pl. Kopernika 11

 45-040 Opole

tel.: +48 77 5415939,

fax: +48 77 5415929

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl/

 pl. Kopernika 11

 45-040 Opole

tel.: +48 77 5415939,

fax: +48 77 5415929

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl/

 • ANGEWANDTE GERMANISTIK Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Angewandte Germanistik w Instytucie Filologii Germańskiej dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są konkurencyjni na trudnym rynku pracy. Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Angewandte germanistik jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BAŁKAŃSKA TURYSTYKA KULTUROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia związane z obszarem Półwyspu Bałkańskiego mają na Uniwersytecie Opolskim długą tradycję sięgającą lat 90. XX w. Obecnie kierunki oferowane przez Instytut Slawistyki stawiają sobie za cel łączenie wiedzy teoretycznej z kompetencjami praktycznymi, czego doskonałym przykładem jest kierunek Bałkańska turystyka kulturowa, zapewniający znajomość dwóch języków obcych oraz zdobycie interdyscyplinarnych kompetencji pozwalających zrozumieć odmienność kulturową regionu.

  W czasie studiów student przyswaja wiedzę dotyczącą wybranych krajów Półwyspu Bałkańskiego (Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina), a szczególny nacisk położony jest na zdobywanie praktycznych umiejętności, związanych z kształtowaniem kompetencji językowych, przekładowych i krajoznawczych niezbędnych zwłaszcza w pracy w branży turystycznej.

  Instytut Slawistyki współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Belgradzie i Nowym Sadzie, z którymi ma podpisane umowy partnerskie, podobnie jak z uniwersytetami w Chorwacji, Czechach i Rosji, co gwarantuje studentom możliwość wyjazdu na stypendia naukowe i kursy językowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bałkańska turystyka kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • EDYTORSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcą w przyszłości zajmować się zawodowo redakcją tekstów, składem czy też obróbką graficzną publikacji; osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie redakcji, składu i projektowania. Student ma wiedzę w zakresie:

  • zasad edycji tekstów dawnych i nowych;
  • technicznego opracowania tekstów z użyciem profesjonalnych programów edytorskich;
  • dokonywania adiustacji i korekty różnych typów tekstów;
  • projektowania graficznej strony tekstu;
  • infografiki i grafiki komputerowej;
  • liternictwa i estetyki;
  • komunikowania się i funkcjonowania informacji w cyberprzestrzeni;
  • przepisów prawa autorskiego i wydawniczego;
  • korzystania ze źródeł informacji;
  • mechanizmów funkcjonowania rynku i marketingu wydawniczego;
  • teorii tekstu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

 • ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek English in public communication
  The English in Public Communication BA program is an excellent opportunity for the students who would like to be able to face challenges of a highly competitive job market in an increasingly global society. The program offers an integrated approach to public communication in such domains as politics, culture, society, management, business, and technology. All the courses offered within the program are instructed in English. Practical English courses comprising reading, listening, speaking, and grammar are designed to develop the students’ language skills and help them attain a high level of proficiency in English. Subject courses, including Public Communication and Public Relations, Cultural and Media Studies, Persuasion and Rhetoric, Communication as Critical Inquiry, or Intercultural Communication, develop and broaden the students’ knowledge and skills in analyzing various communicative situations, managing information, and creating effective messages in a variety of media. More on www.epc.uni.opole.pl. The classes are held from Monday through Friday. All lecturers are available to students during their office hours to discuss academic issues relating to the courses.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku English in public communication brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • English
  • A subject of your own choice

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ENGLISH PHILOLOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek English philology
  If you want to be well prepared to face the challenges of a highly competitive job market, study English Philology at Opole University. This is the place where students gain knowledge of language, literature, and culture and history of English-speaking countries as well as practical language skills at a high C1 proficiency level of CEFR for languages. The students may choose one of the following specialities:
  • English and Culture Studies
  • English and Spanish
  • Translation Studies
  • Business English
  • English and Chinese
  • English and Czech
  • Business English in Manufacturing Company

