Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

 • ANIMACJA KULTURY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Animacja kultury
  W Polsce działa wiele publicznych instytucji i placówek kultury oraz wiele stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i fundacji nastawionych na inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej w różnych dziedzinach. Ponadto powstaje coraz więcej prywatnych agencji, biur i galerii, które prowadzą działalność kulturalną. Od wszystkich osób zatrudnionych w tych instytucjach i placówkach wymaga się dziś gruntownego wykształcenia z zakresu orientacji w zagadnieniach wychowania i kultury współczesnej, dobrego przygotowania do samodzielnego kreowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz wysokich kwalifikacji menedżerskich i operatywności w pozyskiwaniu środków finansowych. Poza tym bardzo często wymagane jest przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z wybranej dziedziny kultury w zespołach, kołach zainteresowań, klubach itp. Niekorzystny stan uczestnictwa kulturalnego różnych grup wiekowych stawia przed tymi pracownikami dodatkowe wymogi posiadania umiejętności prowadzenia działań animacyjnych, tj. inspirowania, pobudzania, wspierania aktywności kulturalnej grup ludzkich i środowisk lokalnych. Absolwent kierunku – Animacja kultury będzie mógł podejmować pracę przede wszystkim w:
  • urzędach administracji państwowej i samo-rządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
  • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
  • placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych;
  • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
  • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
  • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.
  Absolwent kierunku – Animacja kultury będzie przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną i podejmowania w nich pracy, a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu w różnych typach instytucji. Absolwent przygotowywany będzie równolegle do pracy na różnych stanowiskach, istniejących w rozmaitych strukturach organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Animacja kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Kryterium dodatkowe 0–50 punktów – dokumentacja uczestnictwa kandydata w zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat itp.); zaświadczenia  o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.; informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej – również w postaci publikacji w czasopismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie itp.).


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Animacja kultury jest konkurs średnich ocen z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych tj. pedagogika o specjalnościach: animator i menadżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna.
   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Pedagogika
  Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Studia na kierunku Pedagogika dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, bo są realizowane w ramach Uniwersytetu – instytucji naukowej łączącej w sobie bogate doświadczenie z nowoczesnymi trendami w nauce oraz edukacji. Oferta nasza zainteresuje osoby, dla których ma znaczenie podjęcie studiów w renomowanej uczelni, której dyplom jest pozytywnie rozpoznawany w Polsce i na świecie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, animacja kultury. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej
   

