ul. Długa 44/50,

00-241 Warszawa

tel.22 55 49 000; 22 55 49 144

fax. 22 831 28 46

e-mail: wne(at)wne.uw.edu.pl

http://www.wne.uw.edu.pl

ul. Długa 44/50,

00-241 Warszawa

tel.22 55 49 000; 22 55 49 144

fax. 22 831 28 46

e-mail: wne(at)wne.uw.edu.pl

http://www.wne.uw.edu.pl

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Ekonomia

  Studia magisterskie prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych, są idealną propozycją rozwinięcia wiedzy zdobytej podczas studiów licencjackich Wydziału Nauk Ekonomicznych UW jak również wiedzy zdobytej na innej uczelni. Poniżej przedstawione zostały programy proponowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dostępne programy:

  • Ekonomia Międzynarodowa. Studia z zakresu gospodarki i wymiany towarów i usług na arenie międzynarodowej, dające specjalistyczną wiedzę w zakresie mechanizmów rynku międzynarodowego oraz umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
  • Ekonomia Przedsiębiorstwa. Studia przeznaczone dla kandydatów zainteresowanych zasadami prowadzenia i współtworzenia współczesnego przedsiębiorstwa. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu tematyki finansów, rachunkowości oraz analizy finansowej i elementów wiedzy menedżerskiej.
  • International Economics. Studia prowadzone w języku angielskim dedykowane studentom zagranicznym, jak i Polakom. Studia te dają wyjątkowa okazję uzyskania dyplomu double master’s degree podczas swoich dwóch latach studiów student może uzyskać także tytuł magistra z partnerskich uniwersytetów w jednym z państw tj: Niemcy, Austrii, Belgia, Węgry i Portugalia. Studenci zajmują się badaniem rozmaitych sił, które kształtują gospodarkę światową i jej instytucje.
  • Ekonomia Przedsiębiorczości (zaoczne). Studia te skierowane są dla kandydatów wiążących swoją przyszłą pracę z biznesem. Celem studiów jest przygotowanie studenta do pracy na stanowiskach kierowniczych, eksperckich, głównie w dziedzinach dotyczących analizy, konsultacji w sektorze komercyjnym zarówno w kraju jak i za granicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Wybór specjalności dokonywany jest po 2. semestrze nauki. 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest dyplom ukończenia studiów.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka i ekonometria

  Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria są wyjątkowo ciekawe i łączą zajęcia o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym.

  Absolwenta wyróżnia szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych - od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem statystyki, ekonometrii, aż do metod data-mining, a także umiejętność kreatywnego pogłębiania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji zdobytych podczas studiów.

  Grupa zajęć kierunkowych na poziomie licencjackim obejmuje:

  • metody matematyczne - analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna – dające solidną bazę do kreatywnego budowania modeli ilościowych,
  • narzędzia informatyczne - zaawansowane systemy analityczne - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, narzędzia obliczeniowe, języki programowania - C, C++, SQL, systemy do zarządzania bazami danych i przetwarzania danych,
  • informatykę ekonomiczną - projektowanie systemów informatycznych,
  • modelowanie ekonometryczne - ekonometria, analiza i prognozowanie szeregów czasowych,
  • metody ilościowe - modele optymalizacji decyzji, metody statystyki wielowymiarowej,
  • zajęcia aktuarialne - matematyka finansowa i ubezpieczeniowa.

  Grupa zajęć kierunkowych na poziomie magisterskim obejmuje natomiast:

  • prognozowanie i symulacje – metody budowania ekonometrycznych modeli prognostycznych, metody symulacji stochastycznych i deterministycznych, w tym metody Monte Carlo,
  • ekonometrię dynamiczną i finansową, szeregi czasowe, modelowanie rynków finansowych,
  • ekonometrię obejmującą analizę danych przekrojowych,
  • metody matematyczne – równania różniczkowe i różnicowe, metody statystyki i analizy wielowymiarowej, teorię gier - dające pełną bazę narzędzi matematycznych używanych do analiz ekonomicznych,
  • metody aktuarialne - modele matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, teoria ryzyka oraz metody wyceny ryzyka finansowego w ubezpieczeniach,
  • narzędzia informatyczne – informacyjne systemy zarządzania, zaawansowane systemy analityczne i wybrane narzędzia obliczeniowe - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, inżynieria oprogramowania, języki programowania - C, C++, SQL.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot dodatkowy spośród: język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Wybór specjalności dokonywany jest po 2. semestrze nauki. 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

  Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne I stopnia są niezwykle interesujące i szczególnie skierowane do osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu. Istnieje możliwość uzyskania dyplomu z każdego z Wydziałów zaangażowanych w prowadzenie studiów. Studia pierwszego stopnia jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od matematyki, ekonomii, poprzez informatykę, zarządzanie i finanse, a na ekonometrii i metodach ilościowych w ekonomii kończąc. Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na Międzykierunkowych studiach ekonomiczno-matematycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Matematyka (p. rozszerzony)
  • Przedmiot dodatkowy

  Dowiedz się więcej

   

 • FINANCE, INTERNATIONAL INVESTMENTS AND ACCOUNTING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Finance, international investments and accounting

  Celem kształcenia na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, międzynarodowych rynków finansowych, ich mechanizmów, instrumentów i regulacji, w celu umożliwienia późniejszego jej wykorzystania w pracy zawodowej oraz zastosowaniach praktycznych. Studenci poznają zasady przygotowywania analiz i prognoz ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa, instytucji finansowej oraz rynku (np. walutowego, giełdy, depozytowo-kredytowego). Studenci są wyposażeni nie tylko w nowoczesne metody i narzędzia analityczne podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i zasadami właściwej organizacji pracy, ale także uzyskują kierunkową wiedzę specjalistyczną z zakresu rynków i instytucji finansowych, zarządzania finansowymi międzynarodowymi, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.

  Profil absolwenta:

  Kompetencje nabyte w trakcie studiów pozwalają podejmować pracę na stanowiskach ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości mogą znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych. Absolwenci Finansów Inwestycji i Rachunkowości, z wykształceniem wyższym, z trzyletnią praktyką w księgowości otrzymują certyfikat Ministerstwa Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego).

  • Finance and International Investment – studia I stopnia

  • Quantitative Finance - studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, zajmujące 19 miejsce w kategorii Top 100 Best Masters in Financial Markets Global Ranking. Charakterystyczną cechą tego programu jest to, że łączy w sobie ogólne podstawy teorii ekonomii z wiedzą specjalistyczną w dziedzinie finansów. Absolwenci mogą podjąć pracę w następujących dziedzinach: Risk Management, Financial Engineering, Financial Products Development, Quantitative Asset Management, Macroeconomic and financial forecasting, Investment Analysis, Derivatives Pricing, Algorithmic Trading, Portfolio Management, Financial Consultancy, Academic and Industrial Research.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finance, investments and accounting brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Przedmiot dodatkowy

  Dowiedz się więcej

   

 • MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

  Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (MSEMen) pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiając po ich skończeniu wybór wielu zawodów cechujących się różnym poziomem samodzielności decyzji, poczynając od prac standardowych, aż do decydowania o organizacji pracy innych osób i rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych w przedsiębiorstwach. Przed absolwentami tych studiów otwarte są także dalsze możliwości kształcenia na poziomie magisterskim, zwłaszcza na kierunkach oraz specjalnościach ekonomicznych i związanych z zarządzaniem. W toku kształcenia studenci MSEMen poznają między innymi: rozbudowaną mikro- i makroekonomię, w tym także makroekonomię w aspekcie międzynarodowym oraz zaawansowane umiejętności analityczne, związane z przedmiotami narzędziowymi (matematycznymi, statystycznymi i ekonometrycznymi) w stopniu znacznie przekraczającym umiejętności nabywane w trakcie zwykłych studiów z zarządzania. Oprócz tego uczestnicy tych studiów mają możliwość poznania zastosowań analizy ekonomicznej i uzyskania praktycznych umiejętności z dziedzin przydatnych w przyszłej pracy zawodowej (m.in. z wybranych programów informatycznych, finansów oraz różnych dziedzin zarządzania). Wykształcenie studentów uzupełnia wiedza z zakresu podstawowych dziedzin zarządzania, w tym zachowań organizacyjnych i kultury organizacyjnej.

