Plac Litewski 3

20-080 Lublin

Tel.: (81) 537 6000

Fax: (81) 537 6020, (81) 532 0708

E-mail: politologia@politologia.pl

http://www.umcs.pl/pl/politologii,49.htm

Plac Litewski 3

20-080 Lublin

Tel.: (81) 537 6000

Fax: (81) 537 6020, (81) 532 0708

E-mail: politologia@politologia.pl

http://www.umcs.pl/pl/politologii,49.htm

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Administracja Publiczna II stopnia skierowane są doosób stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze administracji rządowej, samorządowej i podporządkowanych im instytucji oraz sektora pozarządowego. Studia adresowane są zarówno do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu administracji publicznej (np.absolwentów studiów I stopnia kierunków: politologia o specjalności administracja publiczna, administracja, prawo itp.), jak i osób które mają stopień licencjata z dziedzin bezpośrednio nie powiązanych z administracją, chcących uzupełnić posiadaną wiedzę o treści związane z funkcjonowaniem współczesnej administracji.

  Studenci w toku swojej edukacji zdobywają wiedzę zarówno z dyscypliny nauki: o polityce i administracji, prawne, a także o komunikacji społecznej i mediach. Student w toku studiów nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej, jak również kształtowania wizerunku podmiotu wykonującego zadania z zakresu administracji publicznej oraz dobrej komunikacji z interesariuszami i klientami administracji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie w Lublinie - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  W obliczu złożonej rzeczywistości przełomu wieków bezpieczeństwo jest nie tylko kluczową potrzebą o egzystencjalnym charakterze, cenną i pożądaną wartością ale coraz częściej także dynamicznym procesem dotyczącym wielu obszarów życia społecznego. Wielowymiarowość i złożoność bezpieczeństwa, w którym to co wewnętrzne przenika to co zewnętrzne, sprawia, że radykalnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru niemalże we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem studiów adresowanym szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych i innych służbach cywilnych lub są zainteresowane zarządzaniem bezpieczeństwem zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, także aktywnych zawodowo. Jednocześnie studia na tym kierunku tworzą atrakcyjną ofertę dla wszystkich, którzy są aktywni i nie boją się wyzwań.  Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oferuje studentom wszechstronną wiedzę ogólną oraz wyselekcjonowane umiejętności praktyczne, więc studiowanie tutaj tworzy przesłanki atrakcyjnej pracy zawodowej. Szczególnie praca w formacjach mundurowych, mająca opinię wyjątkowo interesującej i zapewniającej stabilizację od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki naszej kadrze – nauczycielom akademickim o wysokich kwalifikacjach zawodowych, uznanym w Polsce i na arenie międzynarodowej dorobku naukowym i autorytecie – zapewniamy wysoki poziom kształcenia. W procesie nauczania przywiązujemy wielką wagę do treści kształcenia, ich wysokiego poziomu merytorycznego oraz wzbogacania oferty o liczne przedmioty fakultatywne, w tym prowadzone w językach obcych przez pracowników naszego Wydziału oraz native speakers. Dążymy do umiędzynaradawiania procesu kształcenia poprzez mobilność studentów i nauczycieli akademickich (program Erasmus). Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe w atrakcyjnych instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Studenci mają możliwość brania udziału w działalności kół zainteresowań, które stwarzają szansę na realizację interesujących projektów i przyczyniają się do rozwoju osobowości i poszerzania wiedzy. Lublin jest wyjątkowym miejscem do studiowania bezpieczeństwa narodowego. Ze względu na graniczny charakter (granica UE i NATO) Lubelszczyzna potrzebuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oferując dużą liczbę potencjalnych pracodawców (straż graniczna, służba celna, zarządzanie kryzysowe).  Jest to miasto o liczącej 700 lat historii, położone na styku Europy Środkowej i Wschodniej, o wyjątkowym dziedzictwie kulturalnym i religijnym. Lublin ma bogate tradycje akademickie – ponad 80 tys. studentów na kilku uczelniach tworzy niepowtarzalny klimat do studiowania. Wydział Politologii – zlokalizowany w ścisłym centrum miasta w Pałacu Lubomirskich – na którym kształci się największa liczba studentów cudzoziemców w skali całego UMCS, jest miejscem, które w sposób szczególny sprzyja obcowaniu z wielokulturowością i wielonarodowością.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Absolwent ma wiedzę z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania mediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Studia zapewniają przygotowanie warsztatowe w zakresie redagowania tekstów dziennikarskich oraz reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych. Na studiach realizowane są dwie specjalności: Medialna i Marketing polityczny. Specjalność Medialna zawiera większą liczbę zajęć warsztatowych, takich jak dziennikarstwo internetowe, reportaż telewizyjny, fotografia prasowa. W programie specjalności Marketing polityczny dominują przedmioty dotyczące szeroko pojętego komunikowania politycznego, takie jak mediatyzacja polityki, kreowanie wizerunku, czy opinia publiczna. 
  Perspektywy zawodowe 
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i nowych (internet), reklamie, promocji, instytucjach publicznych.  Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.
   

