ul. Długa 44/50,

00-241 Warszawa

tel.22 55 49 000; 22 55 49 144

fax. 22 831 28 46

e-mail: wne(at)wne.uw.edu.pl

http://www.wne.uw.edu.pl

ul. Długa 44/50,

00-241 Warszawa

tel.22 55 49 000; 22 55 49 144

fax. 22 831 28 46

e-mail: wne(at)wne.uw.edu.pl

http://www.wne.uw.edu.pl

 • EKONOMIA, FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Ekonomia, Finanse, Inwestycje i rachunkowość, Informatyka i ekonometria

  Na pierwszy rok studiów I stopnia kandydaci przyjmowani są łącznie na 3 kierunki: ekonomię (w tym specjalności: ekonomia przedsiębiorstwa; ekonomia międzynarodowa); finanse, inwestycje i rachunkowość (w tym specjalność finanse publiczne i podatki) oraz informatykę i ekonometrię. Studiują przez pierwsze 2 semestry razem i przez kolejne 4 zgodnie z wyborem kierunku i specjalności . Efekty kształcenia są zatem w części wspólne dla wszystkich studiujących, a w części różne, bo związane ściśle z kierunkiem lub specjalnością.

  Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego) w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Ekonomia

  Studia magisterskie prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych, są idealną propozycją rozwinięcia wiedzy zdobytej podczas studiów licencjackich Wydziału Nauk Ekonomicznych UW jak również wiedzy zdobytej na innej uczelni. Poniżej przedstawione zostały programy proponowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dostępne programy:

  • Ekonomia Międzynarodowa. Studia z zakresu gospodarki i wymiany towarów i usług na arenie międzynarodowej, dające specjalistyczną wiedzę w zakresie mechanizmów rynku międzynarodowego oraz umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
  • Ekonomia Przedsiębiorstwa. Studia przeznaczone dla kandydatów zainteresowanych zasadami prowadzenia i współtworzenia współczesnego przedsiębiorstwa. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu tematyki finansów, rachunkowości oraz analizy finansowej i elementów wiedzy menedżerskiej.
  • International Economics. Studia prowadzone w języku angielskim dedykowane studentom zagranicznym, jak i Polakom. Studia te dają wyjątkowa okazję uzyskania dyplomu double master’s degree podczas swoich dwóch latach studiów student może uzyskać także tytuł magistra z partnerskich uniwersytetów w jednym z państw tj: Niemcy, Austrii, Belgia, Węgry i Portugalia. Studenci zajmują się badaniem rozmaitych sił, które kształtują gospodarkę światową i jej instytucje.
  • Ekonomia Przedsiębiorczości (zaoczne). Studia te skierowane są dla kandydatów wiążących swoją przyszłą pracę z biznesem. Celem studiów jest przygotowanie studenta do pracy na stanowiskach kierowniczych, eksperckich, głównie w dziedzinach dotyczących analizy, konsultacji w sektorze komercyjnym zarówno w kraju jak i za granicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Wybór specjalności dokonywany jest po 2. semestrze nauki. 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest dyplom ukończenia studiów.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kieurnek Finanse, inwestycje i rachunkowość

  Zajęcia na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość prowadzone są przez najbardziej wymagający ale i zawodowo doświadczonych ekspertów takich jak: prezesi oraz pracownicy wysokiego szczebla banków centralnych i komercyjnych, członkowie rad nadzorczych, praktycy życia giełdowego, pracownicy i konsultanci ministerstw, oraz znawcy problematyki europejskiej. Możliwość korzystania z wiedzy doświadczonych ekspertów, na pewno będzie fascynującym przeżyciem i dobrym przygotowaniem do życia zawodowego.

  Dostępne programy:

  • Finanse, Inwestycje i Rachunkowość to specjalizacja przygotowana z myślą o dynamicznie rozwijającej się tematyce finansowej dotykającą sfery zarówno ekonomicznej jak i społecznej.

  • Finanse Publiczne i Podatki. Głównym celem specjalności Finanse Publiczne i Podatki jest ukazanie roli podatków w sektorze publicznym i prywatnym i ich wpływu na współzależność pomiędzy tymi sektorami.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot dodatkowy

  Wybór specjalności dokonywany jest po 2. semestrze nauki. 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse, inwestycje i rachunkowość jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka i ekonometria

  Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria są wyjątkowo ciekawe i łączą zajęcia o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym.

  Absolwenta wyróżnia szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych - od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem statystyki, ekonometrii, aż do metod data-mining, a także umiejętność kreatywnego pogłębiania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji zdobytych podczas studiów.

  Grupa zajęć kierunkowych na poziomie licencjackim obejmuje:

  • metody matematyczne - analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna – dające solidną bazę do kreatywnego budowania modeli ilościowych,
  • narzędzia informatyczne - zaawansowane systemy analityczne - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, narzędzia obliczeniowe, języki programowania - C, C++, SQL, systemy do zarządzania bazami danych i przetwarzania danych,
  • informatykę ekonomiczną - projektowanie systemów informatycznych,
  • modelowanie ekonometryczne - ekonometria, analiza i prognozowanie szeregów czasowych,
  • metody ilościowe - modele optymalizacji decyzji, metody statystyki wielowymiarowej,
  • zajęcia aktuarialne - matematyka finansowa i ubezpieczeniowa.

