• ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek analityka z diagnostyką molekularną kształci specjalistów o umiejętnościach pozwalających na przeprowadzenie precyzyjnych analiz materiału biologicznego, w tym: klinicznego, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywności oraz próbek środowiskowych.

  Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną zdobędą wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik analityczno-diagnostycznych, w tym molekularnych, mikrobiologicznych, biochemicznych i instrumentalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Ukończenie studiów na kierunku biologia pozwala na podjęcie pracy w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, w niektórych gałęziach przemysłu, w administracji, w placówkach ochrony przyrody i środowiska, w instytucjach wykonujących oceny jakości środowiska przyrodniczego. Absolwenci mogą pracować także w turystyce, w ośrodkach kultury i klubach sportowych, w charakterze animatorów aktywności prośrodowiskowej i prozdrowotnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia z analityką
  • Biologia środowiska z ekoturystyką
  • Biologia sądowa
  • Biologia nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biologia z analityką
  • Biologia środowiska z ekoturystyką
  • Biologia sądowa
  • Biologia nauczycielska

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Absolwent kierunku biologia nauczycielska po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia otrzymuje dyplom licencjacki. Posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: botaniki, zoologii, biochemii,  biologii  komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu opartą na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki). Podczas studiów zdobywa szeroką wiedzę biologiczną oraz  teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych oraz umiejętności związane z pracą w terenie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia nauczycielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA SĄDOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Absolwent kierunku biologia sądowa posiada ugruntowaną wiedzę ogólnobiologiczną ze szczególnym ukierunkowaniem na umiejętność wykonywania ekspertyz sądowych. Posiada także umiejętność dokonywania analizy dowodowego materiału biologicznego w trakcie postępowania sądowego. Ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych.

  Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych, ubiegania się o uprawnienia biegłego sądowego w zakresie badań materiału biologicznego, jak również utworzenia własnego przedsiębiorstwa świadczącego usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia na kierunku chemia kierowane są do maturzystów zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej, opartej na szerokich podstawach matematyki, fizyki i nauk technicznych oraz umiejętności korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej.

  Zdobywana wiedza i umiejętności dotyczą między innymi: otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.

  Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Oferta przedmiotowa kształcenia ogólnego stwarza możliwości zdobycia wiedzy humanistycznej i społecznej oraz języka obcego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Ratownictwo chemiczne
  • Chemia nowych materiałów
  • Chemia sądowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  W obliczu szybko zmieniającego się klimatu, ekologia znajduje się wśród priorytetów rozwoju we współczesnym świecie a ochrona środowiska przyrodniczego stała się niezwykle ważnym aspektem naszego życia. Dlatego ważne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ekologii, znających i rozumiejących zależności zachodzące w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej, a zawody z tego obszaru należą do zawodów przyszłości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekologia i środowisko brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka posiada  wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu projektowania, implementacji i administrowania systemami informatycznymi. Zna i rozumie na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.

  Potrafi posługiwać się nowoczesnymi językami programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę zarówno indywidualnie jak i w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, technik internetowych, sztucznej inteligencji i grafiki komputerowej. Swoją wiedzę umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie systemów i baz danych
  • Mobilne systemy komputerowe
  • Grafika komputerowa
  • Systemy i sieci komputerowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Programowanie systemów i baz danych
  • Mobilne systemy komputerowe
  • Grafika komputerowa
  • Systemy i sieci komputerowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Absolwent studiów I stopnia o profilu praktycznym (dualnych) na kierunku inżynieria procesów technologicznych posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada umiejętności korzystania z technologii informatycznych wspomagających procesy produkcji lub organizację i zarządzanie procesami produkcji

  Absolwent jest w szczególności przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji, prac wspomagających projektowanie konstrukcji, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcji oraz nadzoru nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji
  • Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria procesów technologicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Absolwent kierunku matematyka zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności przedstawiania treści matematycznych i przeprowadzania krótkich dowodów, formułowania problemów w sposób matematyczny, dokonywania złożonych obliczeń, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu różnych problemów matematycznych, korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Statystyczna analiza danych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka stosowana
  • Matematyka finansowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATHEMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

   A graduate of applied mathematics acquires the basic knowledge in theoretical and applied mathematics. He is enabled to do mathematical proofs, present and formulate mathematical problems, investigate mathematical models necessary in the field of applications, apply IT knowledge. The graduates are prepared to work in commercial and financial companies, computing centers and statistical offices.

   A graduate of financial mathematics acquires the basic knowledge in theoretical and applied mathematics in economy and finance. He is enabled to do mathematical proofs, present and formulate mathematical problems, investigate mathematical models and estimate, predict and simulate economical processes. He is prepared to financial management and apply  IT knowledge. The graduates can work in financial companies, banks, stock markets, insurance and commercial industry.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  The procedure includes: diploma results - in the case of graduates of the same or related field of study; or an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate course of the Department of national security -in the case of candidates with a degree in other fields of study (sample topics are posted below - as ADDITIONAL INFORMATION). In the qualifying procedure the following grading system is applied: very good (5), good plus (4+), good (4), satisfactory plus (3+), satisfactory (3), unsatisfactory (2). The candidate who gets an unsatisfactory grade in the interview cannot be accepted.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (0)