ul. Stefana Batorego 39 L

87-100 Toruń

tel.: (056) 611 21 10

e-mail: wpism@umk.pl

http://www.wpism.umk.pl/

ul. Stefana Batorego 39 L

87-100 Toruń

tel.: (056) 611 21 10

e-mail: wpism@umk.pl

http://www.wpism.umk.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Czym jest kierunek bezpieczeństwo narodowe?

  Bezpieczeństwo narodowe jest atrakcyjnym, innowacyjnym i elitarnym kierunkiem łączącym elementy nauk o obronności i o bezpieczeństwie oraz nauk ścisłych (matematyka i informatyka). Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają nowoczesny i wszechstronny profil kształcenia, jeden z najbardziej pożądanych obecnie na rynku pracy – funkcjonuje on na potrzeby bezpieczeństwa, obronności oraz porządku publicznego naszego państwa.

  Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo narodowe na WNoPiB UMK?

  Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym oraz w instytucjach, służbach i organach bezpieczeństwa państwa. Mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym.

  Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom zrozumieć charakter bezpieczeństwa narodowego, umożliwiają im tworzenie wariantów zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia, a także organizowanie działań indywidualnych i zbiorowych w różnych sytuacjach wynikających ze współczesnego i przyszłego środowiska bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  Czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne?

  Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej teoretycznie oraz wyszkolonej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego kadry administracji publicznej.

  Bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi ogół zagadnień dotyczących występowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom w sektorze publicznym i prywatnym. Bezpieczeństwo jest też jedną z najważniejszych potrzeb społecznych i jednocześnie ważną kwestią lokalną oraz globalną.

  Świat zmienia się bardzo dynamicznie, co oprócz szybkiego tempa rozwoju powoduje także częste występowanie coraz groźniejszych sytuacji kryzysowych. W efekcie tych procesów i zjawisk powstaje potrzeba opracowywania i rozwoju procedur oraz systemów bezpieczeństwa, co z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Umiejętność szacowania ryzyka stała się niezbędna w prawie każdym zawodzie.

  Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne na WNoPiB UMK?

  Bezpieczeństwo wewnętrzne jest obecnie jednym z najchętniej wybieranych kierunków z zakresu nauk społecznych. W jego ramach student zdobywa niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa. Uzyskuje również wiedzę specjalistyczną m.in. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  Wiedzę, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń, a także kadra organizacji pozarządowych zajmująca się sprawami bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

  Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest także odpowiedzią na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione już w służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (cyberterroryzm, bioterroryzm, itd.).

  BW jest kierunkiem interdyscyplinarnym – jego absolwenci zyskują solidną wiedzę teoretyczną związaną z elementami obronności, polityki, ekonomii, prawa oraz socjologii, którą z powodzeniem mogą wykorzystać praktycznie, potrafią celnie analizować i prognozować zagrożenia, a także skutecznie rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL POLITICS AND DIPLOMACY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów international politics and diplomacy
  International Politics and Diplomacy
  • Kierunek dwuletnich (4 semestry) studiów stacjonarnych – magisterskich oferowany studentom posiadającym tytuł licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku
  • Interdyscyplinarne podejście stwarza wyjątkowe warunki dla ambitnych studentów zainteresowanych kolejnym etapem rozwoju, jakim są studia z dziedziny nauk społecznych
  • Prowadzony w całości w języku angielskim daje szansę zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie polityki, dyplomacji, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz wybranych aspektów prawa międzynarodowego

  Dlaczego warto studiować kierunek International Politics and Diplomacy?

  • Interdyscyplinarne podejście do tematyki relacji międzynarodowych, polityki, bezpieczeństwa oraz wybranych aspektów prawa międzynarodowego (np. humanitarnego, dyplomatycznego)
  • Dyskusje dotyczące wyłącznie współczesnych wyzwań, przykładowo: cyberbezpieczeństwa, negocjacji klimatycznych, relacji militarnych oraz partnerstw strategicznych
  • Studiowanie na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce wyróżnionym mianem uczelni badawczej
  • Studiowanie na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, który dwukrotnie z rzędu uzyskał w ewaluacji ministerialnej kategorię naukową „A”
  • Ukończenie kierunku pozwala ugruntować bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
  • Idealny pomysł dla ambitnych studentów szukających możliwość studiowania współczesnych i interesujących tematów – także jako drugi kierunek
  • Oferujemy wyjazdy na stypendia zagraniczne (np. w ramach programu ERASMUS+). Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie ma podpisane międzynarodowe umowy z ponad sześćdziesięcioma uniwersytetami!

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci kierunków: politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pokrewnych, których efekty uczenia zbliżone są do wymienionych kierunków studiów, kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów politologia
  Politologia to nauka społeczna obejmująca m.in. takie obszary badań, jak: teoria polityki, myśl społeczno-polityczna, nauka o państwie i o systemach politycznych, nauka o samorządzie terytorialnym, psychologia polityki, marketing polityczny, polityka zagraniczna.
  Studia na kierunku politologia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Pozwalają zrozumieć oraz uczą analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich.
  Dlaczego warto studiować politologię na WNoPiB UMK?
  Studia na politologii realizują interesujący program zajęć, obejmujący przedmioty związane z marketingiem politycznym, komunikacją medialną, samorządami oraz integracją europejską. Są to zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, także do samodzielnego wyboru przez studenta, w tym wiele fakultetów w językach obcych.
  WNoPiB rozwija kontakty z ośrodkami zagranicznymi, organizuje wykłady gości z kraju i zagranicy. Odbywają się tu liczne konferencje i seminaria naukowe. Wydział oferuje studentom wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+), możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST), możliwość odbycia praktyk studenckich m.in. w instytucjach medialnych, samorządach, instytucjach administracji publicznej, biurach poselskich.
  WNoPiB wyróżnia bogate doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana, kompetentna i przyjazna studentom kadra naukowa. Wydział zajmuje niezmiennie wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych – kierunek politologia na WNoPiB uzyskał, jako jeden z nielicznych w Polsce, ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów stosunki międzynarodowe
  Czym są stosunki międzynarodowe?
  Stosunki międzynarodowe to kierunek, którego przedmotem badawczego zainteresowania są procesy zachodzące aktualnie w polityce, gospodarce i sferze bezpieczeństwa międzynarodowego. Studia na SM pozwalają uzyskać bogatą wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz politycznych.
  Uczą umiejętności właściwej analizy i zrozumienia zachowań i decyzji na arenie międzynarodowej, pozwalają na prawidłową interpretację globalnych wydarzeń, pomagają w ocenie roli Polski (i innych krajów) w świecie.
  Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe na WNoPiB UMK?
  Studia na kierunku SM to unikatowa w skali kraju oferta dydaktyczna, tworzona we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, ekspertami oraz absolwentami. Studenci nabywają cenne umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Mogą skorzystać z wielu zajęć do wyboru: wykładów monograficznych, konwersatoriów w języku polskim oraz konwersatoriów w językach obcych.
  Ważnym elementem kształcenia na kierunku SM jest naka przynajmniej dwóch języków obcych: angielskiego oraz do wyboru (w formie lektoratów) – francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Studenci mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.
  Studia na SM na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie prowadzone są przez wysoko ocenianą, kompetentną i przyjazną kadrę specjalistów. Wydział stwarza możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej, instytutach, mediach i przedsiębiorstwach, w tym również poza granicami państwa. Studenci skorzystać mogą również z wyjazdów na stypendia i staże zagraniczne (program ERASMUS+) oraz krajowe (program MOST).
  Kierunek stosunki międzynarodowe posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i należy do najlepiej ocenianych w kraju.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opinie (0)