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku English Philologie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • English
  • A subject of your own choice

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawa kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku English Philologie: the candidates will be interviewed by tutors. The admission will be based on the results of that interview.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ENGLISH PHILOLOGY - TEACHER TRAINING PROGRAMME Stopień: II REKRUTACJA

  If you wish to link your academic growth with the continuous development of linguistic skills and gain teaching qualifications to teach English as a foreign language at all educational levels, study English Philology – Teacher Training Programme at MA level. Here, apart from developing practical language skills at a high C2 proficiency level of CEFR for languages, the students deepen their knowledge and academic skills in Applied Linguistics and EFL methodology as well as develop their practical skills in the context of teaching English. The graduates gain qualifications to teach English in all types of schools. MA studies finish with an MA defense and an MA degree. Graduate studies also prepare candidates for doctoral studies in a similar field.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku English philology - teacher training programme jest konkurs dyplomów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA FRANCUSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Program studiów gwarantuje zdobycie doskonałej znajomości języka francuskiego, dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka. Zajęcia prowadzą w ekipie międzynarodowej bardzo dobrze przygotowani nauczyciele akademiccy.

  Studia koncentrują się na doskonaleniu praktycznej nauki języka francuskiego oraz gruntownym kształceniu w zakresie jednej dyscypliny – literaturoznawstwa lub językoznawstwa francuskiego, uwzględniając antropologię kulturową współczesnej Francji oraz przekład artystyczny.

  Nowoczesny program studiów pozwala na kształcenie studentów na poziomie wyższych studiów w zakresie filologii oraz wyposażenie absolwenta w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). W kształceniu dominują zajęcia o charakterze konwersatoryjnym.

  Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom zdobycie wysokiej kompetencji językowej (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), oraz wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny. Aspekty interkulturowości analizuje się podczas zajęć translacyjnych, dzięki którym absolwent nabywa umiejętności z zakresu metodologii przekładu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia francuska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Filologia polska
  Podczas studiów student filologii polskiej:
  • zapoznaje się z podstawami wiedzy filologicznej z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;
  • ma możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy dzięki udziałowi w wielu zajęciach fakultatywnych, które prowadzone są przez specjalistów w konkretnych dziedzinach; ma możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim;
  • odbywa praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych, w których zdobywa doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.
  W programie studiów, poza przedmiotami obowiązkowymi (podstawowymi i kierunkowymi), ponad 30% to przedmioty fakultatywne wybierane przez studenta z puli przedmiotów fakultatywnych oferowanych przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Filologia romańska od podstaw
  Dynamiczny zespół nauczycieli, solidnie opracowany program nauczania oraz bardzo duża liczba godzin praktycznej nauki języka umożliwia w krótkim czasie opanowanie języka francuskiego do poziomu B2. W ramach międzynarodowego Programu Erasmus, Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Porto, Santiago de Compostela i Bańskiej Bystrzycy. Studenci Katedry już na poziomie studiów licencjackich mogą odbyć część zajęć w: Université de Strasbourg, Université de Bourgogne, Université Paul Valéry Montpellier 3, Université de Haute-Alsace, Universidade de Porto, Universidade de Santiago de Compostela, Univerzita Mateja Bela. 
  Czego uczy się na filologii romańskiej od podstaw? Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska od podstaw brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

 • GAME STUDIES Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia kształcą w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z umocowaniem gier w spektrum badań kulturowych i antropologicznych, zarówno w zakresie ludologicznym jak i narratologicznym. Absolwent będzie dodatkowo posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia programów i sekwencji kodów w poznanych językach programowania; treści graficznych, designu.  Student nauczy się tworzenia gier – ich projektowania, programowania i kreowania zawartości graficznej oraz tekstualnej. Posiądzie umiejętność analizy gier jako tekstów kultury i produktu na rynku wydawniczym oraz praktyczne kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym w zakresie rynku gier wideo, planszowych, bitewnych, karcianych i innych. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Game studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Game studies jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GERMANISTIK Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Germanistik w Instytucie Filologii Germańskiej dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy. Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Germanistik brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język niemiecki

  Dowiedz się więcej

   

 • GERMANISTIK -LEHRMANT Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Germanistik-Lehramt w Instytucie Filologii Germańskiej dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy.

