Uniwersytet Łódzki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

ul. Pilarskiego 14 , 90-231 Łódź

tel. (042) 635 45 08, (042) 635 47 70

fax. (042) 635 45 06

www.biol.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Pilarskiego 14 , 90-231 Łódź

tel. (042) 635 45 08, (042) 635 47 70

fax. (042) 635 45 06

www.biol.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biologia
  Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, biologii komórki, fizjologii roślin i zwierząt, mikrobiologii oraz genetyki. Po drugim roku studiów studenci wybierają jeden z pięciu bloków specjalnościowych (licencjackich), tj.: biochemię i biologię molekularną, biofizykę molekularną i medyczną, biologię eksperymentalną, biologię środowiskową lub genetykę. Dodatkowo na trzecim roku studiów studenci kierunku BIOLOGIA realizują kilka wspólnych przedmiotów. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego. W programie studiów znajdują są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe. W ramach kierunku BIOLOGIA przewidywane jest uruchomienie SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ, o ile zgłosi się na nią co najmniej 20 osób. Od roku akademickiego 2019/2020 specjalność nauczycielska na kierunku biologia realizowana będzie w ramach projektu wdrożeniowego Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.01.00-00-KN53/18-00). Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych, zapewniających studentowi przygotowanie merytoryczne związane z kierunkiem studiów, także blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z założeń reformy edukacyjnej. Nowością w programie specjalności są, finansowane w ramach projektu, działania nastawione zwłaszcza na stymulację rozwoju indywidualnego przyszłego nauczyciela, kształtowanie umiejętności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prawo oświatowe i diagnostykę edukacyjną, kulturę języka, wzmacnianie warsztatu nauczyciela przyrodnika, zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/biologia
  Studia II stopnia (2-letnie) na kierunku BIOLOGIA realizowane są na czterech specjalnościach, tj.: BIOCHEMIA I BIOLOGIA MOLEKULARNA, BIOFIZYKA MEDYCZNA I BIOINFORMATYKA, BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA I BIOLOGIA ŚRODOWISKOWA. Wybór specjalności kandydaci na studia deklarują podczas rekrutacji. Studia na kierunku biologia pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, bioinformatyki, biologii komórki, fizjologii zwierząt i roślin oraz biologii środowiskowej. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności analizy materiału biologicznego przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz analizy procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
   

   

 • BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biologia Kryminalistyczna
  W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Łódzki uruchomi studia I stopnia na autorskim kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA. Proponowany kierunek, będzie jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce i zarazem jedynym w centralnej części kraju. Zagadnienia i treści programowe studiów kierowane są przede wszystkim do osób, które będą chciały związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i wymiarze sprawiedliwości. W ciągu ostatnich lat nastąpił intensywny rozwój technik kryminalistycznych opartych na antropologii, entomologii, biochemii i biologii molekularnej, w związku z tym istnieje uzasadniona potrzeba kształcenia wysoce wykwalifikowanych absolwentów kierunków biologicznych, którzy byliby idealnymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych. Taka potrzeba została zasygnalizowana podczas odbywanych spotkań z przedstawicielami służb mundurowych.

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska aktywnie współpracuje z Polską Policją w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w tym w szkoleniowych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego koordynuje dwa Europejskie projekty, których partnerem konsorcyjnym jest Komenda Główna Policji oraz jeden, w którym partnerem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

  Ideą tego kierunku studiów jest przedstawienie słuchaczom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologicznych, które znajdują zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie. Podczas studiów słuchacze odbędą szereg zajęć praktycznych w zakresie czynności kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia oraz metod stosowanych w laboratorium kryminalistycznym. Dodatkowo, jako uzupełnienie mające na celu poszerzenie warsztatu metodologicznego, zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy Policji, Prokuratorów oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

  Adresatami oferty dydaktyczno-naukowej tego kierunku studiów są głównie osoby, które planują wykonywanie zawodu związanego z kryminalistyką, organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (np. technicy kryminalistyczni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, funkcjonariusze wydziałów dochodzeniowo-śledczych).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia kryminalistyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny

 • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
  W 2017 roku Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia w Polsce zaoferował studia na autorskim kierunku BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE. Studenci będą zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do oceny stanu środowiska oraz pozwalające wdrażać rozwiązania umożliwiające efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych. Biomonitoring ma na celu określenie typu, rozmiaru i nasilenia niekorzystnych zmian oraz opracowanie prognoz i ostrzeganie o przewidywanych przeobrażeniach środowiska przyrodniczego. Opiera się na analizie biowskaźników – określonych grup organizmów, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. W ramach biotechnologii ekologicznych studenci poznają m.in. metody redukcji zanieczyszczeń obszarowych, wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek i redukcji zanieczyszczeń w ekosystemach podlegających antropopresji. Biomonitoring jako standardowa metoda oceny środowiska został wprowadzony do ustawodawstwa polskiego wraz z przystąpieniem Polski do UE. Jego wdrażanie stanowi obowiązek wynikający z założeń unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia
  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, jednostkach związanych z ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach kontrolnych i badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

   

 • EKOMIASTO Stopień: I REKRUTACJA

  EkoMiasto to innowacyjna i unikatowa w skali kraju oferta dydaktyczna z pierwszym naborem w roku akademickim 2018/2019. Studia są prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi kierunek odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. EkoMiasto będzie kształcić specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju.

