcenia;
  • oferujemy szeroką gamę zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w wysokospecjalistyczną aparaturę analityczno-diagnostyczną przeznaczoną do analizy materiału biologicznego;
  • zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową dysponującą nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną;
  • oferujemy programy stypendialne, np.: Program MOST, a także z programów wymiany międzynarodowej: ERASMUS, IAESTE;
  • dajemy możliwość rozwoju zainteresowań w kołach naukowych, w których realizowane są między innymi autorskie projekty studenckie;
  • zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość; po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowew domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych
  • wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne).

  UWAGA OLIMPIJCZYCY!
  Laureacie lub Finalisto Olimpiad stopnia centralnego PAMIĘTAJ, że możesz być przyjęty na kierunek BIOTECHNOLOGIA 
  z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia medyczna
  • Biotechnologia mikrobiologiczna
  • Biotechnologia molekularna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki i ochrony środowiska, nauk rolniczych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKOMIASTO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekomiasto

  Jeśli interesujesz się zrównoważonym rozwojem miast, lubisz łączyć wiedzę z różnych dyscyplin, podejmować wyzwania i decyzje dotyczące przyszłości Twojej i Twoich najbliższych, to studia na kierunku EKOMIASTO są dla Ciebie!!!  

  Dlaczego warto studiować EKOMIASTO?

  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (posiada kategorię naukową A) i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny są jednostkami uznanej renomie naukowej w Polsce i za granicą;
  • Kierunek EKOMIASTO jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, w zakresie kształcenia kadry związanej z planowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich;
  • Studia zakładają dużą liczbę zajęć aktywnych, przygotowujących do prowadzenia badań oraz do praktycznego działania na rzecz miasta i zastosowania innowacyjnych rozwiązań dla jego rozwoju;
  • Współpracujemy ze specjalistami w sektorze publicznym, prywatnym i społecznym;
  • Eksperci współprowadzą część zajęć terenowych, praktyk zawodowych oraz wybrane przedmioty;
  • Swoje pasje i zainteresowania możecie rozwijać w kołach naukowych: Spatium (na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym) oraz Zrównoważonego Rozwoju (na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska);
  • Oferujemy programy stypendialne, np.: ERASMUS +, Program MOST, Studenckie Granty Badawcze;
  • Wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
  • Zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość. Już od pierwszych dni po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych.

  UWAGA OLIMPIJCZYCY!

  Laureacie lub Finalisto Olimpiad stopnia centralnego PAMIĘTAJ, że możesz być przyjęty na kierunek EKOMIASTO z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!

  Dołącz do najlepszych!!! 

  DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy
  • Zintegrowany rozwój miasta – profil społeczno-gospodarczy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekomiasto brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIKROBIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów mikrobiologia

  Interesujesz się najnowszymi osiągnięciami z pogranicza biologii, medycyny, chemii, farmacji i ochrony środowiska? Chcesz studiować ciekawy, dynamicznie rozwijający się kierunek nauki? Cechuje Cię dociekliwość, skrupulatność i zamiłowanie do pracy w laboratorium? Jeśli tak, to studia na kierunku MIKROBIOLOGIA są właśnie dla Ciebie!!!

  Dlaczego warto studiować MIKROBIOLOGIĘ?

  JESTEŚMY DOCENIANI!

  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska posiada kategorię naukową A, która świadczy o wysokim potencjale naukowo-badawczym, przekładającą się na jakość procesu kształcenia;
  • kierunek MIKROBIOLOGIA uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2019 r. otrzymując oceny wyróżniające z kryteriów takich jak kadra prowadząca proces kształcenia, opieka nad studentami i wsparcie w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura wykorzystana w procesie kształcenia;

  WIEMY, CO ROBIMY!

  • nasza kadra dydaktyczna posiada wysokie kompetencje naukowe i zawodowe, są wśród nich dydaktycy realizujący projekty badawcze, B+R i dydaktyczne, a także diagności laboratoryjni, mikrobiolodzy, genetycy, którzy włączyli się w walkę z koronawirusem, współtworząc od marca 2020 roku, wraz z innymi jednostkami, Centrum Wykrywania SARS-CoV-2;

  Z NAMI ZDOBĘDZIESZ I ROZWINIESZ UMIEJĘTNOŚCI PRACY LABORATORYJNEJ!

  • oferujemy wiele zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w wysoce specjalistyczną aparaturę analityczno-diagnostyczną;

  WSPIERAMY CIEBIE I TWÓJ ROZWÓJ!