  Instytut Filologii Germańskiej powstał w roku 1990, w rok po wielkim politycznym przełomie. Utworzenie germanistyki opolskiej było wyjściem na przeciw potrzebom regionu historycznie zakorzenionego w trzech kręgach kulturowych. Tym samym uwzględniono oczekiwania i zapotrzebowanie społeczeństwa Opolszczyzny na możliwość kształcenia młodzieży w zakresie języka, literatury i kultury niemieckiej na poziomie uniwersyteckim. Kulturowe bogactwo regionu w znacznym stopniu determinuje także charakter działalności Instytutu, jego profil dydaktyczny oraz naukowo-badawczy, jak i dynamikę rozwoju.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Germanistik - lehrmant jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE Stopień: I REKRUTACJA

  Język angielski w turystyce – profil praktyczny to nowoczesny i pionierski w skali kraju projekt Uniwersytetu Opolskiego, który łączy w sobie typowe zajęcia o charakterze akademickim na Uniwersytecie z całym szeregiem praktycznych ćwiczeń, konwersatoriów i praktyk zawodowych, odbywających się poza murami UO – w środowiskach typowych dla branży turystycznej. Każdy semestr studiów dzieli się na dwie części: akademicką (10 tygodni zajęć na UO) oraz praktyczną (pozostała część semestru), w której odbywane są obowiązkowe praktyki zawodowe w hotelach, biurach podróży, u przewoźników turystycznych, etc.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język angielski w turystyce brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Dowolny przedmiot zdany na maturze

  Dowiedz się więcej

   

 • JĘZYK BIZNESU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Język biznesu
  Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Studentów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa. Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – rosyjski i angielski/niemiecki – z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu, krajoznawstwa, turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne. Specjalność język biznesu prowadzona przez Instytut Slawistyki UO jest swego rodzaju ewenementem na skalę krajową. O jego wyjątkowości decyduje:
  • interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie przedmiotów filologicznych z praktyczną nauką języków obcych oraz z przedmiotami z zakresu ekonomii, prawa gospodarczego, krajoznawstwa, pilotażu)
  • możliwość uzyskania tytułu magistra zarówno w ramach studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (po ukończeniu studiów licencjackich I stopnia studenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia)
  • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Język biznesu jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK CZESKI W SEKTORZE USŁUG Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Język czeski w sektorze usług to innowacyjny kierunek, nastawiony na kształcenie nowego typu kadr, zapewniających wsparcie językowe, organizacyjne, administracyjne podmiotom prowadzącym międzynarodową współpracę (np. transgraniczną).

  Kierunek odpowiada na zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców, upominających się o osoby znające bardzo dobrze język czeski oraz wyposażone w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania projektami. Absolwent uzyskuje w tym zakresie również doświadczenie zawodowe (w ramach praktyk), ponadto w ramach studiów istnieje możliwość starania się o płatne staże w ramach różnych działań podejmowanych przez UO.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język czeski w sektorze usług brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Studia są adresowane do studentów-obcokrajowców, którzy chcą nabyć płynnej znajomości języka polskiego (na poziomie C1) oraz dobrej znajomości języka niemieckiego (na poziomie B2). Studenci poznają polskie i niemieckie realia (geografię, historię, kulturę, zwyczaje).

  Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy w swoim kraju uzyskali świadectwo maturalne. Rekrutacja na studia i tworzenie listy rankingowej kandydatów odbywa się na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (lub średniej wyniku w wypadku egzaminu maturalnego wieloczęściowego) z następujących przedmiotów: z języka ojczystego kandydata (50%) i z języka obcego dla kandydata (50%).

  Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

  Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących obszarów kształcenia:

  • Język polski i niemiecki w biznesie,
  • Język polski i niemiecki w kulturze.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język ojczysty dla kandydata
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • JĘZYKI OBCE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego na poziomie C1 i angielskiego na poziomie B2) oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem pracy w administracji i biznesie oraz szeroko pojmowanej służbie publicznej.  

  Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych z przedmiotami  społeczno-administracyjnymi (np. wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, marketing w sektorze publicznym, etyka służby publicznej, itp.) oraz przedmiotami z zakresu nowych technologii (narzędzia informatyczne w pracy biurowej, zintegrowane systemy zarządzania w urzędach, itp).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Języki obce w służbie publicznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYKI OBCE W TURYSTYCE Stopień: II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w turystyce.

  Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych z zajęciami z zakresu m.in. krajoznawstwa, turystyki, historii i geografii. Program studiów uzupełniają inne przedmioty humanistyczne i społeczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Języki obce w turystyce jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Kulturoznawstwo
  Studia kulturoznawcze w obecnej sytuacji cywilizacyjnej, społecznej i gospodarczej Polski oraz świata zyskują specjalną rangę. W Uniwersytecie Opolskim, stanowiąc rozwinięcie tradycji badań folklorystycznych i antropologicznych, odwołują się do dorobku historyków kultury, są też osadzone w refleksji antropologicznej, dziełach filozofów kultury, jak i sięgają do problematyki filmoznawczej,  teatrologicznej i nowych mediów. Takie usytuowanie kulturoznawstwa wśród dyscyplin humanistycznych daje pewność, że kierunek ten w Opolu jest skoncentrowany na zjawiskach historycznych oraz współczesnej kultury. Studia kulturoznawcze zapewniają absolwentom umiejętności diagnozowania i komentowania zjawisk z zakresu tradycyjnej i współczesnej kultury, nowych mediów i audiowizualności; kształtują postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Kształcąc studentów kulturoznawców przygotowujemy ich do podjęcia zobowiązań wobec tradycji i przyszłości, które są zadaniem o pierwszorzędnej randze.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia wyposażają absolwenta w sprofilowane zawodowo kompetencje językowe, komunikacyjne oraz interkulturowe, podbudowane wiedzą o realiach kulturowych krajów, z którymi związane są studiowane języki.

  W trakcie studiów absolwent nabędzie znajomość języka angielskiego na poziomie C1) oraz coraz bardziej przydatnego języka chińskiego od podstaw na poziomie płynnej komunikatywności (B2). 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingiwystyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM Stopień: I REKRUTACJA

  Studia są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego. Student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii  i glottodydaktyki polonistycznej. Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii i z niezbędną wiedzą interdyscyplinarną, w tym z obszaru nauk medycznych. Zdobędzie także umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy, pozna także procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

  Poza tym student nabędzie kompetencje glottodydaktyczne przygotowujące do uczenia języka polskiego obcokrajowców i będzie mógł podjąć pracę w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

 • MASTER OF LIBERAL ARTS Stopień: II REKRUTACJA

  The graduates of Master of Liberal Arts programme at the University of Opole will have achieved an in-depth knowledge of communication, language, culture, and society. They will have explored selected dimensions of linguistics, communication studies, arts and social sciences in the context of the history of human ideas and the functioning of contemporary societies, including their legal and economic perspectives. They will have critically considered the main challenges to global well-being, such as cultural hegemony, gender inequality and media manipulation. They will have pursued an original interdisciplinary curriculum that culminated in a Master’s thesis exploring a chosen problem from a variety of perspectives.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Master of liberal arts jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SLAWISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Slawistyka
  Dzisiejszy Instytut Slawistyki (wcześniej Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej) ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO. Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej. Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem Ostrawskim w Ostrawie, Uniwersytetem Śląskim w Opawie, Uniwersytetem w Nowym Sadzie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie,  Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Slawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Drugi język obcy

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)