ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

tel: 58 347 1567

e-mail: dziekoce@pg.gda.pl

http://oio.pg.edu.pl/strona-glowna

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

tel: 58 347 1567

e-mail: dziekoce@pg.gda.pl

http://oio.pg.edu.pl/strona-glowna

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Energetyka
  Międzywydziałowe studia na kierunku Energetyka prowadzone są wspólnie przez trzy wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.
  Na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa posiądziesz wiedzę dotyczą zarządzania w gospodarce energetycznej jako zewnętrzna firma doradcza, reprezentant instytucji nadzoru energetycznego albo samorządu terytorialnego. Obie specjalności gwarantują też praktyczną wiedzę pozwalającą prowadzić nadzór nad remontami siłowni i urządzeń energetycznych. Z dyplomem OiO będziesz znał zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu, diagnostyki, bezpieczeństwa i niezawodności systemów. Absolwenci znajdują zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych,  firmach budujących obiekty elektroenergetyczne, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki, firmach wdrażających nowe, proekologiczne technologie energetyczne. Są także przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych.
  Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Powinien znać zagadnienia zrównoważonego rozwoju karaju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębuirstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Powinien być specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA Stopień: II REKRUTACJA

 • OCEANOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Oceanotechnika
  Proponujemy szeroką ofertę edukacyjną, która obejmuje zarówno budowę statków i obiektów pływających, jak i eksplorację zasobów mórz i oceanów. Skonstruowana została ona zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynkowymi, zawierając zagadnienia związane z budową małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej, obsługi platform wiertnicznych itp., jak również zagadnienia technologii remontów statków. Uczymy budować statki od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich.
  Absolwenci otrzymują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w szeroko rozumianej gospodarce morskiej, aktualnie w małych stoczniach produkcyjnych, remontowych, w zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, w biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, w przedsiębiorstwach armatorskich, w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej, w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego, w instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów, wdrażaniem nowych form organizacji i zarządzania, marketingiem oraz w innych gałęziach gospodarki, np. w przemyśle maszynowym czy w eksploatacji portów i floty.
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych - w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych - oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu. Jest przygotowany do: wykonywania podstawowych prac związanych z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych; organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego; organizowania i prowadzenia prac remontowych okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych. Jest przygotowany do pracy w: stoczniach produkcyjnych; stoczniach remontowych; zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym; biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego; służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich; siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich; placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego; przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów; administracji morskiej i nadzorze technicznym oraz portach i terminalach. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanotechnicznej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Oceanotechnika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Transport
  Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu wodnego, a w szczególności: budowy środków transportu dróg wodnych zarówno śródlądowych, jak i morskich, w tym statków towarowych i pasażerskich. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów projektowych oraz organizacyjnych. Umie planować systemy sterowania i kierowania ruchem, organizować i zarządzać procesami transportu wodnego. Może pełnić funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Jest również przygotowany do pracy w stoczniach małych i dużych, stoczniach remontowych, jednostkach obsługi transportu wodnego - portach morskich i rzecznych, jednostkach służb ruchu wodnego - kapitanatach portów, itp. Studia trwają 7 semestrów. Pierwsze trzy semestry poświęcone są zdobyciu wiedzy z przedmiotów podstawowych: ogólnych i technicznych. W trakcie studiów przewidziano 6 tygodni praktyk zawodowych. Studia dzielą się na dwie specjalności: środki transportu wodnego i systemy transportu wodnego. Studenci po trzecim semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności. Następne trzy semestry są poświęcone zdobyciu wiedzy fachowej -- teoretycznej i praktycznej -- w wybranej specjalności. Semestr siódmy przeznaczony jest na wykonanie pracy dyplomowej.
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)