  Grupa zajęć kierunkowych na poziomie magisterskim obejmuje natomiast:

  • prognozowanie i symulacje – metody budowania ekonometrycznych modeli prognostycznych, metody symulacji stochastycznych i deterministycznych, w tym metody Monte Carlo,
  • ekonometrię dynamiczną i finansową, szeregi czasowe, modelowanie rynków finansowych,
  • ekonometrię obejmującą analizę danych przekrojowych,
  • metody matematyczne – równania różniczkowe i różnicowe, metody statystyki i analizy wielowymiarowej, teorię gier - dające pełną bazę narzędzi matematycznych używanych do analiz ekonomicznych,
  • metody aktuarialne - modele matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, teoria ryzyka oraz metody wyceny ryzyka finansowego w ubezpieczeniach,
  • narzędzia informatyczne – informacyjne systemy zarządzania, zaawansowane systemy analityczne i wybrane narzędzia obliczeniowe - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, inżynieria oprogramowania, języki programowania - C, C++, SQL.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot dodatkowy

  Wybór specjalności dokonywany jest po 2. semestrze nauki. 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

  Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne I stopnia są niezwykle interesujące i szczególnie skierowane do osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu. Istnieje możliwość uzyskania dyplomu z każdego z Wydziałów zaangażowanych w prowadzenie studiów. Studia pierwszego stopnia jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od matematyki, ekonomii, poprzez informatykę, zarządzanie i finanse, a na ekonometrii i metodach ilościowych w ekonomii kończąc. Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na Międzykierunkowych studiach ekonomiczno-matematycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Matematyka (p. rozszerzony)
  • Przedmiot dodatkowy

  Dowiedz się więcej

   

 • FINANCE, INVESTMENTS AND ACCOUNTING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Finance, investments and accounting

  Celem kształcenia na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowoś

  jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, międzynarodowych rynków finansowych, ich mechanizmów, instrumentów i regulacji, w celu umożliwienia późniejszego jej wykorzystania w pracy zawodowej oraz zastosowaniach praktycznych. Studenci poznają zasady przygotowywania analiz i prognoz ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa, instytucji finansowej oraz rynku (np. walutowego, giełdy, depozytowo-kredytowego). Studenci są wyposażeni nie tylko w nowoczesne metody i narzędzia analityczne podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i zasadami właściwej organizacji pracy, ale także uzyskują kierunkową wiedzę specjalistyczną z zakresu rynków i instytucji finansowych, zarządzania finansowymi międzynarodowymi, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.

  Profil absolwenta:

  Kompetencje nabyte w trakcie studiów pozwalają podejmować pracę na stanowiskach ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości mogą znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych. Absolwenci Finansów Inwestycji i Rachunkowości, z wykształceniem wyższym, z trzyletnią praktyką w księgowości otrzymują certyfikat Ministerstwa Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego).

  • Finance and International Investment – studia I stopnia

  • Quantitative Finance - studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, zajmujące 19 miejsce w kategorii Top 100 Best Masters in Financial Markets Global Ranking. Charakterystyczną cechą tego programu jest to, że łączy w sobie ogólne podstawy teorii ekonomii z wiedzą specjalistyczną w dziedzinie finansów. Absolwenci mogą podjąć pracę w następujących dziedzinach: Risk Management, Financial Engineering, Financial Products Development, Quantitative Asset Management, Macroeconomic and financial forecasting, Investment Analysis, Derivatives Pricing, Algorithmic Trading, Portfolio Management, Financial Consultancy, Academic and Industrial Research.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finance, investments and accounting brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot dodatkowy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finance, investments and accounting jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

  Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (MSEMen) pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiając po ich skończeniu wybór wielu zawodów cechujących się różnym poziomem samodzielności decyzji, poczynając od prac standardowych, aż do decydowania o organizacji pracy innych osób i rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych w przedsiębiorstwach. Przed absolwentami tych studiów otwarte są także dalsze możliwości kształcenia na poziomie magisterskim, zwłaszcza na kierunkach oraz specjalnościach ekonomicznych i związanych z zarządzaniem. W toku kształcenia studenci MSEMen poznają między innymi: rozbudowaną mikro- i makroekonomię, w tym także makroekonomię w aspekcie międzynarodowym oraz zaawansowane umiejętności analityczne, związane z przedmiotami narzędziowymi (matematycznymi, statystycznymi i ekonometrycznymi) w stopniu znacznie przekraczającym umiejętności nabywane w trakcie zwykłych studiów z zarządzania. Oprócz tego uczestnicy tych studiów mają możliwość poznania zastosowań analizy ekonomicznej i uzyskania praktycznych umiejętności z dziedzin przydatnych w przyszłej pracy zawodowej (m.in. z wybranych programów informatycznych, finansów oraz różnych dziedzin zarządzania). Wykształcenie studentów uzupełnia wiedza z zakresu podstawowych dziedzin zarządzania, w tym zachowań organizacyjnych i kultury organizacyjnej.

  Wybierając MSEMen, studenci mogą liczyć również na opanowanie podstaw prawa wykorzystywanego w działalności gospodarczej (w tym prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego), rachunkowości oraz rynku finansowego, co ułatwia im funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy oraz daje istotną przewagę w porównaniu z absolwentami wyłącznie studiów ekonomicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na Międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Matematyka (p. rozszerzony)
  • Przedmiot dodatkowy

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Małgosia Ocena

Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i studiowanie tutaj daję uczucie ogromnej satysfakcji. Dodatkowo, dyplom ukończenia wiele znaczy na rynku pracy.

Monika Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim po długim namyśle, rozpatrywaniu opcji i przede wszystkim porównaniom. Okazało się, że na Ekonomii na UW jest najwięcej godzin z mikroekonomii, makroekonomii i analizy matematycznej, czyli podstaw warsztatu ekonomisty.

marcin t Ocena

super wydział, najlepsi ludzie ta nasza atmosfera!!!