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Pedagogika specjalna
  Studia na kierunku Pedagogika specjalna skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności przydatnych w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Kierunek jest realizowany w ramach Uniwersytetu – instytucji naukowej łączącej bogate doświadczenia z nowoczesnymi trendami w nauce i edukacji. Naszą ofertę kierujemy do osób chcących podjąć studia w renomowanej uczelni, której dyplom jest pozytywnie rozpoznawany w Polsce i na świecie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest średnia ocen z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, animacja kultury. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.
   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Praca socjalna
  Praca socjalna jest jedną z form pomocy społecznej. Jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Oferta edukacji na kierunku Praca socjalna skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją.
  W ramach specjalności Profilaktyka społeczna student zdobywa wiedzę z zakresu profilaktyki środowiskowej i uzależnień, elementów psychoterapii oraz psychoedukacji. Rozwija umiejętności prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej. Nabywa także kompetencje w obszarze edukacji zdrowotnej oraz patologii społecznych. Absolwenci specjalności Profilaktyka społeczna mogą pracować m. in. jako edukatorzy, pracownicy socjalni w organizacjach pomocy społecznej, a także w placówkach specjalistycznego poradnictwa dla dzieci i młodzieży. Są ponadto przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytucjach realizujących zadania na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, do prowadzenia polityki zapobiegania szkodom zdrowotnym i społecznym spowodowanym różnorodnymi patologiami oraz do wspierania inicjatyw społecznych mających na celu ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego.
  W ramach specjalności Praca z rodziną student ma możliwość zdobycia kompetencji z zakresu terapii zajęciowej z rodziną. Zdobywa wiedzę z pedagogiki rodziny, patologii życia rodzinnego. Posiada umiejętności kompleksowej pomocy jednostkom i rodzinom, począwszy od diagnozowania problemów, poprzez projektowanie działań, aż po rozwiązywanie sytuacji trudnych. Oferta merytoryczna jest uzupełniona o treści z zakresu asystentury rodzin (Asystenci rodziny są obecnie pożądani na rynku pracy).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest średnia ocen z przebiegu studiów wyższych. Pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku praca socjalna.
   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: III Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Psychologia
  Kierunek Psychologia ma na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej swoje długie tradycje. Katedra Psychologii była jednym z dziewięciu zakładów naukowych, które znalazły się w najwcześniejszej strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. W obecnej strukturze kierunek istnieje od 1973 roku. Przez czterdzieści lat funkcjonowania przez Instytut Psychologii UMCS przewinęło się wielu znanych naukowców. Obecnie kadrę Instytutu tworzy pięćdziesięciu pięciu pracowników, w tym dwunastu pracowników samodzielnych. Nasza kadra to nie tylko  psychologowie praktycy ale również ludzie o rozlicznych zainteresowaniach i zamiłowaniach – poeci, malarze, przyjaciele zwierząt, muzycy, nagradzani sportowcy.
  Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia: obejmuje wiele aspektów psychologii stosowanej: problemy kliniczne dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego, ludzi starszych; aktualne problemy społeczne (uzależnienia, przemoc w rodzinie); zaburzenia rozwojowe ujawniające się w nauce szkolnej; zagadnienia z dziedziny neuropsychologii i neuropsychiatrii (zaburzenia emocjonalne, osobowości i poznawcze po udarach mózgowych, z otępieniem, chorych psychicznie); problemy psychologiczne osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie i intelektualnie; zagadnienia psychologii zdrowia. Struktura specjalności daje studentom możliwość zdobycia obszernej i nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej oraz opanowania warsztatu umiejętności klinicznych.
  Psychologia Rodziny: przygotowuje do pracy w instytucjach udzielających psychologicznej pomocy rodzinie. Dostarcza wiedzy z zakresu psychologii rodziny umożliwiającej dostrzeganie i właściwe rozumienie otaczającej rzeczywistości społecznej, procesów i przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych dotykających instytucji rodziny. Na tym tle kształci umiejętność diagnozowania problemów i potrzeb rodziny jak również różnych form pomocy psychologicznej - od interwencji kryzysowej, poprzez zaawansowane formy pomocy, takie jak terapia, mediacje rodzinne oraz konstruowanie programów pomocy - profilaktycznych, edukacyjnych i adaptacyjnych. Wyposaża studentów w umiejętności nawiązywania współpracy z instytucjami i organizacjami prowadzącymi szeroko rozumianą pracę na rzecz rodziny.
  Psychologia Społeczna: przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką społeczną, które łączą swój przyszły rozwój zawodowy z nowymi sposobami pracy psychologów. Bazę stanowi zaawansowana psychologia społeczna, uwzględniająca psychologię wpływu środowiskowego, polityczną i środowiskową. Tematyka specjalności obejmuje psychologię ekonomiczną, w tym psychologię reklamy, badań marketingowych rynku, opinii publicznej, działania promocyjne oraz podstawy marketingu. Ważną część stanowi blok zarządzania zasobami ludzkimi, czyli społeczna psychologia pracy, doradztwo zawodowe i personalne oraz warsztat trenerski. Studenci zdobywają wiedzę pomocną w rozwiązywaniu konfliktów grupowych, radzeniu sobie ze stresem, komunikacji społecznej, tworzeniu reklamy, kreowaniu wizerunku osób i instytucji, rekrutacji i szkoleniu pracowników.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  biologia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (4)

martyna Ocena

Trzeba przyznać, że psychologia to nie jest łatwa dziedzina i nie każdy mógłby się w niej odnaleźć. Ja wybrałam ten kierunek bo zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem. Pomagać mu, prowadzić przez życie, zachęcać do aktywności. A dlaczego w UMCSie? Przez duży wybór specjalności, które mnie interesowały, z psychologią przemysłową na czele

patrycja Ocena

Uczyć się trzeba od najlepszych praktyków, mających duże doświadczenie w swoich dziedzinach. Dlatego wybrałam studia na UMCS.

paulina Ocena

Pedagogika to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi wrażliwych. Pedagogika to kierunek dla ludzi, którzy potrafią słuchać, a nie tylko mówić. Studiując Pedagogikę nauczyłam się cierpliwości i odpowiedzialności za własnej decyzję. Polecam każdemu taką, swego rodzaju, szkołę życia i samego siebie

kamila Ocena

Animacja kultury to szalenie ciekawy kierunek, dający wiele możliwości w sferze zawodowej. Warto go studiować, i oczywiście warto go studiować na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie; jedynej takiej uczelni w Polsce.