• BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biologia
  Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, biologii komórki, fizjologii roślin i zwierząt, mikrobiologii oraz genetyki.
  Po drugim roku studiów studenci wybierają jeden z pięciu bloków specjalnościowych (licencjackich), tj.: biochemię i biologię molekularną, biofizykę molekularną i medyczną, biologię eksperymentalną, biologię środowiskową lub genetykę. Dodatkowo na trzecim roku studiów studenci kierunku biologia realizują kilka wspólnych przedmiotów.
  Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego. W programie studiów znajdują są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.

  Od roku akademickiego 2019/2020 specjalność nauczycielska na kierunku biologia realizowana jest w ramach projektu wdrożeniowego Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.01.00-00-KN53/18-00). Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych, zapewniających studentowi przygotowanie merytoryczne związane z kierunkiem studiów, także blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z założeń reformy edukacyjnej.

  Nowością w programie specjalności są, finansowane w ramach projektu, działania nastawione zwłaszcza na stymulację rozwoju indywidualnego przyszłego nauczyciela, kształtowanie umiejętności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prawo oświatowe i diagnostykę edukacyjną, kulturę języka, wzmacnianie warsztatu nauczyciela przyrodnika, zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
   

   

  Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie) na kierunku BIOLOGIA realizowane są na pięciu specjalnościach, tj.: biochemia i biologia molekularna, biofizyka medyczna i bioinformatyka, biologia eksperymentalna, genetyka oraz biologia środowiskowa. Wybór specjalności kandydaci na studia deklarują podczas rekrutacji. 

  Studia na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, biologiimolekularnej, biofizyki, bioinformatyki, biologii komórki, fizjologii zwierząt i roślin, genetyki oraz biologii środowiskowej.

  Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności analizy materiału biologicznego przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz analizy procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska - specjalność

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biochemia i biologia molekularna
  • Biofizyka medyczna i bioinformatyka
  • Biologia środowiskowa
  • Genetyka
  • Biologia eksperymentalna

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
   

   

 • BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biologia Kryminalistyczna
  Proponowany kierunek, będzie jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce i zarazem jedynym w centralnej części kraju. Zagadnienia i treści programowe studiów kierowane są przede wszystkim do osób, które będą chciały związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i wymiarze sprawiedliwości.
  W ciągu ostatnich lat nastąpił intensywny rozwój technik kryminalistycznych opartych na antropologii, entomologii, biochemii i biologii molekularnej, w związku z tym istnieje uzasadniona potrzeba kształcenia wysoce wykwalifikowanych absolwentów kierunków biologicznych, którzy byliby idealnymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych. Taka potrzeba została zasygnalizowana podczas odbywanych spotkań z przedstawicielami służb mundurowych.

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska aktywnie współpracuje z Polską Policją w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w tym w szkoleniowych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego koordynuje dwa Europejskie projekty, których partnerem konsorcyjnym jest Komenda Główna Policji oraz jeden, w którym partnerem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

  Ideą tego kierunku studiów jest przedstawienie słuchaczom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologicznych, które znajdują zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie. Podczas studiów słuchacze odbędą szereg zajęć praktycznych w zakresie czynności kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia oraz metod stosowanych w laboratorium kryminalistycznym. Dodatkowo, jako uzupełnienie mające na celu poszerzenie warsztatu metodologicznego, zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy Policji, Prokuratorów oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

  Adresatami oferty dydaktyczno-naukowej tego kierunku studiów są głównie osoby, które planują wykonywanie zawodu związanego z kryminalistyką, organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (np. technicy kryminalistyczni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, funkcjonariusze wydziałów dochodzeniowo-śledczych).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia kryminalistyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny

 • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
  W 2017 roku Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia w Polsce zaoferował studia na autorskim kierunku BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE. Studenci będą zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do oceny stanu środowiska oraz pozwalające wdrażać rozwiązania umożliwiające efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych.
  Biomonitoring ma na celu określenie typu, rozmiaru i nasilenia niekorzystnych zmian oraz opracowanie prognoz i ostrzeganie o przewidywanych przeobrażeniach środowiska przyrodniczego.
  Opiera się na analizie biowskaźników – określonych grup organizmów, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. W ramach biotechnologii ekologicznych studenci poznają m.in. metody redukcji zanieczyszczeń obszarowych, wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek i redukcji zanieczyszczeń w ekosystemach podlegających antropopresji.
  Biomonitoring jako standardowa metoda oceny środowiska został wprowadzony do ustawodawstwa polskiego wraz z przystąpieniem Polski do UE. Jego wdrażanie stanowi obowiązek wynikający z założeń unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia

  Kształcenie studentów na kierunku BIOTECHNOLOGIA jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów I stopnia – licencjackich, z możliwością kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II stopnia – magisterskich, w ramach trzech specjalności, tj.: biotechnologia medyczna, biotechnologia mikrobiologiczna i biotechnologia roślinna.

