• ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Po ukończeniu studiów absolwent ma wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna i rozumie terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii na poziomie rozszerzonym; ma wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię nauk historycznych i społecznych; ma uporządkowaną pogłębioną, prowadząca do specjalizacji, wiedzę szczegółową z zakresu wybranych obszarów archeologii Europy i basenu M. Śródziemnego; ma wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych; ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary archeologii.

  Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; ma wiedzę o kompleksowej naturze kultury oraz jej złożoności i historycznej zmienność jej znaczeń; ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym; ma pogłębioną wiedzę na temat zjawisk społecznych zachodzących w społecznościach różnego typu, rodzajów więzi społecznej oraz relacji pomiędzy strukturami społecznymi;

  Ma wiedzę na temat prawnych i administracyjnych ram ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce; ma pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym, sposobów jego interpretowania i popularyzowania; ma pogłębioną wiedzę na temat surowców i materiałów wykorzystywanych przez dawne społeczności oraz sposobów ich obróbki i zastosowania; ma wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania źródeł archeologicznych i ich dokumentowania oraz planowania badań.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada niezbędne umiejętności do pracy w archiwach historycznych, archiwach i instytucjach kościelnych oraz archiwach państwowych. W toku studiów absolwent zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii Polski przydatną w pracy archiwisty. Podczas 3-letnich studiów licencjackich absolwent zdobędzie wiedzę z obszaru organizacji oraz ustroju państwa i Kościoła w Polsce, dziejów archiwów, historii oraz funkcjonowania archiwów i bibliotek w Polsce. Profil kształcenia absolwenta pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru prawodawstwa archiwalnego świeckiego, a także kościelnego.

  Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania archiwum państwowego oraz kościelnego, znacząco rozszerzy absolwentowi kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możliwe ścieżki kariery zawodowej. W trakcie studiów absolwent uzyska również wiedzę z zakresu rozwoju form kancelaryjnych, kancelarii współczesnej, a także z obszaru zarządzania dokumentacją. Absolwent kierunku będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą kształtowania zasobu archiwalnego, w tym także gromadzenia, rozmieszczania oraz przechowywania materiałów archiwalnych. Absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności.

  Będzie potrafił przeprowadzić merytoryczną ocenę pracy archiwum w zakresie stosowanych normatywów prawnych, a także w zakresie oceny możliwości rozwoju podległych sobie pracowników. Po ukończeniu studiów absolwent będzie postępował zgodnie z zasadami etyki i według określonych regulacji prawnych. Absolwent zdobędzie umiejętności pozwalające mu rozwiązywać problemy zawodowe, a także komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy. Będzie posiadał umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie:

  • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej;
  • Zna na poziomie rozszerzonym fachową terminologię z zakresu nauk historycznych oraz innych nauk humanistycznych.
  • Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu historii. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej.
  • Posiada na poziomie operacyjnym pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o warsztacie naukowym historyka. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii historii.
  • Ma szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach.
  • Posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym.
  • Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów. Ma pogłębioną wiedzę o związkach historii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych.
  • Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.
  • Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii.
  • Zna obowiązujące zasady korzystania z dorobku naukowego innych badaczy i ich przywoływania. Zna aktualnie obowiązujące prawo własności intelektualnej oraz zasady etyki pracy naukowej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
  • Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki oraz orientację we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym. Zna uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z historią i kulturą (muzeów, archiwów, bibliotek, wydawnictw).
  • Zna słowniki językowe stosowane w analizie tekstów źródłowych, Zna, w sposób pogłębiony, abrewiacje występujące w źródłach innych epok. W zakresie prowadzącym do specjalizacji zna zasady tworzenia narracji w tekstach naukowych o tematyce historycznej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia niestacjonarne- uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Orientuje się w praktycznym zastosowaniu wiedzy. Zna zaawansowaną terminologię z historii sztuki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych, którą umie stosować w praktyce zawodowej.

  Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju sztuki, obejmującą zaawansowaną terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofii i literatury, o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego. Ma świadomość kompleksowych przemian kultury, złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń.

