Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

ul. Akademicka 2,

44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237 1283, +48 32 237 2304

fax: +48 32 237 1510

e-mail: dziekan.rg@polsl.pl

http://www.polsl.pl/rg/

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach

ul. Akademicka 2,

44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237 1283, +48 32 237 2304

fax: +48 32 237 1510

e-mail: dziekan.rg@polsl.pl

http://www.polsl.pl/rg/

 • AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu automatyki układów i procesów przemysłowych, posiadają także umiejętności w zakresie projektowania oraz konstrukcji układów sterowania, programowania sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i przemysłowych.
  • Są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
  • Mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych, posiadają także odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych.
  • Kierunek automatyka i informatyka przemysłowa powstał w odpowiedzi na potrzeby pracodawców z firm produkcyjno-usługowych z różnych branż przemysłu, a także z ośrodków badawczych.
  • W nowoczesnych firmach w różnych branżach przemysłu nieodzowna jest praktyczna wiedza z zakresu szeroko pojętej automatyzacji układów i procesów przemysłowych.
  • Absolwenci posiadają umiejętności twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej konstrukcji układów i systemów sterowania, a także oprogramowania systemów automatyki przemysłowej i usługowej, programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych.
  • W trakcie studiów odbywają trzymiesięczną praktykę zawodową.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci posiadają wiedzę na temat budowy litosfery ziemskiej oraz kształtujących ją procesów i ich skutków. Znają budowę geologiczną Polski i świata, w tym złóż kopalin użytecznych oraz potrafią je rozpoznawać. Znają źródła pierwotnych, wtórnych i odpadowych surowców mineralnych w Polsce i na świecie oraz potrafią wskazać kierunki gospodarczego wykorzystania tych surowców w zależności od ich właściwości. Znają i potrafią zaprojektować metody poszukiwania i eksploatacji złóż kopalin oraz przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych, jak również zaproponować sposób zagospodarowania lub utylizacji odpadów przemysłowych. Znają cechy i właściwości surowców mineralnych i potrafią identyfikować moż- liwości gospodarczego ich wykorzystania. Znają zasady i uwarunkowania gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce i na świecie, w tym ich produkcję, obroty handlowe, zużycie i trendy. Znają relacje pomiędzy środowiskiem naturalnym a przemysłem surowcowym i wpływ odpadów przemysłowych na środowisko. Potrafią stosować metody i techniki informatyczne oraz programy komputerowe na poszczególnych etapach gospodarki surowcami mineralnymi. Absolwenci mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż, w zakładach wydobywczych i przeróbczych, zakładach zajmujących się przetwórstwem surowców mineralnych i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych, przedsiębiorstwach zajmują- cych się obrotem surowcami mineralnymi pierwotnymi i wtórnymi oraz w organach administracji państwowej i samorządowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka surowcami mineralnymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka na poziomie podstawowym
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka(poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia
   

  Dowiedz się więcej

   

 • GÓRNICTWO I GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Górnictwo i geologia
  Absolwenci posiadają wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Mają przygotowanie do rozwiązywania problemów inżynierskich, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania zespołem pracowników. Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego górnictwa oraz w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii. Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, ekologicznej, psychologicznej, socjologicznej i ergonomicznej. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna dla skutecznego zrealizowania misji społecznej i humanitarnej, jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy oraz otoczeniu społecznym. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw, służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe. Zostali również zapoznani z prawem pracy, górniczym, geologicznym i wodnym. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w dwóch głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników, realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze ochrony cywilnej. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem i organami administracji publicznej. Posiadają kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo-wytwórczym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MINING AND GEOLOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii.
  • Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko.
  • Mają przygotowanie do rozwiązywania problemów inżynierskich, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej i kierowania zespołem pracowników.
  • Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego górnictwa oraz w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii.
  • Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mining and geology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka 
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mining and geology jest ocena ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)