  Wybierając MSEMen, studenci mogą liczyć również na opanowanie podstaw prawa wykorzystywanego w działalności gospodarczej (w tym prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego), rachunkowości oraz rynku finansowego, co ułatwia im funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy oraz daje istotną przewagę w porównaniu z absolwentami wyłącznie studiów ekonomicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na Międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Matematyka (p. rozszerzony)
  • Przedmiot dodatkowy

  Dowiedz się więcej

   

 • DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS Stopień: II REKRUTACJA

  Program Data Science na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego to cztero-semestralny program w pełnym wymiarze godzin, który zapewnia studentom wyjątkową wiedzę z zakresu nauk o danych. Program prowadzi do uzyskania tytułu magistra sztuki i jest zgodny z systemem bolońskim.

  Nauka o danych łączy różne metody naukowe w celu wyodrębnienia informacji z danych. Data Science to szybko rozwijająca się część analizy ilościowej, która jest bardzo pożądana na rynku. Jego popularność odzwierciedla dostępność ogromnej ilości (dużych) danych, które odpowiednio wykorzystywane dają ogromne możliwości dla biznesu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią ważoną, na którą składają się:

  • punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych.
  • punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt za każdy list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata.
  • punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego biznesowego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest złożenie wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

 • INTERNATIONAL ECONOMICS Stopień: II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na kierunku International Economics jest wyposażenie absolwentów w dogłębną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej oraz integrację z głównym nurtem nauki światowej, w którym język angielski jest podstawowym środkiem komunikacji. Studia na kierunku International Economics są jedynym programem zaawansowanych studiów z ekonomii międzynarodowej w Polsce prowadzonym w języku angielskim, będącym odpowiednikiem programów oferowanych na czołowych uczelniach w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych i jedynym programem na WNE UW, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu w Niemczech (Trier), Portugalii (Lizbona), Belgii (Leuvev), Chinach (Chengdu). Absolwenci potrafią biegle posługiwać się językiem angielskim, również w zakresie terminologii fachowej używanej w ekonomii i biznesie międzynarodowym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International economics jest średnia ważona, na którą składają się punkty za list motywacyjny, list rekomendacyjny, przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów.

  Dowiedz się więcej

 • QUANTITATIVE FINANCE Stopień: II REKRUTACJA

  Studia Quantitative Finance oferują unikalny program prezentujący finanse ilościowe z perspektywy najnowszych osiągnięć naukowych i doświadczeń instytucji finansowych. Jest on skierowany do absolwentów studiów I stopnia wyższych uczelni zagranicznych i krajowych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami finansowymi (szczególnie z tymi zajmującymi się zarządzaniem aktywami), organami regulującymi i sprawującymi nadzór nad tymi instytucjami oraz innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku finansowo-bankowym zarówno w kraju, jak i zagranicą.

  Program uwzględnia: wstęp teoretyczny (omawiający niezbędne modele, teorie i narzędzia) oraz praktyczne rozwinięcie tematyki w świecie rzeczywistych finansów, co sprawia, że przyszli absolwenci potrafią implementować określone modele i teorie finansowe na rynkach kapitałowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International economics jest średnia ważona, na którą składają się punkty za list motywacyjny, list rekomendacyjny, przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Małgosia Ocena

Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i studiowanie tutaj daję uczucie ogromnej satysfakcji. Dodatkowo, dyplom ukończenia wiele znaczy na rynku pracy.

Monika Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim po długim namyśle, rozpatrywaniu opcji i przede wszystkim porównaniom. Okazało się, że na Ekonomii na UW jest najwięcej godzin z mikroekonomii, makroekonomii i analizy matematycznej, czyli podstaw warsztatu ekonomisty.

marcin t Ocena

super wydział, najlepsi ludzie ta nasza atmosfera!!!