• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Biotechnologia
  Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie wykorzystania i zastosowania zjawisk biochemicznych i biofizycznych w procesach i obiektach związanych z ochroną środowiska. Posiadają ogólną wiedzę w dziedzinie nauk technicznych oraz specjalistyczną dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń obecnych w wodzie, ściekach, glebie oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych i odpadów. Potrafią także stosować konkretne techniki biotechnologiczne, umożliwiające selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz projektować i eksploatować obiekty inżynierskie służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie ścieków czy kompostownie odpadów. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdą pracę w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, a także planowaniem, administracją i zarządzaniem w tej dziedzinie. Mogą również pracować w laboratoriach kontrolnych i badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Energetyka
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów. Posiadają również wiedzę z podstaw diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Mogą być specjalistami w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Studia przygotowują do pracy w elektrowniach, elektrociepłowniach i wielu innych zakładach w dziedzinie zagadnień związanych z problemami energetycznymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO Stopień: I REKRUTACJA

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Kierunek kształci inżynierów, którzy będą wdrażali ideę gospodarki obiegu zamkniętego – najnowszego i promowanego obecnie kierunku rozwoju w Unii Europejskiej.
  • Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki zasobami, surowcami i odpadami, jak również te, związane z gospodarką wodną i energetyczną oraz zrównoważonym rozwojem.
  • Program studiów jest nowoczesny i innowacyjny, dostosowany do współczesnych wymogów rynku pracy.
  • Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności gwarantujące dobrze opłacane miejsca pracy.
  • Do programu studiów został wprowadzony moduł związany z biznesem, zarządzaniem i ekonomią oraz trening umiejętności miękkich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka obiegu zamknięego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka 
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji i urządzeń, analizy ryzyka, a także z obszaru bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Potrafią projektować i monitorować warunki pracy oraz podejmować działania zapobiegające i ograniczające wypadki, choroby zawodowe, awarie przemysłowe i skażenie środowiska. Posiadają również podstawową wiedzę organizacyjną, prawną, ekonomiczną i medyczną, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa są przygotowani do prowadzenia szkoleń oraz sporządzania dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także organizowania akcji ratowniczych. Znajdą zatrudnienie we wszystkich zakładach jako osoby zajmujące się nadzorem nad warunkami i środowiskiem pracy. Mogą również pracować w jednostkach administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria środowiska
  Absolwenci posiadają wiedzę ogólnotechniczną, obejmującą matematykę, fizykę, rysunek techniczny i podstawy ochrony środowiska, a także wiedzę z zarządzania i marketingu. Potrafią projektować, budować oraz eksploatować instalacje ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, a także obiekty służące uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków i gruntów. Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Mają wiedzę w zakresie innowacyjnych technologii inżynierii środowiska i umiejętności ich wdrażania w skali technicznej. Mogą podjąć pracę w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANICS AND MACHINE ENGINE Stopień: II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu podstaw konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn.
  • Znają nowoczesne konstrukcje maszyn energetycznych, urządzeń kotłowych i chłodniczych, a także najnowsze rozwiązania techniki samochodowej.
  • Potrafią posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami obliczeniowymi w zakresie projektowania maszyn, sterowania ich pracą oraz diagnostyki stanu technicznego urządzeń.
  • Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w medycynie, transporcie, lotnictwie, budownictwie i wielu innych dziedzinach.
  • Posiadają umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Są przygotowani do ich projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń obliczeniowych.
  • Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, zwłaszcza energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych, jak również gospodarczych czy administracyjnych.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanics and machine engine jest ocena ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu podstaw konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają nowoczesne konstrukcje maszyn energetycznych, urządzeń kotłowych i chłodniczych, a także najnowsze rozwiązania techniki samochodowej. Potrafią posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami obliczeniowymi w zakresie projektowania maszyn, sterowania ich pracą oraz diagnostyki stanu technicznego urządzeń. Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w medycynie, transporcie, lotnictwie, budownictwie i wielu innych dziedzinach. Posiadają umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Są przygotowani do ich projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń obliczeniowych. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, zwłaszcza energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych, jak również gospodarczych czy administracyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: II REKRUTACJA

   

  Absolwent kierunku Ochrona Środowiska studiów II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, o planowaniu przestrzennym i metodach badań środowiskowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach przemysłowych i komunalnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach opracowujących oceny oddziaływania na środowisko oraz monitorujących rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POWER ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych.
  • Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów.
  • Posiadają również wiedzę z podstaw diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach.
  • Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.
  • Mogą być specjalistami w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych.
  • Studia przygotowują do pracy w elektrowniach, elektrociepłowniach i wielu innych zakładach w dziedzinie zagadnień związanych z problemami energetycznymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Power engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka 
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Power Engineering jest ocena ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Łukasz Ocena

Studiowałem energetykę na trzech uczelniach ( AGH,PK,POLSL), i najbardziej wszystkim polecam polsl. Zdecydowanie najwyższy poziom.

Kamil Ocena

Studiowałem tutaj energetykę i poziom jaki Wydział oferuje jest wystarczający, żeby w przyszłości poradzić sobie ze znalezieniem pracy

Norbert Ocena

Dobry, wysoki poziom nauczania. Polecam!

student z depresją Ocena

Wydział Inżynierii środowiska? Śmiech i rozpacz. Bajzel totalny! Sztucznie tworzą etaty jak za dobrej komuny. Jeżeli myślisz, że inżynier ma mieć konkretną wiedzę z danego tematu to się mylisz! Tutaj pokolorujesz mapy z Panią na K. z katedry powietrza! Nauczą Cię jak wysiedlać starszych ludzi w bardziej zanieczyszczone miejsca, bo i tak już swoje się nażyli - ideologia pana, który niedawno zrobił profesurę właśnie na tej uczelni! Ciekawe czy sam też się wysiedli, bo to już ten wiek. Znów pozdrawiam powietrze. Tutaj nauczysz się nic nie przydatnych rzeczy. Tutaj będziesz miał przedmioty jak psychologia, negocjacje. Tutaj nie poznasz nowych metod i rozwiązań technologicznych, bo po co? Przecież książki z lat '60 są dalej aktualne! (ironia) Czas zapełniają przedmiotami niepotrzebnymi. Rozkład zajęć na magisterce to totalne dno. Na swojej specjalności mam tylko jeden przedmiot z nią związany, bo przecież wszyscy muszą mieć pracę. Drodzy królowie uczelni: BRAWO WY! Idealnie pogrążyliście kierunek Inżynierii Środowiska. Powiem więcej: nawet pracodawcy tak twierdzą.