  • wspieramy Twój rozwój poprzez możliwość udziału w różnych programach takich jak: Studenckie Granty Badawcze UŁ, dzięki którym możesz zostać kierownikiemwłasnego projektu, uzyskać finansowanie i zrealizować swój grant;
  • możesz skorzystać z różnych programów stypendialnych, np.: Program MOST, Santander Universidades dla studentów UŁ, a także z programów wymiany międzynarodowej: ERASMUS, IAESTE;
  • dajemy możliwość rozwoju zainteresowań w Sekcji Mikrobiologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów, w której realizowane są między innymi autorskie projekty studenckie;
  • zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość; po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych;

  MOTYWUJEMY!
  motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne) i wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;

  CO DOSTANIESZ OD NAS?
  podstawy z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, matematyczno-przyrodniczych, mikrobiologii ogólnej– bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych

  UWAGA OLIMPIJCZYCY!
  Laureacie lub Finalisto Olimpiad stopnia centralnego PAMIĘTAJ, że możesz być przyjęty na kierunek MIKROBIOLOGIA z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku mikrobiologia oraz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, biochemii, biofizyki i nauk medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. Na podstawie kierunku ukończenia studiów (kierunek mikrobiologia – 4 pkt, pozostałe kierunki – 1 pkt), średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ochrona środowiska

  Jeśli nie jest Ci obojętny los planety, interesujesz się problemami ginących gatunków i ekosystemów, zmianami klimatu, globalnymi i lokalnymi zagrożeniami środowiska, zrównoważonym rozwojem, to studia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA są właśnie dla Ciebie!

  Dlaczego warto studiować OCHRONĘ ŚRODOWISKA na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ?

  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska jest jednostką naukową o uznanej renomie w Polsce i za granicą (posiada kategorię naukową A);
  • Kierunek cechuje się interdyscyplinarnością i łączy wiedzę z ekologii, problemów zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, prawa ochrony środowiska, monitoringu środowiska, ocen oddziaływania na środowisko oraz technologii i ekonomii w ochronie środowiska;
  • Zajęcia prowadzą także pracownicy innych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, a także specjaliści- praktycy zatrudnieni w instytucjach związanych z ochroną środowiska;
  • Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia praktyczne oraz ćwiczenia terenowe w różnych częściach Polski;
  • Dajemy możliwość rozwoju zainteresowań w studenckich kołach naukowych: Ochrony Przyrody oraz Zrównoważonego Rozwoju, w których realizowane są projekty studenckie, spotkania naukowe i akcje społeczne;
  • Oferujemy liczne programy stypendialne, np.: ERASMUS +, Program MOST, Studenckie Granty Badawcze;
  • Wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (stypendia socjalne) oraz motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
  • Zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość. Już od pierwszych dni po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych.

  Studia II stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu nauk biologicznych oraz zdobycie umiejętności prowadzenia i projektowania interdyscyplinarnych działań w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego.

  Program obejmuje tematykę z obszaru nauk przyrodniczych, związaną ze współczesnymi wyzwaniami środowiskowymi, przemianami środowiska przyrodniczego oraz nowoczesnymi metodami i narzędziami ich oceny. Ujęto w nim także elementy z zakresu planowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska, edukacji oraz nauki obywatelskiej. Dodatkowo Absolwenci uzyskują rozszerzoną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w ramach wybranych specjalności.

  UWAGA OLIMPIJCZYCY!

  Laureacie lub Finalisto Olimpiad stopnia centralnego PAMIĘTAJ, że możesz być przyjęty na kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia!

  Dołącz do najlepszych!!! 

  DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU
   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bioróżnorodność i ochrona przyrody
  • Biotechnologie środowiskowe i ekologiczne podstawy zarządzania
  • Miasto, zmiany klimatu i bezpieczeństwo środowiskowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bioróżnorodność i ochrona przyrody
  • Biotechnologie środowiskowe i ekologiczne podstawy zarządzania
  • Miasto, zmiany klimatu i bezpieczeństwo środowiskowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (17)

Student uł Ocena odpowiedz

Studiuję na kierunku biologia kryminalistyczna. Przedmioty może i są ciekawe, ale nijak związane z możliwymi ścieżkami kariery. Aby podjąć pracę w zawodzie, o których mówią promowane przez uczelnię przedmioty należy kształcić się w zupełnie innym kierunku. Antropologia, medycyna sądowa, Policja. Organizacja na tym kierunku leży i płacze. Nigdy nic nie wiadomo, kluczowe dla studentów informacje mają się pojawić "w poniedziałek", "w następnym miesiącu", "po konferencji". Strata czasu i nerwów.