  Programy studiów są skonstruowane i realizowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

   

  Studia I stopnia

  Kierunek został utworzony w 2006 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata biotechnologii. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku biotechnologia oferowanym przez Uniwersytet Łódzki umożliwiają swobodne poruszanie się w interdyscyplinarnym obszarze, jakim jest biotechnologia. Powyższe studia zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii.

  Studia licencjackie na tym kierunku są trzyletnie i jednolite tzn. bez podziału na specjalności, z możliwością kontynuowania nauki w ramach dwuletnich studiów II stopnia. Program studiów umożliwia przeniesienie się i kontynuację studiów na innych uczelniach, także zagranicznych. Dzięki dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym absolwenci trzyletnich studiów I stopnia uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności pozwalające wykorzystywać osiągnięcia biotechnologii, a także innych nauk z obszaru nauk przyrodniczych, w praktyce.

  Absolwent kierunku biotechnologia studiów I stopnia ma możliwość zatrudnienia w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, w zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, w ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych, a także w kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne. Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.

  Po ukończeniu studiów I stopnia Absolwent może podjąć studia II stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA lub kierunkach pokrewnych np.: MIKROBIOLOGIA, BIOLOGIA, GENETYKA,OCHRONA ŚRODOWISKA.

   

  Studia II stopnia

  Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra biotechnologii, w zakresie jednej z trzech specjalności, tj.:

  • biotechnologia medyczna,
  • biotechnologia mikrobiologiczna
  • biotechnologia roślinna

   

  Program studiów umożliwia przenoszenie się i kontynuację studiów na innych uczelniach, także zagranicznych. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku biotechnologia uzyskują rozszerzoną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Efekty kształcenia realizowane na specjalności biotechnologia mikrobiologiczna umożliwiają pogłębienie wiedzy i nabycie specjalistycznych umiejętności związanych szczególnie ze środowiskowymi, zdrowotnymi i bioinżynieryjnymi aspektami wykorzystania drobnoustrojów.

  Z kolei efekty kształcenia realizowane na specjalności biotechnologia roślinna pozwalają uzyskać specjalistyczną wiedzę i opanować umiejętności dotyczące wykorzystania zmodyfikowanych genetycznie roślin jako bioreaktorów do produkcji rekombinowanych białek o właściwościach farmaceutycznych, diagnostycznych i przemysłowych, genomiki roślin, mechanizmów odporności/wrażliwości roślin na patogeny bakteryjne i grzybowe oraz konstrukcji roślin o nowych lub zoptymalizowanych cechach użytkowych.

  Absolwenci specjalności biotechnologia medyczna posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania i wykorzystania testów diagnostycznych i biopreparatów pomocnych w terapii różnych chorób oraz w ochronie zdrowia. Studia magisterskie na tym kierunku są dwuletnie, z możliwością kontynuowania nauki na studiach III stopnia.

   

  Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów II stopnia ma możliwość zatrudnienia w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, w zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, w ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, a także w kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biologiczne, mikrobiologiczne i/lub biotechnologiczne.

  Uzyskana w trakcie studiów specjalistyczna wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej. Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w zespole, w tym pełnienia funkcji kierowniczej. Absolwent II stopnia kierunku biotechnologia może znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel po zaliczeniu właściwego dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

  Ponadto może kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz na wydziałach pokrewnych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia medyczna
  • Biotechnologia mikrobiologiczna
  • Biotechnologia roślinna

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

   

 • EKOMIASTO Stopień: I REKRUTACJA

  EKOMIASTO to innowacyjna i unikatowa w skali kraju oferta dydaktyczna z pierwszym naborem w roku akademickim 2018/2019. Studia są prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

  Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi kierunek odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. EKOMIASTO będzie kształcić specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju.

  W trakcie pierwszych dwóch lat studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście, Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring.

  Na ostatnim roku poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub profil społeczno-gospodarczy) studenci będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy
  • Zintegrowany rozwój miasta – profil społeczno-gospodarczy

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku EkoMiasto brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka
  • Dowolny przedmiot maturalny

  Dowiedz się więcej

 • MIKROBIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Mikrobiologia

  Kształcenie studentów na kierunku MIKROBIOLOGIA jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów I stopnia – licencjackich, z możliwością kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II stopnia – uzupełniających magisterskich, w ramach jednej specjalności – Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna.