 • INTERNATIONAL RELATIONS Stopień: I II REKRUTACJA

  International Relations is a course for these who wish to combine their thirst for knowledge with personal development while creating opportunities for an attractive future employment. What we offer is interdisciplinary studies, which is especially aimed at people interested in the world around and its shaping processes. Nowadays, globalization and integration processes require anyone participating in politics as well as in business, cultural, and social life to be familiar with international relations. Therefore, the demand for academic knowledge of the subject is increasing, which translates into good prospects for attractive employment. The following are among numerous possibilities of work available to our graduates: diplomacy, international trade, international projects, international organizations.
  In order to meet the growing demand for specialists in international relations the Faculty of Political Science of Maria Curie-Sklodowska University in the 2015/2016 academic year is for the first time enrolling students for 2-year full-time MA studies in International Relations in English. Due to the fact that the entire course will be conducted in English, students will be able to master their language skills and enrich their vocabulary with specialist terminology while expanding their knowledge of international relations. The programme is designed for both Polish and foreign students who wish to probe the problem of international relations, especially in the context of Central and Eastern Europe relations.
  Our development is in line with students' expectations – we are open to students' and graduates' suggestions. Answering students' needs we are planning to expand our offer by introducing language courses in Central and Eastern Europe languages.
      The course has a unique content. The syllabus includes subjects on general knowledge of modern international relations as well as detailed studies of social, political, economic and cultural life with its historical background in the Central and Eastern Europe. The area has witnessed profound socio-economic changes and is rapidly gaining on meaning in modern international relations.
  We do care about our graduates' future. We have started cooperation with partner universities. We are striving to provide our students with prestige diplomas from two universities.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Przy rekrutacji na studia I stopnia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

   

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International relations jest złożenie kompletu dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Politologia
  Na kierunku politologia realizowane są zajęcia kursowe i fakultatywne również w języku angielskim. Studenci mają możliwość odbycia praktyk w najciekawszych instytucjach lokalnych, ogólnopolskich i unijnych, organizacjach pozarządowych i mediach. Studenci kierunku politologia studiów pierwszego stopnia mają możliwość wybrania jednej z trzech specjalności: 
  • doradztwo polityczne i medialne, 
  • samorząd i polityka lokalna, 
  • przywództwo polityczne 
  Program nauczania na studiach I stopnia stacjonarnych oraz niestacjonarnych (zaocznych) zapewnia absolwentowi ogólne humanistyczne wykształcenie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących we współczesnym świecie na różnych poziomach (globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym) oraz historyczne uwarunkowania i mechanizmy działania systemów politycznych.  Zna język obcy oraz język specjalistyczny. 
  Absolwent specjalności doradztwo polityczne i medialne dodatkowo może również znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, w instytucjach politycznych w roli rzecznika prasowego, specjalisty d/s kreowania wizerunku, doradcy medialnego. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, dalszego rozwoju zawodowego. Może podjąć studia drugiego stopnia. 
  Absolwent specjalności samorząd i polityka lokalna jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianych instytucjach politycznych m.in. w administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach społeczno – politycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, dalszego rozwoju zawodowego. Może podjąć studia drugiego stopnia. 
  Absolwent specjalności przywództwo polityczne administracja publiczna jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianych organizacjach politycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, dalszego rozwoju zawodowego. Może podjąć studia drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
   