Ola Ocena odpowiedz

dobre studia

Jola Ocena odpowiedz

Studiuje Mikrobiologię, nie wiem czy chce wiązać przyszłość z ty kierunkiem, ale to raczej moje przemyślenia, bo uważam, że sam kierunek jest interesujący i dobrze przygotowany ;)

Marta Ocena odpowiedz

Zastanawiałam się nad wyborem studiów. Wiedziałam, że chce wybrać coś związanego z biologią. Zdecydowałam się na Genetykę. Z biegiem czasu wiem, że był to dobry wybór. Teraz już kończę studia i mogę polecić komuś, kto wiążę swoją przyszłość np z medycyną sądową

Eliza Ocena odpowiedz

Biotechnologia- polecam. Warto załapać się na praktyki w dobrym miejscu, np w jakimś zakładzie farmaceutycznym

Ala Ocena odpowiedz

Jestem na Biotechnologii, po pierwszym roku mogę powiedzieć, że ciesze się ze swojego wyboru. Jednak zobaczymy co będzie dalej

Olga K. Ocena odpowiedz

Wybrałam Uniwersytet Łódzki ze względu na miasto, które sprzyja studentom. Dużo mieszkań na wynajem, w wolnym czasie jest gdzie wyjść a ceny nie powalają jak to często bywa w innych, akademickich miastach

Natalia Ocena odpowiedz

Polecam Biologię, każdy znajdzie specjalizacje dla siebie, atmosfera luźna, a a prowadzącymi raczej nie ma żadnych problemów.

Mateusz Ocena odpowiedz

Relacje między wykładowcami a studentami są naprawdę świetne- za to duży plus

patrycja Ocena odpowiedz

Ochrona środowiska nareszcie staje się coraz ważniejszą dyscypliną, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie istotne jest, aby swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej i w pełni profesjonalnie. Dlatego, najpierw należy uzyskać solidny bagaż wiedzy i umiejętności. A ten bagaż zapewni mi Uniwersytet Łódzki.

Ola Ocena odpowiedz

Każdemu studentowi zależy na wysokim poziomie kształcenia i wynikającym z niego poczuciu bezpieczeństwa. Studiując na Uniwersytecie Łódzkim wiem, że zdobywaną wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej.

Klara Ocena odpowiedz

Podejmowanie przeze mnie decyzji związanej z wyborem uczelni nie trwało zbyt długo. Podczas przeglądania oferty kształcenia na UŁ natknęłam się na kierunek Genetyka i wtedy, po prostu, wiedziałam, że to jest kierunek dla mnie. Nie zawiodłam się, a nawet serdecznie polecam.

Paulina Ocena odpowiedz

Ekomiasto to nowoczesny kierunek, który łączy w sobie ekonomię i życie miasta, dosłownie. Idee zawarte w programie nauczania coraz szybciej rozprzestrzeniają się po świecie i już niedługo polskie miasta będą musiały wziąć je pod uwagę. Dlatego potrzebni będę specjaliści w tej dziedzinie. I dlatego studiuję na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena odpowiedz

Biotechnologia to bardzo ciekawa sprawa, która wpływa na życie nas wszystkich. Jest moją pasją, największym hobby, dlatego chciałam rozwijać się w jej zakresie. Wybrałam Uniwersytet Łódzki. Uczelnię znaną, ważną, kształcącą na wysokim poziomie.

Milena Ocena odpowiedz

Uniwersytet Łódzki to świetna uczelnia, w której spotkałam ludzi zafascynowanych dziedzinami, które studiują i których uczą. To miejsce, które żyje własnym życiem.

Basia Ocena odpowiedz

Wybrałam naukę na Uniwersytecie Łódzkim, bo to duża i prestiżowa uczelnia. Biologia to moja największa pasja i chciałam rozwijać ją w najlepszym miejscu.

Student Ocena odpowiedz

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UL to jedna z najlepszych uczelni biologicznych w Polsce. Kształci wybitnych specjalistów w swej dziedzinie, otwiera drogę do kariery naukowej i zawodowej. Wyposaża studenta w ogólnie rozwojową wiedzę nauk biologicznych przydatną w zyciu, jak i późniejszej karierze.