Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

 • ANIMACJA KULTURY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Animacja kultury

  Animacja kultury to kierunek o profilu ogólnoakademickim, uruchomiony w UMCS w 2012 roku – studia pierwszego stopnia oraz w roku 2014 - studia drugiego stopnia. Charakteryzuje się połączeniem teoretycznego i praktycznego kształcenia w zakresie podstaw nauk humanistycznych i społecznych (w tym pedagogicznych). Program studiów skoncentrowany jest na edukacji w zakresie animacji kultury i zarządzania działalnością kulturalną oraz praktycznym przygotowaniu w obszarze wybranej dziedziny kultury.

  Absolwent kierunku Animacja kultury jest przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu w różnych typach instytucji. W procesie kształcenia zwrócono również uwagę na funkcjonowanie Polski w strukturach UE, a w związku z tym na kwestie polityki kulturalnej Unii oraz problematykę wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność multimedialna
  • Specjalność sceniczna

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Animacja kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Kryterium dodatkowe - waga 0,25 (0-50 pkt.) - dokumentacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat, itp.); zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.; informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej - również w postaci publikacji w czasopismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie, itd.).


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych, tj. pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna.
   

 • EDUCATION AND THERAPY Stopień: II REKRUTACJA

  The programme is designed for both Polish and foreign students. It provides the skills needed to successfully help people with disabilities reach their potential. It enables to gain appropriate competences allowing cooperating effectively with people with disabilities, their families, social workers, educators, psychologists, physiotherapists and other specialists in order to include people with special needs in social life in the areas of: rehabilitation, education and vocational development, employment and leisure time.

  The program also allows to acquire the necessary practical skills to conduct therapeutic and rehabilitation activities with children, adolescents and adults with intellectual disabilities, reduced mobility, vision or/and hearing impairments, chronic diseases and mental disorders.

  The programme has a unique content. The syllabus combines study of general issues in psychology and special education with detailed studies of inclusion, early intervention and rehabilitation.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  The program is addressed to candidates holding a bachelor’s degree or any other equivalent degree in the field of Humanities or Social Sciences. Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled.

  Candidates who hold a bachelor’s degree in Education and Pedagogy-related fields of study will be given a priority consideration. 

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Pedagogika

  Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia  dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

  Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

  Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • Doradztwo zawodowe i personalne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, animacja kultury. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej
   

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

  Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, trwają 5 lat (10 semestrów).

  Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia dziecka, psychologia różnic indywidualnych, podstawy pedagogiki specjalnej, teoria wychowania, dydaktyka, komunikacja interpersonalna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna itp.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie marii montessori
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie marii montessori
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • Warunkiem podjęcia studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego, obejmującego: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu muzycznego. 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Pedagogika specjalna

  Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do kandydatów zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz włączającej, ponadto rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Student tego kierunku zdobywa kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną (wzroku, słuchu), intelektualną (różnego stopnia) oraz z osobami  ze spektrum autyzmu.

  Poznaje również metodykę pracy z osobami z trudnościami w uczeniu się a także z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego. Uzyskuje również kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej. Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskuje tytuł magistra.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: psychologia rozwojowa i wychowawcza, pedagogika specjalna, andragogika specjalna, nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, współczesna tyflotechnika, język migowy i metodyka nauczania, Alfabet Braille'a i metodyka nauczania, diagnoza i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ogólnorozwojowe i psychodydaktyczne metody terapii pedagogicznej itp.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się
  • Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej
  • Resocjalizacja z socjoterapią

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się
  • Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej
  • Resocjalizacja z socjoterapią

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika specjalna oraz pedagogika. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.

   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Praca socjalna

  Praca socjalna to kierunek o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

  Dają możliwość uzyskania zarówno wysokich kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności praktycznych niezbędnych w toku wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: psychologia ogólna, psychologia społeczna, podstawy pracy socjalnej, teoria i praktyka pomagania, gerontologia społeczna, metodyka pracy socjalnej, marketing usług socjalnych, superwizja w pracy socjalnej itp.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wsparcie rodziny i seniora
  • Edukacja międzykulturowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Wsparcie rodziny i seniora
  • Edukacja międzykulturowa

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest średnia ocen z przebiegu studiów wyższych. Pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku praca socjalna.
   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Psychologia

  Psychologia jest kierunkiem studiów realizowanych w ramach jednolitego, 5-letniego kształcenia, kończącego się obroną pracy magisterskiej. Profil kształcenia ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w Instytucie Psychologii UMCS badaniami naukowymi.

  Studia realizowane są w formie stacjonarnej i dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Program nauczania 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia posiada Certyfikat EuroPsy w specjalnościach:  Psychologia Wspomagania Rozwoju i Edukacji, Psychologia Społeczna, Psychologia Rodziny, Psychologia przemysłowa, Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia.

  Studia kończą się nadaniem ich absolwentom tytułu zawodowego „magistra psychologii”. Podstawą do nadania tego tytułu zawodowego jest zaliczenie przewidzianych programem studiów egzaminów (osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się zakładanych w programie kształcenia) oraz przedłożenie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

  Psychologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest wykształcenie i przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej a także daje możliwość prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna i neuropsychologia
  • Psychologia rodziny
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  biologia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

martyna Ocena

Trzeba przyznać, że psychologia to nie jest łatwa dziedzina i nie każdy mógłby się w niej odnaleźć. Ja wybrałam ten kierunek bo zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem. Pomagać mu, prowadzić przez życie, zachęcać do aktywności. A dlaczego w UMCSie? Przez duży wybór specjalności, które mnie interesowały, z psychologią przemysłową na czele

patrycja Ocena

Uczyć się trzeba od najlepszych praktyków, mających duże doświadczenie w swoich dziedzinach. Dlatego wybrałam studia na UMCS.

paulina Ocena

Pedagogika to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi wrażliwych. Pedagogika to kierunek dla ludzi, którzy potrafią słuchać, a nie tylko mówić. Studiując Pedagogikę nauczyłam się cierpliwości i odpowiedzialności za własnej decyzję. Polecam każdemu taką, swego rodzaju, szkołę życia i samego siebie

kamila Ocena

Animacja kultury to szalenie ciekawy kierunek, dający wiele możliwości w sferze zawodowej. Warto go studiować, i oczywiście warto go studiować na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie; jedynej takiej uczelni w Polsce.