 • PRODUKCJA MEDIALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Produkcja medialna
  Studia na kierunku produkcja medialna kierowane są doosób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations);osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych. Integralną częścią realizacji celów nowego kierunku jest doskonalenie przez studentów umiejętności praktycznych, co odbywa się nie tylko w ramach prowadzonych kursów, ale przede wszystkim w trakcie realizowanych przez nich szkoleń, praktyk i staży. Absolwent ma wiedzę z zakresu produkcji i edycji programów na wielu platformach komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potencjału nowych technologii komunikacyjnych. Realizowany program pozwoli studentowi zdobyć wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych/ekonomicznych: psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych. Studia zapewnią absolwentom swobodne poruszanie się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej, czyli kreatywne programowanie, tworzenie aplikacji multimedialnych, realizowanie animacji reklamowych, opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.
  Perspektywy zawodowe
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z produkcją i edycją programów na wielu platformach komunikacyjnych. Uzyska również przygotowanie do zarządzania przedsięwzięciami związanymi z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji, produkcję wideo i DVD, multimedia w sieciach telefonii komórkowej i innych urządzeniach mobilnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Produkacja medialna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Produkcja medialna jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Stopień: I REKRUTACJA

  Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Kierunek osadzony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk społecznych i nauk ścisłych. Ma przygotowywać pod kątem kompetencji związanych ze specjalistycznym wykorzystaniem technologii informatycznych (ICT), jak i dawać dla nich solidny fundament wiedzy obejmującej nauki społeczne. Absolwenci będą sprawnie poruszać się zarówno w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, komunikacji społecznej), a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście prawideł sterujących kondycją społeczną i kulturową, definiować problemy i posiadać umiejętność poszukiwania dla nich rozwiązań. Dodatkowo studenci zostaną wyposażeni w kompetencje miękkie dotyczące negocjacji i rozwiązywania sporów w organizacji, pracy międzysektorowej, a także wykorzystania narzędzi ICT do kreowania wizerunku instytucji.

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Społeczeństwo informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie
  • jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Absolwent powinien:
  • posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej;
  • zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej;
  • posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania;
  • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej;
  • być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych;
  • dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych;
  • być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

oskar Ocena

Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na UMCS kształtują ciekawość i chęć prowadzenia własnych badań

krzysiek Ocena

Produkcja medialna na UMCS to przedsmak tego, co nas czeka w pracy zawodowej. Nauka to ciągła praktyka. Bierzemy udział w warsztatach, realizacjach, pomagamy w organizacji wydarzeń, festiwali? Na tym kierunku dużo się dzieje. Polecam

darek Ocena

Studiując Politologię na UMCS można przeżyć ciekawą przygodę. Tutaj wiedzy nie zdobywa się wyłącznie na zajęciach, ale także w kołach naukowych, czy też podczas wycieczek do sejmu, ministerstw albo innych instytucji centralnych. Nauka na UMCS pokazuje, że studia nie muszą być nudne

wojtek Ocena

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UMCS to możliwość uczenia się od najlepszych. Zajęcia prowadzą doświadczeni dziennikarze, którzy mogliby niemal w nieskończoność opowiadać o swoich przygodach związanych z tym zawodem. To studia dla aktywnych i ambitnych. Studia dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać, aby potem profesjonalnie i rzetelnie wykonywać ten ciekawy zawód.

mariusz Ocena

Nie wyobrażam sobie, że mógłbym wybrać inną uczelnię niż UMCS. To miejsce idealne do zgłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań, choćby przez liczne koła naukowe, czy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Zapraszam wszystkich kandydatów na studia do pięknego Lublina, na najlepszą uczelnię w kraju.