  Programy studiów są skonstruowane i realizowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

   

  Studia I stopnia

  Kierunek został utworzony po raz pierwszy w Polsce w 2008 roku na Uniwersytecie Łódzkim jako kierunek autorski.

  Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata mikrobiologii. Studenci kierunku Mikrobiologia zdobywają nie tylko wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, ale także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych.

  Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą o praktycznym ich wykorzystaniu w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska. Znaczącą część kształcenia stanowią również zajęcia z zakresu immunologii, serologii i innych pokrewnych dyscyplin, które pozwalają studentom zrozumieć interakcje organizmu gospodarza z czynnikami infekcyjnymi. Podczas licznych zajęć praktycznych studenci opanowują podstawowe techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (klinicznych, przemysłowych, kontroli środowiska), serologicznych i biochemicznych. Nabywają także umiejętności analizy statystycznej uzyskiwanych wyników pomiarów i oznaczeń. Ponadto rozwijają umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i fachowej literatury.

  Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów I stopnia, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach diagnostycznych, przemysłowych, jak i badawczych, w szczególności związanych z kliniką człowieka i zwierząt, kontrolą jakości i ochrony środowiska oraz przemysłem np. kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym.

  Potrafi również wybrać, przetworzyć i usystematyzować informacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i innych pokrewnych dyscyplin oraz przekazać je w formie pisemnej i ustnej. Po ukończeniu studiów I stopnia Absolwent może podjąć studia II stopnia na kierunku MIKROBIOLOGIA lub kierunkach pokrewnych, np.: BIOTECHNOLOGIA, BIOLOGIA, GENETYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA.

   

  Studia II stopnia

  Kształcenie na studiach II stopnia rozpoczęło się w roku akademickim 2011-2012. Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra mikrobiologii, w zakresie specjalności mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna. Studenci na II stopniu kierunku Mikrobiologia zdobywają szczegółową wiedzę mikrobiologiczną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe i praktyczne, uzupełnioną o zaawansowaną wiedzę z zakresu immunologii, biotechnologii, genetyki drobnoustrojów, biochemii klinicznej i biologii molekularnej.

  Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę teoretyczną o drobnoustrojach chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt, stanowiących naturalną mikroflorę niezbędną dla życia oraz wykorzystywanych w profilaktyce chorób zakaźnych i podnoszących kondycję życiową. Dużą część programu (ponad 60%) stanowią zajęcia praktyczne, w tym pracownie specjalistyczne podczas których studenci nabywają umiejętności praktycznego identyfikowania drobnoustrojów w:

  • materiałach klinicznych,
  • żywności,
  • produktach przemysłu biotechnologicznego,
  • kosmetycznego,
  • włókienniczego,

  zapoznają się z nowoczesnymi metodami serologicznymi, immunologii komórkowej, immunochemii, genetyki drobnoustrojów, mikrobiologii przemysłowej i ekologii mikrobiologicznej. Przyswajają wiedzę z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych, patologii o podłożu immunologicznym, stosowanych metodach leczenia i zapobiegania, strategiach otrzymywania nowych leków i preparatów o przeznaczeniu medycznym. Studenci uzyskują także zaawansowane umiejętności analizy statystycznej. Ponadto doskonalą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko korzystanie z baz danych i fachowej literatury, ale również umożliwiającym przygotowywanie prezentacji multimedialnych, doniesień naukowych oraz dyskusje z cudzoziemcami w sprawach naukowych.

  Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów II stopnia, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach badawczych, jak i medycznych, nadzoru epidemiologicznego, przemysłowych (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym), kontroli jakości i ochrony środowiska, a także do prowadzenia prac zespołowych, w tym o charakterze badawczym, w środowisku interdyscyplinarnym, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych.

  Posiada umiejętność wyrażania opinii, podejmowania decyzji lub działania oraz poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Ma wpojony nawyk ustawicznego kształcenia, jest otwarty na nowe trendy i techniki pracy oraz na unowocześnianie i podnoszenie efektywności wykonywania zadań w miejscu zatrudnienia. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów III stopnia (Szkołach Doktorskich). Absolwent II stopnia kierunku Mikrobiologia może znaleźć zatrudnienie również jako nauczyciel po zaliczeniu właściwego dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
   

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ochrona środowiska

  W 1991 r. Uniwersytet Łódzki jako pierwszy uniwersytet w Polsce uruchomił studia na autorskim kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA. Oferta dydaktyczna w ramach kierunku była stopniowo wzbogacana i aktualizowana zgodnie z wymogami Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji, priorytetami naukowymi Państwa oraz potrzebami rynku pracy. OCHRONA ŚRODOWISKA została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki.