  Studia II stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w życiu zawodowym. Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym i umie stosować ją praktycznie. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą zaawansowane metody badawcze historii sztuki.

  Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie historii sztuki od starożytności po czasy współczesne, obejmującą teoretyczną refleksję nad wytworami różnorodnych kultur. Jest przygotowany do specjalizacji wybranego zawodu. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym filozofii i literatury na sztuki plastyczne, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin humanistyki. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych historii sztuki.

  Ma pogłębioną znajomość i umiejętność stosowania zaawansowanych metod analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń. Ma pogłębioną znajomość instytucji kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

   Wiedza

  • Zna elementarną terminologię używaną w, ochronie dóbr kultury, w tym w konserwacji zabytków i w ochronie przyrody oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
  • Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu ochrony dóbr kultury i środowiska w rozwoju kultury i nauki społeczeństw dawnych i współczesnych.
  • Ma podstawową wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych, przyrodniczych i w archeologii.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju ochrony dóbr kultury i środowiska oraz w poszczególnych specjalizacjach tych dziedzin.
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym sztuki, filozofii, antropologii i socjologii na rozwój i kształtowanie instytucji związanych z ochroną zabytków i środowiska.
  • Ma elementarną wiedzę o zasadach prawnych i administracyjnych w zarządzaniu instytucjami związanymi z ochroną dóbr kultury i środowiska.
  • Ma podstawową wiedzą o sposobie projektowania i tworzenia systemów baz danych w instytucjach związanych z ochroną zabytków i środowiska oraz o metodach komunikacji sieciowej i standardach wymiany informacji.
  • Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w dziedzinie ochrony zabytków i przyrody.
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w ochronie zabytków i środowiska.
  • Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska i powiązanych z nimi bibliotekach i archiwach.
  • Zna i rozumie przepisy i dobre praktyki w zakresie prawa autorskiego i domeny publicznej w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska.
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie konserwatorstwa, historii sztuki, archeologii, podstaw biologii i zastosowań nowych technologii w ochronie dóbr kultury i środowiska.
  • Student ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po współczesność oraz ich wzajemnych zależności. Ma świadomość ich powiązania z modelami życia (współczesnymi i historycznymi) przede wszystkim w wymiarach: światopoglądowym, społecznym, politycznym, historycznym, artystycznym, naukowym i innymi.
  • Student ma podstawową wiedzę o znaczeniu terminów stosowanych w filozofii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent ma wiedzę o miejscu i znaczeniu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w systemie nauk o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Zna i rozumie podstawową terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, geografii i kulturoznawstwa, posiada uporządkowaną podstawową wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię nauk historycznych i społecznych, ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu archeologii i historii sztuki Europy oraz basenu Morza Śródziemnego, posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym.

  Ma podstawową wiedzę o współczesnym muzealnictwie i instytucjach kultury oraz orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym, sposobów jego interpretowania i popularyzacji, ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury, posiada wiedzę z zakresu historii techniki oraz reliktów materialnych z różnych okresów chronologicznych, posiada wiedzę w zakresie metod konserwacji i udostępniania zabytkowych reliktów, zna podstawowe techniki prezentacji danych przestrzennych w formie map cyfrowych z różnymi warstwami tematycznymi i ma wiedzę potrzebną do odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania narzędziowego GIS. Posiada wiedzę na temat bezpośrednich i pośrednich uwarunkowań i determinantów współczesnych stosunków międzynarodowych oraz znaczenia czynnika kulturowego w tych stosunkach.

  Studia II stopnia

  Celem studiów jest kształcenie pracowników instytucji naukowych zajmujących się szeroko pojętą kulturą, administracji i kultury oraz przewodników. Wśród przedmiotów obowiązkowych znajdują się zajęcia z dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, socjologiczne oraz o sztuce, które dają studentom mozliwość zdobycia wiedzy nie tylko z określonych dyscyplin, ale również lączenie elementów wiedzy potrzebnej by pracować w szczególnym zawodzie zarządcy/administratora dziedzictwa kulturowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)