  W trakcie pierwszych dwóch lat studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście, Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring. Na ostatnim roku poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub profil społeczno-gospodarczy) studenci będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

  Absolwenci mają możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, biurach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, firmach doradczych i konsultingowych, ośrodkach masowego komunikowania, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

  Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, biologia, ekonomia, socjologia, geografia urbanistyczna.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku EkoMiasto brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka
  • Dowolny przedmiot maturalny

  Dowiedz się więcej

 • GENETYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Genetyka
  Studia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Duża liczba zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie: identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii, ochronie środowiska i medycynie. 

  Absolwent kierunku genetyka będzie mógł pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Genetyka jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
   

   

 • MIKROBIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Mikrobiologia
  Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk  biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w: laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych, służby zdrowia oraz laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach nadzoru sanitarnego, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
   

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ochrona środowiska
  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy przyrodniczej połączonej z szeroką znajomością problematyki ochrony środowiska w aspektach ekologicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym.
  Absolwent kierunku ochrona środowiska potencjalnie jest wysoko kwalifikowanym pracownikiem służb ochrony przyrody i środowiska oraz urzędów, współpracujących z nimi instytucji i jednostek gospodarczych, a także samorządów i organizacji społecznych. Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska. Umiejętność pracy w laboratorium i w terenie łączy z umiejętnościami przekonywania ludzi i współpracy z instytucjami społecznymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
   

   

  Studia II stopnia
   
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

   

 • STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia doktoranckie

  Studia doktoranckie (studia III stopnia) proponowane na Wydziale BiOŚ umożliwiają studentom-doktorantom zdobycie wiedzy z wybranych dziedzin nauk biologicznych. W czasie czteroletnich studiów doktoranci również poszerzają swoją wiedzę z zakresu filozofii lub ekonomii, znajomości języka angielskiego w zakresie specjalistycznego słownictwa oraz dydaktyki (metodyka nauczania biologii w szkole wyższej). Programy studiów doktoranckich, jak i dobór kadry prowadzącej zajęcia zawsze są nadzorowane przez odpowiednie Rady Programowe Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz podlegają opiniowaniu przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów. W czasie trwania studiów doktoranci mogą uczestniczyć w konferencjach krajowych i zagranicznych, odbywać staże naukowe zarówno w uczelniach w Polsce jak i za granicą oraz uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach. Wyjazdy na staże, szkolenia i konferencje pozwalają nawiązywać kontakty naukowe, rozszerzyć możliwości badań oraz pogłębić znajomość języka obcego. Studia umożliwiają doktorantowi zdobycie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych, prezentacji ich wyników oraz pozyskiwania funduszy umożliwiających realizację projektów naukowych. W czasie studiów doktoranci wykonują badania naukowe pod opieką samodzielnych pracowników naukowych. Badania te są podstawą przygotowania rozprawy doktorskiej i jej publicznej obrony, w efekcie której doktorant uzyskuje stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie  zgodnej ze specyfiką określonych studiów.
  Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego działają następujące studia doktoranckie:
  • Stacjonarne Studia Doktoranckie Biochemiczno-Biofizyczne 
  Studia kształcą specjalistów w zakresie biochemii, biofizyki i biologii molekularnej oraz stwarzają doktorantom szansę nabycia kwalifikacji interdyscyplinarnych (biologia, medycyna, rolnictwo). Prace doktorskie przygotowywane są pod opieką pracowników naukowych Katedry Biochemii Ogólnej, Katedry Cytobiochemii oraz Katedry Biofizyki Molekularnej.
  • Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska
  Badania naukowe doktoranci prowadzą pod opieką pracowników Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska. Badania te obejmują szeroki zakres tematów związanych z antropologią, ekologią roślin, grzybów i zwierząt, funkcjonowaniem populacji i ekosystemów wodnych, jak i lądowych, taksonomią, filogeografią oraz ochroną środowiska. 
  • Stacjonarne Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej  
  Doktoranci prowadzą badania w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej  w jednej z siedmiu jednostek naukowo-badawczych naszego Wydziału. Są to: Katedra Genetyki Molekularnej, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Katedra Biofizyki Molekularnej (Zakład Radiobiologii), Katedra Biofizyki Medycznej, Katedra Biofizyki Ogólnej, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska oraz Zakład Genetyki Drobnoustrojów.
  • Stacjonarne Studia Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej 
  Doktoranci przygotowują prace doktorskie z zakresu mikrobiologii, immunologii, biotechnologii roślin i mikroorganizmów, cytofizjologii, fizjologii i biochemii roślin oraz neurobiologii. Badania prowadzone są w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Katedrze Neurobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. 
  Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, celów i efektów kształcenia, zasad rekrutacji oraz programy studiów wraz z siatką godzin są dostępne na stronie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl w zakładce STUDENCI.
   
  • InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

  W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie. Umowa nr POWR.03.02.00-00-I033/16-00 rozpoczynają działalność Studia Doktoranckie „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ”. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://interdoc-start.biol.uni.lodz.pl

   

   

Opinie (16)

Ola Ocena

dobre studia

Jola Ocena

Studiuje Mikrobiologię, nie wiem czy chce wiązać przyszłość z ty kierunkiem, ale to raczej moje przemyślenia, bo uważam, że sam kierunek jest interesujący i dobrze przygotowany ;)

Marta Ocena

Zastanawiałam się nad wyborem studiów. Wiedziałam, że chce wybrać coś związanego z biologią. Zdecydowałam się na Genetykę. Z biegiem czasu wiem, że był to dobry wybór. Teraz już kończę studia i mogę polecić komuś, kto wiążę swoją przyszłość np z medycyną sądową

Eliza Ocena

Biotechnologia- polecam. Warto załapać się na praktyki w dobrym miejscu, np w jakimś zakładzie farmaceutycznym

Ala Ocena

Jestem na Biotechnologii, po pierwszym roku mogę powiedzieć, że ciesze się ze swojego wyboru. Jednak zobaczymy co będzie dalej

Olga K. Ocena

Wybrałam Uniwersytet Łódzki ze względu na miasto, które sprzyja studentom. Dużo mieszkań na wynajem, w wolnym czasie jest gdzie wyjść a ceny nie powalają jak to często bywa w innych, akademickich miastach

Natalia Ocena

Polecam Biologię, każdy znajdzie specjalizacje dla siebie, atmosfera luźna, a a prowadzącymi raczej nie ma żadnych problemów.

Mateusz Ocena

Relacje między wykładowcami a studentami są naprawdę świetne- za to duży plus

patrycja Ocena

Ochrona środowiska nareszcie staje się coraz ważniejszą dyscypliną, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie istotne jest, aby swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej i w pełni profesjonalnie. Dlatego, najpierw należy uzyskać solidny bagaż wiedzy i umiejętności. A ten bagaż zapewni mi Uniwersytet Łódzki.

Ola Ocena

Każdemu studentowi zależy na wysokim poziomie kształcenia i wynikającym z niego poczuciu bezpieczeństwa. Studiując na Uniwersytecie Łódzkim wiem, że zdobywaną wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej.

Klara Ocena

Podejmowanie przeze mnie decyzji związanej z wyborem uczelni nie trwało zbyt długo. Podczas przeglądania oferty kształcenia na UŁ natknęłam się na kierunek Genetyka i wtedy, po prostu, wiedziałam, że to jest kierunek dla mnie. Nie zawiodłam się, a nawet serdecznie polecam.

Paulina Ocena

Ekomiasto to nowoczesny kierunek, który łączy w sobie ekonomię i życie miasta, dosłownie. Idee zawarte w programie nauczania coraz szybciej rozprzestrzeniają się po świecie i już niedługo polskie miasta będą musiały wziąć je pod uwagę. Dlatego potrzebni będę specjaliści w tej dziedzinie. I dlatego studiuję na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena

Biotechnologia to bardzo ciekawa sprawa, która wpływa na życie nas wszystkich. Jest moją pasją, największym hobby, dlatego chciałam rozwijać się w jej zakresie. Wybrałam Uniwersytet Łódzki. Uczelnię znaną, ważną, kształcącą na wysokim poziomie.

Milena Ocena

Uniwersytet Łódzki to świetna uczelnia, w której spotkałam ludzi zafascynowanych dziedzinami, które studiują i których uczą. To miejsce, które żyje własnym życiem.

Basia Ocena

Wybrałam naukę na Uniwersytecie Łódzkim, bo to duża i prestiżowa uczelnia. Biologia to moja największa pasja i chciałam rozwijać ją w najlepszym miejscu.

Student Ocena

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UL to jedna z najlepszych uczelni biologicznych w Polsce. Kształci wybitnych specjalistów w swej dziedzinie, otwiera drogę do kariery naukowej i zawodowej. Wyposaża studenta w ogólnie rozwojową wiedzę nauk biologicznych przydatną w zyciu, jak i późniejszej karierze.