  W celu zapewnienia interdyscyplinarności i wysokiego poziomu kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA znaczna część zajęć realizowana jest przez pracowników innych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Nauk Geograficznych, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji, Filozoficzno-Historycznego oraz przez nauczycieli akademickich z Politechniki Łódzkiej. W kształceniu uczestniczą też specjaliści-praktycy zatrudnieni w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ochrona przyrody
  • Ekologia i ochrona wód
  • Biotechnologie ekologiczne
  • Diagnostyka skażeń środowiska
  • Ekohydrologia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ochrona przyrody
  • Ekologia i ochrona wód
  • Ekologia człowieka

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

   

  Studia II stopnia
   
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

   

Opinie (16)

Ola Ocena

dobre studia

Jola Ocena

Studiuje Mikrobiologię, nie wiem czy chce wiązać przyszłość z ty kierunkiem, ale to raczej moje przemyślenia, bo uważam, że sam kierunek jest interesujący i dobrze przygotowany ;)

Marta Ocena

Zastanawiałam się nad wyborem studiów. Wiedziałam, że chce wybrać coś związanego z biologią. Zdecydowałam się na Genetykę. Z biegiem czasu wiem, że był to dobry wybór. Teraz już kończę studia i mogę polecić komuś, kto wiążę swoją przyszłość np z medycyną sądową

Eliza Ocena

Biotechnologia- polecam. Warto załapać się na praktyki w dobrym miejscu, np w jakimś zakładzie farmaceutycznym

Ala Ocena

Jestem na Biotechnologii, po pierwszym roku mogę powiedzieć, że ciesze się ze swojego wyboru. Jednak zobaczymy co będzie dalej

Olga K. Ocena

Wybrałam Uniwersytet Łódzki ze względu na miasto, które sprzyja studentom. Dużo mieszkań na wynajem, w wolnym czasie jest gdzie wyjść a ceny nie powalają jak to często bywa w innych, akademickich miastach

Natalia Ocena

Polecam Biologię, każdy znajdzie specjalizacje dla siebie, atmosfera luźna, a a prowadzącymi raczej nie ma żadnych problemów.

Mateusz Ocena

Relacje między wykładowcami a studentami są naprawdę świetne- za to duży plus

patrycja Ocena

Ochrona środowiska nareszcie staje się coraz ważniejszą dyscypliną, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie istotne jest, aby swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej i w pełni profesjonalnie. Dlatego, najpierw należy uzyskać solidny bagaż wiedzy i umiejętności. A ten bagaż zapewni mi Uniwersytet Łódzki.

Ola Ocena

Każdemu studentowi zależy na wysokim poziomie kształcenia i wynikającym z niego poczuciu bezpieczeństwa. Studiując na Uniwersytecie Łódzkim wiem, że zdobywaną wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej.

Klara Ocena

Podejmowanie przeze mnie decyzji związanej z wyborem uczelni nie trwało zbyt długo. Podczas przeglądania oferty kształcenia na UŁ natknęłam się na kierunek Genetyka i wtedy, po prostu, wiedziałam, że to jest kierunek dla mnie. Nie zawiodłam się, a nawet serdecznie polecam.

Paulina Ocena

Ekomiasto to nowoczesny kierunek, który łączy w sobie ekonomię i życie miasta, dosłownie. Idee zawarte w programie nauczania coraz szybciej rozprzestrzeniają się po świecie i już niedługo polskie miasta będą musiały wziąć je pod uwagę. Dlatego potrzebni będę specjaliści w tej dziedzinie. I dlatego studiuję na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena

Biotechnologia to bardzo ciekawa sprawa, która wpływa na życie nas wszystkich. Jest moją pasją, największym hobby, dlatego chciałam rozwijać się w jej zakresie. Wybrałam Uniwersytet Łódzki. Uczelnię znaną, ważną, kształcącą na wysokim poziomie.

Milena Ocena

Uniwersytet Łódzki to świetna uczelnia, w której spotkałam ludzi zafascynowanych dziedzinami, które studiują i których uczą. To miejsce, które żyje własnym życiem.

Basia Ocena

Wybrałam naukę na Uniwersytecie Łódzkim, bo to duża i prestiżowa uczelnia. Biologia to moja największa pasja i chciałam rozwijać ją w najlepszym miejscu.

Student Ocena

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UL to jedna z najlepszych uczelni biologicznych w Polsce. Kształci wybitnych specjalistów w swej dziedzinie, otwiera drogę do kariery naukowej i zawodowej. Wyposaża studenta w ogólnie rozwojową wiedzę nauk biologicznych przydatną w zyciu, jak i późniejszej karierze.