• ANALITYKA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Analityka chemiczna
  Studia I stopnia:

  Na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci ANALITYKI CHEMICZNEJ zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych.

  Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wycieczkami do zakładów przemysłowych, praktykami itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową, sprzęt najnowszej generacji, dostęp do internetu, bogate biblioteki i czytelnie gromadzące książki i czasopisma.

  Studia II stopnia:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich kierunków takich jak ANALITYKA CHEMICZNA, Chemia oraz kierunków o zbliżonych programach. Kierowane są również do absolwentów studiów magisterskich kierunków pokrewnych, innych jednak niż analityka chemiczna.

  Na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA studenci otrzymują wiedzę z chemii oraz zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych.

  Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wycieczkami do zakładów przemysłowych, praktykami itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową, sprzęt najnowszej generacji, dostęp do Internetu, bogate biblioteki i czytelnie gromadzące książki i czasopisma.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka
  • język obcy
  • Dwa do wyboru spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka chemiczna jest ocena na dyplomie oraz średna ocena ze studiów.
   

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Chemia
  Studia I stopnia
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych.
  Będzie umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce oraz będzie przestrzegał zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent zdobędzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, a także pracy zespołowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UŁ lub innych uczelniach.
  Studia II stopnia
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie wybranych działów chemii; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii.
  Będzie umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce oraz będzie przestrzegał zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent zdobędzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, a także pracy zespołowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chemia w nauce i gospodarce
  • Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
  • Chemia środowiska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia w nauce i gospodarce
  • Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
  • Chemia kosmetyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Chemia w nauce i gospodarce
  • Chemia kosmetyczna

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • chemia, biologia, fizyka, matematyka
  • język obcy
  • Dwa do wyboru spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średna ocena ze studiów oraz ocena na dyplomie.

   

 • CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

  Studia na kierunku CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU przeznaczone są dla studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie zarówno chemii eksperymentalnej (w tym kosmetyków i suplementów diety) jak i szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej.

  Studenci zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii – chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej. Poznają również nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy zarówno organicznej jak i nieorganicznej. Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych.

  Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu chemii farmaceutyków, oraz umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym. Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wizytami w zakładach produkcyjnych, praktykami zawodowymi itp.

  Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową najnowszej generacji, a także dostęp do literatury fachowej z interesujących ich dziedzin (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki; światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych; dostęp do e-źródeł).

  Program dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych, odwołując się do dorobku naukowego i praktycznego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia nauk społecznych w tym, ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów oraz prawa.

  Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami czy zarządzania jakością produktu). Student w toku studiów poznaje również narzędzia informatyczne oraz narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych służące do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.

  Uzyskanie podstawowej wiedzy ekonomicznej w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za świadome zarządzanie procesem kontroli jakości w przedsiębiorstwie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
   

 • CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Chemia materiałów i nanotechnologia

  Studia inżynierskie.Studia na kierunku CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA przeznaczone są dla studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie chemii materiałów oraz nanotechnologii czyli nowej dziedziny nauki obejmującej wytwarzanie i badania struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów.

  Studenci zdobywają wiedzę w zakresie podstawowych działów chemii – chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz technologii chemicznej uzupełnionej o wiedzę z zakresu chemii materiałów, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, technik pomiarowych oraz metod badań nanomateriałów. Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w chemii materiałów i nanotechnologii.

  Realizacja tych przedmiotów odbywa się na specjalistycznych wykładach, seminariach i laboratoriach, których bazą jest blok przedmiotów podstawowych a uzupełnieniem przedmioty humanistyczne i lektoraty. Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów zajęciami praktycznymi takimi jak wizyty w zakładach produkcyjnych i praktyki zawodowe. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową najnowszej generacji. Umożliwiamy także dostęp do literatury fachowej z interesujących ich dziedzin (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki; światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych; dostęp do e-źródeł).

