Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

 • ANIMACJA KULTURY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Animacja kultury
  W Polsce działa wiele publicznych instytucji i placówek kultury oraz wiele stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i fundacji nastawionych na inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej w różnych dziedzinach. Ponadto powstaje coraz więcej prywatnych agencji, biur i galerii, które prowadzą działalność kulturalną. Od wszystkich osób zatrudnionych w tych instytucjach i placówkach wymaga się dziś gruntownego wykształcenia z zakresu orientacji w zagadnieniach wychowania i kultury współczesnej, dobrego przygotowania do samodzielnego kreowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz wysokich kwalifikacji menedżerskich i operatywności w pozyskiwaniu środków finansowych. Poza tym bardzo często wymagane jest przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z wybranej dziedziny kultury w zespołach, kołach zainteresowań, klubach itp. Niekorzystny stan uczestnictwa kulturalnego różnych grup wiekowych stawia przed tymi pracownikami dodatkowe wymogi posiadania umiejętności prowadzenia działań animacyjnych, tj. inspirowania, pobudzania, wspierania aktywności kulturalnej grup ludzkich i środowisk lokalnych. Absolwent kierunku – Animacja kultury będzie mógł podejmować pracę przede wszystkim w:
  • urzędach administracji państwowej i samo-rządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
  • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
  • placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych;
  • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
  • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
  • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.
  Absolwent kierunku – Animacja kultury będzie przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną i podejmowania w nich pracy, a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu w różnych typach instytucji. Absolwent przygotowywany będzie równolegle do pracy na różnych stanowiskach, istniejących w rozmaitych strukturach organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Animacja kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Kryterium dodatkowe - waga 0,25 (0-50 pkt.) - dokumentacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat, itp.); zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.; informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej - również w postaci publikacji w czasopismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie, itd.).


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Animacja kultury jest konkurs średnich ocen z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych tj. pedagogika o specjalnościach: animator i menadżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna.
   

 • EDUCATION AND THERAPY Stopień: II REKRUTACJA

  The programme is designed for both Polish and foreign students. It provides the skills needed to successfully help people with disabilities reach their potential. It enables to gain appropriate competences allowing cooperating effectively with people with disabilities, their families, social workers, educators, psychologists, physiotherapists and other specialists in order to include people with special needs in social life in the areas of: rehabilitation, education and vocational development, employment and leisure time.

  The program also allows to acquire the necessary practical skills to conduct therapeutic and rehabilitation activities with children, adolescents and adults with intellectual disabilities, reduced mobility, vision or/and hearing impairments, chronic diseases and mental disorders.

  The programme has a unique content. The syllabus combines study of general issues in psychology and special education with detailed studies of inclusion, early intervention and rehabilitation.

   


  Studia II stopnia

   

  The program is addressed to candidates holding a bachelor’s degree or any other equivalent degree in the field of Humanities or Social Sciences. Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled.

  Candidates who hold a bachelor’s degree in Education and Pedagogy-related fields of study will be given a priority consideration.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Pedagogika
  Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Studia na kierunku Pedagogika dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, bo są realizowane w ramach Uniwersytetu – instytucji naukowej łączącej w sobie bogate doświadczenie z nowoczesnymi trendami w nauce oraz edukacji. Oferta nasza zainteresuje osoby, dla których ma znaczenie podjęcie studiów w renomowanej uczelni, której dyplom jest pozytywnie rozpoznawany w Polsce i na świecie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, animacja kultury. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej
   

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, trwają 5 lat (10 semestrów).

  Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • Warunkiem podjęcia studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego, obejmującego: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu muzycznego. 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Pedagogika specjalna
  Studia na kierunku Pedagogika specjalna skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności przydatnych w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Kierunek jest realizowany w ramach Uniwersytetu – instytucji naukowej łączącej bogate doświadczenia z nowoczesnymi trendami w nauce i edukacji. Naszą ofertę kierujemy do osób chcących podjąć studia w renomowanej uczelni, której dyplom jest pozytywnie rozpoznawany w Polsce i na świecie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest średnia ocen z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, animacja kultury. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.
   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Praca socjalna
  Praca socjalna jest jedną z form pomocy społecznej. Jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Oferta edukacji na kierunku Praca socjalna skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją.
  W ramach specjalności Profilaktyka społeczna student zdobywa wiedzę z zakresu profilaktyki środowiskowej i uzależnień, elementów psychoterapii oraz psychoedukacji. Rozwija umiejętności prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej. Nabywa także kompetencje w obszarze edukacji zdrowotnej oraz patologii społecznych. Absolwenci specjalności Profilaktyka społeczna mogą pracować m. in. jako edukatorzy, pracownicy socjalni w organizacjach pomocy społecznej, a także w placówkach specjalistycznego poradnictwa dla dzieci i młodzieży. Są ponadto przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytucjach realizujących zadania na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, do prowadzenia polityki zapobiegania szkodom zdrowotnym i społecznym spowodowanym różnorodnymi patologiami oraz do wspierania inicjatyw społecznych mających na celu ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego.
  W ramach specjalności Praca z rodziną student ma możliwość zdobycia kompetencji z zakresu terapii zajęciowej z rodziną. Zdobywa wiedzę z pedagogiki rodziny, patologii życia rodzinnego. Posiada umiejętności kompleksowej pomocy jednostkom i rodzinom, począwszy od diagnozowania problemów, poprzez projektowanie działań, aż po rozwiązywanie sytuacji trudnych. Oferta merytoryczna jest uzupełniona o treści z zakresu asystentury rodzin (Asystenci rodziny są obecnie pożądani na rynku pracy).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest średnia ocen z przebiegu studiów wyższych. Pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku praca socjalna.
   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Psychologia
  Kierunek Psychologia ma na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej swoje długie tradycje. Katedra Psychologii była jednym z dziewięciu zakładów naukowych, które znalazły się w najwcześniejszej strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. W obecnej strukturze kierunek istnieje od 1973 roku. Przez czterdzieści lat funkcjonowania przez Instytut Psychologii UMCS przewinęło się wielu znanych naukowców. Obecnie kadrę Instytutu tworzy pięćdziesięciu pięciu pracowników, w tym dwunastu pracowników samodzielnych. Nasza kadra to nie tylko  psychologowie praktycy ale również ludzie o rozlicznych zainteresowaniach i zamiłowaniach – poeci, malarze, przyjaciele zwierząt, muzycy, nagradzani sportowcy.
  Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia: obejmuje wiele aspektów psychologii stosowanej: problemy kliniczne dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego, ludzi starszych; aktualne problemy społeczne (uzależnienia, przemoc w rodzinie); zaburzenia rozwojowe ujawniające się w nauce szkolnej; zagadnienia z dziedziny neuropsychologii i neuropsychiatrii (zaburzenia emocjonalne, osobowości i poznawcze po udarach mózgowych, z otępieniem, chorych psychicznie); problemy psychologiczne osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie i intelektualnie; zagadnienia psychologii zdrowia. Struktura specjalności daje studentom możliwość zdobycia obszernej i nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej oraz opanowania warsztatu umiejętności klinicznych.
  Psychologia Rodziny: przygotowuje do pracy w instytucjach udzielających psychologicznej pomocy rodzinie. Dostarcza wiedzy z zakresu psychologii rodziny umożliwiającej dostrzeganie i właściwe rozumienie otaczającej rzeczywistości społecznej, procesów i przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych dotykających instytucji rodziny. Na tym tle kształci umiejętność diagnozowania problemów i potrzeb rodziny jak również różnych form pomocy psychologicznej - od interwencji kryzysowej, poprzez zaawansowane formy pomocy, takie jak terapia, mediacje rodzinne oraz konstruowanie programów pomocy - profilaktycznych, edukacyjnych i adaptacyjnych. Wyposaża studentów w umiejętności nawiązywania współpracy z instytucjami i organizacjami prowadzącymi szeroko rozumianą pracę na rzecz rodziny.
  Psychologia Społeczna: przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką społeczną, które łączą swój przyszły rozwój zawodowy z nowymi sposobami pracy psychologów. Bazę stanowi zaawansowana psychologia społeczna, uwzględniająca psychologię wpływu środowiskowego, polityczną i środowiskową. Tematyka specjalności obejmuje psychologię ekonomiczną, w tym psychologię reklamy, badań marketingowych rynku, opinii publicznej, działania promocyjne oraz podstawy marketingu. Ważną część stanowi blok zarządzania zasobami ludzkimi, czyli społeczna psychologia pracy, doradztwo zawodowe i personalne oraz warsztat trenerski. Studenci zdobywają wiedzę pomocną w rozwiązywaniu konfliktów grupowych, radzeniu sobie ze stresem, komunikacji społecznej, tworzeniu reklamy, kreowaniu wizerunku osób i instytucji, rekrutacji i szkoleniu pracowników.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  biologia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (4)

martyna Ocena

Trzeba przyznać, że psychologia to nie jest łatwa dziedzina i nie każdy mógłby się w niej odnaleźć. Ja wybrałam ten kierunek bo zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem. Pomagać mu, prowadzić przez życie, zachęcać do aktywności. A dlaczego w UMCSie? Przez duży wybór specjalności, które mnie interesowały, z psychologią przemysłową na czele

patrycja Ocena

Uczyć się trzeba od najlepszych praktyków, mających duże doświadczenie w swoich dziedzinach. Dlatego wybrałam studia na UMCS.

paulina Ocena

Pedagogika to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi wrażliwych. Pedagogika to kierunek dla ludzi, którzy potrafią słuchać, a nie tylko mówić. Studiując Pedagogikę nauczyłam się cierpliwości i odpowiedzialności za własnej decyzję. Polecam każdemu taką, swego rodzaju, szkołę życia i samego siebie

kamila Ocena

Animacja kultury to szalenie ciekawy kierunek, dający wiele możliwości w sferze zawodowej. Warto go studiować, i oczywiście warto go studiować na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie; jedynej takiej uczelni w Polsce.