pl. Kopernika 11

 45-040 Opole

tel.: +48 77 5415939,

fax: +48 77 5415929

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl/

 pl. Kopernika 11

 45-040 Opole

tel.: +48 77 5415939,

fax: +48 77 5415929

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl/

 • ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek English in public communication
  The English in Public Communication BA program is an excellent opportunity for the students who would like to be able to face challenges of a highly competitive job market in an increasingly global society. The program offers an integrated approach to public communication in such domains as politics, culture, society, management, business, and technology. All the courses offered within the program are instructed in English. Practical English courses comprising reading, listening, speaking, and grammar are designed to develop the students’ language skills and help them attain a high level of proficiency in English. Subject courses, including Public Communication and Public Relations, Cultural and Media Studies, Persuasion and Rhetoric, Communication as Critical Inquiry, or Intercultural Communication, develop and broaden the students’ knowledge and skills in analyzing various communicative situations, managing information, and creating effective messages in a variety of media. More on www.epc.uni.opole.pl. The classes are held from Monday through Friday. All lecturers are available to students during their office hours to discuss academic issues relating to the courses.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku English in public communication brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • English
  • A subject of your own choice

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ENGLISH PHILOLOGIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek English philologie
  If you want to be well prepared to face the challenges of a highly competitive job market, study English Philology at Opole University. This is the place where students gain knowledge of language, literature, and culture and history of English-speaking countries as well as practical language skills at a high C1 proficiency level of CEFR for languages. The students may choose one of the following specialities:
  • English and Culture Studies
  • English and Spanish
  • Translation Studies
  • Business English
  • English and Chinese
  • English and Czech
  • Business English in Manufacturing Company
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku English Philologie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • English
  • A subject of your own choice

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawa kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku English Philologie: the candidates will be interviewed by tutors. The admission will be based on the results of that interview.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Filologia germańska
  Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, które sprawia, iż są oni konkurencyjni na trudnym rynku pracy. Student będzie miał możliwość uszczegółowienia, pogłębienia oraz podniesienia kompetencji językowych dzięki przedmiotom z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego. Kolejnym blokiem zajęć obligatoryjnych jest blok zajęć literaturoznawczych. W skład tego bloku wchodzą wstęp do literaturoznawstwa oraz historia literatury niemieckojęzycznej. Blok zajęć kulturoznawczych składa się z następujących kursów: kultura obszaru niemieckojęzycznego oraz historia niemieckojęzycznego obszaru kulturowego. Blok językoznawczy obejmuje wstęp do językoznawstwa, gramatykę opisową, historię języka niemieckiego z elementami gramatyki historycznej i gramatykę kontrastywną. W skład bloku przedmiotów ogólnych wchodzą logika, historia filozofii, łacina, język obcy nowożytny (inny niż język niemiecki) oraz wychowanie fizyczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki
  • Język angielski

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Filologia polska
  Podczas studiów student filologii polskiej:
  • zapoznaje się z podstawami wiedzy filologicznej z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;
  • ma możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy dzięki udziałowi w wielu zajęciach fakultatywnych, które prowadzone są przez specjalistów w konkretnych dziedzinach; ma możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim;
  • odbywa praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych, w których zdobywa doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.
  W programie studiów, poza przedmiotami obowiązkowymi (podstawowymi i kierunkowymi), ponad 30% to przedmioty fakultatywne wybierane przez studenta z puli przedmiotów fakultatywnych oferowanych przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język polski - egzamin ustny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Filologia romańska od podstaw
  Dynamiczny zespół nauczycieli, solidnie opracowany program nauczania oraz bardzo duża liczba godzin praktycznej nauki języka umożliwia w krótkim czasie opanowanie języka francuskiego do poziomu B2. W ramach międzynarodowego Programu Erasmus, Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Porto, Santiago de Compostela i Bańskiej Bystrzycy. Studenci Katedry już na poziomie studiów licencjackich mogą odbyć część zajęć w: Université de Strasbourg, Université de Bourgogne, Université Paul Valéry Montpellier 3, Université de Haute-Alsace, Universidade de Porto, Universidade de Santiago de Compostela, Univerzita Mateja Bela. 
  Czego uczy się na filologii romańskiej od podstaw? Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska od podstaw brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

 • GERMANISCHE PHILOLOGIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Germanische philologie
  Studia na kierunku filologia germańska w Instytucie Filologii Germańskiej umożliwiają wybór spośród pięciu atrakcyjnych specjalności, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy. Co wyróżnia filologię germańską na UO?
  • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
  • angażujemy studentów w projekty naukowe
  • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
  • traktujemy studentów po partnersku
  • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
  • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
  • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
  • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
  • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
  • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
  • umożliwiamy Indywidualną Organizację Studiów, pozwalającą na ewentualne podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów bądź też równoległe studia na drugim kierunku
  • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Germanische philologie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język niemiecki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Germanische Philologie jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Język biznesu
  Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Studentów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa. Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – rosyjski i angielski/niemiecki – z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu, krajoznawstwa, turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne. Specjalność język biznesu prowadzona przez Instytut Slawistyki UO jest swego rodzaju ewenementem na skalę krajową. O jego wyjątkowości decyduje:
  • interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie przedmiotów filologicznych z praktyczną nauką języków obcych oraz z przedmiotami z zakresu ekonomii, prawa gospodarczego, krajoznawstwa, pilotażu)
  • możliwość uzyskania tytułu magistra zarówno w ramach studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (po ukończeniu studiów licencjackich I stopnia studenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia)
  • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Język biznesu jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Kulturoznawstwo
  Studia kulturoznawcze w obecnej sytuacji cywilizacyjnej, społecznej i gospodarczej Polski oraz świata zyskują specjalną rangę. W Uniwersytecie Opolskim, stanowiąc rozwinięcie tradycji badań folklorystycznych i antropologicznych, odwołują się do dorobku historyków kultury, są też osadzone w refleksji antropologicznej, dziełach filozofów kultury, jak i sięgają do problematyki filmoznawczej,  teatrologicznej i nowych mediów. Takie usytuowanie kulturoznawstwa wśród dyscyplin humanistycznych daje pewność, że kierunek ten w Opolu jest skoncentrowany na zjawiskach historycznych oraz współczesnej kultury. Studia kulturoznawcze zapewniają absolwentom umiejętności diagnozowania i komentowania zjawisk z zakresu tradycyjnej i współczesnej kultury, nowych mediów i audiowizualności; kształtują postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Kształcąc studentów kulturoznawców przygotowujemy ich do podjęcia zobowiązań wobec tradycji i przyszłości, które są zadaniem o pierwszorzędnej randze.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SLAWISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Slawistyka
  Dzisiejszy Instytut Slawistyki (wcześniej Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej) ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO. Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej. Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem Ostrawskim w Ostrawie, Uniwersytetem Śląskim w Opawie, Uniwersytetem w Nowym Sadzie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie,  Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Slawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Drugi język obcy

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)