  W szczególności studenci w ramach studiów zdobywają wiedzę z zakresu syntezy i charakterystyki: nanomateriałów w tym nanocząstek metali stosowanych do leczenia ran oraz jako nośniki leków antynowotworowych; materiałów ceramicznych w tym nowoczesnych fotokatalizatorów do oczyszczania wody i powietrza; polimerów i ich kompozytów o właściwościach samoczyszczących i hydrofobowych; biomateriałów stosowanych do wytwarzania endoprotez; materiałów stosowanych w eksploatacji elementów urządzeń narażonych na działania tarcia.

  Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii materiałów w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie nanotechnologii pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby posiadającej kompetencje oraz przygotowanie praktyczne niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją innowacyjnych materiałów a także obsługi nowoczesnej aparatury badawczej w branży chemicznej i pokrewnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka
  • język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka

 • NAUCZANIE CHEMII Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Nauczanie chemii

  Studia drugiego stopnia kierunku NAUCZANIE CHEMII zawierają w sobie elementy studiów drugiego stopnia kierunku Chemia poszerzonego o przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz praktyk opiekuńczo-wychowawczych i praktyk zawodowych pedagogicznych.

  W ramach kierunku NAUCZANIE CHEMII studenci zostaną przygotowani do rozwiązywania złożonych zagadnień z psychologii i pedagogiki z III i IV etapu edukacyjnego. Student zdobędzie wiedzę teoretyczną, którą wykorzysta podczas praktyk opiekuńczo-wychowawczych. Zaznajomi się również z zagadnieniami metodyki nauczania chemii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej. Wiedzę swoją w tym temacie wykorzysta podczas studenckich praktyk zawodowych w szkołach.

  Student zdobędzie podstawowe informacje na temat prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem szkoły i pracą nauczyciela w Polsce. Pozna również zagadnienia związane z wewnątrz oraz zewnątrzszkolnym systemem oceniania (egzaminy gimnazjalne i maturalne), zdobędzie umiejętność interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników badań oraz zdobytej wiedzy np. na seminariach, sesjach posterowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie chemii jest średna ocena ze studiów oraz cena na dyplomie.
   

Opinie (9)

Sylwia Ocena

Polecam Chemię Materiałów ze względu chociażby na niezłe laboratorium i urządzenia, z których mogą korzystać studenci, a nie służą tylko do stania i "pokazywania", że uczelnia je posiada ;)

Ninka Ocena

Studiowałam Chemię na I stopniu, teraz II stopień robię z Nauczania Chemii. Bardzo fajne zajęcia, i fajnie, że wydział daje możliwość połączenia takich kierunków dla osób, które chcą uczyć w szkole.

Piotr Ocena

Najlepsze lata, najlepsze wspomnienia, szkoda, że tak szybko zleciało.Sam Uniwersytet oceniam na 4 gwiazdki

Arek Ocena

Skończyłem Analitykę Chemiczną choć nie było łatwo he he, ale na pewno było warto. Pracuje tam gdzie chciałem, a to chyba najważniejsze :-)

Agnieszka Ocena

Fajny wydział. Jestem na Chemii i na prawdę co do innych studentów lepiej nie mogłam trafić. Super pomocni ludzie !

Kinga M. Ocena

Studiowałam Chemię na licencjacie i jest to bardzo dobra podstawa dla moich teraźniejszych studiów. Mam dużą wiedzę w porównaniu do osób, które studiowały Chemię, ale na innym Uniwersytecie, czym w sumie byłam zaskoczona :))

Karolina Ocena

Jestem studentką Chemii Kosmetyków i Farmaceutyków z Elementami Biznesu i jak na razie jestem zadowolona. To dopiero 1 rok, ale zajęcia wydają się ciekawe

Malwina Ocena

Chemia jest dziedziną, która zawsze będzie odgrywała olbrzymią rolę w życiu człowieka. Dlatego warto rozwijać się w jej zakresie. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim pogłębiają wiedzę, a co ważniejsze, solidnie przygotowują do kariery zawodowej.

Karolina Ocena

Analityka chemiczna nie jest to bułka z masłem i nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej. Ale na pewno jest to kierunek, który daje bardzo wiele satysfakcji i warto przyłożyć się do nauki. Studia na Uniwersytecie Łódzkim dają pewien komfort, z racji warunków jakie otrzymują studenci do tego, aby pogłębiać swoją wiedzę.